EN to lay down
play_circle_outline
{verb}

  1. general
  2. figurative

1. general

to lay down (also: to locate, to put, to put up, to raise)
For this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.
Z tego względu UE musi bezzwłocznie postawić operatorom elektrowni jądrowych wymóg uzyskania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
to lay down (also: to adjourn, to delay, to file away, to postpone)
to lay down (also: to explicate, to expound, to enunciate, to give a lecture)
to lay down (also: to lay, to place, to plump, to put)
If you take more Diovan than you should If you experience severe dizziness and/ or fainting, lay down and contact your doctor immediately.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Diovan W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.
to lay down (also: to assemble, to file, to fold, to hand)
to lay down (also: to postpone, to put off, to set aside, to shelve)
Detach the syringe from the needle and lay down the syringe.
Odłączyć strzykawkę od igły i odłożyć strzykawkę.
to lay down (also: to explicate, to expound, to lay out, to put out)
to lay down (also: to place, to pose, to put, to put up)
to lay down (also: to fold, to hand, to hand in, to knit)
In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.
Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.
The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
to lay down (also: to lay, to place, to plump, to put)

trending_flat
"establish"

to lay down (also: to determine, to fasten, to fix, to make fast)
I just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.
Chciałem po prostu ustalić kilka podstawowych zasad, które do tej pory w sprawozdaniach tych były ignorowane.
Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.
DESIRING to lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article III-184 of the Constitution,
PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,
to lay down (also: to determine, to evaluate, to name, to pinpoint)
We need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.
Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.
It respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.
Wyrażam w nim dla nich szacunek i uznaję ich wartość, ale próbuję także określić ogólne i podstawowe zasady.
The European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.
Parlament Europejski chce wyraźnie określić tę rolę EBI w ramach jego mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej.
to lay down (also: to define, to evaluate, to name, to set down)
It goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.
Rozumie się samo przez się, że w podobnych umowach o wolnym handlu powinniśmy określać klarowne wymogi środowiskowe.
However, as long as this remains the case, it will also be necessary to lay down requirements specifying what these trade agreements are to contain.
Niemniej jednak dopóki tak będzie, trzeba także określać wymogi regulujące zakres treści takich umów handlowych.
Member States may also prescribe certain routes or specific modes of transport and lay down special rules for the transport of dangerous goods on their territory in passenger trains.
Mogą także określać trasy i specjalne rodzaje transportu oraz ustanawiać zasady dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych na swoim terytorium w pociągach pasażerskich.
to lay down (also: to blow up, to deliver, to distend, to exhale)
to lay down (also: to work out, to map out, to develop, to evolve)
to lay down (also: to ascertain, to determine, to establish, to fix)
(DA) Madam President, I see that both the Commission and the High Representative have taken the view that the EU should lay down a policy for the Arctic.
Widzę, że zarówno Komisja, jak i wysoka przedstawiciel, przyjęli takie stanowisko, zgodnie z którym UE powinna ustalać politykę dla Arktyki.
to lay down (also: to deliver, to extradite, to hand over, to issue)
to lay down (also: to formulate, to map out, to evolve)

trending_flat
"blanket, rug, garment"

to lay down (also: to put up, to smooth out, to space out, to dispose)
to lay down (also: to lay out, to put up, to smooth out, to space out)

trending_flat
"wine, bottles"

2. figurative

trending_flat
"title, beliefs, ideals"

to lay down
to lay down
play_circle_outline
wyrzec się {r. v.} (czegoś)

Similar translations for "to lay down" in Polish

lay adjective
to lay verb
to lie verb
down noun
down adjective
down adverb
to down verb

Context sentences for "to lay down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Powinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Teraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.
EnglishWe need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
Powinniśmy wyznaczyć sobie nowe priorytety w odniesieniu do kwestii budżetowych.
English~~~ And He's saying, "If you lay it down, I'll make it come alive.
Co jest w twoich rękach?" I mówi: "Jeśli odłożysz to na bok, sprawię, że to obudzi się.
EnglishSo we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.
Nie chcemy zatem potępiać alkoholu jako takiego czy uchwalać nowych przepisów.
EnglishA European law of the Council shall lay down the appropriate measures to replace the said Protocol.
Ustawa europejska Rady ustanawia właściwe środki, które zastąpią ten Protokół.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Ponadto istotne jest określenie niezależności państw członkowskich w kwestiach opodatkowania.
EnglishEurope must lay down broad policy lines, and they must be clear.
Unia musi przedstawić ogólne kierunki polityki, które muszą być klarowne.
EnglishWhat it does, instead, is lay down frameworks and conditions under which that might be possible.
Stanowi ona natomiast ramy i warunki, w jakich może to być możliwe.
EnglishWhen the Yankees saw them coming, they'd lay down their guns and hide.
Gdy dojrzeli ich Jankesi, odkładali broń i chowali się.
EnglishTradition is essential to lay down the stability to raise families and form cohesive social groups.
Tradycja jest ważna aby zbudować stabilność, by zakładać rodziny i tworzyć spójne grupy społeczne.
EnglishAs rapporteur, I proposed in the first instance that we lay down a number of aspects in a regulation.
Jako sprawozdawca zaproponowałem przede wszystkim uregulowanie kilku kwestii drogą rozporządzenia.
EnglishIn peace will I both lay me down and sleep; For thou, Jehovah, alone makest me dwell in safety.
I sposobisz większą radość w sercu mojem, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą.
EnglishThis will eliminate legal uncertainties and discrepancies and will lay down a definition and the means of implementation.
Usunie to niepewności i niespójności prawne oraz wprowadzi definicję i środki wykonawcze.
EnglishIt is therefore appropriate for the Commission to lay down guidelines with respect to the application of these interchange fees.
Dlatego Komisja powinna podać wskazówki dotyczące stosowania przedmiotowych opłat MIF.
EnglishThe new agreement with Russia should therefore lay down, as we always say, legally binding reciprocal commitments.
Nowa umowa z Rosją powinna zatem zawierać, co stale powtarzamy, wiążące prawnie wzajemne zobowiązania.
EnglishSo, He's saying, "You're going to lay down your identity.
On mówi: "Odłożysz swoją toższamość na bok.
EnglishTherefore, we must lay down some basic principles.
A zatem musimy ustanowić kilka podstawowych zasad.
EnglishWe must operate transparently; we should not be afraid of the lobbyists or of their existence, and we should lay down some rules.
Nie powinniśmy bać się lobbystów lub tego, że istnieją, i powinniśmy ustanowić kilka zasad.
EnglishI have power to lay it down, and I have power to take it again.