Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "to lay down"

 

"to lay down" Polish translation

Results: 1-44 of 473

to lay down {verb}

to lay down (establish) {vb} (also: to name, to determine, to stipulate, to evaluate)

We need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.

Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.

It respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.

Wyrażam w nim dla nich szacunek i uznaję ich wartość, ale próbuję także określić ogólne i podstawowe zasady.

The European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.

Parlament Europejski chce wyraźnie określić tę rolę EBI w ramach jego mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej.

We must look more closely at the basic principles that we need to lay down in order to put in place proper regulations.

Musimy uważniej przyjrzeć się podstawowym zasadom, jakie trzeba określić w celu wprowadzenia właściwych przepisów prawnych.

What did we actually need to do, then, in terms of policy adjustment and what did we need to lay down in the Staff Regulations?

Co więc musieliśmy zrobić w zakresie korekt polityki i co musieliśmy określić w regulaminie pracowniczym?

to lay down (establish) {vb} (also: to fasten, to make fast, to determine, to fix)

ustalić {vb}

I just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.

Chciałem po prostu ustalić kilka podstawowych zasad, które do tej pory w sprawozdaniach tych były ignorowane.

Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.

Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.

DESIRING to lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article III-184 of the Constitution,

PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,

Practices absolutely must be observed when investigating complaints at international level and to lay down criteria.

Podczas rozpatrywania roszczeń na szczeblu międzynarodowym należy bezwzględnie przestrzegać sprawdzonych praktyk i ustalić kryteria postępowania.

Given the benefits of the agreements mentioned, I believe that it is appropriate to lay down general principles to be used when evaluating air transport agreements.

Zważywszy na korzyści płynące z tych umów, uważam że należy ustalić ogólne zasady oceny umów o komunikacji lotniczej.

to lay down {vb} (also: to knit, to fold, to put together, to set)

złożyć {vb}

In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.

Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.

The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.

Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.

to lay down (establish) {vb} (also: to produce, to pay out, to spend, to deliver)

In addition, the Regulation lays down provisions on the issue, use and validity of the documents.

Ponadto rozporządzenie zawiera postanowienia dotyczące wydawania, zastosowania i ważności dokumentów.

Simply laying down guidelines to say that questions have to be within the remit of the European Union and of the institutions seems to be sensible.

Dlatego rozsądne wydaje się ustanowienie wytycznych, które określałyby, że pytania muszą się mieścić w kompetencjach Unii Europejskiej i jej instytucji.

Article 87(5) of the Italian Constitution lays down that the President of the Italian Republic shall promulgate laws and issue decrees with the force of law, and regulations.

Artykuł 87 ust. 5 konstytucji Włoch określa, że prezydent Republiki Włoch obwieszcza prawa i wydaje dekrety z mocy prawa oraz rozporządzenia.

to lay down (establish) {vb} (also: to issue, to publish, to blow up, to expend)

wydać {pf. v.}

to lay down {vb} (also: to locate, to stand, to set, to put)

postawić {vb}

For this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.

Z tego względu UE musi bezzwłocznie postawić operatorom elektrowni jądrowych wymóg uzyskania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

to lay down {vb} (also: to knit, to fold, to assemble, to put together)

The Confederal Group of the European United Left/Nordic Left is not laying down its arms.

Skonfederowana Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy nie składa broni.

Decision of the ECB of 17 November 2008 laying down the framework for joint Eurosystem procurement  (ECB/2008/17)OJ L 319, 29.11.2008, p.

Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str.

to lay down (establish) {vb} (also: to name, to define, to conceptualize, to stipulate)

It goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.

Rozumie się samo przez się, że w podobnych umowach o wolnym handlu powinniśmy określać klarowne wymogi środowiskowe.

However, as long as this remains the case, it will also be necessary to lay down requirements specifying what these trade agreements are to contain.

Niemniej jednak dopóki tak będzie, trzeba także określać wymogi regulujące zakres treści takich umów handlowych.

Member States may also prescribe certain routes or specific modes of transport and lay down special rules for the transport of dangerous goods on their territory in passenger trains.

Mogą także określać trasy i specjalne rodzaje transportu oraz ustanawiać zasady dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych na swoim terytorium w pociągach pasażerskich.

The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.

Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.

It also lays down a series of essential elements that must be specifically included in contracts.

Określa także szereg niezbędnych elementów, które muszą zostać wyraźnie uwzględnione w umowie.

to lay down {vb} (also: to postpone, to put off, to shelve, to set aside)

to lay down

odłożyć do leżakowania

Detach the syringe from the needle and lay down the syringe.

Odłączyć strzykawkę od igły i odłożyć strzykawkę.

to lay down (blanket, rug, garment) {vb} (also: to lay out, to take apart, to dispose, to set out)

to lay down (establish) {vb} (also: to work out, to map out, to evolve, to develop)

opracować {pf. v.}

A conference held in Stresa (Italy) lays down the basis of a common agricultural policy (CAP).

Podczas konferencji w Stresie we Włoszech opracowane zostają podstawy wspólnej polityki rolnej (WPR).

In addition, the report lays down the conditions under which ratings issued by third-country agencies can be used in the European Union.

Ponadto w sprawozdaniu określa się warunki, których spełnienie pozwoli w Unii Europejskiej wykorzystywać ratingi opracowane przez agencje pochodzące z krajów trzecich.

to lay down {vb} (also: to lay, to put, to set, to place)

If you take more Diovan than you should If you experience severe dizziness and/ or fainting, lay down and contact your doctor immediately.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Diovan W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

to lay down {vb} (also: to put, to put down, to place, to lay)

For instance, here they are laying down the balloon fabric behind, which is eventually going to be filled up with helium.

Na przykład tutaj kładą tkaninę na balon w tyle, którą potem napełni się helem.

(NL) Madam President, today, we are laying down an important foundation for the development of the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).

(NL) Pani Przewodnicząca! Dziś kładziemy ważny fundament pod rozwój Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

to lay down (establish) {vb} (also: to determine, to fix, to ascertain, to levy)

(DA) Madam President, I see that both the Commission and the High Representative have taken the view that the EU should lay down a policy for the Arctic.

(DA) Pani przewodnicząca! Widzę, że zarówno Komisja, jak i wysoka przedstawiciel, przyjęli takie stanowisko, zgodnie z którym UE powinna ustalać politykę dla Arktyki.

The issue is what this directive lays down.

Chodzi o to, co ta dyrektywa ustala.

We are laying down European timeframes and schedules - two years for wagons; ten years for other vehicles - but it will happen.

Ustalamy europejskie ramy czasowe i plany - dwa lata na wagony; dziesięć na inne pojazdy- ale to się zdarzy.

There should not be one side laying down conditions and the other accepting them; nor should anything be imposed on us that we find unacceptable.

Nie powinno być tak, że jedna strona ustala zasady, a druga je przyjmuje; nikt nie powinien nam narzucać zachowań, które uznajemy za niedopuszczalne.

to lay down {vb} (also: to put out, to lay out, to enunciate, to explicate)

to lay down {vb} (also: to put, to set, to stand up, to place)

to lay down {vb} (also: to adjourn, to postpone, to delay, to set aside)

to lay down

odkładać do leżakowania

to lay down (blanket, rug, garment) {vb} (also: to dispose, to set out, to putrefy, to put up)

to lay down (establish) {vb} (also: to formulate, to map out, to evolve)

Already now, Hungary is setting a good example by laying down a strong legal restraint on state indebtedness in the constitution which is being drafted.

Już teraz Węgry dają dobry przykład, ustanawiając w opracowywanym obecnie projekcie konstytucji surowe ograniczenia prawne dotyczące wielkości zadłużenia państwa.

to lay down (title, beliefs, ideals) {vb} [fig.]

wyrzec się (czegoś) {r. v.}

to lay down {vb} (also: to give a lecture, to array, to enunciate, to explicate)

to lay down (title, beliefs, ideals) {vb} [fig.]

wyrzekać się (czegoś) {r. v.}

to lay down (wine, bottles) {vb}

to lay down (wine, bottles) {vb}

 

Synonyms

Synonyms (English) for "lay down":

 

Similar translations

Similar translations for "to lay down" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to lay down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.

Almost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.

Bośnia spełniła dotychczas prawie 90 % kryteriów ustanowionych przez Komisję.

If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.

Jeżeli ktoś narusza prawo, to ponosi karę ustanowioną przepisami kodeksu karnego.

In this case we could not even agree on this principle being laid down in a recital.

W tym przypadku nie moglibyśmy zgodzić się nawet na zawarcie tej zasady w wywodzie.

Witnesses may be heard under conditions laid down in the Rules of Procedure.

Świadkowie mogą być przesłuchiwani na warunkach ustanowionych w regulaminie.

We can intervene in two ways under the competences laid down in the treaty.

Możemy interweniować na dwa sposoby na mocy uprawnień przewidzianych traktatem.

Procedures for notifying and accepting future measures or acts have been laid down.

Procedury powiadamiania i przyjmowania przyszłych środków i aktów zostały ustanowione.

We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.

Powinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

It seeks to implement what the European Court of Justice has laid down in many rulings.

Służy ona także wdrożeniu wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

We must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.

Teraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.

What's in your hand?" ~~~ And He's saying, "If you lay it down, I'll make it come alive.

Co jest w twoich rękach?" I mówi: "Jeśli odłożysz to na bok, sprawię, że to obudzi się.

The latter would have been contrary to the environmental objectives laid down.

A takie działanie byłby sprzeczne z ustanowionymi celami w dziedzinie ochrony środowiska.

The Lisbon Treaty lays down a legal framework for participatory democracy.

Traktat lizboński ustanawia ramy prawne dla demokracji uczestniczącej.

The Statute of the European Investment Bank is laid down in a Protocol.

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot protokołu.

Policy Coherence for Development is laid down in the Treaty of Lisbon.

Traktat lizboński nakłada obowiązek zachowania spójności polityki na rzecz rozwoju.

The coordination of economic, employment and social policies is laid down in the treaties.

Traktaty stanowią o koordynacji polityki gospodarczej, zatrudnienia i społecznej.

I did the sleep thing -- I went to bed, I laid down -- but I didn't really sleep.

Spałem -- poszedłem do łóżka, leżałem -- ale tak naprawdę nie spałem.

They were laid down in the informal Council statement of 11 February.

Zostały one przedstawione w nieformalnym oświadczeniu Rady z dnia 11 lutego.

The Statute of the Court of Justice of the European Union shall be laid down in a Protocol.

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest określony w Protokole.

These arguments need to be weighed up before specific bans are laid down.

Argumenty te należy rozważyć przed wprowadzeniem konkretnego zakazu.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

lawsuits · lawyer · lawyers · lax · laxative · laxity · laxness · lay · lay-about · lay-by · lay-down · lay-off · lay-up · layabout · layaway · layer · layered · layering · layers · layette · laying

Search for more words in the Turkish-English dictionary.