Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "to lay down"

 

"to lay down" Polish translation

Results: 1-44 of 212

to lay down {verb}

to lay down (establish) {vb} (also: to name, to determine, to delimit, to circumscribe)

We need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.

Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.

It respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.

Wyrażam w nim dla nich szacunek i uznaję ich wartość, ale próbuję także określić ogólne i podstawowe zasady.

DESIRING to lay down the Statute of the European Investment Bank provided for in Article III-393 of the Constitution,

PRAGNĄC określić Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego przewidziany w artykule III-393 Konstytucji,

The European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.

Parlament Europejski chce wyraźnie określić tę rolę EBI w ramach jego mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej.

We must look more closely at the basic principles that we need to lay down in order to put in place proper regulations.

Musimy uważniej przyjrzeć się podstawowym zasadom, jakie trzeba określić w celu wprowadzenia właściwych przepisów prawnych.

to lay down (establish) {vb} (also: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {vb}

I just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.

Chciałem po prostu ustalić kilka podstawowych zasad, które do tej pory w sprawozdaniach tych były ignorowane.

Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.

Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.

DESIRING to lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article III-184 of the Constitution,

PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,

Practices absolutely must be observed when investigating complaints at international level and to lay down criteria.

Podczas rozpatrywania roszczeń na szczeblu międzynarodowym należy bezwzględnie przestrzegać sprawdzonych praktyk i ustalić kryteria postępowania.

Given the benefits of the agreements mentioned, I believe that it is appropriate to lay down general principles to be used when evaluating air transport agreements.

Zważywszy na korzyści płynące z tych umów, uważam że należy ustalić ogólne zasady oceny umów o komunikacji lotniczej.

to lay down {vb} (also: to assemble, to convey, to knit, to fold)

złożyć {vb}

In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.

Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.

The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.

Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.

to lay down {vb} (also: to knit, to fold, to assemble, to put together)

Decision of the ECB of 17 November 2008 laying down the framework for joint Eurosystem procurement  (ECB/2008/17)OJ L 319, 29.11.2008, p.

Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str.

to lay down (establish) {vb} (also: to produce, to pay out, to spend, to deliver)

wydawać {vb}

to lay down {vb} (also: to locate, to stand, to set, to put)

postawić {vb}

For this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.

Z tego względu UE musi bezzwłocznie postawić operatorom elektrowni jądrowych wymóg uzyskania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

to lay down (establish) {vb} (also: to issue, to publish, to blow up, to expend)

wydać {vb}

to lay down (establish) {vb} (also: to name, to define, to conceptualize, to stipulate)

It goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.

Rozumie się samo przez się, że w podobnych umowach o wolnym handlu powinniśmy określać klarowne wymogi środowiskowe.

However, as long as this remains the case, it will also be necessary to lay down requirements specifying what these trade agreements are to contain.

Niemniej jednak dopóki tak będzie, trzeba także określać wymogi regulujące zakres treści takich umów handlowych.

Member States may also prescribe certain routes or specific modes of transport and lay down special rules for the transport of dangerous goods on their territory in passenger trains.

Mogą także określać trasy i specjalne rodzaje transportu oraz ustanawiać zasady dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych na swoim terytorium w pociągach pasażerskich.

the laying down of the Conditions of employment of the staff of the European Central Bank as referred to in Article 36.

określanie warunków zatrudnienia personelu Europejskiego Banku Centralnego przewidzianych w artykule 36.

to lay down {vb} (also: to postpone, to put off, to shelve, to set aside)

to lay down

odłożyć do leżakowania

Detach the syringe from the needle and lay down the syringe.

Odłączyć strzykawkę od igły i odłożyć strzykawkę.

to lay down (establish) {vb} (also: to work out, to map out)

However, I feel that it is essential to lay down binding minimum standards, from which no derogations are possible, to be applied in all Member States.

Wydaje mi się jednak koniczne, by opracować wiążące minimalne standardy, których nie będzie można naruszyć i które będą stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

to lay down {vb} (also: to put, to put down, to place, to lay)

For instance, here they are laying down the balloon fabric behind, which is eventually going to be filled up with helium.

Na przykład tutaj kładą tkaninę na balon w tyle, którą potem napełni się helem.

to lay down (blanket, rug, garment) {vb} (also: to apportion, to lay out, to take apart, to dispose)

to lay down {vb} (also: to blow, to lay, to put, to set)

If you take more Diovan than you should If you experience severe dizziness and/ or fainting, lay down and contact your doctor immediately.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Diovan W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

to lay down {vb} (also: to adjourn, to postpone, to delay, to set aside)

to lay down

odkładać do leżakowania

to lay down {vb} (also: to put out, to lay out, to array, to enunciate)

to lay down (establish) {vb} (also: to determine, to fix, to ascertain, to levy)

(DA) Madam President, I see that both the Commission and the High Representative have taken the view that the EU should lay down a policy for the Arctic.

(DA) Pani przewodnicząca! Widzę, że zarówno Komisja, jak i wysoka przedstawiciel, przyjęli takie stanowisko, zgodnie z którym UE powinna ustalać politykę dla Arktyki.

to lay down {vb} (also: to put, to set, to stand up, to place)

stawiać {vb}

to lay down (title, beliefs, ideals) {vb} [fig.]

wyrzec się (czegoś) {v.r.}

to lay down (blanket, rug, garment) {vb} (also: to dispose, to set out, to putrefy, to put up)

to lay down {vb} (also: to give a lecture, to array, to enunciate, to explicate)

to lay down (establish) {vb} (also: to formulate, to map out)

to lay down (title, beliefs, ideals) {vb} [fig.]

wyrzekać się (czegoś) {v.r.}

to lay down (wine, bottles) {vb}

to lay down (wine, bottles) {vb}

 

Synonyms

Synonyms (English) for "lay down":

 

Similar translations

Similar translations for "to lay down" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to lay down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.

Nie wystarczy, by UE ustaliła ostre przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla.

In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.

W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.

Witnesses may be heard under conditions laid down in the Rules of Procedure.

Świadkowie mogą być przesłuchiwani na warunkach ustanowionych w regulaminie.

If we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.

Jeżeli określimy odpowiednie standardy, będziemy w stanie rozwijać się skutecznie.

We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.

Powinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

What's in your hand?" ~~~ And He's saying, "If you lay it down, I'll make it come alive.

Co jest w twoich rękach?" I mówi: "Jeśli odłożysz to na bok, sprawię, że to obudzi się.

We must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.

Teraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.

I do not believe that it is our job to lay down price control measures.

Nie uważam, że określanie środków kontroli cen należy do naszych zadań.

The Statute of the European Investment Bank is laid down in a Protocol.

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot protokołu.

I did the sleep thing -- I went to bed, I laid down -- but I didn't really sleep.

Spałem -- poszedłem do łóżka, leżałem -- ale tak naprawdę nie spałem.

The Statute of the Court of Justice of the European Union shall be laid down in a Protocol.

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest określony w Protokole.

Now I lay down in the grass and I rub my body in it, and I love the mud on my legs and feet.

Teraz leżę na trawie i ocieram się o nią i kocham błoto na nogach i stopach.

They also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.

W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE.

It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.

Ponadto istotne jest określenie niezależności państw członkowskich w kwestiach opodatkowania.

We need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.

Powinniśmy wyznaczyć sobie nowe priorytety w odniesieniu do kwestii budżetowych.

The guarantees laid down in paragraph 1 shall apply as appropriate to intellectual property.

Gwarancje przewidziane w ustępie 1 mają odpowiednie zastosowanie do własności intelektualnej.

So we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.

Nie chcemy zatem potępiać alkoholu jako takiego czy uchwalać nowych przepisów.

The Council shall act in accordance with the procedure laid down in Article III-419.

Rada stanowi zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule III-419.

What it does, instead, is lay down frameworks and conditions under which that might be possible.

Stanowi ona natomiast ramy i warunki, w jakich może to być możliwe.

Europe must lay down broad policy lines, and they must be clear.

Unia musi przedstawić ogólne kierunki polityki, które muszą być klarowne.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

lawsuit · lawsuits · lawyer · lawyers · lax · laxative · laxity · laxness · lay · lay-about · lay-down · lay-off · layabout · layaway · layer · layered · layering · layers · layette · laying · layman

Search for more words in the English-Arabic dictionary.