Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "lightning"

 

"lightning" Polish translation

Results: 1-23 of 32

lightning {noun}

lightning {noun}

And he sent out arrows, and scattered them; Lightning, and discomfited them.

Wypuścił i strzały, a rozproszył je, i błyskawicą potarł je.

How could this have gone by like lightning?

Jak czas mógł tak po prostu przelecieć jak błyskawica?

For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.

Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.

for as the lightning, when it lighteneth out of the one part under the heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall the Son of man be in his day.

Albowiem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem, świeci: tak będzie i Syn człowieczy w dzień swój.

Canst thou send forth lightnings, that they may go, And say unto thee, Here we are?

Izali możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły, i rzekłyć: Otośmy?

lightning {noun} (also: lightning bolt, thunderbolt, streak of lightening)

piorun {m}

And early on, a lightning bolt hit a tree 20 paces away from us.

Na samym początku naszej przygody, piorun uderzył w drzewo jakieś 15 metrów od nas.

So then -- pshoo-shoo -- lightning -- pshoo -- arrive -- pshoo-shoo -- makes life -- bloop bloop -- and that dies.

Tak więc wtedy -- pshoo-shoo -- piorun -- pshoo -- przybywa -- pshoo-shoo -- tworzy życie -- blup blup -- i to umiera.

More people are killed by pigs, more people are killed by lightning strikes, more people are killed at soccer games in England.

Więcej ludzi zostaje zabitych przez świnie, piorun, albo podczas rozgrywek piłkarskich w Anglii.

lightning {adjective}

lightning {adj.}

piorunujący (bardzo szybki) {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "lightning" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "lightning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

"Picked a lightning bug off the drum." ~~~ "Running at two kilocycles."

„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.

He covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.

Obłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.

And he sent out his arrows, and scattered them; Yea, lightnings manifold, and discomfited them.

I zagrzmiał na niebie Pan, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste.

They turned out to be lightning or sources of electrical power.

Okazało się, że powodem są wyładowania atmosferyczne bądź źródła prądu elektrycznego.

When he made a decree for the rain, And a way for the lightning of the thunder;

On też prawo dżdżom postanowił, a drogę błyskawicom gromów.

No lightning strike, no Russia, no existential chitchat.

Żadnego piorunu, żadnej Rosji, żadnych egzystencjonalnych pogaduszek.

Yea, he ladeth the thick cloud with moisture; He spreadeth abroad the cloud of his lightning:

A ten się obraca w koło według rady jego, aby czynił wszystko, co Bóg rozkaże, na oblicze okręgu ziemskiego.

The voice of thy thunder was in the whirlwind; The lightnings lightened the world: The earth trembled and shook.

Obłoki wydały powodzi; niebiosa wydały gromy, a strzały twoje tam i sam biegały.

And suddenly, like a bolt of lightning, the answer came to him.

Odpowiedź przyszła jak grom z jasnego nieba.

it is sharpened that it may make a slaughter; it is furbished that it may be as lightning: shall we then make mirth?

Wyostrzony jest na pomordowanie ku zabiciu naznaczonych, wypolerowany jest, aby się lśnił.

The challenges we face may be the gravest for generations, and they are evolving at lightning speed.

Wyzwania, jakie przed nami stoją mogą okazać się najpoważniejszymi od pokoleń - a rozwijają się one w tempie błyskawicznym.

You might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.

Można by więc zapytać, czy Frontex nie ma być tylko piorunochronem, który uspakaja obywateli Europy.

Dost thou know how God layeth [his charge] upon them, And causeth the lightning of his cloud to shine?

Izali wiesz, co za waga obłoków?

My second point is that the United States Government and the Federal Reserve System reacted vigorously and with lightning speed.

Po drugie, rząd Stanów Zjednoczonych i amerykański system rezerwy federalnej zareagowali na tę sytuację błyskawicznie i mocno.

Who hath cleft a channel for the waterflood, Or the way for the lightning of the thunder;

Któż rozdzielił stok powodziom?

After it a voice roareth; He thundereth with the voice of his majesty; And he restraineth not [the lightnings] when his voice is heard.

Dziwnie Bóg grzmi głosem swoim; sprawuje rzeczy tak wielkie, że ich rozumieć nie możemy.

And lightning struck.

To było jak grom z jasnego nieba.

Ask ye of Jehovah rain in the time of the latter rain, [even of] Jehovah that maketh lightnings; and he will give them showers of rain, to every one grass in the field.

Żądajcie od Pana dżdżu czasu potrzebnego, a Pan uczyni obłoki dżdżyste, a deszcz obfity da wam i każdemu trawę na polu.

And Jehovah shall be seen over them; and his arrow shall go forth as the lightning; and the Lord Jehovah will blow the trumpet, and will go with whirlwinds of the south.

Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego; panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych.

And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they trembled, and stood afar off.

Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Search for more words in the English-Czech dictionary.