Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "lineage"

 

"lineage" Polish translation

Results: 1-17 of 17

lineage {noun}

lineage {noun} (also: family tree, bloodline, ancestry)

lineage (C/U) {noun} (also: deduction)

wywód (wykrywanie początku) {m}

lineage {noun} (also: linage)

lineage {noun} (also: linage)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "lineage":

 

Context sentences

Context sentences for "lineage" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Yet, on the surface it just seemed to be depicting his historical lineage of what went on.

Z wierzchu jednak przedstawiało swój pierwowzór. ~~~ przedstawiało swój pierwowzór.

The earliest members of our lineage, the genus Homo, were darkly pigmented.

Najstarsi członkowie naszego rodu, rodzaju Homo, byli ciemnoskórzy.

Everybody in this room, everybody in the world, falls into a lineage somewhere on these trees.

Wszyscy na tej sali i wszyscy na świecie należą do któregoś z rodów na tych drzewach.

The TPO receptor is predominantly expressed on the surface of cells of the myeloid lineage.

Ekspresja receptora trombopoetyny zachodzi przeważnie na powierzchni komórek linii mieloidalnej.

It's an amazing feeling to have that lineage. ~~~ And so I'm here standing on the shoulders of many people.

Nie jestem tu dzisiaj osamotniony Jest mnóstwo osób razem ze mną na tej scenie, właśnie teraz.

These are animals whose lineage dates back about 100 million years.

Te zwierzęta istnieją od około 100 milionów lat.

But if you have a sexual species, then it's possible for an individual to inherit both mutations from different lineages.

Jednak w przypadku gatunków dwupłciowych istnieje możliwość odziedziczenia obu mutacji z różnych linii.

It's not confined to its own lineage.

Jednostka nie jest ograniczona do własnej linii.

Well, the thing that jumps out at you first is that the deepest lineages in our family trees are found within Africa, among Africans.

To, co uderza nas na samym początku, to fakt, że najdalej sięgające rodowody odnajdujemy u Afrykanów.

Because what happened, in order to ensure health and well-being, these lineages of people dispersing into the Northern Hemisphere lost their pigmentation.

Z powodu tych zdarzeń, by zapewnić zdrowie i kondycję, te rody ludzkie, które zasiedliły półkulę północną, utraciły pigmentację.

Why, for example, is action not being taken to analyse the DNA of all these children, with the twofold aim of protecting minors and confirming their lineage?

Dlaczego, na przykład, nie podejmuje się działań w kierunku analizy DNA tych wszystkich dzieci, aby zarazem chronić nieletnich i określać ich pochodzenie?

Additionally, in the phase 3 pivotal studies, romiplostim did not affect the red blood cell and white blood cells lineages relative to placebo treated subjects.

Co więcej w badaniach fazy 3., podawany małpom romiplostym nie wpływał na linie czerwonych i białych krwinek w stosunku do stanu występującego u osobników przyjmujących placebo.

Whether we're born in San Francisco, or Sudan, or close to the heart of the Milky Way galaxy, we are the products of a billion-year lineage of wandering stardust.

Czy urodziliśmy się w San Francisco, czy w Sudanie... ...czy w okolicach centrum Drogi Mlecznej... ...pochodzimy od unoszącego się w przestrzeni od miliardów lat gwiezdnego pyłu.
 

Forum results

"lineage" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

limpid · limply · limy · linage · linchpin · Linda · linden · line · line-printer · line-up · lineage · lineament · linear · linearity · linearizability · linearly · lined · lineman · linen · linens · liner

More translations in the bab.la English-Finnish dictionary.