Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "location"

 

"location" Polish translation

Results: 1-32 of 211

location {noun}

location {noun} (also: place, site, spot, room)

miejsce {n}

Do not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.

Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

That database contained the timing of attacks, the location, the size and the weapons used.

Powstała baza zawierała czasy ataków, miejsce, wielkość i użytą broń.

He told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.

Powiedział eksperymentatorowi by zrobił coś takiego, by pomóc mu to przełożyć na inne miejsce.

The location of this tree is actually kept secret for its own protection.

Miejsce, w którym rośnie jest trzymane w tajemnicy dla jego dobra.

Set up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that

Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek

location {noun} [IT] (also: address)

adres {m} [IT]

This address now appears as your default location.

Ten adres będzie teraz wyświetlany jako lokalizacja domyślna.

However, if you'd like to use a different location, enter an appropriate address in the search box and click Search Maps.

Jeśli jednak chcesz używać innej lokalizacji, wpisz odpowiedni adres w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.

Distance from one location: This option is best for users who are willing to travel a certain distance from a central location, e.g. 15 miles from Sewickley, PA.

Aby określić adres firmy jako prywatny, zaznacz pole wyboru obok opcji „Nie pokazuj adresu mojej firmy w informacjach w serwisie Mapy”.

Google Wallet is available to shoppers with billing addresses in a number of locations -- check the Location: drop-down menu on the sign-up page to check availability.

Usługa Portfel Google jest dostępna dla kupujących posiadających adres rozliczeniowy w szeregu lokalizacji.

Before clicking any links in the email, right-click the link and select Copy Link Address or Copy Link Location.

Przed kliknięciem w e-mailu jakiegokolwiek linku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Copy Link Address (Skopiuj adres linku) lub Copy Link Location (Skopiuj lokalizację linku).

location {noun}

This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.

Ten budynek jest właściwą lokalizacją dla EIT i Europejskiej Rady Badań Naukowych.

Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.

Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu. ~~~

The My Location feature is not available in Google Toolbar for Firefox.

Funkcja Moja lokalizacja nie jest dostępna z paskiem Google Toolbar dla Firefoksa.

Tip: Visit Google Maps and click the My Location button above the zoom slider.

Wskazówka: odwiedź Mapy Google i kliknij przycisk Moja lokalizacja nad suwakiem powiększenia.

Location is one of a number of factors that we use to provide these relevant results.

Lokalizacja to jeden z kilku czynników uwzględnianych podczas określania tych trafnych wyników.

location {noun} [IT]

położenie {n} [IT]

So here is the Sloan Digital Sky Survey showing the location of a million galaxies.

To Cyfrowy Przegląd Nieba Sloan'a (SDSS) pokazujący położenie miliona galaktyk.

We fuse that information with a GPS unit to get an estimate of the location of the car.

Uwzględniając dodatkowo dane GPS uzyskujemy przybliżone położenie samochodu.

The location of Europe dictates its security priorities and concerns.

Położenie geograficzne Europy determinuje jej priorytety i obawy związane z bezpieczeństwem.

In Europe we are not in a bad situation as far as location is concerned.

W Europie nie mamy złej sytuacji, jeśli idzie o nasze położenie.

Yemen is an extremely significant country, in particular, because of its geographical location.

Jemen jest krajem niezwykle istotnym, przede wszystkim ze względu na swoje położenie geograficzne.

location {noun} (also: place, locality, town)

location {noun} [techn.] (also: ranging)

lokacja {f} [techn.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "location":

 

Similar translations

Similar translations for "location" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "location" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.

Bezsprzecznie dysponujemy potencjałem dzięki pogodzie i położeniu na Atlantyku.

We had one operation where we had to coordinate it from multiple locations.

Mieliśmy jedną taką operację, którą musieliśmy koordynować z różnych miejsc.

Therefore, it is essential that a decision on the location of the EIT be made quickly.

Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie lokalizacji EIT.

The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

I simply gave the geographical location of the shipwreck as being Algeciras, Gibraltar.

Podałem jedynie geograficzne umiejscowienie wraku jako Algeciras, Gibraltar.

We knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.

Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.

The minister talked about co-location being under consideration of consular officials.

Minister mówił o rozważaniu wspólnej lokalizacji placówek przez urzędników konsularnych.

Their location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).

Muszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).

Locations: Helsinki (Bank of Finland Customer Service Office) Opening hours:

Punkt wymiany: Helsinki (Biuro Obsługi Klienta) Czynne: od poniedziałku do piątku w godz.

You can choose to designate a service area by distance or by location.

Po zaznaczeniu opcji „Tak” zostanie wyświetlone szare pole z dodatkowymi ustawieniami.

So different structural locations have different implications for your life.

Tak więc różne położenia w strukturze mają różne konsekwencje w życiu.

It was also good that during our debates we did not discuss the location.

Dobrze się też stało, że w trakcie naszych rozmów nie dyskutowaliśmy na temat lokalizacji.

By default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.

Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.

Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.

obecnie nie można przenosić kolumn przez przeciąganie i upuszczanie.

Because of this, the city has become a favoured location for many international film makers.

Dlatego właśnie Praga jest ulubionym miastem filmowców z całego świata.

The Euro Exhibition will visit various locations throughout the EU.

Wystawę o euro będzie można obejrzeć w różnych miastach w całej Unii Europejskiej.

Lastly, there is the question of location, which is very important.

Wreszcie, pojawia się kwestia lokalizacji, która ma bardzo duże znaczenie.

So we can have people explore an environment and see the location they have to remember.

Badani mogą eksplorować otoczenie i zapamiętywać oglądane lokacje.

A decision is also taken on the location of several Community offices and agencies.

Podjęta zostaje również decyzja w sprawie lokalizacji niektórych biur i agencji wspólnotowych.

With Google documents, you can have full control of the location of your text.

Dokumenty Google zapewniają pełną kontrolę nad położeniem tekstu.
 

Forum results

"location" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

lobotomy · lobster · lobule · local · locale · localism · locality · locally · locals · located · location · locations · locative · loch · lock · lock-box · lock-up · lockable · locked · locker · locket

More in the Danish-English dictionary.