Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "location"

 

"location" Polish translation

Results: 1-34 of 173

location {noun}

location {noun} (also: place, site, spot, room)

miejsce {n}

Do not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.

Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

That database contained the timing of attacks, the location, the size and the weapons used.

Powstała baza zawierała czasy ataków, miejsce, wielkość i użytą broń.

He told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.

Powiedział eksperymentatorowi by zrobił coś takiego, by pomóc mu to przełożyć na inne miejsce.

The location of this tree is actually kept secret for its own protection.

Miejsce, w którym rośnie jest trzymane w tajemnicy dla jego dobra.

Set up a permanent storage area in a convenient location out of the reach of children so that

Należy ustalić stałe, dogodne miejsce przechowywania leku, niedostępne dla dzieci, tak aby lek

location {noun} (also: placement, localization)

Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.

Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu. ~~~

Tip: Visit Google Maps and click the My Location button above the zoom slider.

Wskazówka: odwiedź Mapy Google i kliknij przycisk Moja lokalizacja nad suwakiem powiększenia.

Location is one of a number of factors that we use to provide these relevant results.

Lokalizacja to jeden z kilku czynników uwzględnianych podczas określania tych trafnych wyników.

I think this will address many of the issues of industrial development and the issue of location.

Myślę, że pozwoli on rozwiązać wiele problemów związanych z rozwojem przemysłowym i lokalizacją.

Nuclear technology is not at fault in Japan; the location is.

W Japonii nie jest winna technologia jądrowa; winę ponosi lokalizacja.

location {noun} [IT] (also: address)

adres {m} [IT]

However, if you'd like to use a different location, enter an appropriate address in the search box and click Search Maps.

Jeśli jednak chcesz używać innej lokalizacji, wpisz odpowiedni adres w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.

Google Wallet is available to shoppers with billing addresses in a number of locations -- check the Location: drop-down menu on the sign-up page to check availability.

Usługa Portfel Google jest dostępna dla kupujących posiadających adres rozliczeniowy w szeregu lokalizacji.

Before clicking any links in the email, right-click the link and select Copy Link Address or Copy Link Location.

Przed kliknięciem w e-mailu jakiegokolwiek linku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Copy Link Address (Skopiuj adres linku) lub Copy Link Location (Skopiuj lokalizację linku).

location {noun} [IT]

położenie {n} [IT]

The location of Europe dictates its security priorities and concerns.

Położenie geograficzne Europy determinuje jej priorytety i obawy związane z bezpieczeństwem.

Yemen is an extremely significant country, in particular, because of its geographical location.

Jemen jest krajem niezwykle istotnym, przede wszystkim ze względu na swoje położenie geograficzne.

There is no doubt that geographical location, distance from markets and other such factors create many difficulties.

Niewątpliwie położenie geograficzne, odległość od rynków i inne podobne czynniki są źródłem wielu trudności.

So, their gender, their age, their geographic location and what the weather conditions were like when they wrote that sentence.

Jego płeć, wiek, położenie geograficzne, a także jaka była pogoda, kiedy pisał to zdanie.

Given its strategic location, Hungary is uniquely placed to put this issue on the European agenda.

Ze względu na swoje strategiczne położenie Węgry posiadają szczególną legitymację, by umieścić tę sprawę w porządku dziennym PE.

location {noun} (also: place, locality, town)

241 locations in Romania, with a total population of 1.6 million inhabitants, suffered directly as a result of the disaster, which partially or totally destroyed houses and crops.

241 miejscowości o łącznej liczbie 1,6 miliona mieszkańców ucierpiało bezpośrednio na skutek tej klęski żywiołowej, która zniszczyła całkowicie lub częściowo ich domostwa i uprawy.

location {noun} [techn.] (also: ranging)

lokacja {f} [techn.]

location {noun} [film&tv]

plener {m} [film&tv]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "location":

 

Similar translations

Similar translations for "location" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "location" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We had one operation where we had to coordinate it from multiple locations.

Mieliśmy jedną taką operację, którą musieliśmy koordynować z różnych miejsc.

The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

Airbus provides jobs at six European locations and employs a total of 58 000 workers.

W sześciu europejskich miastach Airbus zatrudnienia łącznie 58 000 ludzi.

We knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.

Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.

I am opposed to organising the work of Parliament by splitting it across three locations.

Jestem przeciwny organizacji pracy Parlamentu Europejskiego z podziałem na trzy siedziby.

So different structural locations have different implications for your life.

Tak więc różne położenia w strukturze mają różne konsekwencje w życiu.

By default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.

Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.

Because of this, the city has become a favoured location for many international film makers.

Dlatego właśnie Praga jest ulubionym miastem filmowców z całego świata.

The Euro Exhibition will visit various locations throughout the EU.

Wystawę o euro będzie można obejrzeć w różnych miastach w całej Unii Europejskiej.

With Google documents, you can have full control of the location of your text.

Dokumenty Google zapewniają pełną kontrolę nad położeniem tekstu.

These are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.

Ci ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.

You can exchange Estonian kroon banknotes for euro at the following locations:

Możliwość wymiany koron estońskich na euro w bankach centralnych:

Read more about targeting ads to a specific geographic location.

Dowiedz się więcej na temat kierowania reklam na określone obszary geograficzne.

The malignancies reported were very diverse in their origin and location.

Zgłoszone nowotwory złośliwe były bardzo zróżnicowane pod względem pochodzenia i umiejscowienia.

I see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.

Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy ponownie rozważyć sprawę siedziby agencji w Finlandii.

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ~~~ ?

Jeżeli linki w programie Adwords są tagowane ręcznie, należy również wykonać następujący krok:

(It may be helpful to keep notes on the location of the previous injections.) 3.

(Zapisywanie miejsc poprzednich wstrzyknięć może być pomocne).

To fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:

Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.

The location of airports should be chosen to enable them to serve neighbouring and border regions.

Lotniska winny być tak usytuowane, by mogły obsługiwać regiony sąsiadujące, również przygraniczne.

In children, the upper back is the preferred location to apply the patch, to minimize the potential

U dzieci najlepiej naklejać system transdermalny na górnej części pleców, ze względu na
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

lobule · local · locale · localism · locality · localization · locally · locals · localvore · located · location · locational · locations · locative · locavore · loch · lock · lock-box · lock-up · lockable · lockdown

More in the English-Portuguese dictionary.