Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "Lupus"

 

"Lupus" Polish translation

Results: 1-22 of 24

Lupus {noun}

Lupus {noun} [astron.] (also: Wolf, Lup)

Wilk {m} [astron.]

lupus {noun}

lupus {noun} [med.]

toczeń {m} [med.]

Toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, discoid lupus erythematosis

Martwica toksyczna naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły

Anaphylaxis, systemic lupus erythematosus rheumatoid arthritis

toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów

Anaphylaxis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis

toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów

systemic lupus erythematosus, muscle weakness, arthritis

układowy toczeń rumieniowaty, osłabienie mięśni, nie znana zapalenie stawów

including rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, scleroderma, Sjögren's syndrome and dermatomyositis/ polymyositis.

tkankom), w tym reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty narządowy, twardzina skóry, zespół Sjögrena oraz zapalenie skórno- mięśniowe/ zapalenie wielomięśniowe.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Lupus" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Lupus" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Anaphylactic reaction, lupus-like syndrome, allergic respiratory symptom Unknown:

Reakcje anafilaktyczne, zespół toczniopodobny, oddechowe reakcje alergiczne Nieznana:

These antibodies are thought to be linked to the development of lupus kidney disease.

Uważa się, że przeciwciała te związane są z rozwojem choroby nerek w przebiegu tocznia.

Lupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis

Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń

Reports of lupus and lupus-like syndromes, however, remain uncommon.

Jednakże doniesienia o występowaniu tocznia i zespołu toczniopodobnego nie zdarzają się często.

Sarcoidosis, exacerbation of sarcoidosis Systemic lupus erythematosus, vasculitis, rheumatoid

objawów), zespół Vogt- Koyanagi- Harada, ostre reakcje nadwrażliwości obejmujące pokrzywkę, obrzęk aż

Lupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis

Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrazliwości na światło, toskyczne martwicze oddzielanie się naskórka

No patients developed lupus nephritis or central

zc pacjentów poprawił się po odstawieniu leczenia.

Exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.

Istnieją doniesienia o zaostrzeniu lub aktywacji tocznia rumieniowatego po przyjęciu diuretyków tiazydowych.

Exacerbation of systemic lupus erythematosus

zaostrzenie toczenia rumieniowatego układowego

Exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.

Donoszono o zaostrzeniu lub uaktywnieniu się tocznia rumieniowatego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.

Opisano przypadki nasilenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

The possibility of exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported.

Donoszono o możliwości zaostrzenia lub uczynnienia tocznia rumieniowatego układowego (systemic lupus erythematosus, SLE).

Exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazides.

U osób stosujących leki z grupy tiazydów zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia tocznia rumieniowatego układowego.

Lupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis

Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Lupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis

Zespół toczniopodobny, rekacje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

lupus-like reactions.

zespół rzekomotoczniowy.

On rare occasions, you may develop signs and symptoms of a disease called lupus (persistent rash, fever, joint pain and tiredness).

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się objawy i oznaki choroby zwanej toczniem (utrzymująca się wysypka, gorączka, ból stawów i znużenie).

This includes Rheumatoid Arthritis and off-label autoimmune diseases, including Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and Vasculitis.

Dotyczy to reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób autoimmunizacyjnch poza wskazaniem leku, w tym tocznia rumieniowatego układowego (SLE) i zapalenia naczyń.

Serious skin reactions reported from postmarketing experience include erythema multiforme, Stevens Johnson syndrome and cutaneous lupus erythematosus.

Ciężkie reakcje skórne zgłaszane po wprowadzeniu preparatu do obrotu obejmowały rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona oraz skórną postać tocznia rumieniowatego.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

lunisolar · lunk · lunkhead · lunula · lunular · lunulate · lunulated · lunule · Lup · lupine · lupus · lurch · lure · lurex · lurid · luridness · luring · lurker · lurking · Lusaka · Lusatia

More translations in the English-Norwegian dictionary.