How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "mom"

 

"mom" Polish translation

Results: 1-27 of 86

mom {noun}

mom {noun} (also: mum, mummy, mam, mammy)

mama {f}

Well, my mom didn't put up with much either, and she was driving, and she said, "You boys!

Ale moja mama nie pozwalała wejść sobie na głowę, prowadziła i powiedziała: "Eh, wy chłopaki!

Because it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.

To nie jest już mama, tata, kwiatki i pszczoły i dziecko gotowe.

Her mom was the spokesmodel for this perfume company... but then she got old and they fired her.

Jej mama była rzeczniczką kompanii perfumeryjnej... ale zestarzała się i ją wywalili.

They were actually modeled on hotrod motorcycles of the 1960s, which I'm sure my mom didn't know.

Były zaprojektowane na wzór motocykli hot rod z lat 60., jednak moja mama na pewno tego nie wiedziała.

My mom was driving; my brother and I were in the back seat.

Moja mama prowadziła, ja i mój brat siedzieliśmy z tyłu.

mom {noun} (also: mum, mam, mammy, mama)

mamusia {f}

mowa {noun}

speech {noun}

mowa {f} (also: wymowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie)

But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one].

Ale mowa wasza niech będzie: Tak, tak; nie, nie; a co więcej nadto jest, to od złego jest.

And this is an interactive installation which presents the fiction that speech casts visible shadows.

To taka interaktywna instalacja wywołująca wrażenie, że mowa tworzy widoczne dla nas cienie sylwetek.

By no means are we offering a defence speech here.

My w żadnym razie nie występujemy tu z mową obrończą.

For, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.

Albowiem mówią: Listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna.

It's where our senses are located, our special senses -- our vision, our speech, our hearing, our smell, our taste.

Tu mieszczą się nasze zmysły, nasze niezwykłe zmysły -- wzrok, mowa, słuch, powonienie, smak.

language {noun}

mowa {f} (also: język)

Language breaks down when trying to describe what it would be like in one of those jets.

Mowa ludzka nie ma słów aby opisać warunki jakich byśmy doświadczyli, gdybyśmy znaleźli się w takim strumieniu.

Their goal is theatre that becomes a global work of art, comprising language, movement, space and sound.

Celem jest teatr rozumiany jako zintegrowane dzieło sztuki, na które składają się mowa, ruch, przestrzeń i dźwięk.

But their body language is great.

Ale ich mowa ciała jest niesamowita.

My fear is that all the talk of better regulation is coded language for 'more of the same'.

Obawiam się, że cała ta mowa o lepszych uregulowaniach prawnych stanowi zaszyfrowany język ukrywający hasło: "więcej tego samego”.

In this connection, I have a comment on paragraph 5 of the draft resolution, the English-language version of which talks about 'flags of convenience'.

W związku tym mam uwagę do punktu 5 projektu rezolucji. W angielskiej wersji jest mowa o "tanich banderach”.

oration {noun} [form.]

mowa {f} (also: oracja)
mowa {f}

tongue {noun}

mowa {f} (also: język, ozór)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "mom":

Synonyms (Polish) for "mowa":

 

Similar translations

Similar translations for "mom" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "mom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There has not been a decade of television without a definitive, dominant TV mom.

Nie było dziesięciolecia w telewizji bez stanowczej, dominującej telewizyjnej matki.

And I'm so, so sorry if I ever made you feel...... like you had to take Mom's place.

I strasznie cię przepraszam, że przeze mnie poczułaś, że musisz zająć miejsce mamy.

It was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.

A to wszystko z powodu tej kobiety: siostry Marii Marasteli, czyli mojej mamy.

OK, take these home, have your mom or dad sign them, I'll see what I can do.

OK, weźcie je zatem do domu, dajcie do podpisu rodzicom, a ja zobaczę co się da zrobić.

This is a letter that my grandfather sent to my mom when she was five years old.

To jest list, który mój dziadek wysłał mojej mamie, kiedy miała pięć lat.

I was building a ramp for my mom`s wheelchair... and Father Moore came by to visit.

Budowałem podjazd na wózek inwalidzki dla mojej mamy... i Ojciec Moore przyszedł z wizytą.

So the Awesome story: It begins about 40 years ago, when my mom and my dad came to Canada.

Ta wspaniała historia zaczęła się 40 lat temu, kiedy moi rodzice przyjechali do Kanady.

When Tony was 16 years old, one day, one moment, "It was mom's gun.

Kiedy Tony miał 16 lat, pewnego razu... "'To był pistolet mojej mamy.

And you can usually tell the uber-moms because they actually weigh less than their own children.

UberMamy na ogół można poznać po tym, że ważą mniej niż ich własne dzieci.

There were big welts all over my mom's kitchen cabinet; the air was the just full of black smoke.

Na szafkach mojej mamy były ogromne ślady, w powietrzu pełno było czarnego dymu.

Shortly after, my parents got separated, and I came to Turkey with my mom.

Urodziłam się w Strasbourgu, we Francji w Tureckiej rodzinie.

From the day Mom died...... you've done nothing but push me out of your life.

Od dnia jej śmierci... bez przerwy mnie od siebie odpychasz.

So my feminism is very indebted to my mom's, but it looks very different.

Więc mój feminizm zawdzięczam mamie ale wygląda to inaczej.

The first thing I thought about was my mom, who was crying over beside me.

Najpierw pomyślałam o mojej mamie, która płakała obok mnie.

The problem is that these pups need a stable platform of solid ice in order to nurse from their moms.

Szczenięta potrzebują stabilnej tafli lodu, by matki mogły je karmić.

The minute you stopped taking responsibility for anything since Mom died.

Bo od śmierci mamy jesteś beznadziejnie nieodpowiedzialna.

The projects are things like, let's make a birdhouse for your mom for Christmas.

Na zajęciach robi się, np. karmnik pod choinkę dla mamy.

I don't even know what happens on my mom's side, because she's from Cuba and I don't have that many things.

Nawet nie znam historii rodziny mojej mamy, ponieważ przyjechali z Kuby i nie mieli zbyt wiele.

I was wondering if you knew where my mom's dog was.

Myślałem, że może wiesz, gdzie jest pies mojej mamy.

The daughter's marriage is very special to the mom.

Małżeństwo córki jest dla matki czymś wyjątkowym.
 

Forum results

"mom" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: fumaric acid, acetic anhydride, phthalic acid, agent, bundle of nerves

Similar words

In the Romanian-English dictionary you will find more translations.