Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "Mrs"

 

"Mrs" Polish translation

Results: 1-22 of 263

Mrs {noun}

Mrs (married woman) {noun} [Brit.] [abbr.] (also: Mrs.)

pani (mężatka) {f}

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.

Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.

In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.

W związku z powyższym, zdecydowanie podzielam ocenę pani poseł Kadenbach i innych.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.

Mrs. {noun}

Mrs. (married woman) {noun} [Amer.] [abbr.] (also: Mrs)

pani (mężatka) {f}

Therefore, like Mrs Bowles, I am going to reject the proposal in its entirety.

Dlatego też, podobnie jak pani Bowles, zamierzam odrzucić ten wniosek w całości.

I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.

Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.

In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.

W związku z powyższym, zdecydowanie podzielam ocenę pani poseł Kadenbach i innych.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Mrs":

Synonyms (English) for "Mrs.":

 

Similar translations

Similar translations for "Mrs" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Mrs" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Back then to the subject of our debate: Mrs Jeggle's most excellent reports.

Teraz jednak wrócę do tematu naszej debaty: doskonałych sprawozdań posłanki Jeggle.

(HU) I would like to thank my colleague, Mrs Ayala Sender, for an excellent report.

(HU) Chciałabym podziękować posłance Ayali Sender za wspaniałe sprawozdanie.

The conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.

(SK) I would like to congratulate the authors of this question, Mrs Hedh and Mrs Bauer.

(SK) Pragnę pogratulować autorkom przedmiotowego pytania, paniom poseł Hedh i Bauer.

I would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.

Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.

Mrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.

Poseł Fontaine przedstawiła nam przejrzysty zarys zawartych w nim zdecydowanych zaleceń.

We may agree or disagree on Tibet, but, really, Mrs Ashton should be here.

Możemy je oceniać tak lub inaczej, ale naprawdę przewodnicząca Ashton powinna tutaj być.

I am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.

Bardzo chętnie wysłucham wniosków Rady ze sprawozdania posłanki Lambert.

It seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.

Sądzimy że komisarz Malmström utworzy coś na kształt urzędu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Mrs Ask and I are looking forward to increased cooperation with the European Parliament.

Minister Ask i ja cieszymy się na zwiększoną współpracę z Parlamentem Europejskim.

I agree with Mrs Harms that the time for resolutions is after the elections.

Zgadzam się z Rebecą Harms, że czas na rezolucje przyjdzie po wyborach.

I have said this in my introduction, Mrs Malmström and Mr Barroso have said this as well.

Powiedziałam to na wstępie, mówili to także komisarz Malmström i przewodniczący Barroso.

Mrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.

Isler Béguin powiedziała, że historia nigdy nam nie wybaczy, jeśli nic nie zrobimy.

Mrs Ferrero-Waldner highlighted the need for people-to-people contact.

Komisarz Ferrero-Waldner podkreśliła konieczność kontaktów pomiędzy ludźmi.

We are therefore expecting a great deal of Mrs Damanaki on this point.

Dlatego też bardzo wiele oczekujemy w tej sprawie od komisarz Damanaki.

President-in-Office. - (SL) Firstly, regarding the question posed by Mrs Pleštinská.

urzędujący przewodniczący. - (SL) Po pierwsze, w odpowiedzi na pytanie poseł Pleštinskiej.

I think of the former, and now murdered, Prime Minister of Pakistan, Mrs Benazir Bhutto.

Myślę o byłej premier Pakistanu, niedawno zamordowanej Benazir Bhutto.

The real Russia is the one that Mrs Bonner described yesterday in the European Parliament.

Prawdziwa Rosja jest taka, jak powiedziała wczoraj w Parlamencie Europejskim Elena Bonner.

I, for my part, will emphasise two aspects which you yourself emphasised, Mrs Gebhardt.

Z mojej strony chciałabym podkreślić dwa aspekty, które podkreśliła również poseł Gebhardt.

This is also addressed to Mrs Doyle, and to Mr Herrero, who has left.

Słowa te kieruję także do pana posła Doyle'a i pana posła Herrero, który wyszedł.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

mozzarella · MP · MPC · MPC-2 · MPC-3 · mph · MPPP · Mr · Mrągowo · MRI · mrs · mrysys · MS · MSA · MSB · MSc · MSI · mss · MTA · MTB · MTBF

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.