Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "Mrs"

 

"Mrs" Polish translation

Results: 1-22 of 663

Mrs {noun}

Mrs (married woman) {noun} [Brit.] [abbr.] (also: Mrs.)

pani (mężatka) {f}

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

Mrs Doyle, I can assure you I would never have turned you down for this mortgage.

Pani Doyle, mogę panią zapewnić, że nie odmówiłbym pani udzielenia tego kredytu.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

Mrs. {noun}

Mrs. (married woman) {noun} [Amer.] [abbr.] (also: Mrs)

pani (mężatka) {f}

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

Mrs Doyle, I can assure you I would never have turned you down for this mortgage.

Pani Doyle, mogę panią zapewnić, że nie odmówiłbym pani udzielenia tego kredytu.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Mrs":

Synonyms (English) for "Mrs.":

 

Similar translations

Similar translations for "Mrs" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Mrs" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I have had the opportunity to speak to Mr Milinkevich and Mrs Borys twice, now.

Miałem możliwość rozmawiać już dwukrotnie z panem Milinkiewiczem i z panią Borys.

(ES) I would like to welcome Mrs Espinosa; I am very pleased that she is here.

(ES) Chciałabym powitać panią minister. Bardzo się cieszę, że tu panią widzę.

In conclusion, the Commission can support the amendments put forward by Mrs Hall.

Podsumowując, Komisja może poprzeć poprawki zgłoszone przez panią poseł hall.

I would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.

Chciałbym prosić panią komisarz Geoghegan-Quinn, aby zabrała to przesłanie ze sobą.

Back then to the subject of our debate: Mrs Jeggle's most excellent reports.

Teraz jednak wrócę do tematu naszej debaty: doskonałych sprawozdań posłanki Jeggle.

I agree with Mrs in 't Veld that this is a good example for other countries.

Zgadzam się z panią poseł in 't Veld, że jest to dobry przykład dla innych krajów.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.

w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Muszę się zgodzić z panią poseł Jeggle.

I will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.

Poprę także poprawki dotyczące rynku pracy, skierowane przez panią poseł Figueiredo.

(HU) I would like to thank my colleague, Mrs Ayala Sender, for an excellent report.

(HU) Chciałabym podziękować posłance Ayali Sender za wspaniałe sprawozdanie.

(SL) I support the approach taken by Mrs Malmström and Mrs Ferrero-Waldner.

(SL) Popieram podejście przyjęte przez panią Malmström i panią Ferrero-Waldner.

This report by Mrs Jordan Cizelj does put the emphasis in the right place.

Sprawozdanie poseł Jordan Cizelj nie kładzie akcentu we właściwym miejscu.

I too would like to welcome Mrs Cecilia Malmström and Commissioner Barrot.

Ja również pragnę powitać panią minister Malmström i pana komisarza Barrota.

I shall try to answer the question within the framework set by Mrs McCarthy.

Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w kontekście zarysowanym przez panią McCarthy.

The conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.

I would finally like to say something about the remarks of Mrs Bobošíková.

I wreszcie chciałbym odnieść się do uwag poczynionych przez panią Bobosikovą.

Well, Mr President, colleagues, let me tell you that I agree with Mrs Wallis.

Otóż, panie przewodniczący, drodzy koledzy posłowie, zgadzam się z panią poseł Wallis.

I would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.

Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.

(SK) I would like to congratulate the authors of this question, Mrs Hedh and Mrs Bauer.

(SK) Pragnę pogratulować autorkom przedmiotowego pytania, paniom poseł Hedh i Bauer.

Mrs Ask and I are looking forward to increased cooperation with the European Parliament.

Minister Ask i ja cieszymy się na zwiększoną współpracę z Parlamentem Europejskim.

I agree with Mrs McGuinness regarding the operation of codes of conduct.

Zgadzam się z panią poseł McGuinness co do działania kodeksów postępowania.
 

Forum results

"Mrs" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

Mozambique · mozzarella · MP · MPC · MPC-2 · MPC-3 · mph · MPPP · Mr · MRI · mrs · MS · MSB · MSc · MSI · mss · MTA · MTB · MTBF · MTU · muarena

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.