English-Polish translation for "Mrs."

EN Mrs. Polish translation

Mrs. {noun} [abbreviation]
PL
Mrs {noun} [abbreviation]
PL
Mr {noun} [abbreviation]
PL

EN Mrs.
play_circle_outline
{noun} [abbreviation]

1. American English

trending_flat
"married woman"

Mrs. (also: Mrs)
play_circle_outline
pani {f} (mężatka)
They include Mrs Riera, Mrs del Castillo, Mr Cramer and Mrs Matias.
Są w tym gronie pani poseł Riera, pani poseł del Castillo, pan poseł Cramer i pani poseł Matias.
Mrs Kauppi and Mrs Starkevičiūtgave a report on this topic.
Pani Kauppi i pani Starkevičiūtopracowały sprawozdanie na ten temat.
I would like to thank my shadow rapporteurs, Mrs Bowles and Mrs Berès.
Chciałbym podziękować kontrsprawozdawczyniom, pani poseł Bowles i pani poseł Berès.

Synonyms (English) for "Mrs.":

Mrs.
English
Mrs
English
Mr
English

Context sentences for "Mrs." in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(HU) I would like to thank my colleague, Mrs Ayala Sender, for an excellent report.
(HU) Chciałabym podziękować posłance Ayali Sender za wspaniałe sprawozdanie.
EnglishBack then to the subject of our debate: Mrs Jeggle's most excellent reports.
Teraz jednak wrócę do tematu naszej debaty: doskonałych sprawozdań posłanki Jeggle.
EnglishMrs Ask and I are looking forward to increased cooperation with the European Parliament.
Minister Ask i ja cieszymy się na zwiększoną współpracę z Parlamentem Europejskim.
EnglishI would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.
Chciałbym podziękować paniom posłankom Trautmann, Hall i Korholi za wykonaną pracę.
EnglishThe conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.
Wnioski zawarte w sprawozdaniu Hélène Flautre zmierzają w dobrym kierunku.
English(SK) I would like to congratulate the authors of this question, Mrs Hedh and Mrs Bauer.
(SK) Pragnę pogratulować autorkom przedmiotowego pytania, paniom poseł Hedh i Bauer.
EnglishI am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.
Bardzo chętnie wysłucham wniosków Rady ze sprawozdania posłanki Lambert.
EnglishMrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.
Isler Béguin powiedziała, że historia nigdy nam nie wybaczy, jeśli nic nie zrobimy.
EnglishMrs in 't Veld from the Liberal Group has said that churches should be lobbyists.
Posłanka in 't Veld z Grupy Liberałów powiedziała, że kościoły należy uznawać za lobbystów.
EnglishThis is a subject that Mrs Meissner also mentions in paragraph 4 of her report.
Jest to temat, który poseł Meissner wymienia między innymi w punkcie 4 swojego sprawozdania.
EnglishI agree with Mrs Harms that the time for resolutions is after the elections.
Zgadzam się z Rebecą Harms, że czas na rezolucje przyjdzie po wyborach.
EnglishMrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.
Poseł Fontaine przedstawiła nam przejrzysty zarys zawartych w nim zdecydowanych zaleceń.
English. - (SL) Firstly, regarding the question posed by Mrs Pleštinská.
urzędujący przewodniczący. - (SL) Po pierwsze, w odpowiedzi na pytanie poseł Pleštinskiej.
EnglishIt seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.
Sądzimy że komisarz Malmström utworzy coś na kształt urzędu bezpieczeństwa wewnętrznego.
EnglishWe may agree or disagree on Tibet, but, really, Mrs Ashton should be here.
Możemy je oceniać tak lub inaczej, ale naprawdę przewodnicząca Ashton powinna tutaj być.
EnglishMrs Ferrero-Waldner highlighted the need for people-to-people contact.
Komisarz Ferrero-Waldner podkreśliła konieczność kontaktów pomiędzy ludźmi.
Englishand the proposals made by the Commission and Mrs Ashton yesterday.
...oraz na propozycje, jakie wczoraj złożyła Komisja i wiceprzewodnicząca Ashton.
EnglishI have said this in my introduction, Mrs Malmström and Mr Barroso have said this as well.
Powiedziałam to na wstępie, mówili to także komisarz Malmström i przewodniczący Barroso.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Na koniec, chciałbym powiedzieć, że posłanka Sinnott jak zwykle myli się w swojej interpretacji.
EnglishThat is made very clear in the report by Mrs Ayala Sender, which I welcome.
To bardzo jasno wynika ze sprawozdania posłanki Ayali Sender, której chciałbym pogratulować.