How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "on the grounds that"

 

"on the grounds that" Polish translation

Results: 1-21 of 33

on the grounds that

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "on the grounds that" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "on the grounds that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

in writing. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that:

na piśmie - Sprzeciwialiśmy się przedmiotowemu aktowi prawnemu mając pewność, że:

It is challenged on the grounds that freedom of movement takes precedence over the right to strike.

Podważa go ze względu na to, że swoboda przemieszczania się jest ważniejsza od prawa do strajku.

That option was rejected on the grounds that such checks would be too costly.

Ten wariant został odrzucony na podstawie argumentu, że tego rodzaju kontrole byłyby zbyt kosztowne.

These were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.

Zaniechano ich ze względu na zbyt wysokie koszty wdrożenia.

However, I was refused authorisation on the grounds that I did not know them before they were imprisoned.

Jednakże nie otrzymałam zgody, ponieważ nie znałam tych osób przed umieszczeniem ich w więzieniu.

They refused on the grounds that there was no rail link to the new proposed facility.

Odmowa opierała się na tym, że w przypadku nowego proponowanego obiektu brakowałoby połączenia kolejowego.

It is also challenged on the grounds that the principle of equal pay for equal work should not apply.

Podważa go również ze względu na to, że nie powinna być stosowana zasada równego wynagrodzenia za tę samą pracę.

I am therefore totally opposed to our refusal to allow it on the grounds that the hidden agenda here is abortion.

Dlatego nie zgadzam się, abyśmy odmówili im tych usług, twierdząc, że ukrytym celem jest wyrażenie zgody na aborcję.

Objections against the internalisation of external costs are raised on the grounds that it will affect competitiveness.

Sprzeciw wobec internalizacji kosztów zewnętrznych usprawiedliwiany jest tym, że miałoby to negatywny wpływ na konkurencyjność.

It is really quite shocking that they are refused on the grounds that they are not EU citizens and are not able to have their say.

Naprawdę, jest to dość szokujące, że otrzymują odmowę na tej podstawie, że nie są obywatelami UE i nie mogą mieć nic do powiedzenia.

The year 2012 for the introduction of the ceiling has been criticised on the grounds that it does not allow a long enough phase-in period.

Termin wprowadzenia górnego limitu w roku 2012 poddany został krytyce z uwagi na zbyt krótki okres wdrażania.

After all, in 2004 the threshold was raised on the grounds that the European Parliament now consisted of 25 countries instead of 15.

W końcu w 2004 r. podniesiono próg, uzasadniając to zwiększeniem liczby państw członkowskich reprezentowanych w Parlamencie Europejskim z 15 do 25.

It is absolute nonsense to waive their visa requirement on the grounds that they would otherwise be trapped in their pitiful little countries.

To zupełny nonsens znosić obowiązek wizowy dla nich na tej podstawie, że w przeciwnym przypadku byliby uwięzieni w swoich żałosnych małych krajach.

Canada justified its move on the grounds that, on the other side of the ocean, Czech citizens, particularly Roma, were applying en masse for asylum.

Kanada uzasadniła ten krok tym, że po drugiej stronie oceanu obywatele Czech, zwłaszcza Romowie, masowo występowali o azyl.

On the same day, the proceedings were suspended on the grounds that Ágnes Hankiss enjoys parliamentary immunity as a Member of the European Parliament.

W tym samym dniu postępowanie zostało zawieszone, gdyż Ágnes Hankiss jako posłanka do Parlamentu Europejskiego korzysta z immunitetu parlamentarnego.

However, I reject the arguments of those who say that Turkey should never be allowed to join on the grounds that it is not a European country.

Jednakże odrzucam argumenty tych, którzy twierdzą, że Turcji nigdy nie należy pozwolić na członkostwo w UE z tego powodu, że nie jest to kraj europejski.

The Commission is still linking this Fund to the system of support for tobacco growers on the grounds that it is the only source of financing provided for.

Komisja wciąż łączy fundusz z systemem wsparcia na rzecz rolników uprawiających tytoń na podstawie tego, że jest to jedyne przewidziane źródło finansowania.

He did this, and a week later he got a letter withdrawing the overdraft facility on the grounds that they were now in a high-risk situation.

Zrobił to, a tydzień później otrzymał pismo informujące o cofnięciu kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ bank znajduje się obecnie w sytuacji wysokiego ryzyka.

They are always defended on the grounds that they have nothing to do with immigration and everything to do with education and tourism - two more favourable terms.

Zawsze się ich broni, twierdząc, że nie chodzi w nich o imigrację, lecz o edukację i turystykę - kolejne dwa dobrze brzmiące terminy.

However, Spain referred the matter to the European Court of Justice on the grounds that no impact assessment had been carried out prior to the reform.

Hiszpania skierowała jednak tę sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na takiej podstawie, że reforma nie została poprzedzona żadną oceną oddziaływania.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

on-air · on-board · on-cost · on-ear · on-fleek · on-going · on-line · on-off · on-screen · on-site · on-the-grounds-that · on-time · onboarding · once · once-in-a-lifetime · once-over · oncer · oncogenesis · oncological · oncologist · oncology

More translations in the English-Portuguese dictionary.