English-Polish translation for "or"

EN or Polish translation

or {conj.}

EN or
play_circle_outline
{conjunction}

Inform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie.
candidiasis, staphylococcal infection flushing/ hot flush asthaenia/ fatigue
zaczerwienienie twarzy lub uderzenia gorąca osłabienie lub uczucie zmęczenia
or (also: if, whether)
That is why I doubt we should interfere, whether this is good or a bad method.
Oto dlaczego wątpię, czy powinniśmy ingerować w to, czy jest to dobra, czy zła metoda.
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Czy potraficie powiedzieć, czy pisano je od prawej do lewej czy odwrotnie?
Like this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.
Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.
or (also: either)
Patients received either ADROVANCE or alendronate only once a week.
Pacjenci otrzymywali albo preparat ADROVANCE, albo alendronian raz w tygodniu.
Currently, the discussion is always polarised: either nature or jobs.
Obecnie dyskusje są zawsze spolaryzowane: albo przyroda albo miejsca pracy.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
or (also: so, in other words)
We roll 120-foot Spartan, i.e. our vision, up to our clients' gates of Troy.
Zaciągamy 40-metrowego Spartanina, czyli naszą wizję, pod bramy naszych klientów, czyli Troi.
Cosmic miracles are something which can be related to SETI.
Kosmiczne cuda, czyli coś dla SETI. ~~~ Kosmiczne cuda, czyli coś dla SETI.
shall I then take away the members of Christ, and make them members of a harlot?
Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy?
or (also: or else)
Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.
We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.
Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.
Is this subject again playing, or will it continue to play, a greater role in the Doha Round?
Czy ten temat odgrywa, lub też będzie odgrywał, większą rolę w rundzie Doha?
or (also: either)
Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
According to the lot shall their inheritance be divided between the more and the fewer.
Losem rozdzielone będzie dziedzictwo jej bądź ich wiele bądź mało będzie.
After all, Southern Sudan is one of the poorest countries in Africa.
Bądź co bądź, Południowy Sudan jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki.

trending_flat
"alternatively"

The apparent volume of distribution of pegvisomant is relatively small (7-12 l).
Pozorna objętość dystrybucji pegwisomantu jest względnie mała (7- 12 l).
Non-proliferating cells are relatively insensitive to azacitidine.
Komórki nieproliferujące są względnie niewrażliwe na azacytydynę.
The submitted report is drafted in relatively precise terms.
Przedstawione sprawozdanie zostało przygotowane względnie precyzyjnie.

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie chcą wspólnej polityki imigracyjnej.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Rezolucja w sprawie Chorwacji to polityczna rezolucja bez prawnej mocy wiążącej.
EnglishWe correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.
Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.
EnglishWe genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.
Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishWhich direction should this reform take, according to the content of our report?
W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?
EnglishWithout referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.
Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.
EnglishLatvija SIA Oriola-Rī ga Dzelzavas iela 120 M LV-1021 Rī ga Tel.: +371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M LV- 1021 Rīga Tel.: +371 7 802 450
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishOrfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.
Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.
EnglishUncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.
U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.
Englishto abandon all hope
Englishto abandon all hope
Englishto abdicate the throne
Englishaccountable for sth