"or" translation into Polish

EN

"or" in Polish

volume_up
or {conj.}

EN or
volume_up
{conjunction}

or
volume_up
lub {conj.}
Inform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie.
candidiasis, staphylococcal infection flushing/ hot flush asthaenia/ fatigue
zaczerwienienie twarzy lub uderzenia gorąca osłabienie lub uczucie zmęczenia
or (also: if, whether)
volume_up
czy {conj.}
That is why I doubt we should interfere, whether this is good or a bad method.
Oto dlaczego wątpię, czy powinniśmy ingerować w to, czy jest to dobra, czy zła metoda.
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Czy potraficie powiedzieć, czy pisano je od prawej do lewej czy odwrotnie?
Like this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.
Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.
or (also: either)
volume_up
albo {conj.}
Patients received either ADROVANCE or alendronate only once a week.
Pacjenci otrzymywali albo preparat ADROVANCE, albo alendronian raz w tygodniu.
Currently, the discussion is always polarised: either nature or jobs.
Obecnie dyskusje są zawsze spolaryzowane: albo przyroda albo miejsca pracy.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
or (also: so, in other words)
volume_up
czyli {conj.}
We roll 120-foot Spartan, i.e. our vision, up to our clients' gates of Troy.
Zaciągamy 40-metrowego Spartanina, czyli naszą wizję, pod bramy naszych klientów, czyli Troi.
Cosmic miracles are something which can be related to SETI.
Kosmiczne cuda, czyli coś dla SETI. ~~~ Kosmiczne cuda, czyli coś dla SETI.
shall I then take away the members of Christ, and make them members of a harlot?
Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy?
or (also: or else)
Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.
We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.
Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.
Is this subject again playing, or will it continue to play, a greater role in the Doha Round?
Czy ten temat odgrywa, lub też będzie odgrywał, większą rolę w rundzie Doha?
or (also: either)
volume_up
bądź {conj.}
Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
According to the lot shall their inheritance be divided between the more and the fewer.
Losem rozdzielone będzie dziedzictwo jej bądź ich wiele bądź mało będzie.
After all, Southern Sudan is one of the poorest countries in Africa.
Bądź co bądź, Południowy Sudan jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki.

trending_flat
"alternatively"

or
The apparent volume of distribution of pegvisomant is relatively small (7-12 l).
Pozorna objętość dystrybucji pegwisomantu jest względnie mała (7- 12 l).
Non-proliferating cells are relatively insensitive to azacitidine.
Komórki nieproliferujące są względnie niewrażliwe na azacytydynę.
The submitted report is drafted in relatively precise terms.
Przedstawione sprawozdanie zostało przygotowane względnie precyzyjnie.

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBy empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishThese criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
EnglishBut Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
EnglishHowever, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Jednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
EnglishThis has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
Było to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.