Internship offers in many countries

English-Polish translation for "or"

 

"or" Polish translation

Results: 1-32 of 9130

or {conjunction}

or {conj.}

lub {conj.}

Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.

Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.

do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

What should the 'role of the European Union in the Middle East' be (or not be)?

Jaka powinna być (lub nie powinna) "Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie”?

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

or {conj.} (also: if, whether)

czy {conj.}

In such cases no dosage adjustment of abacavir or zidovudine can be recommended.

W takich przypadkach nie zaleca się modyfikowania dawki abakawiru czy zydowudyny.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

It is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.

Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.

Therefore, the question tomorrow is not whether the Directive is ideal or not.

Dlatego jutro pytanie nie będzie brzmiało, czy ta dyrektywa jest idealna czy nie.

I do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.

Nie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.

or {conj.} (also: either)

albo {conj.}

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.

Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.

It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.

Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.

Patients received three doses of either placebo or infliximab at weeks 0, 2 and 6.

Pacjenci otrzymywali 3 dawki infliksymabu, albo placebo, w 0, 2 i 6 tygodniu.

Sometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.

Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.

I looked a lot like an orangutan, our close cousins, or the Incredible Hulk.

Wyglądałem jak orangutan, albo Niesamowity Hulk, a nie kandydat na tancerza.

or {conj.} (also: in other words, so)

czyli {conj.}

For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?

Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?

One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.

Co szósty Europejczyk, czyli 17 proc. ludności, żyje poniżej progu ubóstwa.

This concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.

Chodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.

Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.

Traktuj je jako przejście (czyli ścieżkę), którym klient dotarł do konwersji.

We now have more than 23 million small and medium-sized enterprises, or SMEs, in Europe.

Obecnie mamy w Europie ponad 23 miliony małych i średnich przedsiębiorstw, czyli MŚP.

or {conj.} (also: or else)

lub też {conj.}

We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.

Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.

Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.

Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.

Is this subject again playing, or will it continue to play, a greater role in the Doha Round?

Czy ten temat odgrywa, lub też będzie odgrywał, większą rolę w rundzie Doha?

They can be with words or without words. ~~~ And I have a passion for images and for words.

Mogą zawierać słowa, lub też nie Pasjonuję się obrazami i słowami.

I would like also to examine the proportionality, or lack of proportionality, in this report.

Chciałbym również przyjrzeć się proporcjonalności - lub też jej brakowi - w przedmiotowym raporcie.

or (alternatively) {conj.}

względnie {conj.}

Patients should avoid exposing the product to high moisture or relative humidity conditions e. g. a tn

Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, cz

Let me add that the effort is well worthwhile, especially for a relatively small state like Croatia or, for that matter - and the same applies - for the other states of the Western Balkans.

Pozwolę sobie dodać, że wysiłek ten się opłaci, zwłaszcza dla względnie małego państwa jakim jest Chorwacja. To samo stosuje się do innych państw Bałkanów Zachodnich.
 

Similar translations

Similar translations for "or" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.

DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.

Children, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.

Dzieci, osierocone, zaginione, pozbawione szans na edukację i godziwą przyszłość.

Mention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.

Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu.

LABELLING lo ng er au th or is ed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

do pu sz cz en ie do ob ro tu INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Genotoxicity studies have not detected any mutagenic or clastogenic activity.

W badaniach genotoksyczności nie wykryto działania mutagennego ani klastogennego.

or Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:

ob Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz Aneks I:

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.

This will not enhance either the Union's competitiveness or consumer satisfaction.

Ani to nie wzmocni konkurencyjności Unii, ani nie zwiększy zadowolenia konsumentów.

The most common side effects reported are a reaction or pain at the injection site.

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest ból w miejscu wstrzyknięcia.

Do not use in animals with severe systemic disease or in animals that are moribund.

Nie stosować u zwierząt z ciężkimi chorobami układowymi ani u zwierząt konających.

STAMARIL (or local trade name) Powder and solvent for suspension for injection.

STAMARIL PASTEUR Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Aggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.

Wzmaga się agresja w szkołach, zarówno ze strony uczniów, jak i ich rodziców.

Of course, these scams represent no value whatsoever to the consumer or businesses.

Oczywiście, publikacje te nie mają żadnej wartości dla konsumentów ani dla firm.

(FR) Mr President, I myself was not a friend of either Mr Ben Ali or Mr Mubarak.

(FR) Panie Przewodniczący! Osobiście nie byłem przyjacielem Ben Alego ani Mubaraka.

The capsule(s) must be swallowed whole, and must not be chewed crushed or divided.

Kapsułki należy połykać w całości, nie wolno ich rozgryzać, rozgniatać ani dzielić.

The capsule(s) must be swallowed whole, and must not be chewed, crushed or divided.

Kapsułki należy połykać w całości, nie wolno ich rozgryzać, rozgniatać ani dzielić.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

option · optional · optionally · options · optometrist · opulence · opulent · opulently · opuntia · opus · or · orach · orache · oracle · oracular · oral · orally · orange · orangeade · orangeroot · orangery

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.