Internship offers in many countries

English-Polish translation for "or"

 

"or" Polish translation

Results: 1-32 of 9732

or {conjunction}

or {conj.}

lub {conj.}

What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.

Chciałabym, byśmy stosowali wyrażenie "ocena bezpieczeństwa” lub "ocena ryzyka”.

Very often their qualifications are not recognised by employers or institutions.

Bardzo często ich kwalifikacje nie są uznawane przez pracodawców lub instytucje.

Avoid contact with the eyes or mucous membranes (inside of your nose or mouth).

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub ust).

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.

Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

A reduction of dosage or termination of therapy should be carefully considered.

Należy starannie rozważyć zmniejszenie dawki produktu lub zakończenie leczenia.

or {conj.} (also: if, whether)

czy {conj.}

BYETTA should be injected under the skin and not into a vein or into the muscle.

lek BYETTA należy wstrzykiwać podskórnie, nie podawać dożylnie czy domięśniowo.

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

It is not known whether measles or mumps vaccine virus is secreted in human milk.

Nie wiadomo, czy wirus szczepionkowy odry lub świnki jest wydzielany z mlekiem.

In such cases no dosage adjustment of abacavir or zidovudine can be recommended.

W takich przypadkach nie zaleca się modyfikowania dawki abakawiru czy zydowudyny.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

or {conj.} (also: either)

albo {conj.}

One, they said, "Life is on an incline. ~~~ You either go up, or you come down."

Jedna mówi, "Życie jest na równi pochyłej, albo idziesz w górę, albo schodzisz."

We probably went through it yesterday, or the day before, or the day before that.

Prawdopodobnie zdarzyło się to wczoraj albo przedwczoraj albo jeszcze wcześniej.

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.

Mają albo identyczne, albo bardzo podobne właściwości przewodnikowe i magnetyczne.

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.

Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.

or {conj.} (also: in other words)

czyli {conj.}

And more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.

Ponadto, świat zewnętrzny, czyli zadanie, jest zarówno dwuznaczny jak i zmienny.

Unfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.

Niestety do tej pory zapłacono zaledwie 7 miliardów euro, czyli 1 % tej kwoty.

For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?

Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?

One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.

Co szósty Europejczyk, czyli 17 proc. ludności, żyje poniżej progu ubóstwa.

This concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.

Chodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.

or {conj.} (also: or else)

lub też {conj.}

Or you could pay eight times the going rate for something called a lightning call.

Lub też mogłeś zapłacić osiem razy więcej za coś co sie nazywa błyskawiczne połączenie.

We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.

Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.

Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.

Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.

Is this subject again playing, or will it continue to play, a greater role in the Doha Round?

Czy ten temat odgrywa, lub też będzie odgrywał, większą rolę w rundzie Doha?

They can be with words or without words. ~~~ And I have a passion for images and for words.

Mogą zawierać słowa, lub też nie Pasjonuję się obrazami i słowami.

or (alternatively) {conj.}

względnie {conj.}

I also believe that the number of errors or miscarriages is relatively small - but still too many.

Uważam również, że liczba pomyłek lub błędów jest względnie niska, choć wciąż za wysoka.

Patients should avoid exposing the product to high moisture or relative humidity conditions e. g. a tn

Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, cz

Let me add that the effort is well worthwhile, especially for a relatively small state like Croatia or, for that matter - and the same applies - for the other states of the Western Balkans.

Pozwolę sobie dodać, że wysiłek ten się opłaci, zwłaszcza dla względnie małego państwa jakim jest Chorwacja. To samo stosuje się do innych państw Bałkanów Zachodnich.
 

Similar translations

Similar translations for "or" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

or th What should I do before I give myself a subcutaneous injection of Neupopeg?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Neupopeg? zw

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

There is no evidence that either short or long term protection has been impacted.

Nie ma dowodów na to, że została upośledzona ochrona krótko - i długoterminowa.

Dispose of the full container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

Pełny pojemnik usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami udzielonymi przez lekarza,

That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.

Dlatego popieram załogowe misje kosmiczne, dla poprawności dodam, ludzi obu płci.

If I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.

Gdybym tak zrobił, nie zwrócono by mi kosztów podróży ani żadnych innych kosztów.

HAART regimens did not include emtricitabine or tenofovir disoproxil fumarate.

Schemat HAART nie zawierał emtrycytabiny ani fumaranu dizoproksylu tenofowiru.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

An overdose will not accelerate the onset or increase the degree of ovulation.

Przedawkowanie nie przyspiesza wystąpienia oraz nie zwiększa natężenia owulacji.

There were no signs of cumulative haematological or non-haematological toxicity.

Nie stwierdzono kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

or th Please read this leaflet carefully before you start using this medicine.

sz Nespo 100 mikrogramów roztwór do wstrzykiwań w półautomatycznym wstrzykiwaczu

Type 2 diabetes is also called non-insulin-dependent diabetes mellitus, or NIDDM.

Cukrzyca typu 2 nazywana jest również cukrzycą niezależną od insuliny (NIDDM).

Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.

A oto ich mała orkiestra współczesna, 12 osób, zmiennie używających swego tytułu.

DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.

DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu.

LABELLING lo ng er au th or is ed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

do pu sz cz en ie do ob ro tu INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.

Dynepo has no or negligible influence on the ability to drive and use machines. ic

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń ec

I can play 36 holes in the hot sun at home... and never lose but a pound or two.

Mogę zagrać 36 dołków w gorącym słoncu w domu... i nigdy nie stracę ani funta.
 

Forum results

"or" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

optimistic · optimization · optimum · option · optional · optionally · options · opulence · opulent · opus · or · orach · orache · oracle · oracular · oral · orange · orangeade · orangery · orangutang · Oranjestad

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.