Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "or"

 

"or" Polish translation

Results: 1-32 of 9392

or {conjunction}

or {conj.}

lub {conj.}

What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.

Chciałabym, byśmy stosowali wyrażenie "ocena bezpieczeństwa” lub "ocena ryzyka”.

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.

Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.

A reduction of dosage or termination of therapy should be carefully considered.

Należy starannie rozważyć zmniejszenie dawki produktu lub zakończenie leczenia.

Persons who are breast-feeding or intend to breast-feed should tell the doctor.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Discuss with your doctor, nurse or pharmacist if you are unsure about anything.

W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

or {conj.} (also: if, whether)

czy {conj.}

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.

Nie doprowadzi to do ograniczenia swobód obywatelskich czy nękania konsumentów.

It is not known whether measles or mumps vaccine virus is secreted in human milk.

Nie wiadomo, czy wirus szczepionkowy odry lub świnki jest wydzielany z mlekiem.

In such cases no dosage adjustment of abacavir or zidovudine can be recommended.

W takich przypadkach nie zaleca się modyfikowania dawki abakawiru czy zydowudyny.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

It is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.

Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.

or {conj.} (also: either)

albo {conj.}

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.

Mają albo identyczne, albo bardzo podobne właściwości przewodnikowe i magnetyczne.

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.

Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.

It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.

Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.

There could be a chemical hazard, a chemical disaster, today, or tomorrow morning.

Zagrożenie chemiczne, katastrofa chemiczna może się zdarzyć dziś albo jutro rano.

or {conj.} (also: in other words)

czyli {conj.}

Unfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.

Niestety do tej pory zapłacono zaledwie 7 miliardów euro, czyli 1 % tej kwoty.

For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?

Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?

One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.

Co szósty Europejczyk, czyli 17 proc. ludności, żyje poniżej progu ubóstwa.

This concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.

Chodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.

Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.

Traktuj je jako przejście (czyli ścieżkę), którym klient dotarł do konwersji.

or {conj.} (also: or else)

lub też {conj.}

Or you could pay eight times the going rate for something called a lightning call.

Lub też mogłeś zapłacić osiem razy więcej za coś co sie nazywa błyskawiczne połączenie.

We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.

Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.

Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.

Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.

Is this subject again playing, or will it continue to play, a greater role in the Doha Round?

Czy ten temat odgrywa, lub też będzie odgrywał, większą rolę w rundzie Doha?

They can be with words or without words. ~~~ And I have a passion for images and for words.

Mogą zawierać słowa, lub też nie Pasjonuję się obrazami i słowami.

or (alternatively) {conj.}

względnie {conj.}

I also believe that the number of errors or miscarriages is relatively small - but still too many.

Uważam również, że liczba pomyłek lub błędów jest względnie niska, choć wciąż za wysoka.

Patients should avoid exposing the product to high moisture or relative humidity conditions e. g. a tn

Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, cz

Let me add that the effort is well worthwhile, especially for a relatively small state like Croatia or, for that matter - and the same applies - for the other states of the Western Balkans.

Pozwolę sobie dodać, że wysiłek ten się opłaci, zwłaszcza dla względnie małego państwa jakim jest Chorwacja. To samo stosuje się do innych państw Bałkanów Zachodnich.
 

Similar translations

Similar translations for "or" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

There is no evidence that either short or long term protection has been impacted.

Nie ma dowodów na to, że została upośledzona ochrona krótko - i długoterminowa.

Dispose of the full container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.

Pełny pojemnik usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami udzielonymi przez lekarza,

HAART regimens did not include emtricitabine or tenofovir disoproxil fumarate.

Schemat HAART nie zawierał emtrycytabiny ani fumaranu dizoproksylu tenofowiru.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

An overdose will not accelerate the onset or increase the degree of ovulation.

Przedawkowanie nie przyspiesza wystąpienia oraz nie zwiększa natężenia owulacji.

There were no signs of cumulative haematological or non-haematological toxicity.

Nie stwierdzono kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Type 2 diabetes is also called non-insulin-dependent diabetes mellitus, or NIDDM.

Cukrzyca typu 2 nazywana jest również cukrzycą niezależną od insuliny (NIDDM).

DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.

DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.

Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.

A oto ich mała orkiestra współczesna, 12 osób, zmiennie używających swego tytułu.

Children, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.

Dzieci, osierocone, zaginione, pozbawione szans na edukację i godziwą przyszłość.

Mention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.

Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu.

LABELLING lo ng er au th or is ed PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

do pu sz cz en ie do ob ro tu INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Dynepo has no or negligible influence on the ability to drive and use machines. ic

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń ec

But I don't actually cry in front of people or... cry at all, for that matter.

Ale ja właściwie nie płaczę przed ludźmi ani... wcale nie płaczę, z tego powodu.

Or is the creation of a common civilisation either undesirable or impossible?

A być może stworzenie wspólnej cywilizacji nie jest ani pożądane, ani możliwe.

Genotoxicity studies have not detected any mutagenic or clastogenic activity.

W badaniach genotoksyczności nie wykryto działania mutagennego ani klastogennego.

or Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:

ob Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz Aneks I:
 

Forum results

"or" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sting in the tail, up the spout, born with a silver spoon in one's mouth, in spades, to put a sock in it

Similar words

optimum · option · optional · optionally · options · optometrist · opulence · opulent · opuntia · opus · or · orach · orache · oracle · oracular · oral · orally · orange · orangeade · orangeroot · orangery

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.