×Did you mean: outcrop, to outcrop?

Summary

Our team was informed that the translation for "out group" is missing.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "out group"

Translation

"out group" Polish translation

Did you mean: outcrop, to outcrop?
 

Similar translations

Similar translations for "out group" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "out group" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I mean, it's really not news for me to tell you that innovation emerges out of groups.

To nie jest dla mnie żadna nowość kiedy mówię, że innowacje pochodzą od grup.

We would have questions about the implications of singling out one group for EP hearings in this way.

Mielibyśmy pytania dotyczące implikacji takiego wyłonienia jednej grupy do przesłuchań przez PE.

The United Nations has said that kicking out the humanitarian groups puts more than one million lives at risk.

Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że wydalenie grup pomocy humanitarnej naraża życie ponad miliona osób.

These rules, if adopted, would, for example, put my own - the Independence and Democracy Group - out of business.

Jeżeli przepisy te zostaną przyjęte, to na przykład wyeliminują one z gry moją partię, Grupę Niepodległość/Demokracja.

This vote also crowns all the work carried out by my political group, which has always been in the vanguard of this fight.

Głosowanie to jest ukoronowaniem całej pracy mojej grupy politycznej, która zawsze pełniła główną rolę w tej walce.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I just wanted to point out that my Group did not agree.

(IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że moja grupa nie wyraziła swojej zgody.

Other enterprises, such as the Doux Group, had already anticipated this move by buying out the Brazilian Frangosul Group in 1998.

Inne przedsiębiorstwa, jak grupa Doux, przewidziały taki ruch i już w roku 1998 wykupiły brazylijską grupę Frangosul.

This was a cold-blooded massacre carried out by an armed group in the name of a revolution of which it is difficult to make any sense.

To była krwawa masakra przeprowadzona przez grupę zbrojną w imię rewolucji, której trudno przypisać jakiś sens.

What does surprise me is that the Commission cannot figure out that the cross-border group model cannot survive during downturns in the economy.

Dziwi mnie natomiast, że Komisja nie może dostrzec, że model grup transgranicznych nie może przetrwać w trakcie dekoniunktury gospodarczej.

I would also like to point out that our Group supports the EU Counter-Terrorism Coordinator, whoever it may be, but it should be soon.

Chciałbym również zwrócić uwagę, że nasza grupa popiera antyterrorystycznego koordynatora UE, ktokolwiek nim będzie, ale powinien pojawić się szybko.

Parliament's resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations.

Rezolucja Parlamentu przygotowana przez grupę polityczną jasno przedstawia potrzebę oczekiwania na te obecnie szybko posuwające się naprzód negocjacje.

We have ample speaking time in debates, shared out proportionally to every group in accordance with their size.

Mamy dostatecznie dużo czasu na zabranie głosu podczas debat, który jest podzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkie grupy, odpowiednio do ich wielkości.

I would point out, however, that my group decided to approve the proposal in its initial version, which provides rapid benefits for business and consumers.

Zaznaczam jednak, że moja grupa optowała za zatwierdzeniem wniosku w jego początkowej wersji z szybką korzyścią dla biznesu i konsumentów.

These are modest, sensible proposals coming out of the working group of vice-presidents and Dagmar Roth-Behrendt, and I commend them to the House.

To skromne i rozsądne propozycje, sformułowane przez grupę roboczą wiceprzewodniczących oraz panią posłankę Dagmar Roth-Behrendt, które ja skierowałem do Izby.

All the safeguards which we asked of the Commission have been dismissed out of hand by the Group of the European People's Party (Christian Democrats).

Wszystkie zabezpieczenia, o które wnioskowaliśmy do Komisji, zostały z miejsca odrzucone przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).

But starting back in June of 2004, when I showed that a little group out there actually can do it, can get a start with it, everything changed after that time.

Ale rozpoczynając ponownie w czerwcu 2004, gdy pokazałem, że mała grupa ludzi rzeczywiście jest w stanie to zrobić, potrafi zacząć, wszystko się wtedy zmieniło.

In the first study, 71 % of the patients taking Diacomit responded to treatment (15 out of 21), compared with 5 % of the placebo group (1 out of 20).

W pierwszym badaniu odpowiedź na leczenie wystąpiła u 71 % pacjentów leczonych preparatem Diacomit (15 z 21), w porównaniu z 5 % osób w grupie placebo (1 z 20).

It is not to force the group to listen to his own ideas, but to make people want to listen to and find out about the group's ideas and do them justice.

Nie polega on na zmuszeniu grupy do wysłuchania jego własnych pomysłów, ale zachęceniu ludzi do wysłuchania i dowiedzenia się o pomysłach grupy i docenienia ich.

In the 6 mg/ kg group, 2 out of 57 patients had a serious infusion reaction, one of whom had a possible anaphylactic reaction.

W grupie otrzymującej 6 mg/ kg, u 2 spośród 57 pacjentów wystąpiła ciężka reakcja związana z infuzją, z czego u jednego mogła mieć charakter reakcji anafilaktycznej.

While on the whole we welcome the work carried out, my group, Madam President, will be voting in favour of the Flautre report.

Ponieważ ogólnie jesteśmy zadowoleni z pracy wykonanej przez panią poseł Flautre, moja grupa, pani przewodnicząca, będzie głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the English-Polish dictionary.