Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "paid"

 

"paid" Polish translation

Results: 1-41 of 796

paid {adjective}

paid {adj.}

wypłacony {adj. m}

paid {adj.} (also: payable, for pay, mature, stipendiary)

płatny {adj. m}

The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.

Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.

I therefore propose that two weeks' paternity leave should be mandatory, non-transferable and paid at 100%, without the loss of any professional rights.

Proponuję zatem, by dwutygodniowy urlop ojcowski był obowiązkowy, niezbywalny i w 100% płatny, bez utraty jakichkolwiek praw związanych z zatrudnieniem.

My country, Bulgaria, offers extremely favourable maternity legislation, with a long period of paid maternity leave and other options for women to choose from.

Mój kraj, Bułgaria, ma wyjątkowo korzystne ustawodawstwo dotyczące macierzyństwa, przewidujące długi płatny urlop macierzyński i inne możliwości wyboru dla kobiet.

paid {adj.} (also: paid-for)

opłacony {adj. m}

The ECB has its own capital, subscribed and paid up by the NCBs.

EBC posiada własny kapitał, subskrybowany i opłacony przez krajowe banki centralne.

The friendship bridge near the town of Ostrihom, paid for with EU funds, is only 30 kilometres away from this village.

Most przyjaźni w pobliżu miejscowości Ostrihom, opłacony z funduszy UE, znajduje się w odległości zaledwie 30 km od tej wioski.

Paid-up capital

Kapitał opłacony na dzień

It was only after Mr. Teszler's death that I learned that the marker on the grave of Bela Bartok in Hartsdale, New York was paid for by Sandor Teszler.

Tuż po śmierci Teszlera nauczyłem się, że znak na grobie Bela Bartoka w Hartsdale, w Nowym Jorku, został opłacony przez Sandora Teszlera.

paid {adj.}

  opłacany {adj. m}

In certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.

W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.

The ECB has its own budget. Its capital is subscribed and paid up by the euro area NCBs.

EBC ma własny budżet, a kapitał EBC jest subskrybowany i opłacany przez krajowe banki centralne strefy euro.

This is no Marshall Plan paid for by Uncle Sam.

To nie plan Marshalla opłacany przez wujka Sama.

That must be paid for another way.

Musi być on opłacany w innym celu.

Amendment 11: The EPLP believes that, as the voluntary pension fund is partly paid through public funds, the list of members should be made public.

Poprawka 11: EPLP uważa, że ponieważ dobrowolny system emerytalny jest częściowo opłacany ze środków publicznych, lista posłów musi być upubliczniona.

paid {adj.}

pay {noun}

pay {noun} (also: wages, meed)

pay {noun} (also: recompense)

gaża {f}

to pay {verb}

to pay [paid|paid] {vb} (also: to settle up, to pay up)

I paid (Simple past)

ja (m) płaciłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) płaciłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on płacił (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) płaciliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) płaciliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni płacili (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) płaciłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) płaciłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona płaciła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) płaciłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) płaciłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one płaciły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono płaciło (Czas przeszły)

paid (Past participle)

płacony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to settle up, to pay up)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to cover)

I paid (Simple past)

ja (m) opłacałem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) opłacałeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on opłacał (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) opłacaliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) opłacaliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni opłacali (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) opłacałam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) opłacałaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona opłacała (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) opłacałyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) opłacałyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one opłacały (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono opłacało (Czas przeszły)

paid (Past participle)

opłacany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
opłacić {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) wypłacałem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) wypłacałeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on wypłacał (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) wypłacaliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) wypłacaliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni wypłacali (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) wypłacałam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) wypłacałaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona wypłacała (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) wypłacałyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) wypłacałyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one wypłacały (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono wypłacało (Czas przeszły)

paid (Past participle)

wypłacany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pay [paid|paid] (a fee/one’s contribution) {vb}

wnosić [wnoszę|wnosił] (opłatę/składkę) {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) wnosiłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) wnosiłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on wnosił (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) wnosiliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) wnosiliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni wnosili (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) wnosiłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) wnosiłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona wnosiła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) wnosiłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) wnosiłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one wnosiły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono wnosiło (Czas przeszły)

paid (Past participle)

wnoszony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pay [paid|paid] (a fee/one’s contribution) {vb}

wnieść (opłatę/składkę) {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) wniosłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) wniosłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on wniósł (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) wniesliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) wnieśliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni wnieśli (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) wniosłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) wniosłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona wniosła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) wniosłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) wniosłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one wniosły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono wniosło (Czas przeszły)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to provide, to give, to grant, to dispense)

udzielić {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) udzieliłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) udzieliłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on udzielił (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) udzieliliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) udzieliliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni udzielili (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) udzieliłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) udzieliłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona udzieliła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) udzieliłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) udzieliłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one udzieliły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono udzieliło (Czas przeszły)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to requite)

wynagradzać {ipf. v.}

to pay [paid|paid] {vb} (also: to reward, to remunerate, to recoup, to requite)

to pay [paid|paid] (for sth with sth) {vb}

przypłacić (coś czymś) {vb}

to pay [paid|paid] (for sth with sth) {vb}

przypłacać (coś czymś) {ipf. v.}
  wnosić opłatę {ipf. v.}
  wnieść opłatę {pf. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "paid":

Synonyms (English) for "pay":

 

Similar translations

Similar translations for "paid" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.

W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

However, I should like to add that this issue should be paid more attention.

Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.

A sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.

Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania odpowiednich informacji.

However, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.

Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.

Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.

Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.

We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.

Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.

In Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.

Również w Portugalii urlop macierzyński jest już pełnopłatny przez 120 dni.

These are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.

Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.

That is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.

Właśnie dlatego proszę o zwrócenie uwagi na biurokrację związaną z tym procesem.

Farmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.

Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.

The irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.

Nieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.

Fines paid will provide revenue for the central fund of the Permanent Crisis Mechanism.

Uiszczone grzywny zasilą centralny fundusz stałego mechanizmu kryzysowego.

The advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.

Zwłaszcza zaliczki mogłyby zostać w pełni wypłacone już na początku maja.

For achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.

By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.

A huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.

Tej kwestii poświęca się ogromną ilość cierpliwości i uwagi - i słusznie.

Attention should also be paid to the possible existence of simultaneous hypomagnesaemia.

Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

And then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.

Wtedy dostosowują jej opłaty do tego, co płaciła jako czynsz w slumsach.

We can take a decision on something today that can really put paid to human trafficking.

Mamy okazję zdecydować dzisiaj o czymś, co naprawdę może przekreślić handel ludźmi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

page · page-turner · pageant · pageantry · pageboy · pager · pages · pagination · paging · pagoda · paid · paid-for · paigle · pail · pain · pain-killing · painful · painite · painkiller · painkillers · painless

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.