EN paid
volume_up
{adjective}

paid
paid (also: mature, stipendiary, fee-paying, payable)
volume_up
płatny {adj. m}
The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.
It is having 52 weeks of poorly paid maternity leave.
Na trwającym 52 tygodnie źle płatnym urlopie macierzyńskim.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
Ponieważ brakuje dobrze płatnych stanowisk pracy, pracownicy z kwalifikacjami wyjeżdżają do dużych miast.
paid (also: paid-for)
volume_up
opłacony {adj. m}
The ECB has its own capital, subscribed and paid up by the NCBs.
EBC posiada własny kapitał, subskrybowany i opłacony przez krajowe banki centralne.
Paid-up capital
The friendship bridge near the town of Ostrihom, paid for with EU funds, is only 30 kilometres away from this village.
Most przyjaźni w pobliżu miejscowości Ostrihom, opłacony z funduszy UE, znajduje się w odległości zaledwie 30 km od tej wioski.
paid
volume_up
opłacany {adj. m}
In certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.
W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.
This is no Marshall Plan paid for by Uncle Sam.
To nie plan Marshalla opłacany przez wujka Sama.
That must be paid for another way.

Synonyms (English) for "paid":

paid

Context sentences for "paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto be paid on commission
EnglishAt one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.
Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Właśnie dlatego proszę o zwrócenie uwagi na biurokrację związaną z tym procesem.
EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishThe irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
Nieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
EnglishThese are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania odpowiednich informacji.
EnglishIn Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.
Również w Portugalii urlop macierzyński jest już pełnopłatny przez 120 dni.
EnglishAnd then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
Wtedy dostosowują jej opłaty do tego, co płaciła jako czynsz w slumsach.
EnglishSpecific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
EnglishFor example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
Na przykład rolnicy powinni otrzymywać zapłatę za swoje produkty w ciągu 30 dni.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.
EnglishSpecial attention should be paid to the protection of passengers' personal data.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę danych osobowych pasażerów.
EnglishAll money paid as a result of irregularities must be returned to the EU budget.
Wszelkie środki wypłacone na skutek nieprawidłowości muszą zostać zwrócone do budżetu UE.
EnglishI have also paid close attention to your proposals on market measures.
Uważnie przyjrzałem się również Państwa propozycjom z zakresu działań rynkowych.