Search for the most beautiful word
excessive
incarnated

VOTE NOW

English-Polish translation for "paid"

 

"paid" Polish translation

Results: 1-35 of 1009

paid {adjective}

paid {adj.}

wypłacony {adj. m}

pay {noun}

pay {noun} (also: wages, meed)

pay {noun} (also: recompense)

gaża {f}

to pay {verb}

to pay [paid|paid] {vb} (also: to abye, to settle up, to pay up)

płacić {vb}

to pay [paid|paid] {vb} (also: to settle up, to pay up)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to cover)

opłacać {vb}
opłacić {vb}

to pay [paid|paid] (a fee/one’s contribution) {vb}

wnosić [wnoszę|wnosił] (opłatę/składkę) {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) wnosiłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) wnosiłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on wnosił (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) wnosiliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) wnosiliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni wnosili (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) wnosiłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) wnosiłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona wnosiła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) wnosiłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) wnosiłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one wnosiły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono wnosiło (Czas przeszły)

paid (Past participle)

wnoszony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pay [paid|paid] (a fee/one’s contribution) {vb}

wnieść (opłatę/składkę) {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) wniosłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) wniosłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on wniósł (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) wniesliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) wnieśliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni wnieśli (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) wniosłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) wniosłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona wniosła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) wniosłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) wniosłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one wniosły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono wniosło (Czas przeszły)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to provide, to give, to grant, to dispense)

udzielić {vb}

I paid (Simple past)

ja (m) udzieliłem (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (m) udzieliłeś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

on udzielił (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (m) udzieliliśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (m) udzieliliście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

oni udzielili (Czas przeszły)

I paid (Simple past)

ja (f) udzieliłam (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

ty (f) udzieliłaś (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ona udzieliła (Czas przeszły)

we paid (Simple past)

my (f) udzieliłyśmy (Czas przeszły)

you paid (Simple past)

wy (f) udzieliłyście (Czas przeszły)

they paid (Simple past)

one udzieliły (Czas przeszły)

he/she/it paid (Simple past)

ono udzieliło (Czas przeszły)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to compensate, to reward, to remunerate, to recoup)

to pay [paid|paid] {vb} (also: to requite)

to pay [paid|paid] (for sth with sth) {vb}

przypłacić (coś czymś) {vb}

to pay [paid|paid] (for sth with sth) {vb}

przypłacać (coś czymś) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "paid":

Synonyms (English) for "pay":

 

Similar translations

Similar translations for "paid" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

If I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.

Gdybym tak zrobił, nie zwrócono by mi kosztów podróży ani żadnych innych kosztów.

Until recently, road and other infrastructures were paid for only by taxpayers.

Do niedawna za drogi i inne rodzaje infrastruktury płacili wyłącznie podatnicy.

Lots of people resigned from well-paid jobs and jumped into the National Movement.

Wiele ludzi rzuciło dobrze płatne prace i przyłączyło się do Ruchu Narodowego.

But, Baroness Ashton, you are the highest-paid female politician in the world.

Lecz baronowo Ashton, jest pani najlepiej opłacaną kobietą-politykiem na świecie.

Attention needs to be paid to making more effective use of resources by recycling.

Należy zwrócić uwagę na efektywniejsze korzystanie z zasobów poprzez recykling.

As a friend, however, I can also tell them that that is what they are paid for.

Jednak jako przyjaciel mogę im również powiedzieć, że przecież za to im płacą.

In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.

W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

Special attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.

Trzeba w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na najemców mieszkań socjalnych.

However, I should like to add that this issue should be paid more attention.

Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.

Particular attention should be paid to haematological values and infectious diseases.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyniki badań hematologicznych i choroby zakaźne.

However, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.

Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.

If you have already paid, the seller must give you a refund within 30 days.

Zwrócona kwota musi zawierać również pierwotnie opłacone przez Ciebie koszty dostawy.

Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.

Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.

We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.

Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.

A sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.

Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania odpowiednich informacji.

This refund will include any costs you paid to have the item delivered to you.

Okres siedmiu dni rozpoczyna się z chwilą otrzymania  przez Ciebie towarów.

In Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.

Również w Portugalii urlop macierzyński jest już pełnopłatny przez 120 dni.

These are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.

Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
 

Forum results

"paid" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

pagan · pagans · page · page-turner · pageant · pageantry · pager · pages · pagination · pagoda · paid · paid-for · pail · pain · pain-killing · painful · painite · painkiller · painkillers · painless · painstaking

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.