Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Polish translation for "Persia"

 

"Persia" Polish translation

Results: 1-15 of 15

Persia {noun}

Persia {pr.n.} [geogr.]

Persja {pr.n.} [geogr.]

Persia, as we all know, was one of the great civilisations of our continent and this world.

Persja, jak wszyscy wiemy, była jedną z wielkich cywilizacji naszego kontynentu i całego świata.

This shows that Iran/Persia has an ancient tradition of tolerance, not only towards different religions but also towards the many peoples comprising its large empire.

Dowodzi to, że Iran/Persja ma starożytną tradycję tolerancji, nie tylko wobec różnych religii, ale także w stosunku do licznych ludów składających się na jej wielkie imperium.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Persia":

 

Context sentences

Context sentences for "Persia" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The ram which thou sawest, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia.

Ten baran, któregoś widział mającego dwa rogi, są królowie, Medski i Perski.

Persia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;

Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;

He's already at war with the Iranians, with the king of Persia.

Trwała już wtedy wojna z Irańczykami, z królem Persji.

and now will I return to fight with the prince of Persia: and when I go forth, lo, the prince of Greece shall come.

Potem się wrócę, abym walczył z książęciem Perskim, a gdy odejdę, oto książę Grecki przyciągnie.

Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

A po tych sprawach za królowania Artakserksesa, króla Perskiego, Ezdrasz, syn Sarajasza, syna Azaryjaszowego, syna Helkijaszowego,

Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem; and it ceased until the second year of the reign of Darius king of Persia.

A tak ustała robota około domu Bożego, który był w Jeruzalemie, i zaniechano jej aż do wtórego roku królestwa Daryjusza, króla Perskiego.

even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshbazzar, the prince of Judah.

A wyniósł je Cyrus, król Perski, przez ręce Mitrydatesa podskarbiego, który je pod liczbą oddał Sesbasarowi, książęciu Judzkiemu.

Persia and Lud and Put were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.

Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mężowie waleczni twoi; tarcz i przyłbicę zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.

And this day will the princesses of Persia and Media who have heard of the deed of the queen say [the like] unto all the king's princes.

Owszem dzisiaj toż rzeką księżny Perskie i Medskie, (które słyszały postępek królowej) wszystkim książętom królewskim, a będzie dosyć wzgardy i waśni.

and hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.

Nadto przenajmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla Perskiego, aż do królowania Daryjusza, króla Perskiego.

And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; and they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:

A tych, którzy uszli miecza, przeniósł do Babilonu; i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla Perskiego;

"Thus said Cyrus, king of Persia, 'All the kingdoms of the earth have the Lord God of heaven given thee, and he has charged me to build him a house in Jerusalem.

"Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie.

in the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;

Roku trzeciego królowania swego sprawił u siebie ucztę na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, na hetmanów z Persów i z Medów, na przełożonych i na starostów onych krain,

Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath Jehovah, the God of heaven, given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.

Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: polity, polity, to hack away, to hack away, to hack away

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.