Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "Point-to-Point Protocol"

 

"Point-to-Point Protocol" Polish translation

Results: 1-13 of 13

Point-to-Point Protocol {noun}

Point-to-Point Protocol {noun} [IT] (also: PPP)

PPP {m} [IT]

Point-to-Point Protocol {noun} [IT] (also: PPP)

Multilink Point-to-Point Protocol

wielopołączeniowy protokół punkt-punkt
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Point-to-Point Protocol" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "Point-to-Point Protocol" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Another point I would like to discuss is the Ankara Protocol.

Kolejnym problemem, który chciałbym omówić jest protokół rozszerzający układ z Ankary.

Furthermore, this point was emphasised more recently in the Protocol on Services of General Interest.

Ponadto zagadnienie to zostało zaakcentowane ostatnio w protokole w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym.

The Amsterdam Protocol points to the need to balance financing with state aid and effects on competition.

Protokół amsterdamski wskazuje na konieczność zrównoważenia finansowania z pomocą państwa i wpływem na konkurencję.

First of all you are correct to point out that there are fewer fishing opportunities under this revised protocol.

Po pierwsze, słusznie podkreślają państwo, że zgodnie z tym zrewidowanym protokołem dopuszczalne wielkości połowów są mniejsze.

The starting point was the need to make various amendments to our legislation to enable us to ratify the UN Firearms Protocol.

Punktem wyjścia była potrzeba wprowadzenia różnych poprawek w naszych przepisach, które umożliwiłyby nam ratyfikowanie Protokołu ONZ w sprawie broni palnej.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Pogromnacht · POI · poignance · poignancy · poignant · poikilotherm · poikilothermic · poinsettia · point · point-blank · point-to-point-protocol · pointed · pointer · pointers · pointing · pointless · pointlessness · points · pointy · poise · poised

More translations in the English-Swedish dictionary.