Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "pork"

 

"pork" Polish translation

Results: 1-24 of 40

pork {noun}

pork {noun}

Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.

Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona duszona z wieprzowiną.

Some of you would eat it if it's beef, but not pork.

Inni zjedliby jeśli to wołowina, ale nie wieprzowina.

Some of you would eat it if it's pork, but not beef.

Niektórzy z was zjedliby to jeśli to wieprzowina, ale nie wołowina.

Pork meat containing high dioxin from Ireland also reached Bulgaria as well as many other European countries.

Irlandzka wieprzowina z wysoką zawartością dioksyn dotarła też do Bułgarii, jak i do wielu innych krajów europejskich.

That will give a boost to farming exports of, amongst other things, pork, wine, whisky or dairy products.

To zapewni impuls eksportowy dla takich produktów rolnych, jak między innymi wieprzowina, wino, whisky czy produkty mleczne.

pork {noun}

pork {noun}

pork {adjective}

pork {adj.} [gastro.]

wieprzowy {adj. m} [gastro.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "pork":

 

Similar translations

Similar translations for "pork" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "pork" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Because we could not adequately tell what was the country of origin of the pork produce.

Ponieważ nie mogliśmy dokładnie określić kraju pochodzenia produktu wieprzowego.

The United Kingdom exports 1.5 million tonnes of pork every year.

Zjednoczone Królestwo wywozi 1,5 miliona ton mięsa wieprzowego rocznie.

Many MEPs are concentrating on pet projects and pork-barrel spending.

Wielu posłów skupia się na swoich ukochanych projektach i kosztownym pozyskiwaniu lokalnych wyborców.

The meat sector that is having the most difficult time is currently the pork sector.

Obecnie sektor trzody chlewnej przeżywa największe trudności spośród wszystkich sektorów produkcji mięsa.

NASA, for example, serves thermal-stabilized sweet-and-sour pork on its shuttle menu for its astronauts.

Na przykład NASA serwuje stabilizowaną termicznie wieprzowinę na słodko-kwaśno na pokładzie promów kosmicznych.

I myself am not sure I would be able to swallow a pork chop from a cloned pig or milk from a cloned cow.

Sam nie jestem pewien, czy przełknąłbym kotleta pochodzącego od klonowanej świni, czy mleko od klonowanej krowy.

Disastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.

Katastrofalny efekt domina może również dotknąć inne sektory, takie jak na przykład sektor produkcji wieprzowiny.

Despite the controls in place, a high level of dioxin was intersected by the time it had reached the pork meat.

Pomimo istnienia środków kontroli, wysoki poziom dioksyn stwierdzono, zanim dioksyny znalazły się w mięsie wieprzowym.

We have had problems with mozzarella from Italy, pork products in Ireland and cattle products in Northern Ireland.

Mieliśmy problemy z mozzarellą z Włoch, produktami z wieprzowiny w Irlandii czy produktami z wołowiny w Irlandii Północnej.

Eat your moo shoo pork by the way.

Przy okazji jedz swoje moo shoo.

It is American pork-barrel politics - special pleading for sectoral interests - brought into the European Parliament.

To amerykańscy politycy schlebiający wyborcom - szczególnie broniący interesów sektorowych - przynieśli to do Parlamentu Europejskiego.

Dishes to look out for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).

Dania, których trzeba spróbować, to karjalanpiirakka (wypieki z ziemniaków lub ryżu) oraz kalakukko (ryba zapiekana w bochenku chleba).

For pork, annual duties amounting to EUR 240 million are paid, and for milk and milk products the figure is around EUR 100 million.

W odniesieniu do wieprzowiny roczne cła sięgają 240 milionów euro, a w przypadku mleka i produktów mlecznych - około 100 milionów euro.

The commercial sector is already rubbing its hands, dreaming of 'healthy' cloned pork enriched with Omega 3 fatty acids.

Przedstawiciele sektora komercyjnego już zacierają ręce, marząc o "zdrowej” sklonowanej wieprzowinie wzbogaconej o kwasy tłuszczowe Omega 3.

If you look at the balance of imports, this shows that the United Kingdom also imports a further 1.5 million tonnes of pork.

Jeśli przyjrzeć się równowadze związanej z przywozem, okazuje się że Zjednoczone Królestwo wywozi kolejnych 1,5 miliona ton mięsa wieprzowego.

Do you like pork?

Lubisz wieprzowinę?

Incomes fell by almost a quarter, and the crisis affected the majority of agricultural markets, including milk, cereals, pork, beef, olives, etc.

Dochody spadły o blisko jedną czwartą, a kryzys dotknął większości rynków rolnych, m.in.: mleka, zbóż, wieprzowiny, wołowiny, oliwek itd.

It is enough to think of the poisoned tomato scandal in Hungary, but we might mention January's dioxin-contaminated pork scandal in Germany as well.

Wystarczy sobie przypomnieć o zatrutych pomidorach na Węgrzech, ale także o styczniowym, niemieckim skandalu dotyczącym wieprzowiny skażonej dioksynami.

So, the goal is not to go to pork rinds and bacon and sausages -- these are not health foods -- but to go from "bad carbs" to what are called "good carbs."

Więc celem nie jest jedzenie skórki wieprzowej, bekonu i kiełbasek -- to nie jest zdrowe jedzenie -- ale pójść ze "złych cukrów" w tak zwane "dobre cukry".

This is a cigar, and basically it's a Cuban cigar made out of a Cuban pork sandwich, so we take these spices that go into the pork shoulder, we fashion that into ash.

To jest cygaro, kubańskie cygaro wykonane z z kanapki wieprzowej. ~~~ Z przypraw do polędwicy wieprzowej otrzymujemy popiół.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Search for more words in the Korean-English dictionary.