Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "practice"

 

"practice" Polish translation

Results: 1-32 of 1029

practice {noun}

practice {noun} (also: apprenticeship, internship, praxis)

However it was questioned that this might not be compatible with clinical practice.

Jednakże pojawiły się obawy, że może to okazać się niezgodne z praktyką kliniczną.

Cyber warfare is not a challenge of the future: it has become an everyday practice.

Wojna cybernetyczna nie jest wyzwaniem przyszłości: stała się teraźniejszą praktyką.

But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.

Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.

Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.

Rozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.

It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.

Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.

practice {noun} (also: exercise, task, assignment, job)

zadanie {n}

In some countries the discrepancy between jurisdiction and practice is so great that the task of amending the directive really requires a huge amount of attention.

W niektórych krajach rozziew między prawem a praktyką jest tak wielki, że zadanie poprawienia dyrektywy wymaga naprawdę wielkiej ostrożności.

Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.

Najlepsze praktyki powinny pokazywać, jak młodzi i starsi współpracują w zadaniach grupowych i jak obydwie strony odnoszą z tego korzyści.

This body's main objective is to promote good practices in the renewable energy sector, both within the European Union and globally.

Głównym zadaniem tego organu jest wspieranie dobrych praktyk w sektorze energetyki odnawialnej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na szczeblu światowym.

The Member States then face the task of more systematically applying the European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts.

Państwa członkowskie stoją zatem przed zadaniem bardziej systematycznego stosowania europejskiego kodeksu dobrych praktyk, który ułatwia dostęp MŚP do zamówień publicznych.

The rapporteur's programme focuses on promoting cooperation between members of the legal professions with a view to defining best practices.

Program sprawozdawczyni koncentruje się na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, których zadaniem na przyszłość jest określenie najlepszych praktyk.

practice {noun} [sports]

trening {m} [sports]

practice makes perfect

trening czyni mistrza

practice {noun} (also: experience, rut, groove, routine)

rutyna {f}

practice {adjective}

practice {adj.} (also: trial)

ćwiczebny {adj. m}

to practice {verb}

to practice [practiced|practiced] {vb} [Amer.] (also: to cultivate, to grow, to ply, to practise)

It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.

Obecnie wystarczy uprawiać kawałek ziemi zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i ekologicznymi.

Unfortunately, often human trafficking is linked to sexualised practices: women and girls end up as prostitutes or they are forced into it.

Niestety, handel ludźmi jest często powiązany z praktykami seksualnymi: kobiety i dziewczęta kończą jako prostytutki lub są zmuszane do uprawiania prostytucji.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "practice":

 

Similar translations

Similar translations for "practice" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "practice" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.

Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.

These are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.

To zdjęcia z La Vilette we Francji i z "Welcome Wing" w Muzeum Nauki w Londynie.

Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.

Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.

There are practices and experiences from other countries with tragic results.

Mamy przykłady i doświadczenia innych krajów, gdzie doszło do tragicznych skutków.

Quite rightly, this Parliament has recently spoken out against these two practices.

Całkiem słusznie Parlament wypowiedział się ostatnio przeciwko takim praktykom.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

Firstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.

Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.

We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.

Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.

And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?

I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.

Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.

As regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.

Jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego, wielu z nas uprawiało sport.

Today our citizens need a Union which can put this principle into practice.

Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.

European MS allow both, the s.c. and i.m. use due to routine vaccination practice.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 6. 2 Niezgodności farmaceutyczne

It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.

Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.

I would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.

Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.

Unofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.

Z nieoficjalnych źródeł wiem jednak, że jest ona nadal powszechna, również w Nigerii.

Such practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.

Tego typu praktyki jeszcze bardziej kompromitują obecne władze w Teheranie.

Action to limit speculation and monopolistic practices should be taken too.

Należy podjąć działania ograniczające spekulacje i praktyki monopolistyczne.

Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.

Panie Przewodniczący! W rezolucji potępiono stosowanie kary chłosty w Malezji.

It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.

Najwyższy czas, by cywilizowane kraje położyły kres praktykowaniu aborcji.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: vent, vent, vent, vent, vent

Similar words

Moreover bab.la provides the Romanian-English dictionary for more translations.