EN practice
volume_up
{noun}

  1. general
  2. sports

1. general

practice (also: apprenticeship, internship, praxis)
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
The spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
Praktyka ta, drogą spontanicznego dziedzictwa, jest dziś wykorzystywana przeciw Węgrom.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
practice (also: assignment, chore, duty, exercise)
That is why it is our task to put that into practice.
Dlatego naszym zadaniem jest wdrożenie takiego systemu w praktyce.
As practice has shown, implementing the European directives on discrimination is no easy task.
Jak pokazuje praktyka, wdrażanie europejskich dyrektyw dotyczących dyskryminacji nie jest łatwym zadaniem.
The task of the Member States, on the other hand, is to truly put into practice this outstanding tool.
Z drugiej strony zadaniem państw członkowskich jest rzeczywiste wykorzystanie w praktyce tego doskonałego narzędzia.
practice (also: experience, groove, routine, rut)
Turning this practice into a habit is a crime in itself.
Nadanie temu postępowaniu charakteru rutyny jest już zbrodnią.
practice (also: custom, habit, praxis, way)
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.
There is a practice called female circumcision.
Istnieje zwyczaj zwany obrzezaniem kobiet.
The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.
Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.
practice (also: custom, habit, mannerism)

2. sports

practice
volume_up
trening {m} [sports]
And so the kids are raised in a certain way, jumping through achievement hoops of the things we can measure -- SAT prep, oboe, soccer practice.
No i dzieci są wychowywane w pewien sposób, przeskakując bramki osiągnięć rzeczy, które możemy zmierzyć -- przygotowania do SAT, obój, treningi piłki nożnej.
practice makes perfect

Context sentences for "practice" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishgood farming practice code
EnglishCode of Good Agricultural Practice
Englishgeneral practice doctor
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishThese are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.
To zdjęcia z La Vilette we Francji i z "Welcome Wing" w Muzeum Nauki w Londynie.
EnglishConsequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
EnglishI would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.
EnglishAnd what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?
EnglishToday our citizens need a Union which can put this principle into practice.
Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.
EnglishEuropean MS allow both, the s.c. and i.m. use due to routine vaccination practice.
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 6. 2 Niezgodności farmaceutyczne
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.
EnglishMr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Panie Przewodniczący! W rezolucji potępiono stosowanie kary chłosty w Malezji.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Musimy zatem skorygować procedury w wymiarze zarówno praktycznym, jak i prawnym.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Pani Przewodnicząca! Estończycy mają powiedzenie: "Ćwiczenie czyni mistrza”.
EnglishAdapted from “ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
Na podstawie artykułu „ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
EnglishThe whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
Cały system należy jak najszybciej wprowadzić w życie, choćby małymi krokami.
EnglishThis key clause has never been put into practice, it has never been activated.
Ta kluczowa klauzula praktycznie nigdy nie była stosowana, nigdy nie została aktywowana.
EnglishIt is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.
Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.
EnglishWhat I want to know is whether a code of practice is in fact compliant with the directive.
Chciałbym wiedzieć, czy kodeks postępowania jest rzeczywiście zgodny z dyrektywą.