How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "practice"

 

"practice" Polish translation

Results: 1-68 of 1003

practice {noun}

practice {noun} (also: apprenticeship, internship, praxis)

However it was questioned that this might not be compatible with clinical practice.

Jednakże pojawiły się obawy, że może to okazać się niezgodne z praktyką kliniczną.

Cyber warfare is not a challenge of the future: it has become an everyday practice.

Wojna cybernetyczna nie jest wyzwaniem przyszłości: stała się teraźniejszą praktyką.

But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.

Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.

Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.

Rozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.

It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.

Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.

practice {noun} (also: exercise, task, assignment, job)

zadanie {n}

In some countries the discrepancy between jurisdiction and practice is so great that the task of amending the directive really requires a huge amount of attention.

W niektórych krajach rozziew między prawem a praktyką jest tak wielki, że zadanie poprawienia dyrektywy wymaga naprawdę wielkiej ostrożności.

Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.

Najlepsze praktyki powinny pokazywać, jak młodzi i starsi współpracują w zadaniach grupowych i jak obydwie strony odnoszą z tego korzyści.

This body's main objective is to promote good practices in the renewable energy sector, both within the European Union and globally.

Głównym zadaniem tego organu jest wspieranie dobrych praktyk w sektorze energetyki odnawialnej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na szczeblu światowym.

The Member States then face the task of more systematically applying the European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts.

Państwa członkowskie stoją zatem przed zadaniem bardziej systematycznego stosowania europejskiego kodeksu dobrych praktyk, który ułatwia dostęp MŚP do zamówień publicznych.

The rapporteur's programme focuses on promoting cooperation between members of the legal professions with a view to defining best practices.

Program sprawozdawczyni koncentruje się na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, których zadaniem na przyszłość jest określenie najlepszych praktyk.

practice {noun} [sports]

trening {m} [sports]

practice makes perfect

trening czyni mistrza

practice {noun} (also: experience, rut, groove, routine)

rutyna {f}

practice {noun} (also: custom, habit, way, praxis)

zwyczaj {m}

The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.

Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.

And quite tellingly, some Muslims do practice that.

I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.

There is a practice called female circumcision.

Istnieje zwyczaj zwany obrzezaniem kobiet.

We have a practice and a custom.

Mamy praktykę, mamy zwyczaj.

In our view, current deportation practice in the Member States does not justify or excuse treating the needy as criminals now or in future.

Według nas, istniejący w państwach członkowskich zwyczaj deportowania nie usprawiedliwia traktowania potrzebujących jako przestępców, ani teraz, ani w przyszłości.

practice {noun} (also: habit, mannerism, custom)

nawyk {m}

practice {adjective}

practice {adj.} (also: trial)

ćwiczebny {adj. m}

to practice {verb}

to practice [practiced|practiced] {vb} [Amer.] (also: to cultivate, to grow, to ply, to practise)

It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.

Obecnie wystarczy uprawiać kawałek ziemi zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i ekologicznymi.

Unfortunately, often human trafficking is linked to sexualised practices: women and girls end up as prostitutes or they are forced into it.

Niestety, handel ludźmi jest często powiązany z praktykami seksualnymi: kobiety i dziewczęta kończą jako prostytutki lub są zmuszane do uprawiania prostytucji.

We must also encourage information and training measures making it possible to promote, transfer and incorporate successful practices.

Również musimy zachęcać do wprowadzania działań uświadamiających i szkoleń umożliwiających promowanie, transfer i stosowanie praktyk przynoszących dobre skutki.

For example, they can help through useful training in the best use of protein crops and in optimal feeding practices.

Pomoc ta może mieć przykładowo formę szkoleń poświęconych jak najlepszemu wykorzystaniu upraw roślin wysokobiałkowych oraz optymalnym praktykom żywienia zwierząt.

It will run training programmes aimed at those responsible for this sector within each country, contributing to greater harmonisation between the various practices.

Urząd ten będzie prowadził programy szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ten sektor w każdym państwie członkowskim, przyczyniając się do większej harmonizacji różnych praktyk.

We must pursue all avenues here, from support for research and cultivation to information and training for farmers in relation to the advantages of established practices and crop rotation.

Musimy uruchomić wszystkie kanały, od wsparcia w sferze badań naukowych i upraw po informacje i szkolenia dla rolników dotyczące korzyści z ustalonych praktyk oraz płodozmianu.

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to perform, to discharge (duties))

Internet users will be better informed about what happens to their personal data and will find it easier to exercise control over their personal information in practice.

Użytkownicy Internetu będą lepiej informowani o tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi i będą mogli łatwiej sprawować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi w praktyce.

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to busy oneself, to deal with)

But what we can do is share best practice and experience.

My jednak możemy zajmować się wymianą najlepszych praktyk i doświadczeń.

The Member States deal with unfair business practices as stipulated by their legislation.

Państwa członkowskie zajmują się nieuczciwymi praktykami handlowymi zgodnie z ich ustawodawstwem.

This issue is particularly important to those of the Commission's directorates-general that are concerned with fair labour practices.

Ta sprawa jest szczególnie ważna dla tych dyrekcji generalnych Komisji, które zajmują się godziwymi praktykami pracy.

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to be an apprentice, to intern, to practise, to carry on)

How could one practice such a faith?

Jak można praktykować taką wiarę?

Very clever Buenos Aires street vendors decided to practice price discrimination to the detriment of any passing gringo tourists.

Bardzo sprytni sprzedawcy uliczni z Buenos Aires postanowili praktykować dyskryminację cenową ze szkodą dla każdego przechodzącego turysty-gringo.

Christians are the most persecuted religious group in the world and may not practice their faith freely in China, Saudi Arabia or Iran.

Najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie, którzy nie mogą swobodnie praktykować swojej wiary w Chinach, Arabii Saudyjskiej czy Iranie.

We also have to mention shortcomings, however: corruption has already been mentioned, and there are entrenched special interest groups and nepotistic practices.

Musimy także wspomnieć o niedociągnięciach: oprócz wspomnianej już korupcji na Ukrainie istnieją silne grupy interesów i praktykowany jest nepotyzm.

The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.

Najlepsze, że kiedy nie chcę ćwiczyć, mogę je schować.

How am I supposed to practice at home?

Jak mam niby ćwiczyć w domu?

You need more practice.

Musisz więcej ćwiczyć.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.

Teraz, dziecko ćwiczy jeszcze jeden rok, ma teraz lat osiem. i jego gra wygląda mniej więcej tak.

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to wreak, to impose)

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to train, to teach, to coach, to work out)

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to perfect, to brush up)

The results of these studies should provide further encouragement to the institutions concerned to improve their practices and develop a culture of service to citizens.

Rezultaty tych badań powinny jeszcze bardziej zachęcić zainteresowane instytucje do doskonalenia swoich praktyk i rozwoju kultury służby na rzecz obywateli.

(PL) Mr President, may I congratulate Mrs McCarthy on an excellently prepared oral question on the subject of the dishonest practices of advertising companies based on 'European City Guides'.

Panie Przewodniczący! Gratuluję pani poseł McCarthy doskonale przygotowanego pytania ustnego w sprawie nieuczciwych praktyk firm ogłoszeniowych na podstawie city guide.

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to better, to uprate, to boost)

to practice [practiced|practiced] {vb} (also: to perfect, to hone, to polish, to improve)

udoskonalać {ipf. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "practice":

 

Similar translations

Similar translations for "practice" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "practice" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.

Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.

These are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.

To zdjęcia z La Vilette we Francji i z "Welcome Wing" w Muzeum Nauki w Londynie.

Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.

Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.

There are practices and experiences from other countries with tragic results.

Mamy przykłady i doświadczenia innych krajów, gdzie doszło do tragicznych skutków.

Quite rightly, this Parliament has recently spoken out against these two practices.

Całkiem słusznie Parlament wypowiedział się ostatnio przeciwko takim praktykom.

Firstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.

Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.

We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.

Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.

And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?

I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.

Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.

As regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.

Jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego, wielu z nas uprawiało sport.

Today our citizens need a Union which can put this principle into practice.

Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.

European MS allow both, the s.c. and i.m. use due to routine vaccination practice.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 6. 2 Niezgodności farmaceutyczne

It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.

Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.

I would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.

Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.

Unofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.

Z nieoficjalnych źródeł wiem jednak, że jest ona nadal powszechna, również w Nigerii.

Such practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.

Tego typu praktyki jeszcze bardziej kompromitują obecne władze w Teheranie.

Action to limit speculation and monopolistic practices should be taken too.

Należy podjąć działania ograniczające spekulacje i praktyki monopolistyczne.

Mr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.

Panie Przewodniczący! W rezolucji potępiono stosowanie kary chłosty w Malezji.

It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.

Najwyższy czas, by cywilizowane kraje położyły kres praktykowaniu aborcji.

Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.

Oczywiście możemy mówić o praktykach dzikiego zachodu dominujących rynki finansowe.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the Spanish-English dictionary for more translations.