Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "practice"

 

"practice" Polish translation

Results: 1-32 of 1399

practice {noun}

practice {noun} (also: apprenticeship, internship, praxis)

Decreases of haemoglobin should be managed according to current medical practice.

Zmniejszone stężenie hemoglobiny należy leczyć zgodnie z bieżącą praktyką lekarską.

However it was questioned that this might not be compatible with clinical practice.

Jednakże pojawiły się obawy, że może to okazać się niezgodne z praktyką kliniczną.

Cyber warfare is not a challenge of the future: it has become an everyday practice.

Wojna cybernetyczna nie jest wyzwaniem przyszłości: stała się teraźniejszą praktyką.

But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.

Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.

Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.

Rozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.

practice {noun} (also: exercise, task, assignment, job)

zadanie {n}

And the textbook, I think, knows how it's hamstringing students because, watch this, this is the practice problem set.

Podręczniki wiedzą jak podciąć uczniom skrzydła. ~~~ Spójrzcie tak wygląda typowe zadanie.

Only if that happens can we really expect to see the effects of uniform practice in the longer term.

Dopiero, kiedy zadanie to zostanie wykonane będziemy mogli rzeczywiście oczekiwać efektów stosowania jednolitej praktyki w dłuższym okresie.

In some countries the discrepancy between jurisdiction and practice is so great that the task of amending the directive really requires a huge amount of attention.

W niektórych krajach rozziew między prawem a praktyką jest tak wielki, że zadanie poprawienia dyrektywy wymaga naprawdę wielkiej ostrożności.

That is why it is very important to ensure that impact studies are independent but this is, in practice, a very difficult task, given the multiple variables and interests involved.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby oceny skutków były niezależne, jednak w praktyce jest to bardzo trudne zadanie ze względu na liczne zmienne i zaangażowane interesy.

practice {noun} [sports]

trening {m} [sports]

practice makes perfect

trening czyni mistrza

And I tell them, "Don't run practices late. ~~~ Because you'll go home in a bad mood.

Tak więc mówię im: "Nie przeciągajcie treningów, bo wrócicie do domu w złym humorze.

Then there were implicit commonalities that none of them seemed to be practicing.

Porównałem obie listy. ~~~ Na pierwszy rzut oka zawierają wskazówki i metody treningu.

practice {noun} (also: experience)

rutyna {f}

practice {adjective}

practice {adj.} (also: trial)

ćwiczebny {adj. m}

to practice {verb}

to practice [practiced|practiced] {vb} [Amer.] (also: to cultivate, to grow, to ply, to practise)

uprawiać {vb}

It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.

Obecnie wystarczy uprawiać kawałek ziemi zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i ekologicznymi.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "practice":

 

Similar translations

Similar translations for "practice" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "practice" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.

Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.

Everyone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.

Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.

We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.

Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.

These are examples of what I would say is bad practice in science teaching centers.

To zdjęcia z La Vilette we Francji i z "Welcome Wing" w Muzeum Nauki w Londynie.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

In practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.

Jednak w praktyce pobierana była stawka VAT obowiązująca w państwie przeznaczenia.

Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.

Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.

And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?

I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?

Firstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.

Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.

The third major transformation is the change to how things work in practice.

Trzecim poważnym przekształceniem jest zmiana sposobu funkcjonowania w praktyce.

We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.

Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.

I consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.

Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje.

The concept of the single market will be put into practice by means of the passport.

Koncepcja jednolitego rynku zostanie wprowadzona w życie dzięki paszportowi.

European MS allow both, the s.c. and i.m. use due to routine vaccination practice.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 6. 2 Niezgodności farmaceutyczne

And over time and with practice, I've tried to live more and more from my essence.

Z czasem i z nabraniem wprawy, spróbowałam żyć czerpiąc więcej ze swojej kwintesecji.

I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.

Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.

It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.

Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.

Today our citizens need a Union which can put this principle into practice.

Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.

When that happens - as it has done today - we should rethink this practice.

Kiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Moreover bab.la provides the Finnish-English dictionary for more translations.