English-Polish translation for "priority"

EN priority Polish translation

EN priority
volume_up
{noun}

priority (also: priority mail)
It is a priority because we believe that it is a priority for Europe.
Stanowi ona priorytet, ponieważ naszym zdaniem taki jest priorytet Europy.
Priority must be given to the sustainable development of the European economy.
Należy nadać priorytet zrównoważonemu rozwojowi europejskiej gospodarki.
That is perhaps not Iraq's top priority, but it is ours.
Prawdopodobnie nie jest to najwyższy priorytet Iraku, ale jest to nasz priorytet.
priority (also: antecedence, anteriority, precedence, right of way)
Compliance with the stipulations of the Water Framework Directive is top priority.
Bezwzględne pierwszeństwo będzie miało przestrzeganie postanowień ramowej dyrektywy wodnej.
Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.
Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.
Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.
Dlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.

Synonyms (English) for "priority":

priority

Context sentences for "priority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.
Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
EnglishMeanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.
Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.
EnglishI have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.
EnglishHowever, the Council's conclusions have failed to emphasise this priority.
Jednakże w konkluzjach Rady zabrakło miejsca na podkreślenie owego priorytetu.
EnglishOne priority that has been identified is an alternative method of conflict resolution.
Jednym ze wskazanych priorytetów jest alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów.
EnglishNevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.
Mimo to ten problem nie stanowi priorytetu dla obecnego rządu rumuńskiego.
EnglishThe Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
Prezydencja słoweńska uczyniła z tego zadania jeden ze swoich priorytetów.
EnglishThis is going to be a very high priority for our team in the coming months.
W najbliższych miesiącach będzie to dla naszego zespołu jeden z priorytetów.
EnglishThis is one of the European Union's priority projects at the present time.
Jest to w chwili obecnej jeden z priorytetowych projektów Unii Europejskiej.
EnglishThat is a correct priority, and the European Union needs a breakthrough.
Słusznie znajdują się one wśród priorytetów i Unia Europejska potrzebuje przełomu.
EnglishIn this context, the building of safe parking areas should be a priority.
W tym kontekście jednym z priorytetów powinno być budowanie bezpiecznych parkingów.
EnglishFirstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
Pierwszy to nadanie priorytetu ochronie środowiska morskiego i przyrody wybrzeża.
EnglishWe give particular priority to action taken within a United Nations framework.
Nadajemy pierwszorzędne znaczenie działaniom podejmowanym w ramach programu ramowego ONZ.
EnglishThe Stuttgart 21 project that you mentioned is a major link in this priority project.
Wspomniany projekt Stuttgart 21 jest głównym połączeniem w tym projekcie priorytetowym.
EnglishThere should be no dogmatic priority for either one sort of train or the other.
Nie powinno być dogmatycznego priorytetowego traktowania tego, czy innego rodzaju pociągów.
EnglishWe need to change our development policy, making food agriculture a priority.
Musimy zmienić naszą politykę rozwoju, postawić żywność i rolnictwo na pierwszym miejscu.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
EnglishHealthy exercise is one of the specific priority areas in this report.
Ćwiczenia zdrowotne są jednym ze szczególnych priorytetów w tym sprawozdaniu.
EnglishOur priority list, of course, begins with the Doha Development Agenda.
Listę naszych priorytetów otwiera jednak oczywiście dauhańska agenda rozwoju.
English. - Sinn Féin attaches the highest priority to the fight against climate change.
na piśmie. - Sinn Féin przywiązuje ogromną wagę do przeciwdziałania zmianom klimatu.