Internship offers in many countries

English-Polish translation for "priority"

 

"priority" Polish translation

Results: 1-26 of 1444

priority {noun}

priority {noun}

The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.

Obecna rotacyjna prezydencja za priorytet uznaje wzmocnienie tego partnerstwa.

Compliance with international law must be a priority for all the parties involved.

Przestrzeganie prawa międzynarodowego musi stanowić priorytet dla wszystkich stron.

The economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.

Spójność gospodarcza i społeczna w naszych krajach stanowi podstawowy priorytet.

Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.

Mój kraj uważa rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu za priorytet polityczny.

Southern Sudan should now be the EU's number one humanitarian development priority.

Południowy Sudan powinien obecnie stanowić główny priorytet działań humanitarnych UE.

priority {noun} (also: antecenence, anteriority, right of way, precedence)

We need a new Social Europe, in which its citizens should have priority.

Potrzebujemy nowej socjalnej Europy, w której obywatele powinni mieć pierwszeństwo.

Compliance with the stipulations of the Water Framework Directive is top priority.

Bezwzględne pierwszeństwo będzie miało przestrzeganie postanowień ramowej dyrektywy wodnej.

Provisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.

Na pierwszeństwo zasługują przepisy w sprawie sprzedaży towarów oraz umowy o usługi.

Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.

Dlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.

Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.

Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.

priority {adjective}

priority {adj.}

priorytetowy {adj. m} [elev.]

Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.

Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.

One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.

Jednym przykładem jest zamiana terminu "obszar ryzyka” na termin "obszar priorytetowy”.

It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.

Oczywiste jest, że projekt priorytetowy nie wyklucza kontynuacji innych linii.

As you know, it has long been a priority area of intervention.

Jak wiadomo, od dawna jest to priorytetowy obszar interwencji.

About the Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzburg priority project number 17, it is ongoing.

Jeżeli chodzi o projekt priorytetowy numer 17 Monachium-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, jest on w toku.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "priority":

 

Similar translations

Similar translations for "priority" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "priority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.

Prawa człowieka są i muszą nadal pozostać głównym , ale nie jedynym priorytetem.

(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.

(DE) Panie przewodniczący! Migracja jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

At a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.

W dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

The number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.

Priorytetem numer jeden musi być ochrona środowiska naturalnego w dorzeczu Dunaju.

In parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.

Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

Protecting investors should remain the top priority in investment agreements.

Ochrona inwestora musi pozostać najważniejszym priorytetem umów inwestycyjnych.

This fight has been a priority of its foreign policy related to human rights.

Walka ta jest priorytetem jej polityki zagranicznej związanej z prawami człowieka.

It goes without saying that creating a suitable infrastructure must be a priority.

To oczywiste, że stworzenie stosownej infrastruktury to kwestia priorytetowa.

In the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.

Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.

Providing support for technology and knowledge must be a priority in the EU budget.

Zapewnienie wsparcia dla technologii i wiedzy musi być priorytetem w budżecie UE.

Raising awareness of these events is a priority for current and future generations.

Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.

The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.

Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.

The free movement of labour is an important priority for the European Union.

Swobodny przepływ pracowników jest dla Unii Europejskiej ważnym priorytetem.

I agree with the rapporteur that copyright protection is not a priority here.

Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że ochrona praw autorskich nie jest tu priorytetem.

Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.

Przeznaczmy część tych środków na rozwój przemysłu jako jeden z naszych priorytetów.

I wish to stress the importance of early diagnosis and making prevention a priority.

Pragnę podkreślić znaczenie wczesnej diagnozy oraz nadania profilaktyce priorytetu.

It is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.

Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More translations in the bab.la Portuguese-English dictionary.