How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "priority"

 

"priority" Polish translation

Results: 1-26 of 1860

priority {noun}

priority {noun} (also: priority mail)

The economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.

Spójność gospodarcza i społeczna w naszych krajach stanowi podstawowy priorytet.

Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.

Mój kraj uważa rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu za priorytet polityczny.

Southern Sudan should now be the EU's number one humanitarian development priority.

Południowy Sudan powinien obecnie stanowić główny priorytet działań humanitarnych UE.

This could compromise the main priority of the Portuguese Presidency of the Council.

Może to przekreślić najważniejszy priorytet portugalskiej prezydencji Rady.

My appeal is that you should add one more priority to your four priorities.

Chcę prosić, aby dodał pan jeszcze jeden priorytet do wspomnianych czterech.

priority {noun} (also: anteriority, right of way, precedence, antecedence)

We need a new Social Europe, in which its citizens should have priority.

Potrzebujemy nowej socjalnej Europy, w której obywatele powinni mieć pierwszeństwo.

Compliance with the stipulations of the Water Framework Directive is top priority.

Bezwzględne pierwszeństwo będzie miało przestrzeganie postanowień ramowej dyrektywy wodnej.

Provisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.

Na pierwszeństwo zasługują przepisy w sprawie sprzedaży towarów oraz umowy o usługi.

Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.

Dlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.

Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.

Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.

priority {adjective}

priority {adj.}

priorytetowy {adj. m} [elev.]

Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.

Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.

One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.

Jednym przykładem jest zamiana terminu "obszar ryzyka” na termin "obszar priorytetowy”.

It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.

Oczywiste jest, że projekt priorytetowy nie wyklucza kontynuacji innych linii.

As you know, it has long been a priority area of intervention.

Jak wiadomo, od dawna jest to priorytetowy obszar interwencji.

About the Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzburg priority project number 17, it is ongoing.

Jeżeli chodzi o projekt priorytetowy numer 17 Monachium-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, jest on w toku.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "priority":

 

Similar translations

Similar translations for "priority" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "priority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.

Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.

Thus, the Council's priorities for the 2011 budget seem to be somewhat illogical.

A zatem priorytety Rady na budżet na rok 2011 zdają się być cokolwiek nielogiczne.

In this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.

W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.

However, we are not changing the main priorities of the European Social Fund.

Nie zmieniamy jednak głównych priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego.

The partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:

W celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:

The Darfur conflict remains one of the main priorities of the EU's foreign policy.

Konflikt w Darfurze nadal jest jednym z priorytetów polityki zagranicznej UE.

However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.

Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.

I now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.

Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy.

Then we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.

Pozwoli nam to powiedzieć na jej koniec, że zrealizował Pan swoje priorytety.

It is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.

Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.

Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.

Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.

2009 budget, Section III - Commission: budgetary framework and priorities for 2009 (

Budżet na rok 2009 - Sekcja III - Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009 (

I call on the Commission to support the key priorities contained in this resolution.

Wzywam Komisję do poparcia najważniejszych priorytetów zawartych w rezolucji.

The fight against this phenomenon is one of the priorities set in the 2020 strategy.

Walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów określonych w "Strategii 2020”.

Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.

Reformy polityczne oraz spełnienie kryteriów kopenhaskich to bezwzględne priorytety.

However, I have always found it rather difficult to understand its main priorities.

Jednakże zawsze trudności sprawiało mi zrozumienie jej głównych priorytetów.

We would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.

Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.

There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.

W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.

I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.

Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the bab.la Romanian-English dictionary.