"priority" translation into Polish

EN

"priority" in Polish

EN priority
volume_up
{noun}

priority (also: priority mail)
It is a priority because we believe that it is a priority for Europe.
Stanowi ona priorytet, ponieważ naszym zdaniem taki jest priorytet Europy.
Priority must be given to the sustainable development of the European economy.
Należy nadać priorytet zrównoważonemu rozwojowi europejskiej gospodarki.
Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Mój kraj uważa rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu za priorytet polityczny.
Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.
Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.
Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.
Dlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.
There is no certainty that it will subsequently be given priority.
Nie ma jednak pewności, że znowu otrzymają pierwszeństwo.

Synonyms (English) for "priority":

priority

Context sentences for "priority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.
Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
EnglishMeanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.
Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.
EnglishHowever, the Council's conclusions have failed to emphasise this priority.
Jednakże w konkluzjach Rady zabrakło miejsca na podkreślenie owego priorytetu.
EnglishI have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.
EnglishThe Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
Prezydencja słoweńska uczyniła z tego zadania jeden ze swoich priorytetów.
EnglishNevertheless, this problem is not a priority for the current government in Romania.
Mimo to ten problem nie stanowi priorytetu dla obecnego rządu rumuńskiego.
EnglishOne priority that has been identified is an alternative method of conflict resolution.
Jednym ze wskazanych priorytetów jest alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów.
EnglishThat is a correct priority, and the European Union needs a breakthrough.
Słusznie znajdują się one wśród priorytetów i Unia Europejska potrzebuje przełomu.
EnglishIn this context, the building of safe parking areas should be a priority.
W tym kontekście jednym z priorytetów powinno być budowanie bezpiecznych parkingów.
EnglishThis is one of the European Union's priority projects at the present time.
Jest to w chwili obecnej jeden z priorytetowych projektów Unii Europejskiej.
EnglishFirstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
Pierwszy to nadanie priorytetu ochronie środowiska morskiego i przyrody wybrzeża.
EnglishWe give particular priority to action taken within a United Nations framework.
Nadajemy pierwszorzędne znaczenie działaniom podejmowanym w ramach programu ramowego ONZ.
EnglishThe Stuttgart 21 project that you mentioned is a major link in this priority project.
Wspomniany projekt Stuttgart 21 jest głównym połączeniem w tym projekcie priorytetowym.
EnglishThere should be no dogmatic priority for either one sort of train or the other.
Nie powinno być dogmatycznego priorytetowego traktowania tego, czy innego rodzaju pociągów.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
EnglishWe need to change our development policy, making food agriculture a priority.
Musimy zmienić naszą politykę rozwoju, postawić żywność i rolnictwo na pierwszym miejscu.
EnglishOur priority list, of course, begins with the Doha Development Agenda.
Listę naszych priorytetów otwiera jednak oczywiście dauhańska agenda rozwoju.
EnglishHealthy exercise is one of the specific priority areas in this report.
Ćwiczenia zdrowotne są jednym ze szczególnych priorytetów w tym sprawozdaniu.
EnglishBut we have to have these priority changes, we have to have infrastructure to go with this.
Ale musimy ustalić nowe priorytety, potrzebna nam odpowiednia infrastruktura.
English. - Sinn Féin attaches the highest priority to the fight against climate change.
na piśmie. - Sinn Féin przywiązuje ogromną wagę do przeciwdziałania zmianom klimatu.