Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "to provoke"

 

"to provoke" Polish translation

Results: 1-26 of 167

to provoke {verb}

to provoke [provoked|provoked] {vb} (also: to fasten, to hook, to poke)

zaczepić {vb}

to provoke [provoked|provoked] {vb} (also: to fasten, to hook, to clip, to catch)

zaczepiać {ipf. v.}

The peoples of Europe are being provoked by this proposed invitation to the European Parliament to play a major part in the promotion and intensive use of EU symbols.

Narody Europy są rozdrażnione tym proponowanym zaproszeniem Parlamentu Europejskiego do odgrywania głównej roli w propagowaniu symboli UE i ich powszechnym używaniu.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "provoke":

 

Context sentences

Context sentences for "to provoke" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.

Nie wpojono w nas jednak podstawowej powinności: nie prowokować terroryzmu.

Let us not become vainglorious, provoking one another, envying one another.

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.

Any other activities on various boards will always provoke questions and doubts.

Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.

Furthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.

Ponadto wojny z krajami muzułmańskimi powodują jedynie furię terrorystów.

Why have they provoked me to anger with their graven images, and with foreign vanities?

Przeczże mię wzruszyli do gniewu bałwanami swemi, próżnościami cudzoziemców?

We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.

Inspirujemy, prowokujemy, mobilizujemy i przynosimy nadzieję Irańczykom.

saith Jehovah; [do they] not [provoke] themselves, to the confusion of their own faces?

mówi Pan; izali to nie raczej przeciwko nim, ku pohańbieniu twarzy ich?

If you are provoked, you should respond in another way, not by bombing.

Jeżeli zostaliśmy sprowokowani, powinniśmy zareagować w inny sposób niż bombardowaniem.

The recent problems in Georgia have been provoked in part by EU support for Kosovo.

Ostatnie problemy w Gruzji zostały po części sprowokowane przez poparcie Unii dla Kosowa.

The words of the former ombudsman did not provoke the slightest political or media debate.

Te słowa byłego rzecznika nie wywołały najmniejszej debaty politycznej czy medialnej.

This decision has provoked reactions of disapproval from the British and Dutch Governments.

Jego decyzja wywołała reakcję niezadowolenia ze strony brytyjskiego i holenderskiego rządu.

The pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.

Kwestie pluralizmu i wolności mediów nadal budzą troskę w różnych państwach członkowskich.

if by any means I may provoke to jealousy [them that are] my flesh, and may save some of them.

Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawiłbym niektóre z nich.

Thus they provoked him to anger with their doings; And the plague brake in upon them.

A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga;

I hope that it will be important for provoking political debate.

Mam nadzieję, że okaże się ważnym czynnikiem prowokującym debatę polityczną.

I look forward to an interesting and thought-provoking discussion to come.

Spodziewam się, że dyskusja, która teraz nastąpi będzie interesująca i pobudzająca do refleksji.

This conscience has been burdened throughout the years with the conflicts provoked by Russia.

To sumienie od lat obciążają konflikty sprowokowane przez Rosję.

(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.

(SK) Pragnę państwa ostrzec, iż przedstawiciele Węgier usiłują prowokować Słowację.

In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.

Czyniąc to, nie zamierzamy prowokować czy antagonizować Chin.

It will provoke intense covetous discussion, as it is difficult to explain the context to citizens.

Wywoła to intensywne, żarliwe dyskusje, ponieważ trudno jest wytłumaczyć kontekst obywatelom.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Indonesian dictionary.