Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "to provoke"

 

"to provoke" Polish translation

Results: 1-26 of 102

to provoke {verb}

to provoke [provoked|provoked] {vb} (also: to accost, to fasten, to hook, to clip)

zaczepić {vb}

to provoke [provoked|provoked] {vb} (also: to fasten, to hook, to clip, to catch)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "provoke":

 

Context sentences

Context sentences for "to provoke" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Let us not become vainglorious, provoking one another, envying one another.

Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.

However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.

Nie wpojono w nas jednak podstawowej powinności: nie prowokować terroryzmu.

Any other activities on various boards will always provoke questions and doubts.

Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.

Furthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.

Ponadto wojny z krajami muzułmańskimi powodują jedynie furię terrorystów.

Why have they provoked me to anger with their graven images, and with foreign vanities?

Przeczże mię wzruszyli do gniewu bałwanami swemi, próżnościami cudzoziemców?

We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.

Inspirujemy, prowokujemy, mobilizujemy i przynosimy nadzieję Irańczykom.

saith Jehovah; [do they] not [provoke] themselves, to the confusion of their own faces?

mówi Pan; izali to nie raczej przeciwko nim, ku pohańbieniu twarzy ich?

The words of the former ombudsman did not provoke the slightest political or media debate.

Te słowa byłego rzecznika nie wywołały najmniejszej debaty politycznej czy medialnej.

The pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.

Kwestie pluralizmu i wolności mediów nadal budzą troskę w różnych państwach członkowskich.

if by any means I may provoke to jealousy [them that are] my flesh, and may save some of them.

Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawiłbym niektóre z nich.

Thus they provoked him to anger with their doings; And the plague brake in upon them.

A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga;

And they turned again and tempted God, And provoked the Holy One of Israel.

Bo coraz kusili Boga, a Świętemu Izraelskiemu granice zamierzali.

(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.

(SK) Pragnę państwa ostrzec, iż przedstawiciele Węgier usiłują prowokować Słowację.

It will provoke intense covetous discussion, as it is difficult to explain the context to citizens.

Wywoła to intensywne, żarliwe dyskusje, ponieważ trudno jest wytłumaczyć kontekst obywatelom.

In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.

Czyniąc to, nie zamierzamy prowokować czy antagonizować Chin.

You have to know that the lack of daylight can provoke some problem of energy, or problem of libido.

Musicie wiedzieć, że brak światła dziennego może prowadzić do problemów z energią, lub libido.

There are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.

W wielu europejskich państwach można spotkać umundurowane patrole strażników, które prowokują Romów.

It is not therefore subject to intense pressures that might provoke various kinds of criminal action.

A więc nie ma tych największych napięć, które mogą wywoływać różne zbrodnicze czyny.

doth not behave itself unseemly, seeketh not its own, is not provoked, taketh not account of evil;

Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego;

(Applause) He refused to be provoked by petty grievances.

(Brawa) Nie dawał sie prowokować małostkowym narzekaniom.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More translations in the bab.la English-Italian dictionary.