How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "resistance"

 

"resistance" Polish translation

Results: 1-25 of 373

resistance {noun}

resistance {noun} (also: toughness, stamina, resilience, robustness)

your child has any disease which reduces his/her resistance to infection.

jeśli dziecko jest chore i z tego powodu ma zmniejszoną odporność na zakażenia.

Our farmers need certain plant protection products if they are to combat resistance.

Nasi rolnicy potrzebują pewnych środków ochrony roślin, jeżeli mają zwalczyć odporność.

It has worn down the resistance of Greek society and the economic strength of the Greeks.

Nadwyrężono odporność greckiego społeczeństwa i siłę gospodarczą Greków.

MabCampath treatment may reduce your natural resistance to infections

Leczenie lekiem MabCampath może zmniejszyć naturalną odporność organizmu na zakażenia:

Hycamtin may reduce the number of white blood cells and lower your resistance to infection.

Hycamtin może zmniejszać ilość białych krwinek i zmniejszać odporność na zakażenia.

resistance {noun} (also: contumacy, contumaciousness, defiance, pushback)

opór {m}

Fortunately this proposal has encountered resistance from the Member States.

Na szczęście propozycja ta napotkała na opór ze strony państw członkowskich.

Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.

Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.

You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.

Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.

Turn it till the push-button is fully down and you can feel resistance.

Obraca j do momentu, a przycisk podania dawki schowa si całkowicie i b dzie wyczuwalny opór.

Inject air into the vial by pushing the plunger until you feel a clear resistance.

Wstrzyknąć powietrze do fiolki, wciskając tłok do momentu, aż będzie wyczuwalny wyraźny opór.

resistance {noun}

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami nie może zostać wykluczona.

Cross-resistance within the macrolide group of antibiotics cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy antybiotykami z grupy makrolidów nie może zostać wykluczona.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolide antibiotics cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami nie może zostać wykluczona.

Species resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.

Gatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.

Cross-resistance in vitro in viruses resistant to other protease inhibitors:

Oporność krzyżowa in vitro wirusów opornych na inne inhibitory proteazy:

resistance {noun} (also: objection, dissent, defiance, pushback)

Resistance is growing now that everyone realises how inefficient and disastrous his policy is.

Obecnie rośnie sprzeciw, bowiem wszyscy zdają sobie sprawę, jak niewydajna i tragiczna jest jego polityka.

My second point is that significant fundamental resistance to the intermediate category still exists within the political groupings.

Moja druga uwaga jest taka, że w grupach politycznych wciąż obecny jest istotny i zasadniczy sprzeciw wobec kategorii pośredniej.

There was also opposition from the Commission - which had been offering resistance on hedge funds and other sectors for a long time - and from within this House.

Sprzeciwiała się także Komisja - która przez długi czas wyrażała sprzeciw w sprawie funduszy hedgingowych i innych sektorów - a także wysoka Izba.

Due to the fact that the panel needs to take unanimous decisions, and due to heavy resistance from Japan, this was not the panel's final suggestion.

W związku z tym, że grupa musi podejmować jednomyślne decyzje, a strona japońska wyrażała zdecydowany sprzeciw, grupa ostatecznie nie wystąpiła z taką propozycją.

Now, the resistance and arguments of workers and unions in various Member States has had repercussions for the European Parliament, demonstrating that the struggle has been worthwhile.

Obecnie sprzeciw i argumenty pracowników oraz związków zawodowych w poszczególnych państwach członkowskich znalazły oddźwięk w Parlamencie Europejskim, co pokazuje że warto było walczyć.

resistance {noun} (also: underground, the underground)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "resistance":

 

Similar translations

Similar translations for "resistance" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "resistance" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.

Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Nie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Nie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.

Over the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.

Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.

No other pathways of resistance to emtricitabine or tenofovir have been identified.

Nie zidentyfikowano innych dróg powstawania oporności na emtrycytabinę lub tenofowir.

We are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.

Przyjmujemy antybiotyki w naszym jedzeniu, co skutkuje podwyższoną opornością.

The YMDD mutation confers resistance to both emtricitabine and lamivudine.

Mutacja YMDD jest przyczyną oporności zarówno na emtrycytabinę jak i lamiwudynę.

Pioglitazone effects may be mediated by a reduction of insulin resistance.

Działanie pioglitazonu może zachodzić dzięki zmniejszeniu insulinooporności.

These isolates developed higher levels of resistance to the other protease inhibitors.

Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.

All in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.

Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.

As Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.

Jak słusznie powiedział pan poseł Cohn-Bendit, mamy wielu bojowników ostatniej chwili.

The resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.

Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.

This is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.

Robi się je jak gdyby wbrew oporowi i nieufności po stronie osoby udzielającej wywiadu.

The development of resistance to tipranavir in vitro is slow and complex.

Rozwój oporności na typranawir in vitro jest procesem powolnym i złożonym.

Today, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.

Parlament przyjął dziś ważną decyzję w sprawie oporności na antybiotyki.

Methicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.

Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.

Somatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.

Somatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.

recent data on susceptibility and resistance of equine target pathogens are missing;

brakuje nowych danych na temat wrażliwości i oporności docelowych patogenów występujących

The excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.

Nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania oporności i adaptacji patogenów.

Natural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):

Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

Have a look at the English-French dictionary by bab.la.