Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "similarity"

 

"similarity" Polish translation

Results: 1-25 of 29

similarity {noun}

similarity {noun} (also: resemblance, verisimilitude, similitude, sameness)

In the end, their similarity is not that interesting.

Ich podobieństwo nie jest szczególnie ciekawe.

So here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.

Więc można powtórzyć, to co mówiliśmy wcześniej: każda warstwa cebuli ukazuje podobieństwo do przylegających warstw.

I am convinced that this similarity will give these opinions additional weight and that it offers a good basis for future cooperation between the two institutions.

Jestem przekonany, iż podobieństwo to nada wyrażonym poglądom dodatkowe znaczenie i że stanowi dobrą podstawę do przyszłej współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

There are similarities and differences between these two levels.

Szczeble te się różnią, ale są też między nimi podobieństwa.

There are considerable similarities here to the events in Central and Eastern Europe in 1989.

Widać tu istotne podobieństwa do wydarzeń mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 1989.

similar {adjective}

similar {adj.}

podobne {adj.}

We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.

Chcielibyśmy widzieć podobne podejście ze strony państw członkowskich i Komisji.

However, we have similar institutionalised instruments in the European Union.

W Unii Europejskiej posiadamy jednak podobne, zinstytucjonalizowane instrumenty.

Xigris has similar properties to those of endogenous human Activated Protein C.

Xigris ma właściwości podobne do endogennego aktywowanego ludzkiego białka C.

The British Conservatives introduced in Great Britain a similar law in 1988.

Brytyjscy konserwatyści wprowadzili podobne prawo w Wielkiej Brytanii w 1988 roku.

The adverse reactions were similar in all indications, with two exceptions.

Poza dwoma wyjątkami działania niepożądane były podobne we wszystkich wskazaniach.

similar {adj.}

podobna {adj. f}

In both studies, the dose of epoetin received was similar with both medicines.

W obu badaniach dawka zastosowanej epoetyny była podobna w przypadku obu leków.

Mr President, this is a very similar amendment to the one by Justas Paleckis.

Panie Przewodniczący! Bardzo podobną poprawkę złożył pan poseł Justas Paleckis.

The pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.

Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.

The 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.

Metabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.

In both studies it was found that tolerability was similar in the two treatment arms.

W obu badaniach tolerancja leczenia była podobna we porównywanych grupach.

similar {adj.} (also: alike, like, similar to, on the same wavelength)

podobny {adj. m}

The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.

Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

Will the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?

Czy tę ogłoszoną nową strategię spotka los podobny do losu jej poprzedniczki?

A similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.

Podobny poziom funduszy został przewidziany na kontynuację tych działań w 2008 r.

Forecasts from international organisations give a broadly similar picture.

Zasadniczo podobny obraz wyłania się z większości prognoz organizacji międzynarodowych.

Available forecasts from international organisations provide a broadly similar picture.

Podobny obraz wyłania się z dostępnych prognoz organizacji międzynarodowych.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "similarity":

Synonyms (English) for "similar":

 

Context sentences

Context sentences for "similarity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And there are a lot of similarities between the Internet and the electric industry.

Jest wiele podobieństw pomiędzy Internetem a przemysłem elektrycznym.

I think the only point of similarity between us is we both like to talk about ourselves.

Jedyną naszą wspólną cechą było to, że obaj lubimy mówić o sobie.

He doesn't stand quite as upright. ~~~ But there are a lot of similarities.

I myślę, że gdy przyjrzymy się kulturze, w pewnym sensie zaczynamy rozumieć, skąd się wzięliśmy.

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...

Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.

Iran to wielki naród i wspaniała kultura, z którą łączy nas więcej, niż mogłoby się wydawać.

There's a huge amount of information about the genetics just by comparing the genetic similarity.

Olbrzymia ilość informacji o genetyce pochodzi ze zwykłego porównywania pokrewieństwa genetycznego.

This is also due to the confusion brought about by the similarity between the two marks.

Jest to także wynik nieporozumień i pomyłek będących następstwem podobieństw pomiędzy tymi dwoma znakami.

You can only determine relatedness by looking for similarities.

Pokrewieństwo można ustalić szukając podobieństw.

And then there is self-similarity across the scales -- in other words, from one skin of the onion to another one.

A w dodatku istnieje samopodobieństwo pośród skal -- innymi słowy, między jedną warstwą cebuli, a kolejną.

There is a natural partnership between the EU and Canada founded on cultural similarities and a long shared history.

Między UE a Kanadą istnieje oczywiste partnerstwo oparte na podobieństwach kulturowych i długiej wspólnej historii.

And it turns out, the success stories share a few similarities, actually, beyond they don't have sex with other people.

I wyszło na to, że udane historie I wyszło na to, że udane historie mają kilka cech wspólnych, oprócz wierności.

Do you not see any similarities?

Czy nie widzą Panowie żadnych analogii?

Proximate self-similarity.

Przybliżone samopodobieństwo.

So, color enables us to see the similarities and differences between surfaces, according to the full spectrum of light that they reflect.

Więc, kolor umożliwia nam widzenie podobieństw i różnic pomiędzy powierzchniami, ze względu na pełne spektrum światła, które odbijają.

I would also like to say that I am pleased with the similarities between the viewpoints of our institutions, as exemplified by this report.

Chciałbym również wyrazić swoje zadowolenie z konwergencji pomiędzy opiniami wyrażanymi przez nasze instytucje, jak pokazuje to obecne sprawozdanie.

If we look at the EU from Belarus's point of view, we may see many frightening similarities to the dictatorships that we are trying to fight against.

Jeżeli spojrzymy na Europę z białoruskiego punktu widzenia, możemy dostrzec wiele przerażających podobieństw do dyktatury, z którą próbujemy walczyć.

They did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.

Kontrolujemy rozgałęzianie by odwzorować jakie były kontynenty, przeprowadzamy symulację tysiące razy by oszacować parametry i zobaczyć czy mamy racje.

And they go quite closely together, and you can see that the similarity with India and China, in many ways, are greater than the differences with them.

Oba kraje zbliżają się do siebie dość blisko, i można zobaczyć, że podobieństw między Indiami i Chinami, w wielu aspektach, jest ich więcej niż różnic.

I fully support the Hungarian Presidency's priorities on account of their pro-European nature and similarity to the interests of the EU as a whole.

Szanowny Przewodniczący! W pełni popieram priorytety prezydencji węgierskiej za względu na ich proeuropejski charakter i zbieżność z interesem całej UE.

The leadership there should avoid, in its approaches to the opposition and peaceful protestors, any similarity with the regimes in North Africa, Russia or Belarus.

W stosunkach z opozycją i pokojowo protestującymi władze Azerbejdżanu powinny unikać jakichkolwiek podobieństw do reżimów Afryki Północnej, Rosji i Białorusi.
 

Forum results

"similarity" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

silverish · silversmith · silversmithing · silverware · silvery · silymarin · SIM · simian · similar · similarities · similarity · similarly · simile · similitude · SIMM · simmer · simmering · Simon · simony · simp · simper

Moreover bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.