How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "similarity"

 

"similarity" Polish translation

Results: 1-25 of 27

similarity {noun}

similarity {noun} (also: resemblance, verisimilitude, similitude)

In the end, their similarity is not that interesting.

Ich podobieństwo nie jest szczególnie ciekawe.

So here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.

Więc można powtórzyć, to co mówiliśmy wcześniej: każda warstwa cebuli ukazuje podobieństwo do przylegających warstw.

I am convinced that this similarity will give these opinions additional weight and that it offers a good basis for future cooperation between the two institutions.

Jestem przekonany, iż podobieństwo to nada wyrażonym poglądom dodatkowe znaczenie i że stanowi dobrą podstawę do przyszłej współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

She saw some similarities in one of the photographs, but couldn't quite make a positive identification.

Dostrzegła pewne podobieństwa w jednej z fotografii, ale nie potrafiła dokonać pozytywnej identyfikacji.

Pharmacological and toxicological data available showed large similarities between zinc salts and among animal species.

Dostępne dane farmakologiczne i toksykologiczne wykazują duże podobieństwa działania soli cynku u różnych gatunków zwierząt.

similar {adjective}

similar {adj.}

podobne {adj.}

We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.

Chcielibyśmy widzieć podobne podejście ze strony państw członkowskich i Komisji.

They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.

Mają albo identyczne, albo bardzo podobne właściwości przewodnikowe i magnetyczne.

Side effects reported in children are similar to those seen in adult patients.

Skutki uboczne zaobserwowane u dzieci były podobne do tych u dorosłych pacjentów.

However, we have similar institutionalised instruments in the European Union.

W Unii Europejskiej posiadamy jednak podobne, zinstytucjonalizowane instrumenty.

Xigris has similar properties to those of endogenous human Activated Protein C.

Xigris ma właściwości podobne do endogennego aktywowanego ludzkiego białka C.

similar {adj.}

podobna {adj. f}

In children, the nature of the safety profile is similar to that seen in adults.

U dzieci istota profilu bezpieczeństwa jest podobna do obserwowanej u dorosłych.

In both studies, the dose of epoetin received was similar with both medicines.

W obu badaniach dawka zastosowanej epoetyny była podobna w przypadku obu leków.

Mr President, this is a very similar amendment to the one by Justas Paleckis.

Panie Przewodniczący! Bardzo podobną poprawkę złożył pan poseł Justas Paleckis.

The pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.

Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.

The 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.

Metabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.

similar {adj.} (also: alike, like, similar to)

podobny {adj. m}

A similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.

Podobny program prywatnego składowania był również przyjęty w Republice Irlandii.

The adverse event profile was generally similar in the MERLIN-TIMI 36 study.

Profil działań niepożądanych był generalnie podobny w badaniu MERLIN- TIMI 36.

These events are similar in character to those after the initial five doses.

Reakcje te miały podobny charakter do obserwowanych po pierwszych pięciu dawkach.

The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.

Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

The durability of the response was similar to that seen in adult patients.

Czas trwania odpowiedzi był podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "similarity":

Synonyms (English) for "similar":

 

Usage examples

Usage examples for "similarity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So these all have the property of self-similarity: the part looks like the whole.

Te krzywe mają własność samopodobieństwa: fragmenty wyglądają, jak całość.

And there are a lot of similarities between the Internet and the electric industry.

Jest wiele podobieństw pomiędzy Internetem a przemysłem elektrycznym.

I think the only point of similarity between us is we both like to talk about ourselves.

Jedyną naszą wspólną cechą było to, że obaj lubimy mówić o sobie.

He doesn't stand quite as upright. ~~~ But there are a lot of similarities.

I myślę, że gdy przyjrzymy się kulturze, w pewnym sensie zaczynamy rozumieć, skąd się wzięliśmy.

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...

There's a huge amount of information about the genetics just by comparing the genetic similarity.

Olbrzymia ilość informacji o genetyce pochodzi ze zwykłego porównywania pokrewieństwa genetycznego.

This is also due to the confusion brought about by the similarity between the two marks.

Jest to także wynik nieporozumień i pomyłek będących następstwem podobieństw pomiędzy tymi dwoma znakami.

You can only determine relatedness by looking for similarities.

Pokrewieństwo można ustalić szukając podobieństw.

And then there is self-similarity across the scales -- in other words, from one skin of the onion to another one.

A w dodatku istnieje samopodobieństwo pośród skal -- innymi słowy, między jedną warstwą cebuli, a kolejną.

And it turns out, the success stories share a few similarities, actually, beyond they don't have sex with other people.

I wyszło na to, że udane historie I wyszło na to, że udane historie mają kilka cech wspólnych, oprócz wierności.

Besides the resulting considerations about the future of the Union, we need to acknowledge the acceptance of this similarity.

Oprócz wynikających z tego rozważań dotyczących przyszłości Unii, musimy wyrazić aprobatę dla takiego podobieństwa.

Therefore it is essential that criteria concerning the similarity of medals and tokens to euro coins be defined more clearly.

Dlatego też ważne jest, by kryteria, na podstawie których wydaje się opinię na temat podobieństwa zostały dokładniej sprecyzowane.

Proximate self-similarity.

Przybliżone samopodobieństwo.

So, color enables us to see the similarities and differences between surfaces, according to the full spectrum of light that they reflect.

Więc, kolor umożliwia nam widzenie podobieństw i różnic pomiędzy powierzchniami, ze względu na pełne spektrum światła, które odbijają.

They did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.

Kontrolujemy rozgałęzianie by odwzorować jakie były kontynenty, przeprowadzamy symulację tysiące razy by oszacować parametry i zobaczyć czy mamy racje.

And they go quite closely together, and you can see that the similarity with India and China, in many ways, are greater than the differences with them.

Oba kraje zbliżają się do siebie dość blisko, i można zobaczyć, że podobieństw między Indiami i Chinami, w wielu aspektach, jest ich więcej niż różnic.

I fully support the Hungarian Presidency's priorities on account of their pro-European nature and similarity to the interests of the EU as a whole.

Szanowny Przewodniczący! W pełni popieram priorytety prezydencji węgierskiej za względu na ich proeuropejski charakter i zbieżność z interesem całej UE.

The leadership there should avoid, in its approaches to the opposition and peaceful protestors, any similarity with the regimes in North Africa, Russia or Belarus.

W stosunkach z opozycją i pokojowo protestującymi władze Azerbejdżanu powinny unikać jakichkolwiek podobieństw do reżimów Afryki Północnej, Rosji i Białorusi.

I am making this point above all because I see a similarity between what is happening at the moment in the Middle East, in North Africa, and what happened in Europe in 1989.

Mówię o tym przede wszystkim dlatego, że dostrzegam pewną analogię między obecnymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a sytuacją w Europie w 1989 roku.

In similarity to some macrolides, telithromycin caused a prolongation of Qtc interval in dogs and on action potential duration in rabbit Purkinje fibers in vitro.

Telitromycyna, podobnie jak niektóre antybiotyki makrolidowe, powodowała wydłużenie odstępu QTc u psów oraz miała wpływ na potencjał czynnościowy włókien Purkinjego u królików in vitro.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

silver · silver-haired · silverish · silversmith · silversmithing · silverware · silvery · SIM · simian · similar · similarity · similarly · simile · similitude · SIMM · simmer · simmering · Simon · simper · simple · simple-minded

Moreover bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.