Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "sincerely"

 

"sincerely" Polish translation

Results: 1-24 of 165

sincerely {adverb}

sincerely {adv.} (also: honestly, genuinely, candidly, heartily)

szczerze {adv.}

We sincerely believe that the EU has a tremendous potential to effect change.

Szczerze sądzimy, że UE dysponuje wielkim potencjałem działania na rzecz zmian.

I should like to thank these people most sincerely for their commitment to this.

Chciałbym szczerze podziękować tym ludziom za zaangażowanie okazywane w tej sprawie.

I am sincerely grateful to this House and the Members who participated in the debate.

Jestem szczerze wdzięczna Parlamentowi i posłom, którzy uczestniczyli w debacie.

I sincerely hope for the greatest possible consensus on this report by Mr Mitchell.

Szczerze liczę na najlepszy możliwy konsensus w kwestii sprawozdania posła Mitchella.

(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.

(CS) Panie przewodniczący! Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.

sincerely

sincerely (also: yours sincerely)

z poważaniem (do osoby znanej z nazwiska)

" Sincerely, Wayne Appleton, president, Cool Dude, Inc. "

" Z poważaniem Wayne Appleton, prezes Cool Dude, Inc. "

sincere {adjective}

sincere {adj.} (also: artless, above-board, candid, truthful)

szczery {adj. m}

On reading the report, however, the overall impression is that the acclamations were not serious or sincere.

Jednak podczas czytania sprawozdania odniosłem wrażenie, że aplauz nie był szczery.

It'll sound corny, but it's sincere.

Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.

(FR) Mr President, I offer my condolences to the relatives of the victims of the earthquake and I wish to express my sincere sadness.

(Francja) Panie przewodniczący! Składam moje wyrazy współczucia najbliższym ofiar trzęsienia ziemi, i chciałbym wyrazić mój szczery smutek.

This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.

To był prosty, szczery człowiek, muzułmanin, który postąpił zgodnie z odwieczną zasadą wzajemnego szacunku wyznawaną przez wszystkich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.

Finally, I would like to point out that all cooperation needs to be enhanced, through an exchange of information, frank and open dialogue and sincere recognition by both parties.

Wreszcie, chciałabym podkreślić, że współpraca musi zostać wzmocniona poprzez wymianę informacji, szczery i otwarty dialog oraz szczere uznanie przez obydwie strony.

sincere {adj.} (also: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sincerely":

Synonyms (English) for "sincere":

 

Similar translations

Similar translations for "sincerely" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sincerely" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.

Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.

In summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.

Podsumowując, chciałbym, jak najszczerzej podziękować za inspirującą debatę.

For this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.

Dlatego chciałbym najserdeczniej podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie.

I also sincerely believe that a majority in Parliament is in favour of this agreement.

Gorąco wierzę również, ze większość w Parlamencie opowiada się za tym układem.

I sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.

Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.

I sincerely hope that today's decision will be able to change that as well.

Mam szczerą nadzieję, że dzisiejsza decyzja przyczyni się do zmiany także tej sytuacji.

I sincerely hope that it will be adopted on Wednesday at our plenary sitting.

Mam szczerą nadzieję, ze zostanie ono przyjęte podczas środowego posiedzenia plenarnego.

I sincerely hope that similar decisions will not have to be made often.

Mam szczerą nadzieję, że nie trzeba będzie często podejmować podobnych decyzji.

I sincerely hope that the Commission finds another way forward to test the safety culture.

Mam szczerą nadzieję, że Komisja znajdzie inny sposób na badanie kultury bezpieczeństwa.

I would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.

Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.

I would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.

Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.

I sincerely hope that the Commission and the Council will take these with them to Accra.

Mam szczerą nadzieję, że Komisja i Rada zabiorą jej ze sobą do Akry.

I sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.

Mam szczerą nadzieję, że Komisja raz na zawsze porzuci ten kierunek.

I sincerely hope that the outstanding problems with the agreement can be overcome.

Mam szczerą nadzieję, że nierozstrzygnięte problemy związane z umową zostaną przezwyciężone.

I entirely agree with your analysis and sincerely thank you for it.

Całkowicie zgadzam się z pani analizą i bardzo pani za nią dziękuję.

I sincerely hope, moreover, that we will conclude at first reading.

Ponadto żywię głęboką nadzieję, że sfinalizujemy ten projekt już w pierwszym czytaniu.

I take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.

Korzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.

He has done terrific work and I sincerely hope he gets well soon.

Wykonał on ogromną pracę i mam szczerą nadzieję, że niedługo wróci do zdrowia.

I sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.

Mam szczerą nadzieję, że dla dobra stosunków sąsiedzkich zwycięży dobra wola.

In this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.

Mam nadzieję, że w tym względzie za naszymi słowami pójdą czyny.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

simulation · simulations · simulator · simultaneous · simultaneously · simultaneousness · sin · sin-bin · since · sincere · sincerely · sincerity · sindon · sine · sinecure · sinew · sinewy · sinful · Singapore · singer · singing

More translations in the bab.la Italian-English dictionary.