English-Polish translation for "sincerely"

EN sincerely Polish translation

sincerely {adv.}
sincere {adj.}

EN sincerely
play_circle_outline
{adverb}

sincerely (also: earnestly, genuinely, heart-to-heart, heartily)
I sincerely hope that the regulation will be rejected during the vote.
Szczerze ufam, że przedmiotowe rozporządzenie zostanie odrzucone w głosowaniu.
(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.
Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.
I sincerely admire the idealism of the rapporteur, Tadeusz Zwiefka.
Szczerze podziwiam idealizm sprawozdawcy, pana posła Tadeusza Zwiefki.

Synonyms (English) for "sincerely":

sincerely
sincere

Context sentences for "sincerely" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.
Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.
EnglishFor this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.
Dlatego chciałbym najserdeczniej podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie.
EnglishIn summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.
Podsumowując, chciałbym, jak najszczerzej podziękować za inspirującą debatę.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.
Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.
EnglishI sincerely hope, moreover, that we will conclude at first reading.
Ponadto żywię głęboką nadzieję, że sfinalizujemy ten projekt już w pierwszym czytaniu.
EnglishI would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.
Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.
EnglishI take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
Korzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.
EnglishIn this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.
Mam nadzieję, że w tym względzie za naszymi słowami pójdą czyny.
English(RO) I sincerely thank the Commissioner for the answer he gave.
(RO) Bardzo dziękuję panu komisarzowi za udzieloną przez niego odpowiedź.
EnglishI entirely agree with your analysis and sincerely thank you for it.
Całkowicie zgadzam się z pani analizą i bardzo pani za nią dziękuję.
EnglishMy words [shall utter] the uprightness of my heart; And that which my lips know they shall speak sincerely.
Szczerością serca mego będą słowa moje, a czyste zdania wargi moje mówić będą.
English(FR) Mr President, Mr Jouyet, Commissioner, I thank you most sincerely.
(FR) Panie przewodniczący, panie Jouyet, panie komisarzu!
EnglishI sincerely believe that piracy is a form of terrorism and it is taking on uncontrolled proportions.
Jestem przekonany, że piractwo jest formą terroryzmu i że przyjmuje niekontrolowane rozmiary.
English(DE) Mr President, I would like to thank Mr Le Foll most sincerely for his report.
(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym serdecznie podziękować panu posłowi Le Followi za przedmiotowe sprawozdanie.
EnglishFinally, I would like to thank Mr Lyon very sincerely for making it possible for us to work so well together.
Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Lyonowi za bardzo dobrą współpracę.
EnglishA bond of trust was created, for which I am sincerely thankful.
Utworzono więź zaufania, za co jestem szczególnie wdzięczny.
EnglishI sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Naprawdę mam nadzieję, że służba ta zostanie jak najlepiej wykorzystana dla dobra Unii Europejskiej.
EnglishI sincerely thank the rapporteur for devoting his attention to such a difficult and controversial subject.
Serdecznie dziękuję posłowi sprawozdawcy za zajęcie się tak trudnym i kontrowersyjnym tematem.
EnglishI should like to thank you sincerely for your determination.
Chciałby podziękować panu serdecznie za pana determinację.
EnglishThat is why I thank you most sincerely, and that is also why I, in turn, will listen to you very carefully.
Dlatego dziękuję państwu jak najszczerzej, i teraz ja wysłucham, z kolei, państwa bardzo uważnie.