Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "sincerely"

 

"sincerely" Polish translation

Results: 1-24 of 98

sincerely {adverb}

sincerely {adv.} (also: honestly, genuinely, candidly, heartily)

szczerze {adv.}

I sincerely hope for the greatest possible consensus on this report by Mr Mitchell.

Szczerze liczę na najlepszy możliwy konsensus w kwestii sprawozdania posła Mitchella.

(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.

(CS) Panie przewodniczący! Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.

I sincerely believe that this agreement, as it currently stands, is not a good one.

Szczerze uważam, że umowa ta, w swej obecnej formie, nie jest umową dobrą.

I should like sincerely to congratulate all the MEPs who have just been elected.

Chciałbym szczerze pogratulować wszystkim posłom do PE, którzy właśnie zostali wybrani.

I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.

Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.

sincerely

sincerely (also: yours sincerely)

z poważaniem (do osoby znanej z nazwiska)

sincere {adjective}

sincere {adj.} (also: artless, above-board, candid, truthful)

szczery {adj. m}

It'll sound corny, but it's sincere.

Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.

(FR) Mr President, I offer my condolences to the relatives of the victims of the earthquake and I wish to express my sincere sadness.

(Francja) Panie przewodniczący! Składam moje wyrazy współczucia najbliższym ofiar trzęsienia ziemi, i chciałbym wyrazić mój szczery smutek.

This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.

To był prosty, szczery człowiek, muzułmanin, który postąpił zgodnie z odwieczną zasadą wzajemnego szacunku wyznawaną przez wszystkich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.

Finally, I would like to point out that all cooperation needs to be enhanced, through an exchange of information, frank and open dialogue and sincere recognition by both parties.

Wreszcie, chciałabym podkreślić, że współpraca musi zostać wzmocniona poprzez wymianę informacji, szczery i otwarty dialog oraz szczere uznanie przez obydwie strony.

I can confirm to you that we will be presenting our proposal before the end of the summer, and that we will be relying in a very real and sincere way on many of the proposals you have made.

Mogę Pani potwierdzić, że przedstawimy naszą propozycję przed końcem lata i że w bardzo rzeczywisty i szczery sposób oprzemy się na wielu przedstawionych przez Panią propozycjach.

sincere {adj.} (also: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {adj. m}

on behalf of the Verts/ALE Group. - (FI) Madam President, ladies and gentlemen, my sincerest thanks go to Mrs Podimata for her quite excellent work, which I fully support.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (FI) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Serdeczne podziękowania dla pani poseł Podimacie za znakomitą pracę, którą w pełni popieram.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sincerely":

Synonyms (English) for "sincere":

 

Similar translations

Similar translations for "sincerely" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sincerely" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.

Podsumowując, chciałbym, jak najszczerzej podziękować za inspirującą debatę.

For this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.

Dlatego chciałbym najserdeczniej podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie.

I sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.

Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.

I would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.

Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.

I would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.

Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.

I sincerely hope, moreover, that we will conclude at first reading.

Ponadto żywię głęboką nadzieję, że sfinalizujemy ten projekt już w pierwszym czytaniu.

I take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.

Korzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.

I entirely agree with your analysis and sincerely thank you for it.

Całkowicie zgadzam się z pani analizą i bardzo pani za nią dziękuję.

In this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.

Mam nadzieję, że w tym względzie za naszymi słowami pójdą czyny.

(RO) I sincerely thank the Commissioner for the answer he gave.

(RO) Bardzo dziękuję panu komisarzowi za udzieloną przez niego odpowiedź.

A bond of trust was created, for which I am sincerely thankful.

Utworzono więź zaufania, za co jestem szczególnie wdzięczny.

I sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.

Naprawdę mam nadzieję, że służba ta zostanie jak najlepiej wykorzystana dla dobra Unii Europejskiej.

I sincerely believe that piracy is a form of terrorism and it is taking on uncontrolled proportions.

Jestem przekonany, że piractwo jest formą terroryzmu i że przyjmuje niekontrolowane rozmiary.

I should like to thank you sincerely for your determination.

Chciałby podziękować panu serdecznie za pana determinację.

Once again, I would like to sincerely bid you all welcome.

Raz jeszcze pragnę wszystkich państwa serdecznie powitać.

(FR) Mr President, Mr Jouyet, Commissioner, I thank you most sincerely.

(FR) Panie przewodniczący, panie Jouyet, panie komisarzu!

I sincerely thank the rapporteur for devoting his attention to such a difficult and controversial subject.

Serdecznie dziękuję posłowi sprawozdawcy za zajęcie się tak trudnym i kontrowersyjnym tematem.

At this point, I would like to thank you most sincerely for having stated that you are willing to do that.

Chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie panu podziękować za stwierdzenie, że ma pan zamiar to zrobić.

I sincerely look forward to continuing this dialogue.

Z niecierpliwością oczekuję na kontynuację tego dialogu.

My words [shall utter] the uprightness of my heart; And that which my lips know they shall speak sincerely.

Szczerością serca mego będą słowa moje, a czyste zdania wargi moje mówić będą.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

simulation · simulations · simulator · simultaneous · simultaneously · simultaneousness · sin · sin-bin · since · sincere · sincerely · sincerity · sindon · sine · sinecure · sinew · sinewy · sinful · Singapore · singer · singing

More translations in the bab.la Swedish-English dictionary.