How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "sleep"

 

"sleep" Polish translation

Results: 1-30 of 298

sleep {noun}

sleep {noun} (also: dream)

sen {m}

Levodopa has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.

Stosowanie lewodopy jest związane z bezsennością i epizodami nagłego zapadnięcia w sen.

Slothfulness casteth into a deep sleep; And the idle soul shall suffer hunger.

Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła.

In a dream, in a vision of the night, When deep sleep falleth upon men, In slumberings upon the bed;

We śnie w widzeniu nocnem, gdy twardy sen przypada na ludzie gdy śpią na łożu:

I'm talking specifically about the fact that sleep and work are phased-based, or stage-based, events.

Mówię konkretnie o fakcie że sen i praca mają fazy czy też etapy.

When thou liest down, thou shalt not be afraid: Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen twój.

sleep {adjective}

sleep {adj.}

to sleep {verb}

to sleep [slept|slept] {vb} (also: to be asleep, to have a relation)

spać [śpię|spał] {ipf. v.}

People say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.

Ludzie mówią, że "idziesz spać" ale raczej idziesz "w kierunku" snu.

Children can sleep through the night; the house looks beautiful; you hang them in the window.

Dzieci będą mogły spać w nocy, a siatki pięknie wyglądają w oknach.

Just before going to sleep, place your second dose near your bed.

Tuż przed położeniem się spać należy przenieść miarkę z drugą dawką w pobliże łóżka.

You can play computer games, you can sleep, you can read on the way.

W trakcie podróży możecie grać w gry, czytać książkę albo spać.

But apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.

Podobno był przemiłym psem i pozwalał kotom spać w swoim kojcu.

to sleep [slept|slept] {vb} (also: to get enough sleep, to sleep well)

wyspać się {r. v.}

to get no sleep

nie wyspać się

My body and brain wanted to go home and sleep, but it has been too good to miss, and too important - because I am Irish - not to be here.

Moje ciało i umysł chciały iść do domu i wyspać się, ale ta debata jest zbyt dobra i zbyt ważna - przecież jestem Irlandką - aby z niej zrezygnować.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sleep":

 

Similar translations

Similar translations for "sleep" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sleep" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep:

Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał.

Your seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.

Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.

So given all of that and given how darn neurotic I am, how do I get any sleep at all?

Biorąc to wszystko i moją nerwicę pod uwagę jak w ogóle udaje mi się zasnąć?

He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

Neupro has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.

Stosowanie produktu Neupro było związane z sennością i przypadkami nagłego zasypiania.

Or are you going to fill me with sleeping pills like they used to do at the hospital?

Albo będziesz mi podawał te ogłupiające pigułki jak robią to w szpitalach.

This is an important part of our life, one-third you're supposed to be sleeping.

To ważna część naszego życia, przyjmuje się, że jedną trzecią przesypiamy.

triazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve

triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)

triazolam, oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve

triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)

So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.

By activating its receptors, zaleplon increases GABA's effects, which encourages sleep.

Poprzez aktywowanie receptorów zaleplon wzmacnia działanie GABA, co wspomaga zasypianie.

All the kings of the nations, all of them, sleep in glory, every one in his own house.

Wszyscy królowie narodów, cokolwiek ich było, pochowani są w sławie, każdy w domu swoim.

But about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.

A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.

For this cause many among you are weak and sickly, and not a few sleep.

Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych, i niemało ich zasnęło.

And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou?

Tedy przyszedł, i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi: Szymonie, śpisz?

On board, did you take any sleeping pills... narcotics, hallucinogens?

Na pokładzie brałeś środki nasenne...... narkotyki, środki halucynogenne?

And David slept with his fathers, and was buried in the city of David.

Zatem zasnął Dawid z ojcy swoimi, a pogrzebiony jest w mieście Dawidowem.

Common side effects: dizziness, sleepiness (somnolence), difficulty in sleeping (insomnia),

częste działania niepożądane: zawroty głowy, senność, trudności w zasypianiu (bezsenność),

Depression, difficulty in sleeping, mood swings, anxiety, tiredness, lethargy, irritability

Depresja, problemy z zasypianiem, zmienność nastrojów, lęk, uczucie znużenia, apatia,
 

Forum results

"sleep" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the English-Esperanto dictionary.