Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "sleep"

 

"sleep" Polish translation

Results: 1-30 of 318

sleep {noun}

sleep {noun} (also: dream)

sen {m}

Levodopa has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.

Stosowanie lewodopy jest związane z bezsennością i epizodami nagłego zapadnięcia w sen.

Slothfulness casteth into a deep sleep; And the idle soul shall suffer hunger.

Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła.

In a dream, in a vision of the night, When deep sleep falleth upon men, In slumberings upon the bed;

We śnie w widzeniu nocnem, gdy twardy sen przypada na ludzie gdy śpią na łożu:

I'm talking specifically about the fact that sleep and work are phased-based, or stage-based, events.

Mówię konkretnie o fakcie że sen i praca mają fazy czy też etapy.

When thou liest down, thou shalt not be afraid: Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen twój.

sleep {adjective}

sleep {adj.}

to sleep {verb}

to sleep [slept|slept] {vb} (also: to be asleep, to have a relation)

spać {vb}

People say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.

Ludzie mówią, że "idziesz spać" ale raczej idziesz "w kierunku" snu.

Children can sleep through the night; the house looks beautiful; you hang them in the window.

Dzieci będą mogły spać w nocy, a siatki pięknie wyglądają w oknach.

And I actually got to sleep within three feet of him, just in the forest, and photograph him.

A ja położyłem się spać jakiś metr od niego, w lesie i robiłem mu zdjęcia.

Just before going to sleep, place your second dose near your bed.

Tuż przed położeniem się spać należy przenieść miarkę z drugą dawką w pobliże łóżka.

You can play computer games, you can sleep, you can read on the way.

W trakcie podróży możecie grać w gry, czytać książkę albo spać.

to sleep [slept|slept] {vb} (also: to get enough sleep, to sleep well)

wyspać się {v.r.}

My body and brain wanted to go home and sleep, but it has been too good to miss, and too important - because I am Irish - not to be here.

Moje ciało i umysł chciały iść do domu i wyspać się, ale ta debata jest zbyt dobra i zbyt ważna - przecież jestem Irlandką - aby z niej zrezygnować.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sleep":

 

Similar translations

Similar translations for "sleep" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sleep" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep;

Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał;

[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep:

Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał.

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his stead.

I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.

A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

And Menahem slept with his fathers; and Pekahiah his son reigned in his stead.

I zasnął Manachem z ojcami swymi, a królował Facejasz, syn jego, miasto niego.

dizziness, dyskinesia, somnolence headache hyperkinesias, sudden onset of sleep

zawroty głowy, dyskinezy, senność ból głowy hiperkineza, epizody nagłego zasypiania

dizziness, headache, somnolence sudden onset of sleep dyskinesia, hyperkinesia

zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania dyskinezy, hiperkineza

Your seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.

Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.

Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.

Bruksela zignorowała też potencjalne zagrożenie ze strony imigrantów muzułmańskich.

So given all of that and given how darn neurotic I am, how do I get any sleep at all?

Biorąc to wszystko i moją nerwicę pod uwagę jak w ogóle udaje mi się zasnąć?

He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

Neupro has been associated with somnolence and episodes of sudden sleep onset.

Stosowanie produktu Neupro było związane z sennością i przypadkami nagłego zasypiania.

Or are you going to fill me with sleeping pills like they used to do at the hospital?

Albo będziesz mi podawał te ogłupiające pigułki jak robią to w szpitalach.

This is an important part of our life, one-third you're supposed to be sleeping.

To ważna część naszego życia, przyjmuje się, że jedną trzecią przesypiamy.

triazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve

triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)

triazolam, oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve

triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)

General side effects: difficulty sleeping, sinus headache, bad taste, rash

Objawy ogólne: trudności w zasypianiu, zatokowe bóle głowy, nieprzyjemny smak, wysypka.

So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.

By activating its receptors, zaleplon increases GABA's effects, which encourages sleep.

Poprzez aktywowanie receptorów zaleplon wzmacnia działanie GABA, co wspomaga zasypianie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

More in the English-Hungarian dictionary.