Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "sole"

 

"sole" Polish translation

Results: 1-39 of 201

sole {adjective}

sole {adj.} (also: alone, solitary, mere, companionless)

sam {adj. m}

(2) The same dose adjustments, which are also based solely on modelling are recommended for patients on haemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).

Continous ambulatory peritoneal dialysis – CAPD) zaleca się takie samo dostosowanie dawki, również oparte wyłącznie na danych z modeli farmakokinetycznych.

sole {adj.} (also: only, uncontested, lone)

jedyny {adj. m}

Have no doubt about it: this is our sole objective and our task here today.

Nie ma co do tego wątpliwości: jest to dziś nasz jedyny cel i zadanie.

The sole Romanian church in Mălăiniţa will soon be demolished.

Jedyny kościół rumuński w miejscowości Mălăiniţa wkrótce zostanie zburzony.

Invirase should not be given as the sole protease inhibitor.

Preparat Invirase nie powinien być stosowany jako jedyny inhibitor proteazy.

That is the sole test of survival and success.

To jest jedyny test na przetrwanie i sukces.

It is an influential source of information amongst the local media; sometimes even the sole voice of local communities.

Jest to wpływowe źródło informacji wśród lokalnych mediów; czasami nawet jest to jedyny głos lokalnych społeczności.

sole {adj.} (also: exclusive)

wyłączny {adj. m}

sole {noun}

sole (of sock) {noun} (also: foot)

stopa {f}

Every place that the sole of your foot shall tread upon, to you have I given it, as I spake unto Moses.

Każde miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jakom obiecał Mojżeszowi.

And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.

Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;

Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.

Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.

And among these nations shalt thou find no ease, and there shall be no rest for the sole of thy foot: but Jehovah will give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;

A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczynku stopa nogi twojej, dać też Pan tamże serce lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.

sole {noun} [sports]

podstawa (kija) {f} [sports]

Therapeutic drug monitoring should not be the sole basis for adjusting sirolimus therapy.

Monitorowanie stężeń terapeutycznych nie powinno być jedyną podstawą modyfikowania terapii syrolimusem.

sole {noun} [ichtyol.]

sola {f} [ichtyol.]

Large quantities of yellowtail flounder and Pacific sole are imported into the Netherlands and sometimes sold as sole and plaice.

Do Holandii importuje się duże ilości żółcicy i skalnicy, które czasami są sprzedawane jako sola lub płastuga.

Research shows that two-thirds of European fish stocks are under threat, including very well-known species such as sole, plaice and cod.

Badania pokazują, że 2/3 europejskich zasobów rybnych jest zagrożonych, w tym bardzo popularne gatunki, takie jak sola, gładzica czy dorsz.

sole (of the foot & of shoe) {noun}

podeszwa (stopy i buta) {f}

So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.

Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.

Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.

Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

sole {noun} [sports]

podeszwa {f} [sports]

sole {noun}

to sole {verb}

to sole {vb} (also: to resole)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "sole":

 

Similar translations

Similar translations for "sole" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sole" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.

Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.

The Afghan Government is not capable of acting as the sole manager of opium crops.

Afgański rząd nie jest zdolny do samodzielnego zarządzania uprawami opium.

In any case, Member States must assume sole responsibility in this area.

W każdym razie wyłączna odpowiedzialność w tej dziedzinie spada na państwa członkowskie.

The Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.

Jedynym priorytetem strategii lizbońskiej powinien być dobrobyt obywateli.

It must have only one objective, one sole concern: the people, the children of Haiti.

Musi mieć tylko jeden cel, jedną jedyną troskę: lud Haiti, dzieci Haiti.

soles of the feet, or small reddish or purple spots underneath the skin;

łuszczenie się skóry dłoni i stóp lub czerwonawe lub purpurowe plamki pod skórą;

It is no longer enough to have economic growth as the sole criterion for decision making.

Wzrost gospodarczy nie może być już wyłącznym kryterium podejmowania decyzji.

The information you provide will be used solely for the purpose for which you provided it.

Dane reklamodawców są wykorzystywane wyłącznie w celach, w jakich zostały przekazane.

Family policy is the sole responsibility of individual Member States.

Polityka rodzinna należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.

The European Union has sole responsibility for external trade policy.

Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie zewnętrznej polityki handlowej.

Market surveillance is the sole responsibility of the Member States.

Nadzór rynku stanowi wyłączną odpowiedzialność państw członkowskich.

We accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.

Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.

Like Mrs De Keyser, I think that their sole purpose is to legitimise the government in place.

Tak samo jak pani De Keyser sądzę, że ich jedynym celem jest uprawomocnienie obecnego rządu.

A skin reaction on the palms of the hands or soles of the feet (including tingling, numbness,

Reakcja skórna na powierzchni dłoniowej rąk i na podeszwach stóp (obejmująca mrowienie,

We cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.

Nie możemy wchodzić w sprawę, w której rząd Stanów Zjednoczonych posiada wyłączne kompetencje.

Swelling of the palms of hands and soles of feet followed by the hands and feet becoming scaly

obrzęki dłoni rąk i podeszew stóp prowadzące do złuszczania się skóry rąk i stóp,

Interaction studies have been performed with amprenavir as the sole protease inhibitor.

Badania interakcji zostały przeprowadzone z amprenawirem jako pojedynczym inhibitorem proteazy.

The main characteristics of such a system is that there's one sole contact point to the ground.

System charakteryzuje się tym, że istnieje tylko jeden punkt łączący z podłożem.

I need hardly say that it is not the sole cause of migration, for which there are many reasons.

Nie muszę chyba mówić, że nie są one jedynym powodem dla migracji, mającej wiele przyczyn.

Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?

Idąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

Sokhumi · sol-fa · solace · solar · solarium · sold · solder · soldier · soldiering · soldiers · sole · solely · solemn · solemnisation · solemnity · solemnization · solenoid · solfa · solfedge · solfège · solfeggio

Moreover bab.la provides the German-English dictionary for more translations.