English-Polish translation for "sole"


Did you mean: solić

EN sole Polish translation

PLsól English translation

EN

EN sole
volume_up
{noun}

  1. anatomy
  2. ichthyology
  3. sports
  4. other

1. anatomy

sole

2. ichthyology

sole (also: sole fish, dover sole)
volume_up
sola {f} [ichtyol.]
Research shows that two-thirds of European fish stocks are under threat, including very well-known species such as sole, plaice and cod.
Badania pokazują, że 2/3 europejskich zasobów rybnych jest zagrożonych, w tym bardzo popularne gatunki, takie jak sola, gładzica czy dorsz.

3. sports

sole
volume_up
podstawa {f} [sports] (kija)
Therapeutic drug monitoring should not be the sole basis for adjusting sirolimus therapy.
Monitorowanie stężeń terapeutycznych nie powinno być jedyną podstawą modyfikowania terapii syrolimusem.
Montenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
Czarnogóra powinna być oceniana tylko na podstawie zasług, faktów i osiągnięć.
I cannot take decisions solely on the basis of personal opinions.
Nie mogę podejmować decyzji wyłącznie na podstawie osobistych przekonań.
sole
volume_up
podeszwa {f} [sports]
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.
Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

4. other

sole

trending_flat
"of sock"

sole (also: foot, pes)
And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.
Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;
flushed or painful palms or soles (hand foot syndrome)
zaczerwienienie lub bolesność dłoni lub stóp („ zespół ręka- stopa ”)
And among these nations shalt thou find no ease, and there shall be no rest for the sole of thy foot: but Jehovah will give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;
A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczynku stopa nogi twojej, dać też Pan tamże serce lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.

trending_flat
"of the foot & of shoe"

sole
volume_up
podeszwa {f} (stopy i buta)
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.
Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

Context sentences for "sole" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Afghan Government is not capable of acting as the sole manager of opium crops.
Afgański rząd nie jest zdolny do samodzielnego zarządzania uprawami opium.
EnglishIt is no longer enough to have economic growth as the sole criterion for decision making.
Wzrost gospodarczy nie może być już wyłącznym kryterium podejmowania decyzji.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.
EnglishThe main characteristics of such a system is that there's one sole contact point to the ground.
System charakteryzuje się tym, że istnieje tylko jeden punkt łączący z podłożem.
EnglishFamily policy is the sole responsibility of individual Member States.
Polityka rodzinna należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.
EnglishThis comes under the sole responsibility of the Member States.
Funkcja ta leży w wyłącznym zakresie odpowiedzialności państw członkowskich.
EnglishInteraction studies have been performed with amprenavir as the sole protease inhibitor.
Badania interakcji zostały przeprowadzone z amprenawirem jako pojedynczym inhibitorem proteazy.
EnglishAn integrated approach is needed; they should not have to take sole responsibility.
Konieczne jest podejście zintegrowane; nie powinni być zmuszeni do podejmowania całej odpowiedzialności.
EnglishMoreover, this same watchdog is made up of elected members of the sole party in government.
Wspomniany organ nadzorczy składa się ponadto z obieralnych członków jednej tylko partii rządzącej.
EnglishSmall carriers and sole traders will be hardest hit.
Najbardziej poszkodowani będą niewielcy przewoźnicy i przedsiębiorcy indywidualni.
EnglishThis brings them into unfair competition with the sole and plaice caught by Dutch fishermen.
W ten sposób stanowią nieuczciwą konkurencję dla soli i płastugi poławianej przez holenderskich rybaków.
EnglishI have digged and drunk water, and with the sole of my feet will I dry up all the rivers of Egypt.
Jam wykopał źródła i piłem wody, a wysuszyłem stopami nóg moich wszystkie potoki miejsc oblężonych.
EnglishThe proposal's sole objective is to improve patient safety.
Wniosek ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pacjentów.
EnglishThat is the sole purpose of this proposal, and it was adopted unanimously in the Committee on Fisheries.
Taki jest cel przedmiotowego wniosku, który został przyjęty jednomyślnie w Komisji Rybołówstwa.
EnglishYet the management board sometimes delegates sole administrative responsibility to the Executive Director.
Zarząd deleguje jednak czasem pełną odpowiedzialność za zarządzanie dyrektorowi wykonawczemu.
EnglishThis is important in the case of juvenile sole, as this species has a very high survival rate.
Jest to ważne w przypadku młodej soli, która właśnie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przeżywalności.
EnglishThe European left tried to take sole credit for the idea of taxing financial transactions.
Europejska lewica próbowała przypisać sobie całą zasługę związaną z pomysłem opodatkowania transakcji finansowych.
EnglishI have digged and drunk strange waters, and with the sole of my feet will I dry up all the rivers of Egypt.
Jam wykopał źródła, i piłem wody cudze, a wysuszyłem stopami nóg moich wszystkie potoki oblężonych.
EnglishThese are the sole preserve of the Member States.
Znajdują się one w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.
EnglishThe medicated feed should be fed as the sole ration.
Pasza lecznicza powinna być podawana w jednorazowej porcji.