Internship offers in many countries

English-Polish translation for "sole"

 

"sole" Polish translation

Results: 1-42 of 387

sole {adjective}

sole {adj.} (also: alone, solitary, mere, companionless)

sam {adj. m}

At what pace it will progress depends solely on Serbia itself.

To, w jakim tempie będzie nią podążać, zależy wyłącznie od samej Serbii.

A solely military response cannot be enough, it is true.

Faktem jest, że sama reakcja militarna nie wystarczy.

However, the organisation of the banking structure in a Member State is solely a matter for the Member State concerned.

Organizacja struktur bankowych w państwie członkowskim jest sprawą, którą rozważyć powinno samo państwo członkowskie.

After all, just like Mr López Aguilar, I believe that we should not view immigration solely through the prism of security.

Przecież tak samo jak poseł López Aguilar uważam, że nie powinniśmy postrzegać imigracji wyłącznie poprzez pryzmat bezpieczeństwa.

It is vital to support integration from the start, rather than seeing migration solely as a security or policing issue.

Ważne jest, aby od samego początku wspierać integrację, zamiast postrzegać migrację jedynie w kategoriach problemu społecznego lub porządku publicznego.

sole {adj.} (also: only, uncontested, lone, one and only)

jedyny {adj. m}

The sole Romanian church in Mălăiniţa will soon be demolished.

Jedyny kościół rumuński w miejscowości Mălăiniţa wkrótce zostanie zburzony.

Invirase should not be given as the sole protease inhibitor.

Preparat Invirase nie powinien być stosowany jako jedyny inhibitor proteazy.

That is the sole test of survival and success.

To jest jedyny test na przetrwanie i sukces.

It is an influential source of information amongst the local media; sometimes even the sole voice of local communities.

Jest to wpływowe źródło informacji wśród lokalnych mediów; czasami nawet jest to jedyny głos lokalnych społeczności.

Peak plasma concentrations of ramiprilat, the sole active metabolite of ramipril are reached 2-4 hours after ramipril intake.

Ramiprylat, jedyny aktywny metabolit ramiprylu, osiąga stężenie maksymalne w osoczu 2– 4 godziny po przyjęciu ramiprylu.

sole {adj.} (also: exclusive)

wyłączny {adj. m}

removing the concept of 'working time' and solely referring to 'driving time' and 'rest periods', which aims to increase the exploitation of drivers;

usunięcie pojęcia "czasu pracy” i wyłączne odniesienia do "czasu prowadzenia pojazdu” i "czasu odpoczynku”, co zmierza do większej eksploatacji kierowców,

sole {noun}

sole (of sock) {noun} (also: foot, pes)

stopa {f}

And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot; and they sparkled like burnished brass.

Nogi ich były nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielęcej, a lśniały się właśnie jako miedź wypolerowana;

Every place whereon the sole of your foot shall tread shall be yours: from the wilderness, and Lebanon, from the river, the river Euphrates, even unto the hinder sea shall be your border.

Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza.

And among these nations shalt thou find no ease, and there shall be no rest for the sole of thy foot: but Jehovah will give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;

A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczynku stopa nogi twojej, dać też Pan tamże serce lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.

sole {noun} [sports]

podstawa (kija) {f} [sports]

Therapeutic drug monitoring should not be the sole basis for adjusting sirolimus therapy.

Monitorowanie stężeń terapeutycznych nie powinno być jedyną podstawą modyfikowania terapii syrolimusem.

Montenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.

Czarnogóra powinna być oceniana tylko na podstawie zasług, faktów i osiągnięć.

I cannot take decisions solely on the basis of personal opinions.

Nie mogę podejmować decyzji wyłącznie na podstawie osobistych przekonań.

The Union's principles cannot be promoted solely on the basis of political values.

Zasady wyznawane przez Unię nie mogą być propagowane wyłącznie na podstawie wartości politycznych.

The legislative bodies, Parliament and the Council, act solely on the basis of proposals presented by the Commission.

Organy legislacyjne, Parlament i Rada działają wyłącznie na podstawie wniosków skierowanych przez Komisję.

sole (of the foot & of shoe) {noun}

podeszwa (stopy i buta) {f}

So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.

Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.

Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.

Buty dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.

sole {noun} [ichtyol.] (also: sole fish)

sola {f} [ichtyol.]

Research shows that two-thirds of European fish stocks are under threat, including very well-known species such as sole, plaice and cod.

Badania pokazują, że 2/3 europejskich zasobów rybnych jest zagrożonych, w tym bardzo popularne gatunki, takie jak sola, gładzica czy dorsz.

sole {noun} [sports]

podeszwa {f} [sports]

sole {noun}

sole {noun} [anat.]

  dolna część stopy {f} [anat.]

to sole {verb}

to sole {vb} (also: to resole)

podzelować {pf. v.}

sól {noun}

salt {noun}

sól {f} (also: szczypta)

if you are on a low-salt diet and you use potassium containing salt substitutes or supplements

jeśli pacjent jest na diecie bezsolnej lub używa środki zastępujące sól lub suplementy diety

Evoltra contains salt Each vial contains 180 mg of sodium chloride.

Lek Evoltra zawiera sól Jedna fiolka zawiera 180 mg chlorku sodu.

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted?

Wy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą?

CYSTAGON reacts with cystine to form cysteine and a cysteine-cysteamine salt (mixed disulfide).

CYSTAGON reaguje z cystyną, tworząc cysteinę i sól cysteinowo- cysteaminową (mieszany dwusiarczek).

This salt is then removed from the cells by a system that transports another amino acid (lysine).

Sól ta jest następnie usuwana z komórek przez układ służący do transportu innego aminokwasu (lizyny).
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sole":

Synonyms (Polish) for "sól":

 

Similar translations

Similar translations for "sole" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sole" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

However, it cannot be solely highly qualified workers who enter through this door.

Jednakże nie mogą być to drzwi wyłącznie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

They can, therefore, preoccupy themselves solely with the safety of installations.

Chodzi o to, aby mogły one poświęcić się wyłącznie bezpieczeństwu instalacji.

This means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.

Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.

If we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.

Jeżeli nie chcemy polegać wyłącznie na emigracji, musimy zwiększyć wskaźnik urodzeń.

Secondly, we should not be focusing solely on the euro-dollar exchange rate.

Po drugie, nie powinniśmy się skupiać jedynie na kursie wymiany euro do dolara.

However, we must bring to an end the traditional cooperation based solely on aid.

Jednakże musimy zakończyć tradycyjną współpracę opartą wyłącznie na pomocy.

This subject concerns us all, for it does not relate solely to each individual state.

Problem ten dotyczy nas wszystkich, gdyż nie odnosi się tylko do jednego kraju.

The Afghan Government is not capable of acting as the sole manager of opium crops.

Afgański rząd nie jest zdolny do samodzielnego zarządzania uprawami opium.

Solely on points like these the European Union could deliver improvements.

Wyłącznie w kwestiach takich jak powyższe Unia Europejska mogłaby zapewnić ulepszenia.

We must not extend this discussion solely to working life and public life.

Nie powinniśmy ograniczać tej dyskusji wyłącznie do życia zawodowego i publicznego.

The lack of vision in the social sector is not limited solely to consumers.

Brak wizji w sektorze społecznym nie ogranicza się jedynie do konsumentów.

Does the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?

Czy Komisja przewiduje przyznanie części funduszy europejskich wyłącznie na rzecz MŚP?

Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.

Należy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.

We must remember that we are not dealing solely with the areas that they can cover.

Musimy pamiętać, że nie zajmujemy się wyłącznie obszarami, które wchodzą w ten zakres.

But the key to victory over terrorism does not lie solely in cooperation.

Jednak kluczem do zwycięstwa nad terroryzmem nie jest wyłącznie współpraca.

We must understand that we cannot focus solely on indicators and figures.

Musimy zrozumieć, że nie możemy koncentrować się wyłącznie na wskaźnikach i liczbach.

I also think that we do not always have to concentrate solely on free-trade agreements.

Myślę również, że nie zawsze musimy koncentrować się wyłącznie na umowach bezcłowych.

Irrespective of other income, the budget is to be financed solely from own resources.

Budżet, niezależnie od innego dochodu, ma być finansowany wyłącznie z zasobów własnych.

We cannot approach the Roma strategy solely from a cultural perspective.

Nie możemy podchodzić do strategii na rzecz Romów wyłącznie z perspektywy kulturowej.

soles of the feet, or small reddish or purple spots underneath the skin;

łuszczenie się skóry dłoni i stóp lub czerwonawe lub purpurowe plamki pod skórą;
 

Forum results

"sole" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

solace · solanine · solar · solarian · solarium · sold · solder · soldier · soldiering · soldiers · sole · solely · solemn · solemnisation · solemnity · solemnization · solemnly · solenoid · solfa · solfedge · solfège

Moreover bab.la provides the Chinese-English dictionary for more translations.