How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "sound"

 

"sound" Polish translation

Results: 1-92 of 721

sound {noun}

sound {noun} (also: noise, audio, tone)

The first string is the drone string, which plays a continuous sound like the bagpipe.

Pierwsza z nich to: struna burdonowa, która wytwarza dźwięk ciągły, podobnie jak dudy.

When I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.

Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.

Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?

Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?

The other is that you keep blowing at it, keep making the sound, and you keep cutting it.

Możemy też, dmuchając, ciągle wydając dźwięk, ucinać słomkę po kawałku.

We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.

Wszyscy to robimy, opuszczamy dane miejsce, bo dźwięk tam jest okropny.

sound {noun} (also: resonance, timbre)

The sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.

Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.

sound {noun} (also: reverberation)

odgłos {m}

However many frogs croak, the result will only ever be a croaking sound.

Jednakże kiedy wiele żab rechocze, wynikiem może być zawsze tylko odgłos rechotania.

But now it actually might be more technically accurate because it might bang. ~~~ It might make a sound.

Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.

This is another sound from my group.

To następny odgłos z naszej grupy.

This is the sound of one hand clapping.

Oto odgłos klaskania jedną ręką.

♫ ~~~ ♫ The sound of the final boom ♫

Odgłos ostatecznego wybuchu ♫

sound {noun} (also: sound system, PA)

There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.

Nie potrzeba żadnych muzyków grających na żywo. ~~~ Nagłośnienie jest dobre.

The sound system was kind of decent.

Nagłośnienie było przyzwoite.

sound {noun} (also: letter)

głoska {f}

sound {noun}

fonia {f}

sound {noun} [geogr.]

cieśnina {f} [geogr.]

sound {noun} [med.] (also: probe, bougie)

zgłębnik {m} [med.]

sound {noun} [med.] (also: bougie)

sonda {f} [med.]

sound {noun} (also: voice, vote, cry, opinion)

głos {m}

With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.

Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

But where does this sound, commonly described as a click, come from?

Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?

This is the sound of a ship, and I'm having to talk a little louder to talk over it.

Tak brzmi statek. ~~~ Muszę podnieść głos, żebyście słyszeli.

And when you speak out loud, the sound of your voice is actually channeled back into your own ears.

Kiedy mówimy na głos dźwięk naszego głosu jest kierowany z powrotem do uszu.

The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!

Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!

sound {adjective}

sound {adj.} (also: able-bodied, healthy, well, wholesome)

zdrowy {adj. m}

The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.

Nowy, zdrowy międzynarodowy system finansowy musi się opierać na zasadach uczciwości.

We are all concerned to have a sound market, with sound economic operators selling safe products.

Wszyscy chcemy mieć zdrowy rynek, ze zdrowymi podmiotami gospodarczymi sprzedającymi bezpieczne produkty.

I fully support the sound thinking behind cross-border cooperation, as this is a European ideal.

W pełni popieram zdrowy sposób myślenia, który leży u podstaw współpracy transgranicznej, ponieważ jest to ideał europejski.

A sound financial system is a prerequisite for a functional economy in vulnerable parts of the world.

Zdrowy system finansowy jest warunkiem koniecznym właściwego funkcjonowania gospodarki w narażonych na wstrząsy częściach świata.

Finally, the operational mechanism of cohesion policy is successful and basically sound, transparency must be increased and bureaucracy must be decreased.

Wreszcie, operacyjny mechanizm polityki spójności jest skuteczny i zasadniczo zdrowy, przy czym należy zwiększyć przejrzystość i zmniejszyć biurokrację.

sound {adj.} (also: solid, durable, tough, hearty)

solidny {adj. m}

We cannot speak of a European consensus when each Member State, for its own petty reasons, undermines such a sound measure.

Nie można mówić o konsensusie europejskim, gdy każde państwo członkowskie z własnych mało istotnych powodów podważa tak solidny środek.

Firstly, we have achieved a sound consensus on the need to subject all financial institutions, without exception, to regulation in future.

Po pierwsze, osiągnęliśmy solidny konsens co do konieczności poddania w przyszłości regulacji wszystkich instytucji finansowych, bez wyjątku.

The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.

Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.

The ideal would be a sound piece of secondary legislation that guaranteed the right of companies to exercise in practice the freedom that the single market offers them in theory.

Ideałem byłby solidny akt prawa wtórnego, który zagwarantowałby spółkom prawo korzystania w praktyce ze swobody, jaką jednolity rynek oferuje im, ale tylko teoretycznie.

It sounds big, it sounds important, it sounds solid. ~~~ It sounds American.

Brzmi poważnie, brzmi znacząco, brzmi solidnie, po amerykańsku.

sound {adj.} [econ.]

pewny {adj. m} [econ.]

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)

Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)

However, I am not sure that the details underneath these major headings do justice to this positive-sounding approach.

Jednak nie jestem pewna, czy szczegółowe rozwinięcie tych punktów potwierdza ten pozytywnie brzmiący przekaz.

And as I tell you this, I'm also aware of the fact that it sounds like, "Oh, okay, it sounds like we could do it, but can we really do it?"

Mówiąc to, jestem również świadoma faktu, że brzmi to trochę jak: "OK, wygląda na to, że możemy to zrobić, ale czy na pewno?"

Now, this sounds like an intrinsically upbeat worldview in a way, because when you think of non-zero, you think win-win, you know, that's good.

Zatem, to brzmi jak optymistyczny pogląd na świat w pewnym sensie, ponieważ kiedy myślicie o sumie niezerowej, myślicie o obopólnej wygranej, co jest dobre.

We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.

My także wrzucamy do jednego garnka wiele składników i pięknie brzmiących zobowiązań i zaleceń, ale wcale nie jesteśmy pewni, czy będą one do siebie pasować.

sound {adj.} [econ.]

mocny {adj. m} [econ.]

This has been a sound and sensible process, as has already been said, and I would like to thank Mr Garriga Polledo and Mrs Haug for their excellent work.

Był to, jak już powiedziano, proces mocny i rozsądny. Chcę podziękować Panu Posłowi Garridze Polledo i Pani Poseł Haug za świetnie wykonaną pracę.

sound (step, move, judgment) {adj.} (also: judicious, wise, intelligent, manageable)

rozsądny {adj. m}

I am very confident that this sound compromise will receive broad support from Parliament.

Jestem całkowicie pewna, że ten rozsądny kompromis zyska powszechne poparcie Parlamentu.

I also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.

Dziękuję także panu komisarzowi za wyjątkowo rozsądny dokument roboczy służb Komisji przygotowany na posiedzenie w Akrze.

(DE) Mr President, Commissioner, you put forward a very sound plan, and Mr Bendtsen made it even better.

(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Przedstawił Pan bardzo rozsądny plan, który pan poseł Bendtsen jeszcze ulepszył.

The package is a sound one overall, and the thanks directed towards the French Presidency are absolutely and completely justified.

Generalnie pakiet jest rozsądny, a podziękowania pod adresem prezydencji francuskiej bezwzględnie i w całości należne.

It is a sound proposal.

To rozsądny wniosek.

sound {adj.} (also: able-bodied, potent, strong, forceful)

silny {adj. m}

Mr Florenz's final report has turned out to be well thought-out and sound, and sends out a strong message.

Ostateczna wersja sprawozdania pana Florenza okazała się być dobrze przemyślaną i rozsądną, stanowiąc silny sygnał.

sound (person) {adj.} (also: dependable, trustworthy, trusted, trustable)

godny zaufania {adj. m}

sound (reasoning) {adj.} (also: logical, sequacious, consistent)

logiczny {adj. m}

As rapporteur for the Committee on Employment and Social Affairs, I appeal to you that we take a responsible outlook and vote for a logically sound and consistent document.

Jako sprawozdawczyni Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych apeluję o rzetelne rozeznanie w sprawie i oddanie głosu na logiczny i spójny dokument.

Of course, it sounds logical when we say that exports should be authorised and approved in advance.

Oczywiście to logiczne, że eksport powinien być dopuszczany i zatwierdzany przed jego dokonaniem.

It all sounds so logical and modern, socialist, even.

Wszystko brzmi logicznie i nowocześnie, a nawet socjalistycznie.

sound {adj.}

bezgłośny {adj. m}

sound (education) {adj.} (also: natty, neat, careful, studious)

staranny {adj. m}

There is much money to be made from this fast-growing market in waste, and so sound supervision and monitoring are necessary to curb the illegal export of electronic waste.

Szybko rosnący rynek odpadów stwarza duże możliwości zarobku, należy zatem zapewnić staranny nadzór i monitorowanie w celu ukrócenia zjawiska nielegalnego wywozu odpadów elektronicznych.

to sound {verb}

to sound [sounded|sounded] {vb} (also: to clash, to clash together, to peal, to peal out)

This may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.

Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.

Today I am not afraid to sound very categorical because, as a pilot myself, I know what I am talking about.

Nie boję się brzmieć bardzo stanowczo, ponieważ sam jestem pilotem i wiem o czym mówię.

Regardless of how absurd it may sound, development aid is one of the causes of Africa's problems.

Niezależnie od tego, jak absurdalnie może to brzmieć, pomoc na rzecz rozwoju stanowi jedną z przyczyn problemów Afryki.

If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this: "We make great computers.

Gdyby firma Apple była jak każda inna, przekaz marketingowy mógłby brzmieć następująco. ~~~ "Wytwarzamy świetne komputery.

All of this may sound somewhat grand.

Wszystko to może brzmieć dość doniośle.

to sound [sounded|sounded] {vb} (also: to speak, to drop a line, to return, to make a bid)

odzywać się {r. v.}

to sound [sounded|sounded] {vb} (also: to speak, to drop a line, to return, to make a bid)

odezwać się {r. v.}

to sound [sounded|sounded] {vb} (also: to probe, to fly a kite, to bottom)

sondować {ipf. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sound":

 

Similar translations

Similar translations for "sound" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sound" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Our response to the recession must be based on solidarity and sound economics.

Nasza odpowiedź na recesję winna bazować na solidarności i rzetelnej ekonomii.

Since then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.

Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.

The sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.

Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.

He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.

Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.

The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.

Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.

From your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.

Z uwag przedstawionych dziś po południu wnioskuję, że jest pani bliska kapitulacji.

If you're listening consciously, you can take control of the sound around you.

Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.

It is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.

Przedmiotowe sprawozdanie to alarm, który dziś podnosi Parlament Europejski.

Even then the problems had clearly come into focus, and the alarm was sounded.

Już wtedy problemy rysowały się wyraźnie i włączał się sygnał ostrzegawczy.

How can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?

Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?

This refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.

Odmowa banku jest możliwa tylko pod warunkiem jej rzetelnego uzasadnienia biznesowego.

It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.

Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.

A sound definition of the term territorial cohesion is urgently required.

Używany termin "spójność” terytorialna wymaga pilnego i dobrego zdefiniowania.

For both of the above, success is dependent on sound European governance.

Żeby obydwa te przedsięwzięcia się powiodły, potrzeba odpowiednich europejskich rządów.

We had a good debate in the European Council too, with sound conclusions.

W Radzie Europejskiej także wzięliśmy udział w udanej debacie, z konkretnymi wnioskami.

For my loins are filled with burning; And there is no soundness in my flesh.

Skurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę.

I hope that all Members will support it as soundly then as they have done today.

Mam nadzieję, że wszyscy posłowie poprą go wtedy tak stanowczo, jak zrobili to dzisiaj.

I assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.

Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.

I wish to thank him for his work and compliment him on his sound report.

Chciałbym podziękować mu za tę pracę i pogratulować mu tak dobrego sprawozdania.

I was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.

Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

sortie · sot · soteriology · souffle · sough · sought-after · soul · soulful · soulless · soulmate · sound · sound-track · soundbite · sounding · soundless · soundly · soundness · soundproof · sounds · soundstage · soundtrack

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.