EN sound
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. medicine
  3. geography

1. general

sound (also: audio, noise, tone)
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
If you push the plunger completely, you will hear a ‘ click’ sound.
Jeżeli tłok zostanie przesunięty do końca, słychać będzie dźwięk kliknięcia.
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
sound (also: resonance, timbre)
The sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.
Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.
sound (also: reverberation)
However many frogs croak, the result will only ever be a croaking sound.
Jednakże kiedy wiele żab rechocze, wynikiem może być zawsze tylko odgłos rechotania.
. ~~~ It might make a sound.
Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
♫ ~~~ ♫ The sound of the final boom ♫
sound (also: sound system, PA)
There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.
The sound system was kind of decent.
sound (also: letter)
sound (also: comment, cry, opinion, voice)
A sound of battle is in the land, and of great destruction.
Niech będzie głos wojenny w tej ziemi, i spustoszenie wielkie.
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

2. medicine

sound (also: bougie, probe)
sound (also: bougie)

3. geography

sound

Context sentences for "sound" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsound as a bell
Englishas sound as a bell
Englishas sound as a bell
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishOur response to the recession must be based on solidarity and sound economics.
Nasza odpowiedź na recesję winna bazować na solidarności i rzetelnej ekonomii.
EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.
EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishI wish to thank him for his work and compliment him on his sound report.
Chciałbym podziękować mu za tę pracę i pogratulować mu tak dobrego sprawozdania.
EnglishI was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
W końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
EnglishA sound definition of the term territorial cohesion is urgently required.
Używany termin "spójność” terytorialna wymaga pilnego i dobrego zdefiniowania.
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?
EnglishThis refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Odmowa banku jest możliwa tylko pod warunkiem jej rzetelnego uzasadnienia biznesowego.
EnglishI hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
Mam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.