EN sound
volume_up
{noun}

  1. general
  2. medicine
  3. geography

1. general

sound (also: audio, noise, tone)
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
If you push the plunger completely, you will hear a ‘ click’ sound.
Jeżeli tłok zostanie przesunięty do końca, słychać będzie dźwięk kliknięcia.
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
sound (also: resonance, timbre)
The sound quality, or the sound of the sound is how I like to describe timbre, tone color -- they cannot tell these things whatsoever.
Jakość dźwięku, czy też brzmienie dźwięku, jak lubię określać barwę, kolor tonu nie potrafią tego rozróżnić.
sound (also: reverberation)
Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
♫ ~~~ ♫ The sound of the final boom ♫
Odgłos ostatecznego wybuchu ♫
This is the sound of one hand clapping.
Oto odgłos klaskania jedną ręką.
sound (also: sound system, PA)
There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.
. ~~~ Nagłośnienie jest dobre.
The sound system was kind of decent.
Nagłośnienie było przyzwoite.
sound (also: letter)
sound
sound (also: comment, cry, opinion, voice)
A sound of battle is in the land, and of great destruction.
Niech będzie głos wojenny w tej ziemi, i spustoszenie wielkie.
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

2. medicine

sound (also: bougie, probe)
volume_up
zgłębnik {m} [med.]
sound (also: bougie)
volume_up
sonda {f} [med.]

3. geography

sound
volume_up
cieśnina {f} [geogr.]

Context sentences for "sound" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
W końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
EnglishI was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.
EnglishI hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
Mam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?
EnglishThe very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
EnglishHear, oh, hear the noise of his voice, And the sound that goeth out of his mouth.
Pod wszystkiem niebem prosto go wypuszcza, a światłość jego po wszystkich kończynach ziemi.
EnglishWill the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?
Czy niebiosa się otworzą, a "We Are the World" popłynie z głośników w waszej restauracji?
EnglishI am convinced that the decision this House reaches will be a sound one.
Jestem przekonany, że decyzje podejmowane przez tę Izbę będą godne zaufania.
EnglishI believe that constructive cooperation is the only way to achieve a sound budget.
Uważam, że jedynym sposobem na osiągnięcie rozsądnego budżetu jest konstruktywna współpraca.
EnglishFor both of the above, success is dependent on sound European governance.
Żeby obydwa te przedsięwzięcia się powiodły, potrzeba odpowiednich europejskich rządów.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
EnglishCreating the right sound environment for the Contact Centre employees
Tworzenie odpowiedniego środowiska dźwiękowego dla pracowników centrum kontaktowego
EnglishWe had a good debate in the European Council too, with sound conclusions.
W Radzie Europejskiej także wzięliśmy udział w udanej debacie, z konkretnymi wnioskami.
EnglishSo what we had them do was memorize this lower-left sound icon, please.
Tak więc do czego ich nakłoniliśmy to by zapamiętali, tę ikonkę niżej po lewej proszę.