Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "spleen"

 

"spleen" Polish translation

Results: 1-24 of 33

spleen {noun}

spleen {noun} [anat.]

śledziona {f} [anat.]

In invasive candidiasis, the fungal infection spreads to the internal organs such as the liver, spleen and kidneys via the bloodstream.

W kandydozie inwazyjnej zakażenie grzybicze rozprzestrzenia się za pośrednictwem układu krwionośnego do organów wewnętrznych takich jak wątroba, śledziona i nerki.

Of the 9 patients in the weekly treatment group with abnormally large spleens at baseline, 3 had spleen volumes that normalized by the end of the study.

U 3 spośród 9 pacjentów z grupy leczonej raz w tygodniu z nieprawidłowo dużą śledzioną w badaniu wyjściowym, wielkość śledziony uległa normalizacji przed zakończeniem badania.

It is important that you contact your doctor immediately if you experience pain in the upper left side of the abdomen or left shoulder pain since this may relate to a problem with your spleen.

Jest bardzo ważne, aby pacjent natychmiast skonsultował się z lekarzem, jeśli poczuje ból w lewym nadbrzuszu lub na szczycie lewego barku, gdyż objawy te mogą być związane z problemami ze śledzioną.

spleen {noun}

  splin {m}

spleen {noun}

  spleen {m}

"Naked City" is a nickname for New York, and "Spleen" embodies the melancholia and inertia that come from feeling alienated in an urban environment.

"Nagie Miasto" to Nowy Jork, "spleen" natomiast uosabia melancholię i inercję, powstałe w poczuciu alienacji w środowisku miejskim.

spleen {noun}

spleen {noun}

  spleen {m} (also: splin)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "spleen":

 

Context sentences

Context sentences for "spleen" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This can result in liver and spleen enlargement, changes in the blood, and bone disease.

Prowadzi to do powiększenia wątroby i śledziony, zmian we krwi oraz choroby kości.

Therefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical pr

W związku z tym należy uważnie kontrolować wielkość śledziony (np. badanie lekarskie, ultrasonografia).

Therefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).

W związku z tym należy uważnie kontrolować wielkość śledziony (np. badanie lekarskie, ultrasonografia).

if you have Kaposi's sarcoma and have had your spleen removed.

gdy pacjent z mięsakiem Kaposiego ma usuniętą śledzionę.

Spleen size should be evaluated regularly.

Należy regularnie oceniać wielkość śledziony.

Therefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).

Dlatego należy starannie monitorować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym).

Therefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).

Dlatego należy starannie kontrolować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym).

The first study involved 63 patients whose spleens had been removed but whose disease was still not controlled.

W pierwszym badaniu uczestniczyło 63 pacjentów, u których wcześniejsze usunięcie śledziony nie zapewniło właściwej kontroli choroby.

Spleen disorder Nervous system disorders

Zaburzenia układu nerwowego

At 12 months, there was a mean reduction in liver organ volume of 12.1 % and a mean reduction in spleen volume of 19.0 %.

W 12 miesiącu zaobserwowano średnie zmniejszenie objętości wątroby o 12, 1 % oraz średnie zmniejszenie objętości śledziony o 19, 0 %.

% Change in Spleen Volume

% zmiany wielkości śledziony

Undesirable effect Spleen disorder

Działanie niepożądane

Undesirable effect Leukocytosis, thrombocytopenia Spleen disorder Elevated alkaline phosphatase, elevated LDH SGOT increased, hyperuricaemia

Leukocytoza, trombocytopenia Zaburzenia śledziony Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, LDH

In the study of type 1 Gaucher disease, there was a reduction in liver organ size of 12 % and a reduction in spleen size of 19 % after a year.

W badaniu dotyczącym choroby Gauchera typu 1 po roku odnotowano zmniejszenie się rozmiaru wątroby o 12 %, a śledziony – o 19 %.

Spleen disorder

Zaburzenia śledziony

Spleen disorder

Niezbyt często:

After 3 years of continuous Zavesca treatment, mean reductions in liver and spleen organ volume were 17.5 % and 29.6 %, respectively.

Po 3 latach nieprzerwanego leczenia preparatem Zavesca, średnie zmniejszenie objętości wątroby i śledziony wynosiło odpowiednio 17, 5 % oraz 29, 6 %.

In the first 6 months in patients who were switched to Zavesca, liver and spleen organ volumes and haemoglobin levels were unchanged.

W trakcie pierwszych 6 miesięcy u pacjentów, którzy przeszli na preparat Zavesca, objętości wątroby i śledziony oraz stężenia hemoglobiny pozostały bez zmian.

Increased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.

Po zatosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.

The parent compound is widely distributed in the tissues with the highest concentrations found in the lungs, bile, intestinal mucosa, spleen, kidney and liver.

Związek macierzystyjest obecny w wielu tkankach przy czym największe stężenia wykryto w płucach, błonie śluzowej jelita, żółci, śledzionie, nerce i wątrobie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the Russian-English dictionary.