Internship offers in many countries

English-Polish translation for "stem"

 

"stem" Polish translation

Results: 1-103 of 278

stem {noun}

stem {noun} [ling.]

temat (fleksyjny) {m} [ling.]

stem (of note) {noun} (also: staff, mullion)

laska {f}

stem {noun} (also: trunk)

trzon {m}

stem {noun} [IT]

trzon {m} [IT]

stem (of letter) {noun}

stem {noun}

mostek (w rowerze) {m}

stem (of leaf) {noun} (also: queue)

ogonek {m}

stem {noun}

wspornik kierownicy (w rowerze) {m}

stem (of glass, vase, fungus) {noun} (also: foot)

nóżka {f}

stem (of pipe) {noun} (also: pipe-stem, blowpipe)

cybuch {m}

stem {noun} (also: stalk)

łodyga {f}

stem (of note) {noun} (also: chopstick, stick, rod)

stem {noun}

trzonek {f}

stem (of fruit) {noun} (also: stalk)

stem (of feather) {noun} (also: quill)

dutka {f}

stem {noun} [naut.]

dziobnica {f} [naut.]

stem {noun} [autom.] (also: valve stem)

trzonek zaworu {m} [autom.]

stem {noun} [naut.]

stewa dziobowa {f} [naut.]

stem {noun} [ling.] (also: radix)

rdzeń {m} [ling.]

The main stem, the main flow of the glacier is coming from the right and it's going very rapidly up that stem.

Rdzeń lodowca, jego główny nurt napływa tu od prawej strony i widać, jak szybko czoło cofa się w górę nurtu.

The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.

Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

stem (of shrub or tree) {noun}

pień {f}

There is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord.

Pomiędzy korą mózgową, a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu.

Another thing that is interesting is that the brain stem that we have is shared with a variety of other species.

Inną interesującą rzeczą jest to, że nasz pień mózgu dzielimy z rozmaitymi innymi gatunkami.

stem {noun} [autom.] (also: valve stem)

trzpień zaworu {m} [autom.]

to stem {verb}

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to hold back, to withhold, to stanch, to inhibit)

It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.

Podejmuje wszelkie możliwe środki, ale nie wystarczają one, aby powstrzymać tę falę.

The package adopted by the European Council will hopefully stem the tide of this financial tsunami.

Pakiet przyjęty przez Radę Europejską na szczęście pozwoli powstrzymać to finansowe tsunami.

Actions to prevent and treat the disease are vital in order to stem the growing tide of infections.

Działania służące zapobieganiu chorobie i jej leczeniu mają istotne znaczenie, aby powstrzymać rosnącą falę zakażeń.

At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.

Działanie to pomoże jednocześnie powstrzymać negatywne trendy demograficzne, które zarysowały się w ubiegłych dekadach.

A social progress clause would improve the badly damaged reputation of the European Union amongst the populace and help to stem social fears.

Klauzula postępu socjalnego poprawiłaby zachwianą reputację Unii Europejskiej w społeczeństwie i pomogłaby powstrzymać niepokoje społeczne.

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

wziąć się (z czegoś) {v.r.}

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

brać się [biorę się|brał się] (z czegoś) {v.r.}

And that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.

To wszystko bierze się z postrzegania ateistów jako rodzaju dziwnej, ekscentrycznej mniejszości.

Because racism, true racism, stems from ignorance.

Bo rasizm, prawdziwy rasizm, bierze się z niewiedzy.

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to stanch, to plug)

Service providers must ensure security of the network, protect users' personal data and stem the flood of so-called spam.

Usługodawcy muszą zapewnić bezpieczeństwo sieci, ochronę danych osobowych użytkowników, a także zatamować zalew tzw. spamów.

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to abstract, to restrain, to withhold, to deter)

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

wywodzić się (z czegoś) {v.r.}

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to obstruct, to block, to stop, to plug)

tamować {vb}

to stem [stemmed|stemmed] (in skiing) {vb}

oporować {vb}

to stem [stemmed|stemmed] {vb} [gastro.]

odszypułkować {vb} [gastro.]

to stem [stemmed|stemmed] {vb} [gastro.]

odszypułkowywać {vb} [gastro.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "stem":

 

Similar translations

Similar translations for "stem" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "stem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.

Oto komórka macierzysta, wyhodowana w Oxfordzie z komórki macierzystej embrionu.

Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose

Pacjenci po przeszczepie szpiku (ang. hematopoietic stem cell transplant - HSCT), którzy

The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.

Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.

What measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?

Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?

And as it turns out, fat is one of the best sources of adult stem cells.

I jak się okazuje, tłuszcz to jedno z najlepszych źródeł dorosłych komórek macierzystych.

If you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is

Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka

China's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.

W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.

Treatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.

Stosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.

And what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.

Co wam tutaj pokażę, to usuwanie komórek macierzystych z biodra pacjenta.

I am sorry that the report tabled does not create incentives to stem emissions.

Jestem zawiedziony, że przedłożone sprawozdanie nie zawiera zachęt do ograniczania emisji.

Prophylaxis of Candida infection in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell

profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom

Imagine that it's one giant root system and each tree is a stem coming up from that system.

gdzie każde drzewo stanowi jedynie łodygę wyrastającą z tego systemu.

This is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.

Tylko dzięki temu będzie można zwalczyć problem uchodźstwa w miejscu, w którym on powstaje.

Here go the stem cells, right into the beating heart of the patient.

Tutaj są komórki macierzyste, aplikowane prosto do bijącego serca pacjenta.

If you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is

Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj

At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.

Kiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.

Cord blood stem cells are one example of where progress has been made.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej są jednym z tych obszarów, w których dokonał się postęp.

In 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.

W 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.

The European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.

Unia Europejska musi wdrożyć polityki innowacyjne, aby pomóc zahamować wzrost cen ropy.

And I focused my research on stem cells as a possible source for cell transplants.

Skupiłam się więc na badaniach komórek macierzystych jako możliwym źródle przeszczepu komórek.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More in the English-Finnish dictionary.