Search for the most beautiful word
pilloried
oilcan

VOTE NOW

English-Polish translation for "stem"

 

"stem" Polish translation

Results: 1-105 of 318

stem {noun}

stem {noun} [ling.]

temat (fleksyjny) {m} [ling.]

I will simply remind you that the difficulty of the subject stems from the fact that the single euro payments area (SEPA) is an initiative of payment institutions, particularly banks.

Przypomnę tylko, że trudność tego tematu wynika z faktu, że jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jest inicjatywą instytucji płatniczych, szczególnie banków.

stem (of note) {noun} (also: staff, mullion)

laska {f}

stem {noun} (also: trunk, shaft)

trzon {m}

stem {noun} [IT]

trzon {m} [IT]

stem {noun}

mostek (w rowerze) {m}

stem (of leaf) {noun} (also: queue)

ogonek {m}

stem (of letter) {noun}

stem (of pipe) {noun} (also: pipe-stem, blowpipe)

cybuch {m}

stem {noun} (also: stalk)

łodyga {f}

stem {noun}

wspornik kierownicy (w rowerze) {m}

stem {noun}

trzonek {f}

stem (of glass, vase, fungus) {noun} (also: foot)

nóżka {f}

stem (of note) {noun} (also: chopstick, stick, rod)

stem {noun} [naut.]

dziobnica {f} [naut.]

stem (of feather) {noun} (also: quill)

dutka {f}

stem (of fruit) {noun} (also: stalk, pedicle, pedicel)

stem {noun} [autom.] (also: valve stem)

trzonek zaworu {m} [autom.]

stem {noun} [naut.]

stewa dziobowa {f} [naut.]

stem (of shrub or tree) {noun}

pień {f}

There is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord.

Pomiędzy korą mózgową, a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu.

Another thing that is interesting is that the brain stem that we have is shared with a variety of other species.

Inną interesującą rzeczą jest to, że nasz pień mózgu dzielimy z rozmaitymi innymi gatunkami.

stem {noun} [ling.] (also: radix)

rdzeń {m} [ling.]

The main stem, the main flow of the glacier is coming from the right and it's going very rapidly up that stem.

Rdzeń lodowca, jego główny nurt napływa tu od prawej strony i widać, jak szybko czoło cofa się w górę nurtu.

The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.

Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

stem {noun} [autom.] (also: valve stem)

trzpień zaworu {m} [autom.]

to stem {verb}

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to hold back, to withhold, to stanch, to inhibit)

powstrzymać {pf. v.}

It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.

Podejmuje wszelkie możliwe środki, ale nie wystarczają one, aby powstrzymać tę falę.

The package adopted by the European Council will hopefully stem the tide of this financial tsunami.

Pakiet przyjęty przez Radę Europejską na szczęście pozwoli powstrzymać to finansowe tsunami.

Actions to prevent and treat the disease are vital in order to stem the growing tide of infections.

Działania służące zapobieganiu chorobie i jej leczeniu mają istotne znaczenie, aby powstrzymać rosnącą falę zakażeń.

At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.

Działanie to pomoże jednocześnie powstrzymać negatywne trendy demograficzne, które zarysowały się w ubiegłych dekadach.

A social progress clause would improve the badly damaged reputation of the European Union amongst the populace and help to stem social fears.

Klauzula postępu socjalnego poprawiłaby zachwianą reputację Unii Europejskiej w społeczeństwie i pomogłaby powstrzymać niepokoje społeczne.

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

wziąć się (z czegoś) {r. v. pf.}

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

brać się [biorę się|brał się] (z czegoś) {r. v.}

And that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.

To wszystko bierze się z postrzegania ateistów jako rodzaju dziwnej, ekscentrycznej mniejszości.

Because racism, true racism, stems from ignorance.

Bo rasizm, prawdziwy rasizm, bierze się z niewiedzy.

That is where our difficulty in understanding stems from.

Stąd biorą się wszystkie trudności w zrozumieniu.

(NL) Madam President, Europe's stature stems from the single market, liberalisation of the single market and liberalisation of the world market, globalisation.

(NL) Pani przewodnicząca! Renoma Europy bierze się z jednolitego rynku, liberalizacji jednolitego rynku i rynku światowego oraz z globalizacji.

There is also a third aspect that I feel should be highlighted: this whole problem stems from one of the greatest sources of wealth in the world, namely diamonds.

Jest też trzeci aspekt, który w moim odczuciu należy poruszyć: cały ten problem bierze się z jednego z największych źródeł bogactwa na świecie, czyli diamentów.

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to stanch, to plug, to staunch)

zatamować {pf. v.}

Service providers must ensure security of the network, protect users' personal data and stem the flood of so-called spam.

Usługodawcy muszą zapewnić bezpieczeństwo sieci, ochronę danych osobowych użytkowników, a także zatamować zalew tzw. spamów.

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to abstract, to restrain, to withhold, to deter)

to stem [stemmed|stemmed] (restrain) {vb} (also: to obstruct, to block, to stop, to plug)

tamować {ipf. v.}

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

wywodzić się (z czegoś) {r. v.}

The Supply Agency is a body which was established by the Euratom Treaty, meaning it stems directly from a primary law instrument.

Agencja Dostaw to organ ustanowiony na mocy traktatu Euratom, co oznacza, że wywodzi się bezpośrednio z aktu prawa pierwotnego.

Because traditional human rights - those stemming from the French Revolution - are codified properly today, which is unfortunately not the case for social rights, for example.

Tradycyjne prawa człowieka - wywodzące się z rewolucji francuskiej - są obecnie należycie skodyfikowane, a nie jest tak m.in. w przypadku praw społecznych.

I want to keep the tried and tested Community method - with the Commission as guardian and judge of common European interests - from which the exclusive right of legislative initiative stems.

Ja jestem za utrzymaniem sprawdzonej metody wspólnotowej - z Komisją jako strażnikiem i sędzią wspólnych interesów UE - z której wywodzi się wyłączne prawo do inicjatywy prawodawczej.

to stem [stemmed|stemmed] {vb} [gastro.]

odszypułkować {pf. v.} [gastro.]

to stem [stemmed|stemmed] (in skiing) {vb}

oporować {ipf. v.}

to stem [stemmed|stemmed] {vb} [gastro.]

odszypułkowywać {ipf. v.} [gastro.]

to stem [stemmed|stemmed] (from sth) {vb}

pochodzić [pochodzę|pochodził] (z czegoś) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "stem":

 

Similar translations

Similar translations for "stem" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "stem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose

Pacjenci po przeszczepie szpiku (ang. hematopoietic stem cell transplant - HSCT), którzy

The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.

Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.

What measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?

Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?

China's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.

W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.

If you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is

Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka

Treatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.

Stosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.

I am sorry that the report tabled does not create incentives to stem emissions.

Jestem zawiedziony, że przedłożone sprawozdanie nie zawiera zachęt do ograniczania emisji.

And what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.

Co wam tutaj pokażę, to usuwanie komórek macierzystych z biodra pacjenta.

Prophylaxis of Candida infection in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell

profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom

This is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.

Tylko dzięki temu będzie można zwalczyć problem uchodźstwa w miejscu, w którym on powstaje.

Imagine that it's one giant root system and each tree is a stem coming up from that system.

gdzie każde drzewo stanowi jedynie łodygę wyrastającą z tego systemu.

Here go the stem cells, right into the beating heart of the patient.

Tutaj są komórki macierzyste, aplikowane prosto do bijącego serca pacjenta.

If you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is

Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj

In 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.

W 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.

Cord blood stem cells are one example of where progress has been made.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej są jednym z tych obszarów, w których dokonał się postęp.

At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.

Kiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.

The European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.

Unia Europejska musi wdrożyć polityki innowacyjne, aby pomóc zahamować wzrost cen ropy.

The rising tides of extremism cannot be stemmed without concessions from both sides.

Wzrostu ekstremizmu nie da się zahamować bez ustępstw obydwu stron.

And I focused my research on stem cells as a possible source for cell transplants.

Skupiłam się więc na badaniach komórek macierzystych jako możliwym źródle przeszczepu komórek.

Similarly, adult stem cells are also showing promising potential.

Dorosłe komórki macierzyste także wykazują równie obiecujący potencjał.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the English-Hungarian dictionary.