Search for the most beautiful word
vittate
towropes

VOTE NOW

English-Polish translation for "stone"

 

"stone" Polish translation

Results: 1-34 of 212

stone {noun}

stone {noun} (also: rock)

skała {f}

The wood is so solid it's like stone, and it lasts for a long time.

Las jest trwały jak skała, przetrwa długi czas.

And there are chambers carved in the rock -- concrete walls, stone, the natural rock when possible -- with the light shafts.

Tam, gdzie to możliwe skała, w pozostałych miejscach betonowe mury mieszają się ze snopami światła.

Borges said that "nothing is built on stone, everything is built on sand, but we must build as if the sand were stone."

Borges powiedział "Nic nie jest zbudowane na skale, wszystko buduje się na piasku, ale musimy budować tak, jakby piasek był skałą".

stone {noun} (also: pebble)

kamyk {m}

stone (plum, cherry, peach) {noun} (also: seed, pip, pushover, pit)

pestka {f}

stone {noun} (also: rock, flint, limescale)

kamień {m}

As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.

Jak powiedział Jezus Chrystus, "kto z was jest bez winy, niechaj rzuci pierwszy kamień”.

A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.

Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.

For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.

Albowiem kamień z muru wołać będzie, i sęk z drzewa wyda o tem świadectwo.

and looking up, they see that the stone is rolled back: for it was exceeding great.

(A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony;) bo był bardzo wielki.

there shall not be left here one stone upon another, which shall not be thrown down.

Nie będzie zostawiony kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony.

stone {noun} (also: layed with stone, absolutely certain, ironclad)

murowany {adj. m}

to stone {verb}

to stone {vb}

kamienować {ipf. v.}

Stoning and public hangings are barbaric.

Kamienowanie i publiczne wieszanie to barbarzyństwo.

to stone {vb} (also: to pit)

to stone {vb} (also: to stone to death, to lapidate)

ukamienować {pf. v.}

And I explained my project, and he said, "Well, I am an adulterer, are you going to stone me?"

Wytłumaczyłem mu mój projekt, wtedy on powiedział: "Ja jestem cudzołożnikiem, zmierzasz mnie ukamienować?"

So, I was able to stone one adulterer.

Tak wiec, miałem możliwość ukamienować jednego cudzołożnika.

In Kismayo, she was stoned to death by fifty men in the presence of around a thousand witnesses.

W Kismaju śmierć przez ukamienowanie zadało jej pięćdziesięciu mężczyzn w obecności około tysiąca świadków.

The case now before us in the European Parliament did not receive the same sort of attention: the stoning of Aisha Ibrahim Duhulow.

Przypadek, jaki teraz omawiamy w Parlamencie Europejskim - ukamienowanie Aishy Ibrahim Duhulow - nie zyskał tego samego rodzaju uwagi.

This barbarity is not confined to juveniles, however, and is not confined to execution by stoning, to the records of the execution.

Barbarzyństwo to nie ogranicza się jednak do nieletnich i nie ogranicza się do egzekucji przez ukamienowanie, do przekazów z egzekucji.

stones {noun}

stones {pl}

kamienie {f pl}

And above were costly stones, even hewn stone, according to measure, and cedar-wood.

A nad tem kamienie kosztowne pod miarą wyciosane, z deskami cedrowemi.

When I was a child, I had multiple collections of sticks and stones and pebbles and shells.

W dzieciństwie z zapałem kolekcjonowałam patyki, kamienie małe i duże oraz muszelki.

You should tell your doctor if you suffer from kidney stones or have a history of kidney stones.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent ma lub miał kamienie nerkowe.

Kidney stones have been reported in patients taking REYATAZ.

U pacjentów przyjmujących lek REYATAZ występują kamienie nerkowe.

And he answered and said, I tell you that, if these shall hold their peace, the stones will cry out.

A on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeźliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "stone":

 

Similar translations

Similar translations for "stone" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "stone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.

Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.

Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.

It does not look as though the agreements made in Madrid back in June were set in stone.

Nie wygląda więc na to, by ustalenia dokonane w czerwcu w Madrycie były bardzo wiążące.

In a way, the static, stone mountain becomes a moving mountain of sand.

W pewnym sensie, statyczna kamienna góra staje się ruchliwą górą piasku.

It is obvious as well that the text of the chairs is not cast in stone.

Oczywiste jest również, że tekst przewodniczących nie został ustalony definitywnie.

Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.

Jesteśmy zatem w sytuacji, w której możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Jabra_STONE2 - CES Innovation Award - Best of Innovations, US - Mobil Topkarakter, Denmark

JABRA STONE2 - CES Innovation Award – Najlepsza innowacja, USA - Mobil Topkarakter, Dania

We were only successful in one case and that was the stoning of women.

Osiągnęliśmy sukces tylko w jednej sprawie, jaką jest kamieniowanie kobiet.

EC-Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement (vote)

Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)

EC-Central Africa stepping-stone Economic Partnership Agreement(vote)

Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Środkowej(głosowanie)

We will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.

Doprowadzimy do referendum i wykończymy ten nieszczęsny i haniebny traktat.

Jabra Stone3 is simply a real standout among our high-end headsets.

Jabra Stone3 wyróżnia się spośród naszych wysokiej klasy zestawów słuchawkowych.

Now in the law Moses commanded us to stone such: what then sayest thou of her?

A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamionować; a ty co mówisz?

Well Ireland did just that, and their 'no' vote therefore kills the Lisbon Treaty stone dead.

No cóż, Irlandia właśnie to zrobiła, a jej "nie” zabiło traktat lizboński.

And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.

Ale winiarze pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamionowali.

They also killed a boy who tried to stop Duhulow from being stoned.

Zabili oni również chłopca, który próbował zapobiec ukamienowaniu Aishy Duhulow.

The Iranian judiciary had decided to suspend the use of stoning as a means of execution.

Irańskie władze sądownicze postanowiły zawiesić stosowanie kamieniowania jako metody egzekucji.

The oldest stone tools are choppers from the Olduvai Gorge in East Africa.

Najstarszymi są siekierki z Wąwozu Olduvai we wschodniej Afryce.

And the devil said unto him, if thou art the Son of God, command this stone that it become bread.

I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.

And perhaps the clearest example of this is stoning adulterers.

I być może najbardziej oczywistym tego przykładem jest kamienowanie cudzołożników.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Hungarian dictionary.