Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "strong"

 

"strong" Polish translation

Results: 1-24 of 2394

strong {adjective}

strong {adj.} (also: able-bodied, potent, forceful, firm)

silny {adj. m}

We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.

My jako Unia koniecznie musimy przesłać silny sygnał na drugą stronę Atlantyku.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.

Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.

Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

In human liver microsomes, retapamulin was a strong inhibitor of CYP3A4.

W mikrosomach wątroby ludzkiej, retapamulina działa jako silny inhibitor CYP3A4.

strong {adj.} (also: powerful, deep, potent, rich)

mocny {adj. m}

The adoption of this joint resolution today should send out a strong and urgent message.

Przyjęcie dzisiaj tej wspólnej rezolucji powinno stanowić mocny i pilny sygnał.

The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.

Dyrektywa w sprawie informacji dla pacjentów wysyła mocny sygnał dotyczący praw pacjentów.

Give strong drink unto him that is ready to perish, And wine unto the bitter in soul:

Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.

They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.

Nie będą pić wina z śpiewaniem; gorzki będzie napój mocny pijącym go.

We have built a strong new consensus on the importance of this work.

Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "strong":

 

Similar translations

Similar translations for "strong" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "strong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

Prior to the vote in our committee we received strong external representations.

Przed głosowaniem w naszej komisji zjawiła się u nas liczna delegacja z zewnątrz.

Incidentally, Minister, this was a strong demand made by the Spanish Presidency.

Tak się składa, że tego właśnie zdecydowanie domaga się hiszpańska prezydencja.

The accuracy of the test strongly depends on the quality of the breath analysis.

Dokładność badania w bardzo dużej mierze zależy od jakości analizy oddechowej.

The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.

Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.

We need it for a strong European Union that delivers results for its citizens.

Potrzebujemy silnej Unii Europejskiej, która dostarcza rezultatów jej obywatelom.

His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.

Jego nieustanna odmowa poszanowania woli wyborców zasługuje na poważne potępienie.

It's a stronger risk factor than having a mother or a sister with breast cancer.

To silniejszy czynnik ryzyka niż wystąpienie raka piersi u matki czy siostry.

I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.

Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.

Nasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.

The pressure of international competition in the motor industry is very strong.

Presja międzynarodowej konkurencji w branży motoryzacyjnej jest bardzo silna.

The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.

Podejście UE do Bliskiego Wschodu musi opierać się na kilku ważnych zasadach.

Today, once more, we are tabling a strong resolution; it is short and very clear.

Dziś po raz kolejny zgłaszamy zdecydowaną rezolucję - jest ona krótka i zrozumiała.

The rich man's wealth is his strong city, And as a high wall in his own imagination.

Majętność bogatego jest miastem jego mocnem, a jako mur wysoki w myśli jego.

'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.

"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.

Mr Sarkozy said that we cannot have a strong Europe if Europe is not united.

Pan Sarkozy stwierdził, że nie ma mowy o silnej Europie bez Europy zjednoczonej.

Yes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.

Tak, nasze motto, "silna Europa o ludzkim obliczu”, zależy od nas wszystkich.

But not only that - there is another strong message for this Parliament here.

Ale nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.

The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.

Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More in the Swedish-English dictionary.