Search for the most beautiful word
steamily
corrodibility

VOTE NOW

English-Polish translation for "strong"

 

"strong" Polish translation

Results: 1-24 of 2956

strong {adjective}

strong {adj.} (also: able-bodied, potent, forceful, firm)

silny {adj. m}

We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.

My jako Unia koniecznie musimy przesłać silny sygnał na drugą stronę Atlantyku.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.

Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.

Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

In human liver microsomes, retapamulin was a strong inhibitor of CYP3A4.

W mikrosomach wątroby ludzkiej, retapamulina działa jako silny inhibitor CYP3A4.

strong {adj.} (also: powerful, deep, potent, rich)

mocny {adj. m}

The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.

Dyrektywa w sprawie informacji dla pacjentów wysyła mocny sygnał dotyczący praw pacjentów.

Give strong drink unto him that is ready to perish, And wine unto the bitter in soul:

Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.

They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.

Nie będą pić wina z śpiewaniem; gorzki będzie napój mocny pijącym go.

We have built a strong new consensus on the importance of this work.

Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.

Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.

Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "strong":

 

Similar translations

Similar translations for "strong" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "strong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Prior to the vote in our committee we received strong external representations.

Przed głosowaniem w naszej komisji zjawiła się u nas liczna delegacja z zewnątrz.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The Council has strongly opposed the idea, and it is difficult to understand why.

Rada zdecydowanie sprzeciwiła się temu pomysłowi, choć trudno zrozumieć dlaczego.

The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.

Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.

His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.

Jego nieustanna odmowa poszanowania woli wyborców zasługuje na poważne potępienie.

I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.

Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.

Podejście UE do Bliskiego Wschodu musi opierać się na kilku ważnych zasadach.

Today, once more, we are tabling a strong resolution; it is short and very clear.

Dziś po raz kolejny zgłaszamy zdecydowaną rezolucję - jest ona krótka i zrozumiała.

It's a stronger risk factor than having a mother or a sister with breast cancer.

To silniejszy czynnik ryzyka niż wystąpienie raka piersi u matki czy siostry.

The Treaty of Lisbon is the stronger engine which we need to face the crisis.

Traktat lizboński to mocniejszy silnik, którego potrzebujemy, aby pokonać kryzys.

There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.

Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.

The other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.

Również inne państwa zaczynają bardziej dobitnie artykułować swoje roszczenia.

I think that we should have a better and stronger approach to tackling the crisis.

Uważam, że powinniśmy przyjąć lepsze i bardziej zdecydowane podejście do tej walki.

Mr Gualtieri has the floor, though I would strongly urge him to keep to one minute.

Udzielam głosu panu Gualtieriemu, ale bardzo proszę, żeby nie przekroczył minuty.

What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.

Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.

'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.

"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.

We have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.

Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.

But not only that - there is another strong message for this Parliament here.

Ale nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.

The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.

Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

More in the Hungarian-English dictionary.