Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "strong"

 

"strong" Polish translation

Results: 1-24 of 2912

strong {adjective}

strong {adj.} (also: able-bodied, potent, forceful, firm)

silny {adj. m}

We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.

My jako Unia koniecznie musimy przesłać silny sygnał na drugą stronę Atlantyku.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.

Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.

Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

A single voice is not as strong as a multitude of voices singing in harmony.

Jeden głos nie jest tak silny, jak wiele głosów śpiewających w harmonii.

strong {adj.} (also: powerful, deep, potent, rich)

mocny {adj. m}

The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.

Dyrektywa w sprawie informacji dla pacjentów wysyła mocny sygnał dotyczący praw pacjentów.

Give strong drink unto him that is ready to perish, And wine unto the bitter in soul:

Dajcie napój mocny ginącemu, a wino tym, którzy są ducha sfrasowanego.

They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.

Nie będą pić wina z śpiewaniem; gorzki będzie napój mocny pijącym go.

We have built a strong new consensus on the importance of this work.

Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.

Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.

Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "strong":

 

Similar translations

Similar translations for "strong" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "strong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The day of reckoning... the day the curse grew stronger in the Red and the Black.

Dzień rozrachunku... dzień, w którym klątwa urosła w siłę w Czerwonej i Czarnej.

The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.

Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.

I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.

Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.

The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.

Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.

Podejście UE do Bliskiego Wschodu musi opierać się na kilku ważnych zasadach.

There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.

Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.

The other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.

Również inne państwa zaczynają bardziej dobitnie artykułować swoje roszczenia.

I think that we should have a better and stronger approach to tackling the crisis.

Uważam, że powinniśmy przyjąć lepsze i bardziej zdecydowane podejście do tej walki.

What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.

Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.

'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.

"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.

We have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.

Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.

But not only that - there is another strong message for this Parliament here.

Ale nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.

The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.

Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.

We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.

Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.

We are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.

Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.

I am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.

Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.

However, the stronger Russia becomes, the more we should speak with one voice.

Jednakże im silniejsza staje się Rosja, tym bardziej powinniśmy mówić jednym głosem.

On the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.

Jeśli chodzi o Agencję, Komisji zależy na utworzeniu Agencji z mocnymi uprawnieniami.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.

Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More in the Romanian-English dictionary.