English-Polish translation for "strong"

EN strong Polish translation

strong {adj.}

EN strong
volume_up
{adjective}

strong (also: firm, forceful, hefty, potent)
volume_up
silny {adj. m}
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.
I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
strong (also: deep, firm, hard-wearing, heady)
volume_up
mocny {adj. m}
We have built a strong new consensus on the importance of this work.
Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.
The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.
Dyrektywa w sprawie informacji dla pacjentów wysyła mocny sygnał dotyczący praw pacjentów.
Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.
Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Context sentences for "strong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto take a strong line
EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Podejście UE do Bliskiego Wschodu musi opierać się na kilku ważnych zasadach.
EnglishWe have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.
Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishThe report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishThe country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
EnglishWe voted in favour of the proposal for a regulation despite having strong reservations.
Pomimo poważnych zastrzeżeń głosowaliśmy za wnioskiem dotyczącym rozporządzenia.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.
EnglishBarriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Jeśli chodzi o Agencję, Komisji zależy na utworzeniu Agencji z mocnymi uprawnieniami.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.
EnglishBut not only that - there is another strong message for this Parliament here.
Ale nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.
EnglishThe delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.
Delegacja Holenderskiej Partii Wolności (PVV) zdecydowanie popiera wolny handel.
EnglishThe third point is that we need strong partnerships with the least developed countries.
Po trzecie, potrzeba nam silnego partnerstwa z krajami najsłabiej rozwiniętymi.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Musimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
EnglishThese are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Wszystkie te działania sprzyjają silnemu i zrównoważonemu rolnictwu w UE.