Search for the most beautiful word
to countersink
unruliness

VOTE NOW

English-Polish translation for "subcutaneous"

 

"subcutaneous" Polish translation

Results: 1-22 of 740

subcutaneous {adjective}

subcutaneous {adj.} (also: subdermal)

podskórny {adj. m}

Rare side effects Subcutaneous haematoma (bleeding under the skin causing a swelling)

Rzadkie działania niepożądane Krwiak podskórny (krwawienie podskórne wywołujące obrzęk)

Cystitis, Gastroenteritis, Infection, Localised infection, Subcutaneous abscess

Zapalenie pęcherza, zapalenie żołądka i jelit, infekcja, infekcja miejscowa, ropień podskórny

Orgalutran is given by subcutaneous (under the skin) injection, preferably into the upper leg.

Preparat Orgalutran podawany jest poprzez zastrzyk podskórny, najlepiej w górną część nogi.

Continuous subcutaneous infusion eliminates some of the variations/ fluctuations inherent to injection therapy.

Ci gły podskórny wlew eliminuje niektóre zmiany/ fluktuacje zwi zane z leczeniem.

Following a review of published data the recommended route of administration of different yellow fever vaccines is subcutaneous.

Po ocenie opublikowanych danych zaleca się podskórny sposób podania różnych szczepionek przeciwko żółtej gorączce.

subcutaneous {adj.}

zaskórny {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "subcutaneous":

 

Similar translations

Similar translations for "subcutaneous" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "subcutaneous" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Administration Valtropin is intended for subcutaneous use after reconstitution.

Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Administration is by subcutaneous injection, preferably at an abdominal site.

Preparat podaje się we wstrzyknięciu podskórnym, najlepiej w okolicy brzucha.

Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:

Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:

Single subcutaneous injection at a dosage of 0.2 mg meloxicam/ kg bodyweight (i. e.

Jednorazowa iniekcja podskórna w dawce 0, 2 mg meloksykamu/ kg masy ciała (np.

Single subcutaneous injection at a dosage of 0.3 mg meloxicam/ kg bodyweight (i. e.

Jednorazowa iniekcja podskórna w dawce 0, 3 mg meloksykamu/ kg masy ciała (np.

A single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).

Jedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).

ge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.

W czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z

Skin and subcutaneous tissue disorders Common: pruritus Uncommon: ecchymosis

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częste: świąd Niezbyt częste: wybroczyny

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.

Skin and subcutaneous tissue disorders Common: sweating increase, ecchymosis

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nasilenie pocenia się, wybroczyny

Rare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:

Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

ViraferonPeg is given once a week as a subcutaneous injection (under the skin).

Preparat ViraferonPeg podaje się raz w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym.

Skin and subcutaneous tissue disorders Rare: rash, pruritus Very rare: urticaria

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd Bardzo rzadko: pokrzywka

Eurican Herpes 205 is given as two 1 ml subcutaneous (under the skin) doses.

Preparat Eurican Herpes 205 podaje się w dwóch wstrzyknięciach podskórnych po 1 ml.

The typical activity profile following subcutaneous injection is illustrated below.

Poniżej przedstawiono typowy profil aktywności po wstrzyknięciu podskórnym.

Skin and subcutaneous tissue disorders Generalised skin reactions including urticaria

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Uogólnione reakcje skórne, w tym pokrzywka

The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.

Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.

What should I do before I give myself a subcutaneous injection of Neulasta?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Neulasta?

What should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.