Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "ten-fold"

 

"ten-fold" Polish translation

Results: 1-9 of 9

ten-fold {adjective}

ten-fold {adj.} (also: tenfold, decuple)

ten {noun}

ten {noun}

dziesięć {noun}

The astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.

Każdy z astronautów trzymał dziesięć jedwabnych flag w osobistym wyposażeniu.

Navigation Path: Home > The European Central Bank > The first ten years

Navigation Path: Home > The European Central Bank > Pierwsze dziesięć lat

Few people believed ten years ago that the euro would be such a formidable success.

Dziesięć lat temu niewielu ludzi uważało, że euro będzie tak wspaniałym sukcesem.

Wisdom is a strength to the wise man more than ten rulers that are in a city.

Mądrość umacnia mądrego więcej, niżeli dziesięć książąt, którzy są w mieście.

Ten million homeless people is an enormous disaster - the worst in the world.

Dziesięć milionów bezdomnych ludzi to jest ogromna katastrofa - najgorsza na świecie.

ten {noun} (also: decade)

But now I do it the regular speed, right? ~~~ Ten of diamonds.

Ale teraz z normalną prędkością. Dziesiątka karo.

(Audience: Ten of diamonds.)

(Widownia: dziesiątka karo.)

LG: Ten of diamonds, yeah.

LG: Dziesiątka karo.

Ten of diamonds.

Dziesiątka karo.

ten {noun}

dycha {f}

ten {noun}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "ten-fold":

Synonyms (English) for "ten":

 

Similar translations

Similar translations for "ten-fold" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "ten-fold" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In addition, the budget administered by the Commission for the CFSP has been increased tremendously, almost ten-fold since 2002.

Dodatkowo budżet przeznaczony przez Komisję na WPZiB został ogromnie zwiększony, prawie dziesięciokrotnie od 2002 r.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

temporarily · temporary · tempore · temptation · temptations · tempter · tempting · temptress · tempura · ten · ten-fold · ten-spot · ten-year-old · tenable · tenacious · tenaciously · tenacity · tenancy · tenant · tenants · tench

Moreover bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.