How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "thank you"

 

"thank you" Polish translation

Results: 1-21 of 811

thank you

thank you (also: thanks)

rapporteur. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, thank you for this debate.

sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Dziękuję za debatę.

Thank you Mr President, ladies and gentlemen, for your commitment and cooperation.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Dziękuję za zaangażowanie i współpracę.

Thank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.

Bardzo dziękuję za państwa cierpliwość i dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.

Thank you, President-in-Office, for that quite open, honest and factual reply.

Dziękuję za otwartą, szczerą i rzeczową odpowiedź, panie urzędujący przewodniczący!

President-in-Office of the Council. - Thank you Mr President, ladies and gentlemen.

urzędujący przewodniczący Rady. - Dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "thank you" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "thank you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.

Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

(Applause) So, thank you, John, thank you, and get back to work, all right, man?

(Śmiech) To było bolesne. ~~~ (Śmiech) To są małe Pleo. ~~~ Chyba dobrze je widać?

I would like to thank you, Commissioner, for being so proactive on this matter

Pragnę podziękować Pani, Pani Komisarz, za taką proaktywną postawę w tej sprawie.

I also thank you for your comments and requests related to the IPA Programme.

Pragnę także podziękować za Państwa uwagi i wnioski związane z programem IPA.

Mr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.

Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.

I'd like to be the person to edit this all together." ~~~ I said, "Thank you, Scott.

Chciałbym być osobą, która to wszystko poskłada do kupy" Powiedziałem "Dzięki Scott.

Then, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"

Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.

Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.

Dziękujemy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć w czasie państwa prezydencji.

Baroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.

Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.

We would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.

Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.

I want to thank you for a very substantive and responsible debate this evening.

Chcę państwu podziękować za rzeczową i odpowiedzialną debatę tego wieczoru.

We owe this to the Presidency, but do not even have the possibility to say thank you.

Zawdzięczamy ją prezydencji, ale nawet nie mamy możliwości jej podziękować.

I wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.

Pragnę podziękować osobiście panu, i oczywiście wszystkim członkom szwedzkiego rządu.

I would like to thank you all very much and to ask for a minute's silence.

Chciałabym wszystkim Państwu bardzo podziękować i poprosić o minutę ciszy.

In this spirit, may I thank you once again very warmly for your visit today.

W tym duchu chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować za dzisiejszą wizytę.

And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.

Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.

I would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.

Chciałbym podziękować wszystkim za cenne uwagi, nowe spostrzeżenia i nowe akcenty.

Let me thank you for all your support so far for the European Commission's endeavours.

Chciałbym podziękować za państwa dotychczasowe wsparcie dla Komisji Europejskiej.

So, in conclusion, I would like to thank you for your support for the Danube Strategy.

A więc na zakończenie chciałbym podziękować za wsparcie dla strategii naddunajskiej.
 

Forum results

"thank you" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

Thalassa · thalassaemia · thalassemia · thaler · thalidomide · thallium · Thames · than · thane · thang · thank-you · thankful · thankfully · thankless · Thanks! · thanksgiving · that · thatch · thaw · the · the...the

Search for more words in the English-Polish dictionary.