Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "thank you"

 

"thank you" Polish translation

Results: 1-21 of 807

thank you

thank you (also: thanks)

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, thank you for your statement.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (FR) Panie przewodniczący! Dziękuję za pana wystąpienie.

(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.

(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.

(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.

(IT) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie i Panowie! Dziękuję za te słowa.

I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.

Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "thank you" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "thank you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

Mr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.

Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.

Baroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.

Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.

We would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.

Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.

Then, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"

Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.

We owe this to the Presidency, but do not even have the possibility to say thank you.

Zawdzięczamy ją prezydencji, ale nawet nie mamy możliwości jej podziękować.

Thanks to you in particular, much progress has already been made in this direction.

To w szczególności dzięki państwu udało się już poczynić spory postęp w tym kierunku.

I wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.

Pragnę podziękować osobiście panu, i oczywiście wszystkim członkom szwedzkiego rządu.

In this spirit, may I thank you once again very warmly for your visit today.

W tym duchu chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować za dzisiejszą wizytę.

And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.

Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.

So, in conclusion, I would like to thank you for your support for the Danube Strategy.

A więc na zakończenie chciałbym podziękować za wsparcie dla strategii naddunajskiej.

I would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.

Chciałbym podziękować wszystkim za cenne uwagi, nowe spostrzeżenia i nowe akcenty.

Let me thank you for all your support so far for the European Commission's endeavours.

Chciałbym podziękować za państwa dotychczasowe wsparcie dla Komisji Europejskiej.

(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.

(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.

(SV) Thank you, Madam President, Commission President Barroso, Mr Vondra.

(SV) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Barroso, panie przewodniczący Vondra!

I would like to thank you for your great contribution to the intercultural dialogue.

Chciałbym podziękować rabinowi za ogromny wkład w dialog międzykulturowy.

on behalf of the PPE-DE Group. - (PT) Madam President, thank you for this opportunity.

w imieniu grupy PPE-DE. - (PT) Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować za tę szansę.

I would like to thank you very much for your constructive support today.

Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.

(ES) I wish to thank you very much for your generosity, Madam President.

(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym pani bardzo podziękować za hojność.

I would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.

Chciałbym podziękować pani za tak proaktywne zajęcie się zagadnieniem roamingu.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Thalassa · thalassaemia · thalassemia · thaler · thalidomide · thallium · Thames · than · thane · thang · thank-you · thankful · thankfully · thankless · Thanks! · thanksgiving · that · thatch · thatcher · thaw · the

Search for more words in the Chinese-English dictionary.