How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "thank you very much"

 

"thank you very much" Polish translation

Results: 1-24 of 233

thank you very much

(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.

(SK) Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie.

(HU) Thank you very much, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen.

(HU) Dziękuję bardzo! Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!

(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.

(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.

(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.

(DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.

Mr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.

Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo autorom za ich doskonałą pracę.

thank you very much (also: thanks a ton)

(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.

(DE) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za ponowne udzielenie mi na krótko głosu.

Thank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.

Bardzo dziękuję za państwa cierpliwość i dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.

President-in-Office. - (SL) Thank you very much for the additional question.

urzędujący przewodniczący. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.

(SV) Thank you very much, Mr President, Commissioner and Mr President-in-Office.

(SV) Bardzo dziękuję panie przewodniczący, komisarzu i panie przewodniczący.

Thank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.

Bardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.

thank you very much (also: thank you so much)

Thank you very much for an excellent contribution from you and from your team.

Serdecznie dziękuję za znakomity wkład pana i pańskiego zespołu.

Thank you very much everyone.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom debaty.

Thank you very much.

Serdecznie dziękuję.

thank you very much (also: thank you so much)

Thank you very much.

Dziękuję serdecznie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "thank you very much" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "thank you very much" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.

(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.

Baroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.

Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.

(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.

Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.

Thank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.

Dziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.

(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.

(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.

Thank you very much, congratulations on the results but let us change in the future.

Dziękuję państwu, gratuluję osiągniętych wyników, ale musimy się zmienić na przyszłość.

Thank you very much, and my best wishes for the implementation of the programme.

Dziękuję państwu i życzę wszystkiego najlepszego przy wdrażaniu programu.

But thank you very much indeed, Commissioner, for all that you are doing in this field.

Jeszcze raz dziękuję panu komisarzowi za wszystkie wysiłki włożone w tę sprawę.

I would like to thank you very much for your constructive support today.

Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.

(ES) I wish to thank you very much for your generosity, Madam President.

(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym pani bardzo podziękować za hojność.

Thank you very much, Commissioner, for that full and encouraging reply.

Panie komisarzu! Dziękuję panu bardzo za tę pełną i napawającą optymizmem odpowiedź.

Thank you very much firstly for taking my question: I appreciate it very much.

Przede wszystkim dziękuję za odniesienie się do mojego pytania: jestem bardzo zobowiązany.

(PL) Mr President, I would like to thank you very much, if I may, for giving me the floor.

(PL) - Jeśli można, chciałbym bardzo, Panie Przewodniczący, podziękować za zabranie głosu.

President Barroso, thank you very much for a very interesting debate.

Panie przewodniczący Barroso! Bardzo panu dziękuję za nader interesującą debatę.

I would like to finish and say thank you very much for your cooperation.

Chciałbym tutaj zakończyć i bardzo podziękować państwu za współpracę.

(DE) First of all, thank you very much for your very good and thorough reply.

(DE) Po pierwsze dziękuję panu za bardzo dobrą i dogłębną odpowiedź.

I would like to thank you very much and to wish you success after this remarkable beginning.

W związku z tym pragnę podziękować i życzyć dalszych sukcesów po tym obiecującym początku.

Thank you very much, and thank you once again to the political parties.

Bardzo państwu dziękuję i raz jeszcze dziękuję partiom politycznym.

I would like to thank you very much for all your valuable comments.

Będę mówić bardzo krótko. Pragnę gorąco podziękować za wszystkie cenne uwagi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

Thalassa · thalassaemia · thalassemia · thaler · thalidomide · thallium · Thames · than · thane · thang · thank-you-very-much · thankful · thankfully · thankless · Thanks! · thanksgiving · that · thatch · thaw · the · the...the

More in the English-Russian dictionary.