Professional translators one click away

English-Polish translation for "thank you very much"

 

"thank you very much" Polish translation

Results: 1-25 of 229

thank you very much

(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.

(SK) Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie.

(HU) Thank you very much, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen.

(HU) Dziękuję bardzo! Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!

(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.

(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.

(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.

(DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.

Mr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.

Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo autorom za ich doskonałą pracę.

thank you very much (also: thanks a ton)

President-in-Office. - (SL) Thank you very much for the additional question.

urzędujący przewodniczący. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.

Thank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.

Bardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.

(NL) Mr President, thank you very much for being here with us today, Baroness Ashton.

(NL) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Bardzo dziękuję Pani za obecność.

Madam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.

Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Bardzo dziękuję za pańskie wyjaśnienia.

(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.

(ES) Panie urzędujący przewodniczący Rady! Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.

thank you very much (also: thank you so much)

Thank you very much for an excellent contribution from you and from your team.

Serdecznie dziękuję za znakomity wkład pana i pańskiego zespołu.

Thank you very much everyone.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom debaty.

Thank you very much.

Serdecznie dziękuję.

thank you very much (also: thank you so much)

Thank you very much.

Dziękuję serdecznie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "thank you very much" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "thank you very much" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.

(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.

Baroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.

Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.

(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.

Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.

Thank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.

Dziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.

(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.

(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.

Thank you very much, congratulations on the results but let us change in the future.

Dziękuję państwu, gratuluję osiągniętych wyników, ale musimy się zmienić na przyszłość.

I would like to thank you very much for your constructive support today.

Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.

(ES) I wish to thank you very much for your generosity, Madam President.

(ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym pani bardzo podziękować za hojność.

Thank you very much, Commissioner, for that full and encouraging reply.

Panie komisarzu! Dziękuję panu bardzo za tę pełną i napawającą optymizmem odpowiedź.

(PL) Mr President, I would like to thank you very much, if I may, for giving me the floor.

(PL) - Jeśli można, chciałbym bardzo, Panie Przewodniczący, podziękować za zabranie głosu.

President Barroso, thank you very much for a very interesting debate.

Panie przewodniczący Barroso! Bardzo panu dziękuję za nader interesującą debatę.

I would like to finish and say thank you very much for your cooperation.

Chciałbym tutaj zakończyć i bardzo podziękować państwu za współpracę.

(DE) First of all, thank you very much for your very good and thorough reply.

(DE) Po pierwsze dziękuję panu za bardzo dobrą i dogłębną odpowiedź.

I would like to thank you very much and to wish you success after this remarkable beginning.

W związku z tym pragnę podziękować i życzyć dalszych sukcesów po tym obiecującym początku.

Thank you very much, and thank you once again to the political parties.

Bardzo państwu dziękuję i raz jeszcze dziękuję partiom politycznym.

I would like to thank you very much for all your valuable comments.

Będę mówić bardzo krótko. Pragnę gorąco podziękować za wszystkie cenne uwagi.

Thank you very much, and I ask you all to support this report tomorrow.

Bardzo Państwu dziękuję i proszę Was wszystkich o poparcie jutro przedmiotowego sprawozdania.

(DE) Thank you very much, and my apologies for having spoken so quickly.

(DE) Dziękuję panu bardzo. Przepraszam za tak szybkie przemawianie.

They want the right to say 'yes' or 'no' to the Lisbon Treaty, thank you very much!

Oni chcą prawa do głosowania za traktatem lizbońskim lub przeciw niemu, a za resztę dziękują.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Thalassa · thalassaemia · thalassemia · thaler · thalidomide · thallium · Thames · than · thane · thang · thank-you-very-much · thankful · thankfully · thankless · Thanks! · thanksgiving · that · thatch · thatcher · thaw · the

More in the English-Swahili dictionary.