English-Polish translation for "the problem is that…"

EN the problem is that… Polish translation

EN the problem is that…
volume_up

the problem is that…
The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.
Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.
See the problem is that, as humans, these three can separate.
Problem polega na tym, że u ludzi te trzy układy mogą być rozdzielne.
The problem is that, so far, industry and Member States have not promoted them sufficiently.
Problem polega na tym, że jak dotychczas przedmiotowy przemysł oraz państwa członkowskie wystarczająco ich nie promowały.

Similar translations for "the problem is that…" in Polish

the article
the conjunction
Polish
problem noun
problem adjective
is verb
Polish
to be verb
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "the problem is that…" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthe problem is that…
Englishwhat's your problem?
Englishfree rider problem
Englishto face a problem
Englisheconomics of problem areas
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
To jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
EnglishThe problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
Problem z marketingiem i reklamami nie może zostać przypisany mediom jako takim.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThis problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
Ten problem w sposób dość oczywisty stanowi poważne zakłócenie rynku wewnętrznego.
EnglishThat, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Nie oznacza to jednak, że powinniśmy kwestionować występowanie tego problemu.
EnglishThe problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
Problem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.
EnglishThe problem in question should be a fundamental challenge for the Member States.
Powyższy problem powinien być podstawowym wyzwaniem dla państw członkowskich.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
To właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
EnglishThe problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.
Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishThe problem of minorities in this region must not be one which will create conflict.
Nie wolno dopuścić, aby problem mniejszości w regionie doprowadził do konfliktu.