How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "the problem is that…"

 

"the problem is that…" Polish translation

Results: 1-21 of 76

the problem is that…

The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.

Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.

The problem is that there is no principle for deciding what the EU should do.

Problem polega na tym, że nie istnieją zasady decydujące o tym, co powinna zrobić UE.

The problem is that it costs Europe billions; it takes away consumer confidence and ...

Problem polega na tym, że to kosztuje Europę miliardy; burzy zaufanie konsumentów i...

The problem is that only eight countries communicated full transposition on time.

Problem polega na tym, że tylko osiem państw notyfikowało pełną transpozycję w terminie.

But the problem is that we are coming out of a decade where we had a fear of touching it.

Problem polega na tym, że zostawiamy za sobą dekadę, w której baliśmy się ich dotknąć.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "the problem is that…" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "the problem is that…" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The problem is that its jurisdiction, through the internet, becomes extremely vast.

Problemem jest to, że jurysdykcja USA, poprzez Internet, ma bardzo szeroki zasięg.

Well, the problem is that we've got very complicated forces in the climate system.

Rzecz w tym, że mechanizmy w systemie klimatycznym są bardzo skomplikowane.

The problem is that protectionism still persists in many Member States.

Problemem jest utrzymujący się w wielu państwach członkowskich protekcjonizm.

But the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.

Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.

The problem is that the EU has not faced up to globalisation: it has embraced it.

Problemem jest to, że UE nie stawiła czoła globalizacji: ona na globalizację się zgodziła.

And on the other we have people who say the problem is that we need more aid.

Jednocześnie z drugiej strony są ludzie przekonani, że potrzebujemy jeszcze więcej pomocy.

The problem is that the Russian authorities do not in practice condemn such crimes as these.

Problem leży w tym, że w praktyce władze rosyjskie nie potępiają takich przestępstw, jak to.

The problem is that the markets speculated and speculated wantonly.

Problem polegał na tym, że rynki spekulowały i to w sposób niepohamowany.

However, the problem is that not all of the money even reached the SMEs.

Problem jednak w tym, że nie wszystkie te pieniądze dotarły do MŚP.

However, the problem is that there is no flexibility in this respect in the Community budget.

Problemem jest jednak, że w tej sprawie nie zachowano elastyczności w budżecie Wspólnoty.

On the other side, as I said, there are those who say the problem is that we need more money.

Że w przypadku bogaczy w kryzysie udziela się poręczeń i rozdaje dużo środków.

The problem is that Europe cannot agree on a consistent procedure.

Problemem jest to, że Europa nie może uzgodnić konsekwentnej procedury.

The problem is that the funding appears to be capped at EUR 150 million.

Jak na razie środki finansowe są ograniczone do 150 milionów euro.

But the problem is that, when I left home and went to college, I started missing his commands.

Jednak gdy wyjechałam na studia, zaczęło mi brakować jego poleceń.

And so, the problem is that it's not just one system, it's multiple systems on multiple scales.

Problem jest taki, że nie istnieje tylko jeden system, są różne systemy w różnych skalach.

The problem is that the active ingredient in there -- as I mentioned earlier -- comes from pigs.

Ale aktywny składnik heparyny, jak już wspominałem, pochodzi od świń.

The problem is that Mr Catania's report is harmful to the implementation of fundamental rights.

Problem w tym, że sprawozdanie posła Catanii jest szkodliwe dla implementacji praw podstawowych.

Now the problem is that we're not thinking about it in very innovative ways.

Ale problemem jest, że nie patrzymy na to w nowatorski sposób.

The problem is that all over the west now it looks like this.

Problem jest w tym że na zachodzie kraju to wygląda w ten sposób.

The problem is that in politics, the devil is in the detail.

Problemem jest jednak to, że w polityce diabeł tkwi w szczegółach.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

thankful · thankfully · thankless · Thanks! · thanksgiving · that · thatch · thatcher · thaw · the · the-problem-is-that · the...the · theanine · theater · theatergoer · theaters · Theatines · theatre · theatregoer · theatrical · Thebe

In the Dutch-English dictionary you will find more translations.