Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "thirties"

 

"thirties" Polish translation

Results: 1-13 of 13

thirties {noun}

thirties {pl}

trzydziestki {f pl}

thirty {noun}

thirty {noun}

trzydzieści {noun}

For thirty years we have attempted to control and to regulate this hunting.

Przez trzydzieści lat próbowaliśmy kontrolować i regulować kwestię polowań.

Thirty per cent of international monetary reserves are denominated in euro.

Trzydzieści procent międzynarodowych rezerw walutowych jest denominowanych w euro.

Adina the son of Shiza the Reubenite, a chief of the Reubenites, and thirty with him,

Adyna, syn Sysy, Rubenitczyk, książę Rubenitów, a z nim trzydzieści mężów.

David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years.

Trzydzieści lat było Dawidowi, gdy począł królować, a królował przez czterdzieści lat.

For the past thirty years, the two countries have, mercifully, been at peace.

Przez ostatnie trzydzieści lat pomiędzy obydwoma krajami, na szczęście, panował pokój.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "thirties":

Synonyms (English) for "thirty":

 

Similar translations

Similar translations for "thirties" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "thirties" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

On average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.

Średnio, obecnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko dobrze po trzydziestce.

There was a massive Montenegrin liberation movement, whose activities continued through the twenties and into the thirties.

Stworzono silny ruch wyzwoleńczy, który działał w latach dwudziestych i trzydziestych.

They are both in their thirties and they have both decided to stay in Albania: they could earn much more abroad, but they are staying.

Oboje są trzydziestolatkami i zdecydowali się zostać w Albanii: mogli zarabiać więcej zagranicą, ale zostają.

We see people in their twenties are the most prolific, followed by teenagers, and then people in their thirties, and it dies out very quickly from there.

Najwięcej piszą ludzie po dwudziestce, potem nastolatki, następnie trzydziestolatki, potem rozkład szybko wygasa.

Those arriving are mostly men in their thirties, but there are also 34 women and 108 children; 27 facilitators of trafficking were identified.

Przybysze to w większości mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat, ale są wśród nich również 34 kobiety i 108 dzieci; zidentyfikowano 27 osób pośredniczących w handlu tymi ludźmi.

Employment experts point out that it is not only graduates who are having difficulties in the job market, but also people in their thirties who have been in the job market for several years.

Eksperci od zatrudnienia wskazują na bezradność na rynku pracy nie tylko absolwentów, ale i 30-latków obecnych już na tym rynku od kilku lat.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the Esperanto-English dictionary you will find more translations.