Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "those"

 

"those" Polish translation

Results: 1-22 of 10997

those {pronoun}

those {pron.} (also: that)

tamte {pron.}

This is 1950 -- those were the industrialized countries, those were developing countries.

To jest 1950 - te kraje były uprzemysłowione, a tamte rozwijające się.

Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.

Tamte ofiary są dzisiaj fundamentem naszej pamięci, trwałą duchową podstawą europejskiej demokracji.

I'm sure some of you who are not so young will remember those pictures.

Na pewno starsi z was pamiętają tamte zdjęcia.

As a symbol of our thanks, you will find a commemorative publication in your boxes, in memory of those events.

Jako symbol naszego podziękowania w państwa skrzynkach znajdziecie Państwo publikację upamiętniającą tamte wydarzenia.

There is no doubt that those parliaments, our own, national parliaments, have significantly better contact with the citizens.

Nie ma wątpliwości, że tamte parlamenty, nasze, własne, narodowe ten kontakt mają znacznie lepszy.

those {pron.}

tamci {pron.}

And especially if we start to walk like those people did, right?

Szczególnie, gdy zaczniemy chodzić, jak tamci ludzie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "those" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.

Dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy uważali, że ta sprawa "nas nie dotyczy”.

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

Those are the two sides of the same internal market coin - they belong together.

Są to dwie strony z tej samej płaszczyzny rynku wewnętrznego - stanowią całość.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

What we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.

Z naszej strony potrzeba więcej troski względem ludzi uciekających przez morze.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

And for those who want to see more, I've got my book downstairs in the bookshop.

A dla tych, którzy chcą zobaczyć więcej, mam na dole w księgarni swoją książkę.

Those of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.

Ci z państwa, którzy mnie znają wiedzą, jak bardzo na sercu leży mi ta kwestia.

Some of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.

Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.

Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.

Właśnie takie czynniki stresogenne mają szczególny wpływ na fizjologię stresu.

The urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.

Stężenia w moczu są 5- 10- krotnie większe od wartości stwierdzanych w osoczu.

And so they lock into those receptors, and they jam recognition of the real thing.

A więc, dopasowują się do receptorów i blokują rozpoznawanie tych prawdziwych.

Hundreds of those sentenced to death are people unable to afford a fair trial.

Setki osób skazanych tam na śmierć to ci, których nie było stać na uczciwy proces.

I would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.

Ucieszyłabym się, gdybyśmy pracowali nad konkretnymi projektami w tym zakresie.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.

Jedynie w drodze debaty publicznej można wyłonić wartości, które wszyscy uznajemy.

The trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.

Proces ten będą uważnie śledzić wszyscy ci, którzy bronią wolności wypowiedzi.

Those little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences.

Te kopczyki są widocznym dowodem działania prawa niezamierzonych konsekwencji.
 

Forum results

"those" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.