Internship offers in many countries

English-Polish translation for "those"

 

"those" Polish translation

Results: 1-22 of 10800

those {pronoun}

those {pron.} (also: that)

tamte {pron.}

Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.

Tamte ofiary są dzisiaj fundamentem naszej pamięci, trwałą duchową podstawą europejskiej demokracji.

I'm sure some of you who are not so young will remember those pictures.

Na pewno starsi z was pamiętają tamte zdjęcia.

As a symbol of our thanks, you will find a commemorative publication in your boxes, in memory of those events.

Jako symbol naszego podziękowania w państwa skrzynkach znajdziecie Państwo publikację upamiętniającą tamte wydarzenia.

There is no doubt that those parliaments, our own, national parliaments, have significantly better contact with the citizens.

Nie ma wątpliwości, że tamte parlamenty, nasze, własne, narodowe ten kontakt mają znacznie lepszy.

I am very grateful for the work of this House, for the work of those who have travelled there and for the contributions I have received.

Jestem bardzo wdzięczna za pracę wykonaną przez ten Parlament, za działania tych, którzy udali się w tamte regiony, i za otrzymane wkłady.

those {pron.}

tamci {pron.}

And especially if we start to walk like those people did, right?

Szczególnie, gdy zaczniemy chodzić, jak tamci ludzie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "those" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

Some of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.

Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.

Jedynie w drodze debaty publicznej można wyłonić wartości, które wszyscy uznajemy.

Those little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences.

Te kopczyki są widocznym dowodem działania prawa niezamierzonych konsekwencji.

Such people include those belonging to the entirely non-violent PMOI organisation.

Do takich ludzi należą członkowie zupełnie pokojowo nastawionego ugrupowania PMOI.

Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.

Zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa zostaną dostosowane do unijnych.

I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.

Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.

I would be grateful if you would take time to remember those who have been killed.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechcieli państwo uczcić pamięć zabitych chwilą ciszy.

Work has been done in those other countries, so why are we not learning from them?

W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?

And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.

Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.

Those are concrete concerns for our citizens and we are addressing those concerns.

Są to konkretne obawy naszych obywateli i musimy podjąć w związku z nimi działania.

Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.

Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".

Those figures all come from the Commission's last report dating from December 2006.

Wszystkie te dane pochodzą z ostatniego sprawozdania Komisji z grudnia 2006 r.

Concomitant use of those drugs with toremifene should be carefully considered.

Należy dokładnie rozważyć zastosowanie tych leków jednocześnie z toremifenem.

Xigris has similar properties to those of endogenous human Activated Protein C.

Xigris ma właściwości podobne do endogennego aktywowanego ludzkiego białka C.

The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.

Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.