How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "those"

 

"those" Polish translation

Results: 1-22 of 11340

those {pronoun}

those {pron.} (also: that)

tamte {pron.}

That was a big unification for those days, although today we take it for granted.

To była wielka unifikacja jak na tamte czasy, chociaż dzisiaj jest to dla nas oczywiste.

This is 1950 -- those were the industrialized countries, those were developing countries.

To jest 1950 - te kraje były uprzemysłowione, a tamte rozwijające się.

Those words, moreover, have become part of the Palestinian vocabulary.

Tamte słowa stały się zresztą częścią słownictwa palestyńskiego.

Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.

Tamte ofiary są dzisiaj fundamentem naszej pamięci, trwałą duchową podstawą europejskiej demokracji.

I'm sure some of you who are not so young will remember those pictures.

Na pewno starsi z was pamiętają tamte zdjęcia.

those {pron.}

tamci {pron.}

And these hackers had a word for those mysterious bugs in telegraph systems that they called bugs.

Tamci hakerzy mieli określenie na tajemnicze błędy w systemach telegraficznych: nazywali je bugami.

And especially if we start to walk like those people did, right?

Szczególnie, gdy zaczniemy chodzić, jak tamci ludzie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "those" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

For Jehovah will plead their cause, And despoil of life those that despoil them.

Albowiem Pan się podejmie sprawy ich, i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają.

As soon as they get under those rafts of kelp, the exfoliating cleaner fish come.

Jak tylko wpłyną pod kępy wodorostów, pojawia się złuszczająca ryba-oczyszczacz.

To such as keep his covenant, And to those that remember his precepts to do them.

Którzy strzegą przymierza jego, i pamiętają na przykazanie jego, aby je czynili.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

And for those who want to see more, I've got my book downstairs in the bookshop.

A dla tych, którzy chcą zobaczyć więcej, mam na dole w księgarni swoją książkę.

I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.

Dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy uważali, że ta sprawa "nas nie dotyczy”.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

What we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.

Z naszej strony potrzeba więcej troski względem ludzi uciekających przez morze.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Kto wyraził zgodę, by na mapach tych mile morskie nagle zmieniły się w kilometry?

Those are the two sides of the same internal market coin - they belong together.

Są to dwie strony z tej samej płaszczyzny rynku wewnętrznego - stanowią całość.

Those of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.

Ci z państwa, którzy mnie znają wiedzą, jak bardzo na sercu leży mi ta kwestia.

Some of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.

Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.

Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.

Właśnie takie czynniki stresogenne mają szczególny wpływ na fizjologię stresu.

The urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.

Stężenia w moczu są 5- 10- krotnie większe od wartości stwierdzanych w osoczu.

Side effects reported in children are similar to those seen in adult patients.

Skutki uboczne zaobserwowane u dzieci były podobne do tych u dorosłych pacjentów.

If those pixels fall, you can write on it, you can show patterns, images, text.

Jeśli te piksele opadną, można na nich pisać, można pokazać wzory, obrazki, tekst.

And so they lock into those receptors, and they jam recognition of the real thing.

A więc, dopasowują się do receptorów i blokują rozpoznawanie tych prawdziwych.

I spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.

Spędziłem dużo czasu w tych wczesnych latach cichutko płacząc w przebieralniach.
 

Forum results

"those" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.