Professional translators one click away

English-Polish translation for "tissue"

 

"tissue" Polish translation

Results: 1-26 of 373

tissue {noun}

tissue {noun}

tkanka {f}

When injected, the radiolabelled compound binds to malignant cancer tissue.

Po podaniu dożylnym wyznakowany radioizotopem preparat łączy się z tkanką nowotworową.

And the cancer, the body is saying the lung tissue is damaged, we need to repair the lung.

Rak, czy organizm, sygnalizuje: tkanka płucna jest uszkodzona, trzeba naprawić płuca.

Osteoblastic metastases are a type of bone metastasis where new bone tissue grows rapidly.

Przerzuty osteoblastyczne są typem przerzutów, w których szybko wzrasta nowa tkanka kostna.

Visceral adipose tissue is particularly responsive to somatropin.

Szczególnie wrażliwa na działanie somatropiny jest trzewna tkanka tłuszczowa.

Therefore kidney was considered the tissue determining the withdrawal period.

Dlatego też nerki były brane pod uwagę jako tkanka uwzględniana przy określaniu okresu karencji.

tissue {noun} (also: Kleenex)

If you don't have soap and water, wipe the inside of the cup with a clean, dry tissue or cloth, and wash the cup with soap and warm water later.

Jeśli nie jest możliwe umycie miarki z powodu braku mydła i wody, wnętrze miarki należy wytrzeć czystą, suchą chusteczką higieniczną lub szmatką, a dopiero później umyć mydłem i gorącą wodą.

tissue {noun} (also: tissue paper)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "tissue":

 

Similar translations

Similar translations for "tissue" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "tissue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The parent compound difloxacin is the major component in the faeces and tissues.

Difloksacynę w formie niezmetabolizowanej znajduje się głownie w tkankach i w kale.

You should not inject your medicine into moles, scar tissue, bruises or your navel.

Nie należy wykonywać wstrzyknięcia w znamiona, blizny, siniaki i w pępek.

This allows the difference between normal and abnormal tissue to be seen.

Umożliwia to różnicowanie pomiędzy tkankami prawidłowymi i nieprawidłowymi.

Biosearch Ireland National Cell & Tissue Culture Centre Glasnevin Dublin 9 Ireland

Biosearch Ireland, National Cell & Tissue Culture Centre, Glasnevin, Dublin 9, Irlandia.

Biosearch Ireland, National Cell & Tissue Culture Centre, Glasnevin, Dublin 9, Ireland.

Biosearch Ireland, National Cell & Tissue Culture Centre, Glasnevin, Dublin 9, Irlandia.

There's just no place that it doesn't somehow have a connective tissue to.

Nie ma żadnego miejsca, które w jakiś sposób nie miało by z tym związku.

Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadovist.

Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist.

Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadograf.

Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadograf.

Unexplained bruising (accumulation of blood under the tissues) or bleeding

niewyjaśnione siniaki (gromadzenie się krwi w tkankach) lub krwawienie,

During treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.

Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.

This helps the surgeon to remove the tumour more completely while sparing healthy tissue.

Pomaga to chirurgowi w doszczętnym usunięciu guza jednocześnie oszczędzając zdrową tkankę.

The transport of glucose in these tissues is the rate limiting step in the use of glucose.

Transport glukozy w tych tkankach jest czynnikiem ograniczającym stopień zużycia glukozy.

Skin and subcutaneous tissue disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders

brzucha, zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, suchość w gardle lub jamie ustnej

Distribution Methylnaltrexone undergoes moderate tissue distribution.

Dystrybucja Metylonaltreksonu bromek ulega rozmieszczeniu w tkankach w stopniu umiarkowanym.

bleeding into tissue or a cavity of your body (haematoma, bruising)

krwawienie z żołądka lub jelita, krwawienie z dróg rodnych, krwawienie z nosa

The maximum total tissue concentration in epithelial lining fluid, alveolar macrophages, t

Maksymalne całkowite stężenie w płynie nabłonkowym, makrofagach nic

The body cannot use this dietary fat for energy or convert it into fat tissue.

Organizm nie może zamienić tłuszczu pochodzącego z diety na energię ani na tkankę tłuszczową.

Renal and urinary disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

łącznej Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Local tissue reactions in the form of abscesses may frequently occur.

Często mogą występować miejscowe odczyny tkankowe w postaci ropni.

You should not inject your medicine into moles, scar tissue, bruises or your navel.

Nie należy wstrzykiwać leku w znamiona, blizny, siniaki i w pępek.
 

Forum results

"tissue" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: cosy, spoonful, spoonful, repayment, guard plate

Similar words

tire · tired · tiredness · tireless · tirelessly · tires · tiresome · tiring · tirteless · tisane · tissue · tissues · tit · Titan · Titania · titanic · titanium · titbit · tithe · tither · tithing

Moreover bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.