Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "tissues"

 

"tissues" Polish translation

Results: 1-24 of 88

tissues {noun}

tissue {noun}

tissue {noun}

tkanka {f}

When injected, the radiolabelled compound binds to malignant cancer tissue.

Po podaniu dożylnym wyznakowany radioizotopem preparat łączy się z tkanką nowotworową.

And the cancer, the body is saying the lung tissue is damaged, we need to repair the lung.

Rak, czy organizm, sygnalizuje: tkanka płucna jest uszkodzona, trzeba naprawić płuca.

Osteoblastic metastases are a type of bone metastasis where new bone tissue grows rapidly.

Przerzuty osteoblastyczne są typem przerzutów, w których szybko wzrasta nowa tkanka kostna.

Visceral adipose tissue is particularly responsive to somatropin.

Szczególnie wrażliwa na działanie somatropiny jest trzewna tkanka tłuszczowa.

Therefore kidney was considered the tissue determining the withdrawal period.

Dlatego też nerki były brane pod uwagę jako tkanka uwzględniana przy określaniu okresu karencji.

tissue {noun} (also: Kleenex)

If you don't have soap and water, wipe the inside of the cup with a clean, dry tissue or cloth, and wash the cup with soap and warm water later.

Jeśli nie jest możliwe umycie miarki z powodu braku mydła i wody, wnętrze miarki należy wytrzeć czystą, suchą chusteczką higieniczną lub szmatką, a dopiero później umyć mydłem i gorącą wodą.

tissue {noun} (also: tissue paper)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "tissue":

 

Similar translations

Similar translations for "tissues" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "tissues" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The parent compound difloxacin is the major component in the faeces and tissues.

Difloksacynę w formie niezmetabolizowanej znajduje się głownie w tkankach i w kale.

Unexplained bruising (accumulation of blood under the tissues) or bleeding

niewyjaśnione siniaki (gromadzenie się krwi w tkankach) lub krwawienie,

During treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.

Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.

The transport of glucose in these tissues is the rate limiting step in the use of glucose.

Transport glukozy w tych tkankach jest czynnikiem ograniczającym stopień zużycia glukozy.

Too much fluid collecting in the tissues due to irregular lymph function

gromadzenie w tkankach nadmiernej ilości płynu spowodowane nierównomiernym przepływem chłonki.

Histamine is eliminated by metabolism in kidney, liver and other tissues.

Histamina usuwana jest z organizmu w wyniku metabolizmu w nerkach, wątrobie i innych tkankach.

And, sure enough, they dissolve into your blood, and into your tissues as well.

Zapewniam, że one również rozpuszczą się w waszej krwi i tkankach.

if you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),

jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (skierowana przeciw własnym

If you have an autoimmune disease (disease arising from or directed against your own tissues),

Jeśli u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (choroba skierowana przeciw własnym

Entacapone inhibits the COMT enzyme mainly in peripheral tissues.

Entakapon hamuje aktywność enzymu COMT głównie w tkankach obwodowych.

Mild oedema (accumulation of water in the tissues) has been observed.

Obserwowano niewielkie obrzęki (gromadzenie się wody w tkankach).

After intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.

Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.

6. er If you notice a spot of blood at the injection site dab away with a cotton ball or tissues.

Jeśli w miejscu ukłucia pojawi się kropla krwi, należy ją delikatnie wytrzeć wacikiem lub ic

Thus, it appears that the conversion of fosaprepitant to aprepitant can occur in multiple tissues.

Wydaje się zatem, że fosaprepitant może być przekształcany w aprepitant w wielu tkankach.

Unchanged Halofuginone is the major component in the tissues.

Główną substancją występującą w tkankach jest niezmieniony halofuginon.

Irregular heartbeat, dilated blood vessels, hiccup, water retention in the tissues, feeling cold.

Nieregularne bicie serca, rozszerzenie naczyń, czkawka, zatrzymanie wody w tkankach, uczucie zimna.

Hydrolysis of the acetamide group was measurable in a large number of tissues including blood cells.

Hydrolizę grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, w komórkach krwi.

Ecchymosis easily occurs in the soft tissues of the eyelid.

Drobne wybroczyny krwawe powstają łatwo w miękkich tkankach powieki.

Distribution Oxybutynin is widely distributed in body tissues following systemic absorption.

Dystrybucja leku Po podaniu ogólnoustrojowym oksybutynina jest rozprowadzana w tkankach całego ciała.

rashes (may be red, raised, itchy), severe swelling of the skin and other tissues

Częste działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to carry coals to Newcastle, cock of the walk, to feel someone's collar, fall off the wagon, to die in the last ditch

Similar words

tired · tiredness · tireless · tirelessly · tires · tiresome · tiring · tirteless · tisane · tissue · tissues · tit · Titan · Titania · titanic · titanium · titbit · tithe · tither · tithing · titillating

Have a look at the English-French dictionary by bab.la.