Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "Tony"

 

"Tony" Polish translation

Results: 1-8 of 8

Tony {noun}

Tony {pr.n.}

Tony {pr.n.}

Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier F- 69007 LYON FRANCJA

Marketing authorisation holder MERIAL 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francja

MARKETING AUTHORISATION HOLDER MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCE

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCJA

Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON Francja

Please, please, give us Tony Blair as the first President of Europe.

Proszę, bardzo proszę: niech Tony Blair zostanie pierwszym prezydentem Europy.

Tony {noun}

Tony {pr.n.}

Tony {pr.n.}

Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier F- 69007 LYON FRANCJA

Marketing authorisation holder MERIAL 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francja

MARKETING AUTHORISATION HOLDER MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCE

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCJA

Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France

Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON Francja

Please, please, give us Tony Blair as the first President of Europe.

Proszę, bardzo proszę: niech Tony Blair zostanie pierwszym prezydentem Europy.

tony {noun}

tons {pl}

tony {f pl}

These whales are about 40 feet long, and weighing over 40 tons.

Te wieloryby są długie na 44 stopy (~13,5m), i ważą jakieś cztery tony.

So you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.

Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.

It's an average of about five tons for everyone on the planet.

Poniżej jednej tony na mieszkańca najbiedniejszych krajów.

If the fetus continues to grow at this speed for the entire nine months, it would be 1,:,5 tons at birth.

Gdyby rozwijał się w tym tempie przez 9 miesięcy, podczas porodu ważyłby 1,5 tony.

You need people to want to wear tons of clothes.

Potrzeba ludzi, którzy będą chcieli nosić tony ubrań.

ton {noun}

tone {noun}

ton {m} (also: dźwięk, tona, sygnał, odcień)

As you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.

Jak pan wie, jest tam dokument konsultacyjny, któremu celowo nadano swobodny ton.

I welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.

Cieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.

Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.

Być może nie było to prawdą, ale istnieje taki ton głosu, który nie kłamie.

What I do strongly oppose, however, is the federalist tone of various amendments.

To, czemu jednak stanowczo się sprzeciwiam, to federalistyczny ton poszczególnych poprawek.

The tone and the content of the correspondence must be called remarkable, to say the least.

Ton i treść tej korespondencji muszą być uznane za niezwykłe, mówiąc oględnie.

pitch {noun} [mus.]

ton {m} [mus.] (also: tonacja, wysokość)

Febrile convulsion and high-pitched crying have been reported rarely.

Rzadko występowały drgawki gorączkowe i płacz o wysokim tonie.

Rare: ataxia, convulsion, headache, high pitched crying, hyperkinesia, hypersomnia, lethargy, tremor.

Rzadko: ataksja, drgawki, bóle głowy, płaczliwość o wysokim tonie, hiperkineza, nadmierna senność, letarg, drżenie.

Other side effects include irritability, sleepiness, fever, diarrhoea, vomiting, loss of appetite, middle ear infection, and unusual high-pitched crying.

Inne działania niepożądane to: drażliwość, senność, gorączka, biegunka, wymioty, utrata łaknienia, infekcje ucha środkowego oraz nietypowy płacz o wysokim tonie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "ton":

 

Context sentences

Context sentences for "Tony" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I rather liked the reference to Tony Blair.

Podobało mi się porównanie z Tonym Blairem.

Remember Tony Blair.

Pamiętajmy o Tonym Blairze.

Tony Blair being used as a mounting block, and Rumsfeld and Bush laughing with some Abu Ghraib photos behind, and the seriousness, or the intellect, of Bush.

George Bush użyty jako podnóżek. ~~~ I Rumsfeld i Bush śmiejący się a w tle zdjęcia z więzienia w Abu Ghraib, a także powaga albo intelekt Busha.
 

Forum results

"Tony" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

tonne · tonner · tonnes · tons · tonsil · tonsilitis · tonsillitis · tonsils · tonsure · tontine · tony · too · tool · toolbar · toolbox · toolholder · tooling · toolkit · toolroom · tools · toot

Search for more words in the Chinese-English dictionary.