Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "to undo"

 

"to undo" Polish translation

Results: 1-75 of 86

to undo {verb}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to take to pieces)

rozkręcić (rozłożyć na części) {vb}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to take to pieces)

rozkręcać (rozłożyć na części) {ipf. v.}

to undo [undid|undone] {vb} [IT]

cofać [cofam|cofał] {ipf. v.} [IT]

to undo [undid|undone] {vb} (also: to unbuckle, to unbutton, to unzip)

rozpiąć {pf. v.}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to unbutton, to unzip, to unbuckle, to unloose)

rozpinać {ipf. v.}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to untie)

odwiązać {pf. v.}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to untie)

to undo [undid|undone] {vb} (also: to turn away, to turn, to divert, to invert)

We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.

Myślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.

You can't undo it.

Nie możecie tego odwrócić.

to undo [undid|undone] {vb} (also: to withhold, to rewind, to take back, to draw back)

cofnąć {vb}

Maybe it was decided earlier to build the House of European History, but it is still possible to undo that decision.

Być może decyzję o budowie Domu Historii Europejskiej podjęto wcześniej, ale wciąż można ją cofnąć.

(Laughter) But fortunately, our digital man has "undo."

(Śmiech) Na szczęście błąd można "cofnąć".

We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.

Myślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.

To undo a restoration:

Aby cofnąć przywracanie:

If you make changes to your contacts that you want to undo, you can restoreyour full contacts list to an earlier saved version.

Jeśli wprowadzisz zmiany w kontaktach, a później postanowisz je cofnąć, możesz przywrócić pełną listę kontaktów do wersji zapisanej wcześniej.

to undo [undid|undone] {vb} (also: to stretch)

to undo [undid|undone] {vb} (also: to deflect, to upturn, to supinate, to revert)

to undo [undid|undone] {vb} (also: to remove)

  odczynić {vb}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to drop, to recall, to call off, to withdraw)

odwołać {pf. v.}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to become undone, to stretch)

rozpiąć się {r. v. pf.}

to undo [undid|undone] {vb} (also: to remove)

  odczyniać {ipf. v.}

undo {verb}

undo [undid|undone] (imperative) {vb} [IT]

cofnij (tryb rozkazujący) {vb} [IT]

do {noun}

do {noun} [Brit.] [coll.] (also: hilarity, bash, fun, great fun)

ubaw {m} [coll.]

do {noun} [coll.] (also: bash)

jubel {m} [coll.]

to do {verb}

to do [did|done] {vb} (also: to make, to perform, to rig up)

zrobić {vb}

This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.

W tym roku okaże się, co Parlament może zrobić, a czego uczynić nie jest w stanie.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.

Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.

And I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.

Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.

And I've shown this to engineers at big companies, and they say they can't do this.

Pokazałem to inżynierom z dużych firm i powiedzieli, że nie mogą tego zrobić.

to do [did|done] {vb} (also: to make, to perform)

We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.

Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.

And people like us want to do things that destroy plants, and their habitats.

A my, ludzie, chcemy robić rzeczy, które niszczą rośliny i ich naturalne środowiska.

We are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.

W tym kraju nie musimy robić tego, co jest lubiane w innych państwach członkowskich.

Well, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.

Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.

Well, we all know what we need to do with a time bomb: we need to defuse it.

W porządku, wszyscy wiemy, co mamy robić z bombą zegarową: musimy ją rozbroić.

to do [did|done] {vb} (also: to make)

uczynić {vb}

This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.

W tym roku okaże się, co Parlament może zrobić, a czego uczynić nie jest w stanie.

I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way.

Myślę, że możemy to wszyscy uczynić teraz. Komisja jest gotowa iść w tym kierunku.

We should do everything possible to continue on the path that you have taken.

Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby podążać obraną przez pana drogą.

For this reason, there are numerous things we must do and these will take time.

W związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.

That is quite simply what the Commission must do; it was created for that purpose.

To, mówiąc w uproszczeniu, powinna uczynić Komisja; została do tego powołana.

to do [did|done] {vb} (also: to make, to perform, to render)

In any case, I do often like to distinguish between capitalism and liberalism.

W każdym razie lubię często czynić rozróżnienie pomiędzy kapitalizmem a liberalizmem.

We should practise what we preach, and this is what we are going to do in 2008.

Powinniśmy praktykować to, co postulowaliśmy i będziemy to czynić w 2008 r.

Europe must do the same if it is to continue playing a major role on the world stage.

Europa musi czynić to samo, jeśli ma nadal odgrywać główną rolę na arenie światowej.

That is what I intend to do, and I also hope to have your support in this regard.

To właśnie zamierzam czynić i mam również nadzieję na państwa wsparcie w tym zakresie.

All they needed to do that more quickly and to do it better was a little bit of capital.

Wszystko czego potrzebowali, by czynić to szybciej i lepiej to niewielki kapitał.

to do [did|done] {vb} (also: to fill, to fill in, to fill up, to fulfill)

We want to do what we see as our duty to our electorate.

Pragniemy wypełnić naszą powinność wobec wyborców.

We do not need to devise a new approach as such; rather, we must close the gaps in the existing system.

Nie potrzebujemy opracowywać nowego podejścia jako takiego; musimy raczej wypełnić luki w istniejącym systemie.

This is our first and foremost task, and we will have to do it with diplomatic and political support.

To jest nasze główne i najważniejsze zadanie, które będziemy musieli wypełnić ze wsparciem dyplomatycznym i politycznym.

Their case files have been lost, or they do not know how to complete the application by themselves, and cannot afford a lawyer.

Zaginęły dokumenty ich spraw lub sami nie potrafią wypełnić wniosku, a nie stać ich na adwokata.

This is a bit shocking, because in fact our government is relying on that for us to meet Kyoto, and do all those kind of things.

To wydaje się trochę szokujące ponieważ faktem jest że nasz rząd stara się wypełnić zobowiązania z Kyoto i robi wszystkie te rzeczy.

to do [did|done] {vb} (also: to fill out, to fulfil, to fulfill, to realize)

Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.

Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.

The Commission has done so by presenting this plan and will continue to do so to ensure its implementation.

Komisja osiągnęła ten cel dzięki przedstawieniu przedmiotowego planu i będzie nadal wypełniać swoje obowiązki, by zagwarantować wdrożenie planu.

I can't actually sit with my foreign minister or my prime minister again with a smile on my face and do what I used to do gladly for them.

Nie mogłem przecież pracować z ministrem spraw zagranicznych albo z premierem jak gdyby nigdy nic i tak, jak wcześniej z zadowoleniem wypełniać swoje obowiązki.

It is the duty of every Member State within the eurozone to fulfil its commitments to that zone and it is the job of other participating states to ensure that they do so.

Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego w strefie euro jest wypełniać swoje zobowiązania wobec strefy, a inne uczestniczące państwa mają to zagwarantować.

The European Union and its 27 Member States must each do their bit, and we must monitor the situation to make sure that civil rights are respected throughout Europe.

Unia Europejska i 27 państw członkowskich muszą wypełniać swoje zadania, a my musimy monitorować sytuację, aby zapewnić przestrzeganie praw obywatelskich w całej Europie.

to do [did|done] {vb} (also: to make up for)

odrobić {vb}

That, however, is not the end of things: the industry itself also needs to do its own homework.

To jednak nie zamyka ostatecznie sprawy: sam sektor też musi odrobić swoje zadanie domowe.

to do one’s homework

odrobić zadanie domowe

to do one’s homework

odrobić pracę domową

Here in Parliament, we must first do our homework in order to develop some kind of negotiating position in relation to the Council.

Tu, w Parlamencie, musimy odrobić zadanie domowe w celu rozwoju dowolnego stanowiska negocjacyjnego w odniesieniu do Rady.

(PL) Mr President, if, today, we have to learn the lessons and do some homework after what has happened in Japan, we should do so with great caution.

(PL) Jeśli mamy dzisiaj wyciągać wnioski i odrobić lekcje po wydarzeniach w Japonii, to powinniśmy zachować przy tym dużą ostrożność.

to do [did|done] {vb} (also: to play, to pull off)

odstawić {vb} [coll.]

If symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.

Jeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.

Why don't you leave the euphemisms aside and call things by its name, with all its rawness

Czemu nie odstawisz na bok eufemizmów i zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu, z całą surowością.

Stopping treatment with Lyrica should also be done gradually, over at least one week.

Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia.

Abrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi (zjawiska z odbicia).

Most of the adverse reactions occurring during the studies were mild and generally did not require discontinuation of therapy.

Większość działań niepożądanych występujących podczas badań była łagodna i na ogół nie wymagała odstawienia leku.

to do [did|done] {vb} (also: to make up for)

odrabiać {ipf. v.}

to do one’s homework

odrabiać pracę domową

Also, referring to the UK VAT rate, he said that 'all this will do is raise Britain's debt to a level that will take a whole generation to work off'.

Również, nawiązując do brytyjskich stawek VAT, stwierdził, że "wszystko to zwiększy dług brytyjski do poziomu, który będzie odrabiać całe pokolenie.”

It's the dumb kid, the troublemaker, the one who never does his homework.

Głupek, awanturnik, ten, który nigdy nie odrabia zadań domowych.

We are doing our homework on the financial market reform, as a response to several colleagues.

W odpowiedzi kilku naszym kolegom, mogę powiedzieć, że odrabiamy lekcje z reformy regulacji rynku finansowego.

David was doing his homework too.

David też odrabiał zadane lekcje.

to do [did|done] {vb} (also: to play, to act, to pull off)

odstawiać [odstawiam|odstawiał] {ipf. v.} [coll.]

Do not reduce or stop taking your medicine unless your doctor tells you to.

Nie wolno zmniejszać dawki leku ani odstawiać go bez zalecenia lekarza.

Do n't stop taking Volibris without your doctor's advice.

Nie należy odstawiać leku Volibris bez uzgodnienia tego z lekarzem.

Do not stop Tasmar or any other Parkinson's medications without telling your doctor as this may increase the risk of NMS.

Bez wiedzy lekarza nie należy odstawiać preparatu Tasmar, ani jakichkolwiek innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona, gdyż może to zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu NMS.

to do [did|done] {vb} (also: to shape, to style, to set)

modelować (włosy) {ipf. v.}

So the idea there was that one must be able to -- how do you say? -- model price variation.

Głównym zamysłem było to, że trzeba umieć -- jak to się mówi? ~~~ -- modelować wahanie kursów.

to do [did|done] {vb} (also: to shape, to style, to set)

wymodelować (włosy) {pf. v.}

And the first thing you do is you calculate the vibrational spectrum of coumarin, and you smooth it out, so that you have a nice picture of what the sort of chord, so to speak, of coumarin is.

Trzeba obliczyć spektrum wibracyjne kumaryny Trzeba obliczyć spektrum wibracyjne kumaryny i wymodelować ładny obraz akordu kumaryny.

to do [did|done] {vb} (also: to style, to brush, to comb)

uczesać {pf. v.}

to do [did|done] {vb} (also: to be up to)

porabiać {ipf. v.} [coll.]

to do [did|done] {vb} (also: to curl)

fryzować {ipf. v.}

to do [did|done] {vb}

wyprawiać {ipf. v.} [coll.]

What Robert Mugabe is doing is unacceptable.

To, co wyprawia Robert Mugabe, jest nie do przyjęcia.

And they're like, "What's that girl doing?"

"Co ona wyprawia?", ~~~ pytają.

What the Frigoris you doing?

Co ty do jasnej Frigoris wyprawiasz?

Rabbit, what on earth are you all doing?

Króliku, co ty wyprawiasz?

And you notice what it does.

Zobaczcie co ona wyprawia.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "undo":

Synonyms (English) for "do":

 

Context sentences

Context sentences for "to undo" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.

W dłuższej perspektywie może to zaważyć na powodzeniu tej obiecującej inicjatywy.

These efforts will be completely undone by this draft bilateral agreement.

Przedmiotowy projekt umowy dwustronnej całkowicie zniweczy podjęte wysiłki.

(DE) Madam President, unfortunately, none of us can undo the Deepwater Horizon accident.

(DE) Pani przewodnicząca! Niestety nikt z nas nie cofnie wypadku Deepwater Horizon.

The fact is that, through our decision today, we can undo this error.

Dzisiaj możemy jednak naprawić ten błąd, przyjmując proponowaną decyzję.

There's a huge slack in that system; with the right pricing we can undo that.

Ten system ma wady. ~~~ Odpowiednimi cenami możemy to zmienić.

I am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.

Jestem przekonany, że zdeterminowani przeciwnicy wykorzystają ją, by zniweczyć projekt europejski.

Please note that once you delete an account, you can't undo the deletion.

Pamiętaj, że po usunięciu konta nie będzie można go odzyskać.

Abyei must not reach a point of no return that would undo more than six years of negotiations.

Abyei nie może znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, co mogłoby zaprzepaścić sześcioletnie negocjacje.

First they undo two referendums rejecting the Constitution.

Najpierw niweczą oni dwa referenda odrzucające konstytucję.

Admittedly, whether doing or undoing, one is still taking action.

Trzeba przyznać, że przynajmniej podjęto jakieś działania.

Now, if we had an "undo" button, and we could go back and isolate it and grab it when it first started.

Gdybyśmy szybko ją znaleźli, i mieli wczesne wykrycie i wczesną reakcję.

the people of Chemosh is undone; for thy sons are taken away captive, and thy daughters into captivity.

zaginieć lud Chamosowy; bo synowie twoi zabrani będą w niewolę, i córki twoje do więzienia.

And even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.

Nawet ci, którzy sami się nie zabili zdawali się być unicestwieni przez własny talent.

All these deeds in the name of justice were his undoing.

Zgubiły go właśnie te działania w imię sprawiedliwości.

I spent a lot of time undoing Richard Meier's aesthetic.

Spędziłem wiele czasu burząc estetykę Richarda Meiera.

A review of the flexibility mechanisms in 2014 risks undoing all that good work.

Przegląd mechanizmów elastyczności w 2014 roku wiąże się z ryzykiem zniweczenia wszystkich dobrych osiągnięć.

It is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation.

Naszym obowiązkiem jest naprawienie szkód, które wyrządziliśmy na świecie, jeśli tylko taka możliwość istnieje.

If we make a mistake, however, we must undo it.

Jeżeli popełniamy jednak błąd, musimy się z niego wycofać.

On the other hand, the efforts made by professionals to adapt to the legislation in force today will be undone.

Z drugiej strony zniweczone zostaną wysiłki profesjonalistów w zakresie dostosowania się do obowiązującego obecnie ustawodawstwa.

Wail, ye inhabitants of Maktesh; for all the people of Canaan are undone; all they that were laden with silver are cut off.

Narzekajcie wy, którzy mieszkacie wewnątrz: bo wygładzony będzie wszystek lud kupiecki, wygładzeni będą wszyscy, którzy srebro noszą.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

In the English-Polish dictionary you will find more translations.