Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "to use"

 

"to use" Polish translation

Results: 1-83 of 21664

to use {verb}

to use [used|used] {vb} (also: to make use of)

użyć {vb}

months Use product immediately after opening and discard any unused amount.

miesięcy Produkt należy użyć bezpośrednio po otwarciu i wyrzucić pozostałość.

To use this tool, select the text that's formatted in the way that you want to copy.

Aby użyć tego narzędzia, zaznacz tekst sformatowany w sposób, który chcesz skopiować.

So my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?

Moją reakcją było więc, czy można jakoś użyć to wszystko jako jedynie symbol czy znak?

Use a different Enbrel pre-filled syringe, then contact your pharmacist for assistance.

Należy użyć innej ampułkostrzykawki i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

If you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.

Metatagu robots można użyć do przekazania instrukcji robotom, łącząc żądane instrukcje.

to use [used|used] {vb} (also: to employ, to make use of)

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use solutions that contain visible particles or that are cloudy (G).

Nie używać roztworów zawierających widzialne cząteczki stałe lub mętnych (G).

Do not use Neulasta if you notice it is cloudy or there are particles in it.

Nie używać leku Neulasta, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Pylobactell after the expiry date which is stated on the carton.

Nie używać produktu Pylobactell po upływie terminu ważności zaznaczonego na pudełku.

to use [used|used] {vb} (also: to make use of, to harness, to put upon, to play on)

wykorzystać {pf. v.}

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.

My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.

We can also make use of existing networks and the social partners for this purpose.

Możemy także wykorzystać do tego celu istniejące już sieci i partnerów społecznych.

However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.

Kapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.

to use [used|used] {vb} (also: to abuse, to utilize, to exploit, to harness)

Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.

Nie warto jej wykorzystywać, by niepokoić sąsiadów czy otwierać stare rany.

Secondly, better and efficient use should be made of budgetary support.

Po drugie, należy lepiej i skuteczniej wykorzystywać wsparcie budżetowe.

This is important if even better use is to be made of the limited resources for research.

Jest to ważne, jeżeli mamy lepiej wykorzystywać ograniczone środki na badania.

You shouldn't use the machine until you get the basics of the subject.

Nie powinno się wykorzystywać maszyn dopóki podstawy przedmiotu są niejasne.

The camera can also use audio for detection, and trigger alarms or recordings.

Kamera może również wykorzystywać dźwięk do wykrywania, wyzwalania alarmów lub nagrywania.

to use [used|used] {vb} (also: to apply, to conform to, to employ)

zastosować {pf. v.}

If you could get pregnant, you need to use contraception while you use Avonex.

Jeśli pacjentka może zajść w ciążę, powinna zastosować antykoncepcję podczas przyjmowania

If no drop appears, use a different pen, and return the faulty pen to your provider.

Jeśli nie pojawi się kropla, należy zastosować inny dozownik, a zepsuty zwrócić dostawcy.

And we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.

Możemy zastosować elektrody czy antenki, aby wychwycić sygnały i nakazać ręce poruszyć się.

But I think we can use their techniques and apply them to healthy food.

Możemy wykorzystać ich sposoby, i zastosować je do zdrowej żywności.

If you forget to use TRAVATAN, continue with the next dose as planned.

Pominięcia zastosowania leku TRAVATAN: należy zastosować następną dawkę w planowanym czasie.

to use [used|used] {vb} (also: to take advantage, to benefit)

skorzystać {pf. v.}

Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.

Proszę mi pozwolić skorzystać z tej szczególnej okazji, aby zapytać o podstawy prawne.

To insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options: ~~~

Aby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:

We really must now make use of the opportunities offered by the new Treaty of Lisbon, too.

Naprawdę musimy teraz skorzystać z możliwości, jakie daje nam nowy traktat lizboński.

Why not use those good examples for the countries that still have a problem?

Dlaczego kraje, które nadal mają problem, miałyby nie skorzystać z tych dobrych przykładów?

Make use of the community instruments, in particular, to promote democracy.

Proszę skorzystać w szczególności z instrumentów wspólnotowych w celu promowania demokracji.

to use [used|used] {vb} (also: to reach)

sięgnąć {pf. v.}

We must use trade policy instruments to ensure effective prevention of free trade violations.

Musimy sięgnąć po instrumenty polityki handlowej, by skutecznie zapobiegać naruszeniom wolnego handlu.

What I will do: I will use my panther-like reflexes.

DH: Złapałem Aby sięgnąć i złapać ją stalowym uściskiem.

It came up with a so-called scrapping premium, in other words, it used the national budget to finance a scheme to stabilise the automobile industry.

Wprowadzili tak zwaną premię za złomowanie, czyli sięgnęli po środki z budżetu państwa na finansowanie systemu stabilizacji przemysłu motoryzacyjnego.

Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.

Dwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.

to use [used|used] {vb} (also: to refer)

sięgnąć (korzystać z informacji) {pf. v.}

to use [used|used] {vb} (also: to refer)

sięgać [sięgam|sięgał] (korzystać z informacji) {ipf. v.}

These are instruments that are in place but are being not used.

Takimi instrumentami dysponujemy, lecz nie sięgamy po nie.

Yemenis are using cartoons and art, paintings, comics, to tell the world and each other about what's going on.

Jemeńczycy sięgają po satyrę, sztukę, malarstwo, komiks, by powiedzieć światu i sobie wzajemnie co się dzieje.

Unfortunately, this is a political tool often used by populist parties to turn the majority against the minority.

Niestety po to narzędzie polityczne często sięgają populiści, aby zwrócić większość przeciwko mniejszości.

That is why we have been supporting the Court using the various instruments at our disposal that the Minister has already mentioned.

Dlatego wspieraliśmy Trybunał sięgając po rozmaite instrumenty, które mieliśmy do dyspozycji - o czym wspominał już pan minister.

Organised crime is becoming ever more sophisticated and regularly uses European or international networks for its activities.

Przestępczość zorganizowana sięga po coraz bardziej wyrafinowane metody i regularnie wykorzystuje do swoich działań sieci europejskie lub międzynarodowe.

to use [used|used] {vb} (also: to reach)

zażyć {vb}

How much Emselex to take Emselex is intended for use in adults (people aged 18 years or older).

Ile leku Emselex zażyć Emselex jest przeznaczony do stosowania u dorosłych (osób w wieku 18 lat i starszych).

If your breakthrough pain is not relieved after 30 minutes, use only 1 more tablet of Effentora at this time.

Jeśli ból przebijający nie ustępuje po 30 minutach, można zażyć dodatkowo tylko jedną tabletkę leku Effentora.

If you forget to use Effentora If the breakthrough pain is still ongoing, you may take Effentora as prescribed by your physician.

Pominięcie zastosowania leku Effentora Jeśli wciąż odczuwany jest ból przebijający, można zażyć lek Effentora zgodnie z zaleceniem lekarza.

to use [used|used] {vb} (also: to consume, to use up)

konsumować [konsumuję|konsumował] (zużywać) {ipf. v.}

to use [used|used] {vb} (also: to treat, to handle)

to use [used|used] {vb} (also: to treat, to handle, to do without, to make do)

obejść się {r. v.}

to use [used|used] {vb} (also: to make use of)

Use science to, you know, work backwards and say, "Well, really, what were they thinking?"

Posłużyć się nauką by, no wiecie, spojrzeć wstecz i powiedzieć "Hmm, ciekawe co oni sobie myśleli?"

But in a difficult situation, let us use common sense.

W trudnej sytuacji należy jednak posłużyć się zdrowym rozsądkiem.

Right now, Russia is once again attempting to use the issue of energy and energy prices as a political weapon.

Właśnie teraz Rosja raz jeszcze próbuje posłużyć się sprawą energii i cenami energii jako bronią polityczną.

I should just like to use three words.

Chciałabym w swojej wypowiedzi posłużyć się trzema słowami.

More than ever, we can now use what in science is called a 'natural experiment'.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy w stanie posłużyć się czymś, co nauka nazywa eksperymentem w warunkach naturalnych.

However, we must not use the financial crisis as an excuse for putting at risk what we have jointly achieved.

Nie możemy jednak posługiwać się kryzysem finansowym jako pretekstem do narażenia tego, co wspólnie osiągnęliśmy.

To rescue human rights, and to rescue democracy, we must use a language which is understood in Minsk.

Żeby ratować prawa człowieka, żeby ratować demokrację musimy posługiwać się językiem, który w Mińsku zostanie zrozumiany.

Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.

Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Can use the language effectively and flexibly in his/her social and professional life or in training and studies.

Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Some deaf people are unable to use sign language, while some blind people do not have access to blind assistance services.

Niektórzy niesłyszący nie są w stanie posługiwać się językiem migowym, a niektórzy niewidzący nie mają dostępu do usług pomocy dla niewidzących.

to use [used|used] {vb} (also: to make use of, to oneself, to make use, to grab for)

Ask your pharmacist for instructions on how to use the syringe correctly.

Farmaceuta udzieli informacji jak właściwie korzystać z takiej strzykawki.

It is when we need cooperation that we must use the European institutions.

Z instytucji europejskich winniśmy korzystać tylko wówczas, gdy potrzebujemy współpracy.

If your licence is from an EU country, you can use it throughout the EU.

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju UE, możesz z niego korzystać w całej UE.

Who knows what we'll be able to do when we learn to make more use of it.

Kto wie co będziemy w stanie zrobić, kiedy nauczymy się z niej lepiej korzystać.

In other words, it does not intend to make use of the Directive to water down standards.

Innymi słowy, nie zamierza korzystać z tej dyrektywy w celu obniżenia standardów.

use {noun}

use {noun} (also: application)

Therefore, concomitant use should be undertaken with caution (see section 4.4).

Dlatego jednoczesne stosowanie należy podejmować ostrożnie (patrz punkt 4. 4).

The use of Protopic ointment under occlusion has not been studied in patients.

Stosowanie maści Protopic pod opatrunkiem okluzyjnym nie było badane u pacjentów.

Concomitant use of entacapone and non-selective monoamine oxidase (MAO-A and MAO-B)

Jednoczesne stosowanie entakaponu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy

The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.

The use of Protopy ointment under occlusion has not been studied in patients.

Stosowanie maści Protopy pod opatrunkiem okluzyjnym nie było badane u pacjentów.

use {noun}

użycie {n}

The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.

Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.

What would happen if we allowed the use of these juggernauts of up to 60 tonnes?

Co by się stało, gdybyśmy zezwolili na użycie tych kolosów ważących do 60 ton?

In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.

Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.

Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.

Druga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.

The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.

Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.

use {noun}

użytek {m}

Now we have really made use of this, and we have tried to squeeze a lot of data into the system.

Robiąc z nich prawdziwy użytek spróbowaliśmy wprowadzić do systemu bardzo dużą ilość danych.

Then we use the information that's already in the lab report.

Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.

European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.

Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.

I agree with many others that, at all events, we must strengthen and make use of Europol and Eurojust.

Zgadzam się z wieloma osobami, iż musimy wzmocnić i czynić użytek z Europolu i Eurojustu.

I think we will count on the national and regional authorities to make good use of these new facilities.

Spodziewamy się, że władze krajowe i regionalne zrobią właściwy użytek z tych nowych instrumentów.

use {noun} (also: advantage, avail, percentage, benefit)

It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.

Oznacza ona lepszą korzyść i obsługę konsumentów, a także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.

W pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.

not recommended unless an assessment of the benefit/ risk to the patient justifies the use of voriconazole (see section 4.4).

worykonazolem, chyba że ocena korzyść/ ryzyko potwierdzi stosowanie worykonazolu (patrz punkt 4. 4)

The company also presented published information supporting the use of 90Y in radiolabelling other medicines.

Przedstawiła ona również opublikowane informacje przemawiające na korzyść zastosowania 90Y do znakowania radioaktywnego innych leków.

What is the use of common agreements on health and safety at work if that is what Member States are after?

Jaka jest korzyść z porozumień zbiorowych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, skoro państwa członkowskie ich nie przestrzegają?
 

Synonyms

Synonyms (English) for "use":

 

Similar translations

Similar translations for "to use" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to use" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Intravenous use Intravenous use Intravenous use Intravenous use Intravenous use

Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne

Administration Valtropin is intended for subcutaneous use after reconstitution.

Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.

The bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.

Biodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.

Do not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.

Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.

Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

In this case, the 5-mg daily dose should be used following a 60-mg starting dose.

W takim przypadku po wstępnej dawce 60 mg należy stosować dawkę 5 mg raz na dobę.

Agenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.

Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.

The concomitant use of trabectedin with alcohol must be avoided (see section 4.5).

Należy unikać jednoczesnego stosowania trabektedyny i alkoholu (patrz punkt 4. 5).

There is insufficient information on the use of posaconazole in pregnant women.

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania pozakonazolu u kobiet w ciąży.

For matters relating to pharmacovigilance for medicinal products for human use

W sprawach dotyczących obserwacji skutków stosowania produktów leczniczych u ludzi

There are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.

Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

urticaria · urticarial · Uruguay · US · USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · user-made

Search for more words in the Danish-English dictionary.