EN use
volume_up
{noun}

use (also: application)
The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.
Erectile dysfunction medicinal products: concomitant use is not recommended.
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Efektywne i skuteczne stosowanie pestycydów jest koniecznością.
use
The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.
In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
Another strategy that we have followed is actually to use decellularized organs.
Inny sposób, który opracowaliśmy to użycie organów pozbawionych komórek.
use
Then we use the information that's already in the lab report.
Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.
But I guess somebody will find a use for them someday."
Ale sądzę, że któregoś dnia ktoś zrobi z nich użytek.”
European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.
use (also: account, advantage, avail, benefit)
It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.
Oznacza ona lepszą korzyść i obsługę konsumentów, a także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.
W pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.
not recommended unless an assessment of the benefit/ risk to the patient justifies the use of voriconazole (see section 4.4).
worykonazolem, chyba że ocena korzyść/ ryzyko potwierdzi stosowanie worykonazolu (patrz punkt 4. 4)

Context sentences for "use" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAcceptable Use Policy
Englishwhat's the use of sth
Englishemail already in use
Englishit’s no use crying over spilt milk
Englishno use crying over spilt milk
Englishthe use of sb's legs
Englishin accordance with intended use
Englishto go out of use
Englishto be out of use
Englishto be no longer in use
Englishpiled timber wood for industrial use
Englishto use best efforts
EnglishThere is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
EnglishDo not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishDo not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.
Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishAdministration Valtropin is intended for subcutaneous use after reconstitution.
Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.