Professional translators one click away

English-Polish translation for "to use"

 

"to use" Polish translation

Results: 1-83 of 21997

to use {verb}

to use [used|used] {vb} (also: to employ, to make use of)

używać {vb}

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.

Mądra osoba wie, jak używać tych zdolności moralnych w służbie właściwym celom.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.

do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.

And you can -- you can use really natural hand gestures to like, go like this.

Możecie... używać całkiem naturalnych gestów, żeby, na przykład, zrobić coś takiego.

Do not use after the expiry date (EXP) which is stated on the carton and the bottle.

Nie używać po upływie daty ważności (EXP) podanej na pudełku i na etykiecie.

to use [used|used] {vb} (also: to make use of)

użyć {vb}

But I would like to echo what the Commissioner said and use the word 'incentive'.

Ale chciałbym powtórzyć to, co powiedział pan komisarz, i użyć slowa "zachęta”.

And not only integrate a photo detector here, but maybe use the camera inside.

I nie tylko zintegrować z nimi fotodetektor, ale może i użyć aparatu w środku.

We need to improve the necessary skills, and we need the courage to use them.

Musimy poprawić niezbędne umiejętności, potrzebujemy też odwagi, żeby ich użyć.

months Use product immediately after opening and discard any unused amount.

miesięcy Produkt należy użyć bezpośrednio po otwarciu i wyrzucić pozostałość.

To use this tool, select the text that's formatted in the way that you want to copy.

Aby użyć tego narzędzia, zaznacz tekst sformatowany w sposób, który chcesz skopiować.

to use [used|used] {vb} (also: to make use of, to harness, to put upon, to play on)

You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.

Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

We must consider how we can make the best possible use of the resources we have.

Musimy teraz zastanowić się, jak najlepiej możemy wykorzystać dostępne zasoby.

We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.

My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.

to use [used|used] {vb} (also: to abuse, to utilize, to exploit, to harness)

We have to make far better use of the potential of entrepreneurs in Europe.

Należy znacznie lepiej wykorzystywać potencjał europejskich przedsiębiorstw.

The economy of the future will make efficient use of its natural resources.

Gospodarka przyszłości będzie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby naturalne.

Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.

Nie warto jej wykorzystywać, by niepokoić sąsiadów czy otwierać stare rany.

Secondly, better and efficient use should be made of budgetary support.

Po drugie, należy lepiej i skuteczniej wykorzystywać wsparcie budżetowe.

This is important if even better use is to be made of the limited resources for research.

Jest to ważne, jeżeli mamy lepiej wykorzystywać ograniczone środki na badania.

to use [used|used] {vb} (also: to apply, to conform to, to employ)

In both cases, on the following day you should use a new patch at the usual time.

W obu przypadkach następnego dnia należy zastosować nowy plaster o zwykłej porze.

And so they know now that they can use this strategy in future oil spills.

Teraz wiadomo, że można zastosować tę strategię przy wyciekach ropy w przyszłości.

If you could get pregnant, you need to use contraception while you use Avonex.

Jeśli pacjentka może zajść w ciążę, powinna zastosować antykoncepcję podczas przyjmowania

If no drop appears, use a different pen, and return the faulty pen to your provider.

Jeśli nie pojawi się kropla, należy zastosować inny dozownik, a zepsuty zwrócić dostawcy.

And we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.

Możemy zastosować elektrody czy antenki, aby wychwycić sygnały i nakazać ręce poruszyć się.

to use [used|used] {vb} (also: to take advantage, to benefit)

Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.

Proszę mi pozwolić skorzystać z tej szczególnej okazji, aby zapytać o podstawy prawne.

To insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options: ~~~

Aby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:

You can use software like Google SketchUp to create products from scratch very easily.

Można skorzystać z oprogramowania Google SketchUp to łatwego tworzenia nowych produktów.

We really must now make use of the opportunities offered by the new Treaty of Lisbon, too.

Naprawdę musimy teraz skorzystać z możliwości, jakie daje nam nowy traktat lizboński.

Why not use those good examples for the countries that still have a problem?

Dlaczego kraje, które nadal mają problem, miałyby nie skorzystać z tych dobrych przykładów?

to use [used|used] {vb} (also: to reach)

We must use trade policy instruments to ensure effective prevention of free trade violations.

Musimy sięgnąć po instrumenty polityki handlowej, by skutecznie zapobiegać naruszeniom wolnego handlu.

What I will do: I will use my panther-like reflexes.

DH: Złapałem Aby sięgnąć i złapać ją stalowym uściskiem.

It came up with a so-called scrapping premium, in other words, it used the national budget to finance a scheme to stabilise the automobile industry.

Wprowadzili tak zwaną premię za złomowanie, czyli sięgnęli po środki z budżetu państwa na finansowanie systemu stabilizacji przemysłu motoryzacyjnego.

Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.

Dwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.

to use [used|used] {vb} (also: to reach)

These are instruments that are in place but are being not used.

Takimi instrumentami dysponujemy, lecz nie sięgamy po nie.

Yemenis are using cartoons and art, paintings, comics, to tell the world and each other about what's going on.

Jemeńczycy sięgają po satyrę, sztukę, malarstwo, komiks, by powiedzieć światu i sobie wzajemnie co się dzieje.

Unfortunately, this is a political tool often used by populist parties to turn the majority against the minority.

Niestety po to narzędzie polityczne często sięgają populiści, aby zwrócić większość przeciwko mniejszości.

That is why we have been supporting the Court using the various instruments at our disposal that the Minister has already mentioned.

Dlatego wspieraliśmy Trybunał sięgając po rozmaite instrumenty, które mieliśmy do dyspozycji - o czym wspominał już pan minister.

Organised crime is becoming ever more sophisticated and regularly uses European or international networks for its activities.

Przestępczość zorganizowana sięga po coraz bardziej wyrafinowane metody i regularnie wykorzystuje do swoich działań sieci europejskie lub międzynarodowe.

to use [used|used] {vb} (also: to refer)

sięgnąć (korzystać z informacji) {vb}

to use [used|used] {vb} (also: to refer)

sięgać [sięgam|sięgał] (korzystać z informacji) {vb}
zażyć {vb}

Your doctor will advise you which strength of tablet to use.

Lekarz prowadzący ustali, którą moc tabletki pacjent może zażyć.

How much Emselex to take Emselex is intended for use in adults (people aged 18 years or older).

Ile leku Emselex zażyć Emselex jest przeznaczony do stosowania u dorosłych (osób w wieku 18 lat i starszych).

If your breakthrough pain is not relieved after 30 minutes, use only 1 more tablet of Effentora at this time.

Jeśli ból przebijający nie ustępuje po 30 minutach, można zażyć dodatkowo tylko jedną tabletkę leku Effentora.

If you forget to use Effentora If the breakthrough pain is still ongoing, you may take Effentora as prescribed by your physician.

Pominięcie zastosowania leku Effentora Jeśli wciąż odczuwany jest ból przebijający, można zażyć lek Effentora zgodnie z zaleceniem lekarza.

to use [used|used] {vb} (also: to consume, to use up)

to use [used|used] {vb} (also: to treat, to handle, to do without, to make do)

to use [used|used] {vb} (also: to treat, to handle)

to use [used|used] {vb} (also: to make use of)

Use science to, you know, work backwards and say, "Well, really, what were they thinking?"

Posłużyć się nauką by, no wiecie, spojrzeć wstecz i powiedzieć "Hmm, ciekawe co oni sobie myśleli?"

But in a difficult situation, let us use common sense.

W trudnej sytuacji należy jednak posłużyć się zdrowym rozsądkiem.

Right now, Russia is once again attempting to use the issue of energy and energy prices as a political weapon.

Właśnie teraz Rosja raz jeszcze próbuje posłużyć się sprawą energii i cenami energii jako bronią polityczną.

I should just like to use three words.

Chciałabym w swojej wypowiedzi posłużyć się trzema słowami.

More than ever, we can now use what in science is called a 'natural experiment'.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy w stanie posłużyć się czymś, co nauka nazywa eksperymentem w warunkach naturalnych.

Ask your pharmacist for instructions on how to use the syringe correctly.

Farmaceuta udzieli wskazówek jak prawidłowo posługiwać się taką strzykawką.

However, we must not use the financial crisis as an excuse for putting at risk what we have jointly achieved.

Nie możemy jednak posługiwać się kryzysem finansowym jako pretekstem do narażenia tego, co wspólnie osiągnęliśmy.

To rescue human rights, and to rescue democracy, we must use a language which is understood in Minsk.

Żeby ratować prawa człowieka, żeby ratować demokrację musimy posługiwać się językiem, który w Mińsku zostanie zrozumiany.

Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.

Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Can use the language effectively and flexibly in his/her social and professional life or in training and studies.

Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

to use [used|used] {vb} (also: to make use of, to oneself, to make use, to grab for)

Ask your pharmacist for instructions on how to use the syringe correctly.

Farmaceuta udzieli informacji jak właściwie korzystać z takiej strzykawki.

It is when we need cooperation that we must use the European institutions.

Z instytucji europejskich winniśmy korzystać tylko wówczas, gdy potrzebujemy współpracy.

If your licence is from an EU country, you can use it throughout the EU.

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju UE, możesz z niego korzystać w całej UE.

Who knows what we'll be able to do when we learn to make more use of it.

Kto wie co będziemy w stanie zrobić, kiedy nauczymy się z niej lepiej korzystać.

In other words, it does not intend to make use of the Directive to water down standards.

Innymi słowy, nie zamierza korzystać z tej dyrektywy w celu obniżenia standardów.

use {noun}

use {noun} (also: application)

Your doctor may tell you to use Humalog Pen as well as a longer-acting insulin.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Pen oraz dłużej działającej insuliny.

Therefore, concomitant use should be undertaken with caution (see section 4.4).

Dlatego jednoczesne stosowanie należy podejmować ostrożnie (patrz punkt 4. 4).

The use of Protopic ointment under occlusion has not been studied in patients.

Stosowanie maści Protopic pod opatrunkiem okluzyjnym nie było badane u pacjentów.

The use of poisons such as alcohol and tobacco must be an individual decision.

Stosowanie trucizn takich, jak alkohol czy tytoń powinno być indywidualną decyzją.

Concomitant use of entacapone and non-selective monoamine oxidase (MAO-A and MAO-B)

Jednoczesne stosowanie entakaponu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy

use {noun}

użycie {n}

The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.

Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.

What would happen if we allowed the use of these juggernauts of up to 60 tonnes?

Co by się stało, gdybyśmy zezwolili na użycie tych kolosów ważących do 60 ton?

In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.

Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.

Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.

Druga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.

One of the main advantages of this system is the use of universal hazard pictograms.

Jedną z głównych zalet tego systemu jest użycie uniwersalnych piktogramów zagrożenia.

use {noun}

użytek {m}

This was the primary use we saw for Twitter from the beginning, and what got us excited.

To podstawowy użytek, jaki widzieliśmy dla Twittera od początku, i który nas ekscytuje.

Now we have really made use of this, and we have tried to squeeze a lot of data into the system.

Robiąc z nich prawdziwy użytek spróbowaliśmy wprowadzić do systemu bardzo dużą ilość danych.

Then we use the information that's already in the lab report.

Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.

European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.

Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.

I agree with many others that, at all events, we must strengthen and make use of Europol and Eurojust.

Zgadzam się z wieloma osobami, iż musimy wzmocnić i czynić użytek z Europolu i Eurojustu.

use {noun} (also: advantage, avail, percentage, benefit)

It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.

Oznacza ona lepszą korzyść i obsługę konsumentów, a także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.

W pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.

not recommended unless an assessment of the benefit/ risk to the patient justifies the use of voriconazole (see section 4.4).

worykonazolem, chyba że ocena korzyść/ ryzyko potwierdzi stosowanie worykonazolu (patrz punkt 4. 4)

The company also presented published information supporting the use of 90Y in radiolabelling other medicines.

Przedstawiła ona również opublikowane informacje przemawiające na korzyść zastosowania 90Y do znakowania radioaktywnego innych leków.

What is the use of common agreements on health and safety at work if that is what Member States are after?

Jaka jest korzyść z porozumień zbiorowych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, skoro państwa członkowskie ich nie przestrzegają?
 

Synonyms

Synonyms (English) for "use":

 

Similar translations

Similar translations for "to use" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to use" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.

Chciałabym, byśmy stosowali wyrażenie "ocena bezpieczeństwa” lub "ocena ryzyka”.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

I cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.

Nie sądzę, aby zwiększanie kosztów inwestycji w biednych krajach było przydatne.

Intravenous use Intravenous use Intravenous use Intravenous use Intravenous use

Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne Podanie dożylne

Administration Valtropin is intended for subcutaneous use after reconstitution.

Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.

The bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.

Biodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.

Do not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.

Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.

Do not use Sonata after the expiry date, which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Zerene after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Zerene po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Sonata after the expiry date which is stated on the carton after EXP.

Nie stosować leku Sonata po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.

Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.

Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.

Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.

There is no relevant indication for use of Livensa in children and adolescents.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Livensa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zwrócić do lekarza.

A high dose of a shorter duration intramuscular injection formulation was used.

W badaniu stosowano dużą dawkę produktu o krótkim działaniu podawaną domięśniowo.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
 

Forum results

"to use" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

urticaria · urticarial · Uruguay · US · USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · username

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.