EN use
volume_up
{noun}

use (also: application)
Erectile dysfunction medicinal products: concomitant use is not recommended.
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Efektywne i skuteczne stosowanie pestycydów jest koniecznością.
use
The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.
In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
Another strategy that we have followed is actually to use decellularized organs.
Inny sposób, który opracowaliśmy to użycie organów pozbawionych komórek.
use
Then we use the information that's already in the lab report.
Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.
But I guess somebody will find a use for them someday."
Ale sądzę, że któregoś dnia ktoś zrobi z nich użytek.”
European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.
use (also: account, advantage, avail, benefit)
It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.
Oznacza ona lepszą korzyść i obsługę konsumentów, a także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.
W pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.
not recommended unless an assessment of the benefit/ risk to the patient justifies the use of voriconazole (see section 4.4).
worykonazolem, chyba że ocena korzyść/ ryzyko potwierdzi stosowanie worykonazolu (patrz punkt 4. 4)

Context sentences for "use" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
EnglishThere is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
EnglishThe bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.
Biodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishThe significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
EnglishDo not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishActrapid Penfill 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid Penfill 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishActrapid NovoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid NovoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishActrapid InnoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid InnoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishFor use in insulin pumps, which are suitable for insulins containing 100 IU/ ml.
Do stosowania w pompach przeznaczonych dla insulin o stężeniu 100 j. m. / ml.
EnglishThere is insufficient information on the use of posaconazole in pregnant women.
Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania pozakonazolu u kobiet w ciąży.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishThere is no experience with the use of gadofosveset trisodium in pregnant women.
Nie ma doświadczenia w stosowaniu gadofoswesetu trisodowego u kobiet w ciąży.
EnglishLansoprazole has not been marketed for use in children or adolescents in the EU.
W UE lanzoprazol nie został dopuszczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.
Englishthe matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
EnglishThere's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
Jest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
EnglishWill the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Czy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
EnglishFor patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.
U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.