How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "venue"

 

"venue" Polish translation

Results: 1-22 of 22

venue {noun}

venue {noun} (also: place, site, location, spot)

miejsce {n}

Do I have a place, a venue, in mind when I write?

Czy mam w głowie konkretne miejsce kiedy tworzę muzykę?

There's one other kind of new venue, the private MP3 player.

Kolejne nowe miejsce. ~~~ Odtwarzacz MP3.

With their remaining funds, they took a small group of women down to the venue of the peace talks and they surrounded the building.

Z środkami finansowymi jakie im pozostały, zebrały małą grupę kobiet i udały się na miejsce rozmów pokojowych, i otoczyły budynek.

The car is a whole venue.

Samochód to miejsce dla koncertów.

Any particular venue?

Jakieś konkretne miejsce?

c {noun}

C {noun} [mus.]

  c {noun} [mus.] (also: C, do)

Suomi/ Finland Merck Oy Pihatörmä 1 C FI-02240 Espoo Puh/ Tel: +358-9-8678 700

Suomi/ Finland Merck Oy Pihatörmä 1 C FI- 02240 Espoo Puh/ Tel: +358- 9- 8678 700

Following 5 days storage at below 25oC the pre-filled syringes must be discarded.

przechowywania w temperaturze poniżej 25°C ampułko- strzykawki należy wyrzucić. żn

Bosentan is an inducer of the cytochrome P450 (CYP) isoenzymes CYP2C9 and CYP3A4.

Bozentan jest induktorem cytochromu P450 (CYP), izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4.

Before the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "venue":

 

Context sentences

Context sentences for "venue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In some cases all schools, all churches, all public venues were closed.

W niektórych przypadkach zamknięto wszystkie szkoły, kościoły i miejsca publiczne.

This is the venue where, as a young man, some of the music that I wrote was first performed.

To tutaj kiedy byłem młody po raz pierwszy wystąpiliśmy.

Unregulated markets have been allowed unfiltered access by means of sponsorship to formal trading venues.

Rynkom nieregulowanym pozwolono na sponsorowany dostęp bez filtrów do oficjalnych systemów obrotu.

It changes about a third of the way into the 20th century, when this became one of the primary venues for music.

aż do lat 30. XX wieku kiedy radio stało się podstawowym medium muzyki.

To support multiple venues for healthcare professionals including prescribers and pharmacists.

Wspieranie różnego rodzaju spotkań dla pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy przepisujących lek i farmaceutów.

Now there's venues like this, a discotheque, and there's jukeboxes in bars, where you don't even need to have a band.

Są miejsca jak ta dyskoteka i szafy grające w barach gdzie żywi muzycy nie są potrzebni.

The exhibition has a modular structure, enabling it to be easily and quickly adapted for a wide range of venues.

Wystawa składa się z sześciu modułów, co pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie jej do różnych warunków wystawienniczych.

Baroness Catherine Ashton welcomed the PM and it was clearly appreciated that the EU was the venue for his first foreign visit.

Pani baronessa Catherine Ashton powitała premiera i wyraźnie doceniła, że UE była celem jego pierwszej wizyty zagranicznej.

So there's more new venues.

Są też inne miejsca.

There are now 136 multilateral trading facilities (MTF), as well as the primary exchanges, which collectively make up the organised trading venues.

Obecnie w UE działają 136 MTF oraz główne giełdy, które łącznie tworzą zorganizowany system obrotu.

The family is repeatedly the place where the cycle of hatred, jealousy and violence takes place – only the venues change.

W przedstawieniach Kimmiga zmieniają się realia sceniczne, ale to właśnie rodzina jest ciągle środkiem zaklętego kręgu nienawiści, zazdrości i przemocy.

The fact is that one of the criteria for the choice of Beijing as the venue for the Games - respect for human and minority rights - has not been fulfilled.

Faktem jest, że jedno z kryteriów wyboru Pekinu jako miejsca lokalizacji igrzysk - poszanowanie praw człowieka i mniejszości - nie zostało spełnione.

I fully support the rapporteur, Mrs Swinburne, and her idea to promote competition between trading venues for execution services.

W pełni popieram sprawozdawczynię, panią poseł Swinburne, i jej koncepcję propagowania konkurencji między platformami obrotu realizującymi zlecenia klientów.

Secondly, it was not surprising last year that England got so little support for the awarding of the World Cup venue, despite its great infrastructure.

Po drugie, nie ma nic dziwnego w tym, że w ubiegłym roku Anglia, pomimo swojej doskonałej infrastruktury, uzyskała tak znikome poparcie za zdobycie Pucharu Świata.

Then we have the same restrictions, but with more exceptions, when it comes to hospitality venues for countries like Belgium, Spain and the Netherlands.

Następnie mamy podobne ograniczenia, lecz z większą liczbą wyjątków jeżeli chodzi o sektor hotelowo-gastronomiczny w takich krajach, jak Belgia, Hiszpania czy Holandia.

These organised venues account for some 60% of the trading volume, with the remainder being carried out by broker-dealers, collectively termed 'over the counter' (OTC).

Ten zorganizowany system obrotu obsługuje około 60 % obrotu, pozostałą jego część, zwaną ogólnie OTC, prowadzą brokerzy-dealerzy.

In 2002 he moved to Schauspiel Frankfurt as full-time director, where he has managed the venue in Schmidtstraße since the 2003/2004 season.

W roku 2002 przeniósł się, jako etatowy reżyser, do teatru Schauspiel Frankfurt, gdzie od sezonu 2003/04 aż do swego odejścia w roku 2006 kierował sceną na Schmidtstraße.

The area’s central development corridor is the Hanauer Landstrasse, which generally acts like a magnet in attracting increasing numbers of service providers and cultural-related venues.

Centralną arterią stymulującą rozwój tej dzielnicy jest ulica Hanauer Landstrasse, która jak magnes przyciąga kolejne placówki usługowe i kulturalne.

So what I want to propose to you today are four simple techniques -- techniques that we have tested in one way or another in different research venues -- that you can easily apply in your businesses.

Chcę zaproponować 4 proste metody, przetestowane na różne sposoby, w różnych centrach badań. ~~~ Można je łatwo zastosować w waszych firmach.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.