Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Polish translation for "to verify"

 

"to verify" Polish translation

Results: 1-32 of 139

to verify {verb}

to verify [verified|verified] {vb} (also: to confirm, to check out, to check, to examine)

Using the pixel counter, you can easily verify that the camera installation fulfills resolution requirements.

Dzięki licznikowi pikseli można w łatwy sposób sprawdzić, czy dana instalacja spełnia wymogi rozdzielczości.

It is a prognosis. To verify it, the life-support machine is disconnected, and that in itself can cause death.

By ją sprawdzić, odłącza się aparaturę podtrzymującą życie i to odłączenie może stać się przyczyną śmierci.

Mr President, could you verify whether there are 40 Members here, because it is very difficult to tell?

Panie przewodniczący! Czy mógłby pan sprawdzić, czy na sali jest 40 posłów, ponieważ bardzo trudno to stwierdzić?

Has anyone taken the trouble to verify this?

Czy ktoś zadał sobie trud, aby to sprawdzić?

Please check the 'Filters' tab of your Settings to verify your settings, even if you don't think you've set any up.

Przejdź na kartę „Filtry” w Ustawieniach, aby sprawdzić ustawienia, nawet jeśli wątpisz, by jakieś były skonfigurowane.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to check, to examine, ck., to proofread)

Today, we have an independent national safety agency, which should verify the adoption of the appropriate safety systems.

Dziś mamy niezależną krajową agencję bezpieczeństwa, która powinna sprawdzać, czy przyjęto odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

The role of the Commission is to control and verify that the Member States are implementing the CFP rules correctly and effectively.

Komisja ma zadanie kontrolować oraz sprawdzać, czy państwa członkowskie prawidłowo i skutecznie wdrażają przepisy WPRyb.

Our European supervisors in the US will be able to verify what happens to any European bank details on a daily basis.

Nasi europejscy nadzorcy w Stanach Zjednoczonych będą mogli codziennie sprawdzać, co dzieje się z danymi bankowymi każdego Europejczyka.

Thus it is important to regularly measure blood pressure to verify if it is within the normal range.

Z tego względu wazne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzać, czy mieści się on w prawidłowym zakresie wartości.

Thus it is important to regularly measure blood pressure to verify if it is within the normal range.

Z tego względu ważne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzać, czy mieści się ono w prawidłowym zakresie wartości.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to vet, to countercheck, to check, to validate)

The EU established a 'Cooperation and Verification Mechanism' to assist Bulgaria and to verify progress against six benchmarks.

Unia Europejska ustanowiła mechanizm weryfikacji i współpracy, aby wspierać Bułgarię i weryfikować postępy według sześciu punktów odniesienia.

Member States should enforce compliance with the jointly established technical discipline, and the European Commission should verify compliance.

Państwa członkowskie powinny wyegzekwować zgodność ze wspólnie ustaloną dyscypliną techniczną, a Komisja Europejska powinna weryfikować tę zgodność.

I think we need a process like an enlargement process, with a Commission to set criteria and a Commission to verify them.

Myślę, że potrzebujemy pewnego procesu, takiego jak proces rozszerzenia, w ramach którego kryteria wyznaczy Komisja i Komisja będzie je weryfikować.

The Irish Government intends to verify the signatories from Ireland by checking that country's electoral roll for elections to the European Parliament.

Irlandzki rząd zamierza weryfikować osoby składające podpisy z Irlandii, sprawdzając spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

And of course, if you want people to play by the rules, you still need an effective system of monitoring and enforcement, for as we've discovered, you can trust, but you also need to verify.

I oczywiście, chcąc by ludzie stosowali się do zasad, potrzebny jest efektywny system monitorowania i egzekwowania, ponieważ, jak odkryliśmy, można ufać ale trzeba weryfikować.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to countercheck, to validate, to check)

zweryfikować {pf. v.}

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

Podczas tworzenia nowego konta Google musisz zweryfikować swój adres e-mail.

The material looks good, it feels right, but we just can't verify it."

Materiał wygląda dobrze, wydaje się w porządku, ale po prostu nie możemy go zweryfikować."

We couldn't verify it because we didn't know who wrote it and knew what it was about.

Nie mogliśmy go zweryfikować, bo nie wiedzieliśmy, kto go napisał i kto wiedział, o czym był.

If it doesn't, we won't be able to verify your site ownership.

Jeśli tak nie jest, nie będziemy mogli zweryfikować Twoich praw własności do witryny.

To verify your listing, search for it on Google maps.

Aby zweryfikować wpis o swojej firmie, wyszukaj go w Mapach Google.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "verify":

 

Context sentences

Context sentences for "to verify" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.

Możemy czasem prosić o weryfikację, czy Twój adres pomocniczy jest nadal poprawny.

It'll show you another way to verify conversion tracking without costing you a click.)

Więcej informacji na temat instalowania bloku tekstowego Statystyka witryn Google.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

W zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.

You can also verify an existing listing and add additional details about your business.

Nazwy naszych dostawców danych są wymienione w prawym dolnym rogu mapy.

All of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.

Wszystkie ustalenia są oparte o anonimowe źródła, co uniemożliwia ich weryfikację.

Next steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.

Kolejne czynności mogą obejmować edytowanie, wprowadzenie kodu PIN i zweryfikowanie wpisu.

If you are the owner of this business, you can verify your business.

Jeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.

Verify the refund has been finalized in your Google Wallet account.

Na koncie usługi Portfel Google można potwierdzić uzyskanie zwrotu kosztów.

(Note: you need to verify site ownership to see this information.)

(Uwaga: ta informacja jest dostępna dopiero po zweryfikowaniu własności witryny).

(Laughter) I think it's the best way of verifying historical statistics.

(Śmiech) Myślę, że jest to najlepszy sposób weryfikacji statystyk.

Compatibility with the following infusion sets has been verified:

Zgodność z następującymi zestawami do infuzji została potwierdzona:

As long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.

Po zweryfikowaniu wpisu wprowadzone zmiany zostaną opublikowane w ciągu około godziny.

Evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis (

Mechanizm oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (

I think we need impartial research to verify the effects of CO2.

Sądzę, że potrzebne są bezstronne badania weryfikujące wpływ CO2.

In particular, it is impossible to verify the origin of catches.

W szczególności niemożliwe jest zweryfikowanie pochodzenia złowionych ryb.

Review the recorded footage in order to verify that you get the image quality you need.

Po zarejestrowaniu nagrania należy je obejrzeć, aby określić, czy otrzymano żądaną jakość obrazu.

The official control system in China was verified on the spot by three Commission inspections.

Urzędowy system kontroli w Chinach został zweryfikowany na miejscu w toku trzech kontroli Komisji.

Verify the temperature set point by checking the thermometer.

Potwierdzić ustawioną temperaturę sprawdzając wskazanie termometru.

Verify the temperature set point by checking the thermometer.

Potwierdzić ustawioną temperaturę, sprawdzając wskazanie termometru.

It is impossible to verify the origin of processed tuna that enters the European market.

Zweryfikowanie pochodzenia przetworzonego tuńczyka wprowadzanego na europejski rynek jest niemożliwe.
 

Forum results

"to verify" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: polity, polity, to hack away, to hack away, to hack away

Similar words

More translations in the bab.la Korean-English dictionary.