bab.la Language World Cup 2015

PT
VS
CA
Eu te amo T'estimo

Vote for your favourite language!

English-Polish translation for "to verify"

 

"to verify" Polish translation

Results: 1-29 of 199

to verify {verb}

to verify [verified|verified] {vb} (also: to confirm, to check out, to check, to examine)

Please verify that the tracking code is installed correctly by viewing your page source.

Należy sprawdzić, czy kod śledzenia jest prawidłowo zainstalowany w źródle strony.

Using the pixel counter, you can easily verify that the camera installation fulfills resolution requirements.

Dzięki licznikowi pikseli można w łatwy sposób sprawdzić, czy dana instalacja spełnia wymogi rozdzielczości.

It is a prognosis. To verify it, the life-support machine is disconnected, and that in itself can cause death.

By ją sprawdzić, odłącza się aparaturę podtrzymującą życie i to odłączenie może stać się przyczyną śmierci.

Mr President, could you verify whether there are 40 Members here, because it is very difficult to tell?

Panie przewodniczący! Czy mógłby pan sprawdzić, czy na sali jest 40 posłów, ponieważ bardzo trudno to stwierdzić?

Has anyone taken the trouble to verify this?

Czy ktoś zadał sobie trud, aby to sprawdzić?

to verify [verified|verified] {vb} (also: to check, to examine, ck., to proofread)

Today, we have an independent national safety agency, which should verify the adoption of the appropriate safety systems.

Dziś mamy niezależną krajową agencję bezpieczeństwa, która powinna sprawdzać, czy przyjęto odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

The role of the Commission is to control and verify that the Member States are implementing the CFP rules correctly and effectively.

Komisja ma zadanie kontrolować oraz sprawdzać, czy państwa członkowskie prawidłowo i skutecznie wdrażają przepisy WPRyb.

Our European supervisors in the US will be able to verify what happens to any European bank details on a daily basis.

Nasi europejscy nadzorcy w Stanach Zjednoczonych będą mogli codziennie sprawdzać, co dzieje się z danymi bankowymi każdego Europejczyka.

Thus it is important to regularly measure blood pressure to verify if it is within the normal range.

Z tego względu wazne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzać, czy mieści się on w prawidłowym zakresie wartości.

Thus it is important to regularly measure blood pressure to verify if it is within the normal range.

Z tego względu ważne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzać, czy mieści się ono w prawidłowym zakresie wartości.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to vet, to countercheck, to check)

We are going to verify the strategy in the European Union's seven-year budget from 2014.

Będziemy weryfikować tę strategię w budżecie siedmioletnim Unii Europejskiej od 2014 roku.

The EU established a 'Cooperation and Verification Mechanism' to assist Bulgaria and to verify progress against six benchmarks.

Unia Europejska ustanowiła mechanizm weryfikacji i współpracy, aby wspierać Bułgarię i weryfikować postępy według sześciu punktów odniesienia.

Member States should enforce compliance with the jointly established technical discipline, and the European Commission should verify compliance.

Państwa członkowskie powinny wyegzekwować zgodność ze wspólnie ustaloną dyscypliną techniczną, a Komisja Europejska powinna weryfikować tę zgodność.

I think we need a process like an enlargement process, with a Commission to set criteria and a Commission to verify them.

Myślę, że potrzebujemy pewnego procesu, takiego jak proces rozszerzenia, w ramach którego kryteria wyznaczy Komisja i Komisja będzie je weryfikować.

The Irish Government intends to verify the signatories from Ireland by checking that country's electoral roll for elections to the European Parliament.

Irlandzki rząd zamierza weryfikować osoby składające podpisy z Irlandii, sprawdzając spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "verify":

 

Context sentences

Context sentences for "to verify" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Europol will be charged with the task of verifying and approving US requests.

Europol będzie odpowiadał za weryfikację i zatwierdzanie amerykańskich wniosków.

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

Podczas tworzenia nowego konta Google musisz zweryfikować swój adres e-mail.

We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.

Możemy czasem prosić o weryfikację, czy Twój adres pomocniczy jest nadal poprawny.

It'll show you another way to verify conversion tracking without costing you a click.)

Więcej informacji na temat instalowania bloku tekstowego Statystyka witryn Google.

The signatures must be collected in writing or over the Internet and must be verified.

Podpisy muszą być zebrane na piśmie lub w Internecie i muszą być zweryfikowane.

We were unable to verify your file because we received a server timeout.

Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

W zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.

You can also verify an existing listing and add additional details about your business.

Nazwy naszych dostawców danych są wymienione w prawym dolnym rogu mapy.

The material looks good, it feels right, but we just can't verify it."

Materiał wygląda dobrze, wydaje się w porządku, ale po prostu nie możemy go zweryfikować."

All of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.

Wszystkie ustalenia są oparte o anonimowe źródła, co uniemożliwia ich weryfikację.

Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."

W zweryfikowanych wpisach użytkownicy widzą komunikat „Zweryfikowane”.

Next steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.

Kolejne czynności mogą obejmować edytowanie, wprowadzenie kodu PIN i zweryfikowanie wpisu.

The truth is that the forecasts and estimates made are not being verified.

Prawda jest taka, że nie zweryfikowano dokonanych prognoz i szacunków.

If you are the owner of this business, you can verify your business.

Jeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.

Verify the refund has been finalized in your Google Wallet account.

Na koncie usługi Portfel Google można potwierdzić uzyskanie zwrotu kosztów.

We couldn't verify it because we didn't know who wrote it and knew what it was about.

Nie mogliśmy go zweryfikować, bo nie wiedzieliśmy, kto go napisał i kto wiedział, o czym był.

(Note: you need to verify site ownership to see this information.)

(Uwaga: ta informacja jest dostępna dopiero po zweryfikowaniu własności witryny).

(Laughter) I think it's the best way of verifying historical statistics.

(Śmiech) Myślę, że jest to najlepszy sposób weryfikacji statystyk.

Compatibility with the following infusion sets has been verified:

Zgodność z następującymi zestawami do infuzji została potwierdzona:

If you've verified the listing within your Google Places account:

Jeśli wpis został przez Ciebie zweryfikowany na koncie Miejsc Google:
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: Class dismissed, Class dismissed, side by side, side by side, side by side

Similar words

More translations in the bab.la Korean-English dictionary.