Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "welcome back"

 

"welcome back" Polish translation

Results: 1-21 of 27

welcome back

welcome back [IT] (also: WB)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "welcome back" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "welcome back" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Man: Very pleased to welcome you back.

Mężczyzna: Z radością cię tu witamy.

Welcome back to Brussels all of you.

Witajcie z powrotem w Brukseli.

I hope his career goes from strength to strength and that we can welcome him back as a future prime minister of Malta very soon.

Mam nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijać i że wkrótce będziemy mogli go przywitać z powrotem na Malcie jako przyszłego premiera.

Welcome back, Bobby.

Witaj z powrotem, Bobby.

(SV) Ladies and gentlemen and, in particular, our former fellow Member, Janusz Lewandowski, who I would like to welcome back.

(SV) Panie i panowie, a w szczególności panie Januszu Lewandowski, nasz były kolego pośle, którego chciałbym serdecznie powitać po powrocie!

We need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.

Musimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.

We would like to welcome back our President-in-Office of the Council, Mr Novelli, who was one of our Members between 1999 and 2002, if I remember rightly.

Witamy ponownie naszego urzędującego przewodniczącego Rady, pana Novellego, który był jednym z posłów w latach 1999-2002, jeśli dobrze pamiętam.

After your release on 2 June 2008 I had the honour of writing to you on behalf of the European Parliament and welcoming you back to freedom.

Po pani uwolnieniu w dniu 2 czerwca 2008 r. miałem zaszczyt wystosować do pani list w imieniu Parlamentu Europejskiego, witając panią z powrotem na wolności.

Finally, let me say that, when they return during the Swedish Presidency next year, the Prime Minister and other members of the Government will be welcome back, often!

Wreszcie, pozwolę sobie powiedzieć, że kiedy premier i inni członkowie rządu wrócą podczas prezydencji szwedzkiej w przyszłym roku, będą tutaj powracać, często!

I backed the report, of course, and I warmly welcome it.

Oczywiście poparłam przedmiotowe sprawozdanie, które przyjęłam z zadowoleniem.

I welcome the interest of this Parliament and I am ready to come back to you to report once the Council has reached a position.

Cieszy mnie zainteresowanie Parlamentu i jestem gotów powrócić tu, by przedstawić doniesienia po wypracowaniu stanowiska przez Radę.

It is for this reason that the parliamentary question was backed by such a large majority in the Committee, something I welcome very much.

To właśnie z tego względu omawiane tu pytanie parlamentarne zyskało poparcie tak znacznej większości w Komisji, z czego się ogromnie cieszę.

This is something that we can all welcome as far as Europe is concerned, being positive, good thinking, rather than holding the economy back.

Podejście takie, tj. pozytywne nastawienie i rozsądne myślenie zamiast hamowania gospodarki, powinniśmy wszyscy w Europie przyjąć z zadowoleniem.

Commissioner, we welcome the fact that the Commission has understood this, and has taken back industrial policy for the Union.

Panie Komisarzu! Cieszymy się, że Komisja zdała sobie z tego sprawę i sprawiła, że polityka przemysłowa znalazła się znowu w centrum zainteresowania Unii.

I welcome the result of this vote, which brings Dr José Manuel Durão Barroso back to the European Commission Presidency.

Z zadowoleniem przyjmuję wynik tego głosowania, który sprawił, że dr José Manuel Durão Barroso znowu objął stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

The warm feeling of welcome that his direction and his management conveys to the audience has led the Bochum Schaspielhaus, which was on its knees, back to success.

Ciepła gościnność w stosunku do widzów, którą Hartmann zawsze emanował jako reżyser i jako dyrektor, przywiodła do sukcesu pogrążony w marazmie Schauspielhaus w Bochum.

Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.

Na przykład Frontex powinien odsyłać statki wiozące fałszywych uchodźców do ich krajów pochodzenia, zamiast odgrywać rolę pewnego rodzaju życzliwego komitetu powitalnego.

I welcome the fact that he has given a commitment that he will hold elections, but the international community must not allow him to turn his back on this commitment.

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że prezydent zobowiązał się do przeprowadzenia wyborów, ale społeczność międzynarodowa nie może pozwolić mu wycofać się z tego zobowiązania.

We welcomed what Commissioner Verheugen said and we hope that none of his colleagues hold him back too much in this determination.

Przyjęliśmy z zadowoleniem wystąpienie komisarza Verheugena i mamy nadzieję, że żaden z jego kolegów nie będzie starać się zbytnio hamować jego zdecydowania w tym zakresie.

A welcoming nature and solidarity for those who are suffering are two European characteristics that are inspired by Christianity and which it would be good to bring back in full.

Otwartość i solidarność z cierpiącymi to dwie cechy europejskości wywodzące się z chrześcijaństwa, które warto by w pełni przywrócić do życia.
 

Forum results

"welcome back" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

weightlifting · weights · weighty · weir · weird · weirdly · weirdness · weirdo · welcher · welcome · welcome-back · welcoming · weld · welder · welding · welfare · welkin · well · well-adjusted · well-aimed · well-appointed

More translations in the bab.la English-Spanish dictionary.