Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "welcome back"

 

"welcome back" Polish translation

Results: 1-21 of 25

welcome back

welcome back [IT] (also: WB)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "welcome back" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "welcome back" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Man: Very pleased to welcome you back.

Mężczyzna: Z radością cię tu witamy.

Welcome back to Brussels all of you.

Witajcie z powrotem w Brukseli.

I hope his career goes from strength to strength and that we can welcome him back as a future prime minister of Malta very soon.

Mam nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijać i że wkrótce będziemy mogli go przywitać z powrotem na Malcie jako przyszłego premiera.

Welcome back, Bobby.

Witaj z powrotem, Bobby.

(SV) Ladies and gentlemen and, in particular, our former fellow Member, Janusz Lewandowski, who I would like to welcome back.

(SV) Panie i panowie, a w szczególności panie Januszu Lewandowski, nasz były kolego pośle, którego chciałbym serdecznie powitać po powrocie!

Welcome back.

Witam spowrotem.

We need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.

Musimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.

We would like to welcome back our President-in-Office of the Council, Mr Novelli, who was one of our Members between 1999 and 2002, if I remember rightly.

Witamy ponownie naszego urzędującego przewodniczącego Rady, pana Novellego, który był jednym z posłów w latach 1999-2002, jeśli dobrze pamiętam.

Finally, let me say that, when they return during the Swedish Presidency next year, the Prime Minister and other members of the Government will be welcome back, often!

Wreszcie, pozwolę sobie powiedzieć, że kiedy premier i inni członkowie rządu wrócą podczas prezydencji szwedzkiej w przyszłym roku, będą tutaj powracać, często!

I welcome the interest of this Parliament and I am ready to come back to you to report once the Council has reached a position.

Cieszy mnie zainteresowanie Parlamentu i jestem gotów powrócić tu, by przedstawić doniesienia po wypracowaniu stanowiska przez Radę.

I hope his career goes from strength to strength and that we can welcome him back as a future prime minister of Malta very soon.

Mam nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijać i że wkrótce będziemy mogli go przywitać z powrotem na Malcie jako przyszłego premiera.

This is something that we can all welcome as far as Europe is concerned, being positive, good thinking, rather than holding the economy back.

Podejście takie, tj. pozytywne nastawienie i rozsądne myślenie zamiast hamowania gospodarki, powinniśmy wszyscy w Europie przyjąć z zadowoleniem.

We need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.

Musimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.

Commissioner, we welcome the fact that the Commission has understood this, and has taken back industrial policy for the Union.

Panie Komisarzu! Cieszymy się, że Komisja zdała sobie z tego sprawę i sprawiła, że polityka przemysłowa znalazła się znowu w centrum zainteresowania Unii.

I welcome the result of this vote, which brings Dr José Manuel Durão Barroso back to the European Commission Presidency.

Z zadowoleniem przyjmuję wynik tego głosowania, który sprawił, że dr José Manuel Durão Barroso znowu objął stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

The warm feeling of welcome that his direction and his management conveys to the audience has led the Bochum Schaspielhaus, which was on its knees, back to success.

Ciepła gościnność w stosunku do widzów, którą Hartmann zawsze emanował jako reżyser i jako dyrektor, przywiodła do sukcesu pogrążony w marazmie Schauspielhaus w Bochum.

Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.

Na przykład Frontex powinien odsyłać statki wiozące fałszywych uchodźców do ich krajów pochodzenia, zamiast odgrywać rolę pewnego rodzaju życzliwego komitetu powitalnego.

I welcome the fact that he has given a commitment that he will hold elections, but the international community must not allow him to turn his back on this commitment.

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że prezydent zobowiązał się do przeprowadzenia wyborów, ale społeczność międzynarodowa nie może pozwolić mu wycofać się z tego zobowiązania.

I welcome the adoption of this report which puts the challenges of vocational education and training back at the heart of the concerns of the European Union and its Member States.

Popieram przyjęcie tego sprawozdania, w którym kształcenie i szkolenie zawodowe sprowadza się do roli podstawowego wyzwania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

(SV) Mr President, as a Swede it is with pride that I listen to the Swedish Presidency's priorities and I am also proud to be able to welcome the Prime Minister of Sweden back here again.

(SV) Panie przewodniczący! Jako Szweda rozpiera mnie duma, gdy słyszę o priorytetach szwedzkiej prezydencji, jestem również dumny, że mogę tu ponownie powitać premiera Szwecji.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

weightlessness · weightlifting · weights · weighty · weir · weird · weirdly · weirdo · welcher · welcome · welcome-back · welcoming · weld · welder · welding · welfare · welkin · well · well-adjusted · well-aimed · well-appointed

More translations in the bab.la German-English dictionary.