"will be fulfilling" translation into Polish


Infinitive of will be fulfilling: to fulfil
EN

"will be fulfilling" in Polish

EN to fulfil
volume_up
[fulfilled|fulfilled] {verb}

  1. general
  2. British English

1. general

trending_flat
"sth"

to fulfil (also: to fulfill)
volume_up
wywiązać się {r. v. pf.} (z czegoś)
Each institution must fulfil its responsibilities.
Każda z instytucji musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
After all, the Czech presidency agreed to it and, therefore, should fulfil its obligations.
Przecież wyraziła na to zgodę i powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań.
This is a requirement and a duty that we must fulfil on behalf of all European citizens, who are often unaware that they are buying a falsified medicine.
Jest to zarówno wymóg, jak i nasz obowiązek, z którego musimy wywiązać się w imieniu wszystkich europejskich obywateli, którzy są często nieświadomi faktu, że kupują lek sfałszowany.

2. British English

to fulfil (also: to follow through, to gratify, to keep, to observe)
Of course, we then have to fulfil the expectations of the Irish population and the Irish Government.
Będziemy oczywiście musieli spełnić oczekiwania jej obywateli i rządu irlandzkiego.
It seems to me that these are, let us say, criteria which are possible to fulfil.
Wydaje mi się, że są to kryteria, które można spełnić.
To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the
Aby wejść do strefy euro, każdy z 17 krajów musiał spełnić kryteria konwergencji.
to fulfil (also: to do, to fill, to fill in, to fill up)
Here we must and shall fulfil our obligations.
W tym zakresie musimy wypełnić i wypełnimy nasze zobowiązania.
This is the only way to fulfil our obligations.
To jedyny sposób, aby wypełnić nasze obowiązki.
Now, together, we can and we must, fulfil the promise of peace.
Teraz razem możemy i musimy wypełnić obietnicę pokoju.
to fulfil (also: to carry out, to comply with, to consummate, to follow through)
Prior to re-treatment, patients must fulfil the baseline criteria defined above.
Przed ponownym leczeniem pacjenci muszą spełniać podane powyżej podstawowe kryteria.
We must not hide behind others, but must fulfil our own obligations.
Nie możemy kryć się za plecami innych, ale spełniać nasze zobowiązania.
“Relevance” means that ESCB statistics must fulfil stated or implied user needs.
„Przydatność” oznacza, że statystyki ESBC muszą spełniać zgłoszone i dorozumiane potrzeby użytkowników.
to fulfil (also: to accomplish, to achieve, to act out, to carry through)
The success of Europe depends on how we fulfil them.
Sukces Europy zależy od tego, w jaki sposób uda nam się je zrealizować.
So far this year, out of the 34 initiatives we promised for this year, we will definitely fulfil 30.
Z 34 inicjatyw, jakie zapowiedzieliśmy na ten rok, na pewno uda się nam zrealizować 30.
I sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
Mam szczerą nadzieję, że będziemy ostro walczyć i że możemy zrealizować to co tu dziś przyjęliśmy.
to fulfil (also: to produce, to pursue, to realize, to realise)
Therefore, in order for agriculture to be able to fulfil all of its functions, we will have to help it.
Zatem będziemy musieli wesprzeć rolnictwo, chcąc umożliwić sytuację, w której będzie ono realizować wszystkie swoje funkcje.
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
Mam nadzieję, że Agencja będzie realizować cele, dla których ją powołano, jak też poprawi dyscyplinę budżetową i swoje zdolności planowania.
This thorough amendment will help the EU fulfil its international obligations on sustainable fisheries and further the objectives of the treaty.
Ta gruntowna zmiana pomoże UE wypełniać międzynarodowe zobowiązania w obszarze zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i realizować kolejne cele Traktatu.
to fulfil (also: to accomplish, to complete, to do, to fill out)
This is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
To czas, w którym wszyscy powinniśmy wypełniać swoje obowiązki i zadania.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate.
Siły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania.
to fulfil (also: to perform, to fulfill)
Frontex can never fulfil the role if its terms of reference do not change substantially.
Frontex nigdy nie będzie w stanie pełnić tej roli, jeśli nie zmienią się zasadniczo warunki funkcjonowania tej agencji.
I also think that the EU budget should fulfil a role as the main mechanism for boosting and restoring growth and employment.
Uważam też, że budżet UE powinien pełnić rolę głównego mechanizmu służącego stymulowaniu i przywróceniu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.
I think that they can fulfil their role much better if they enjoy a uniform political and legal status based on European law.
Myślę, że będą one potrafiły znacznie lepiej pełnić swoją rolę, jeżeli będą korzystać z jednolitego statusu politycznego i prawnego, opartego na prawie europejskim.
to fulfil (also: to gratify, to sate, to satiate, to slake)
to fulfil (also: to meet, to please, to satisfy, to slake)
With the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
Dzięki elastyczności jesteśmy w stanie zaspokajać nowe żądania.
Our clients are very diverse, so we need to fully understand their specific needs in order to fulfil them.
Nasi klienci są bardzo zróżnicowani, my zaś musimy w pełni zrozumieć ich specyficzne potrzeby, jeżeli chcemy je zaspokajać.

Context sentences for "will be fulfilling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Wypełnienie kryteriów przystąpienia do UE wymaga jednak ogromnego wysiłku.
EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Jednak podjęliśmy to wyzwanie i przystąpiliśmy do realizacji zobowiązania.
EnglishThe EU will cooperate in fulfilling the obligations entered into in Annapolis and Paris.
UE będzie współpracowała w zakresie wypełniania zobowiązań podjętych w Annapolis i w Paryżu.
EnglishFulfilling the commitments that we have taken would be an excellent start.
Spełnienie podjętych zobowiązań stanowiłoby doskonały początek.
EnglishThe future is part of fulfilling the content of this initiative.
Przyszłość to jeden z kluczy do urzeczywistnienia treści tej inicjatywy.
EnglishAnd as John was fulfilling his course, he said, What suppose ye that I am?
A gdy Jan dokonał biegu swego, rzekł: Kim mię być mniemacie?
EnglishFirst, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
Po pierwsze Rosja musi zagwarantować, że będzie zdolna do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec UE.
EnglishSome of the comments sometimes have a self-fulfilling prophecy effect.
Część uwag może stać się samospełniającymi się przepowiedniami.
EnglishIn my view, what has happened is a self-fulfilling prophecy.
Moim zdaniem to, co się wydarzyło, to samospełniająca się przepowiednia.
EnglishWe have to really work much more towards fulfilling those objectives.
Musimy naprawdę pracować o wiele ciężej, aby osiągnąć te cele.
EnglishBut I walked away from that, because my passion was here, and because I wanted to do things that were fulfilling.
Zrezygnowałam, bo moje serce jest tutaj. ~~~ Szukałam możliwości samorealizacji.
EnglishIt is now time to prove that this reorganised Europe is capable of fulfilling its new mission.
Teraz nadszedł czas, aby dowieść że ta przeorganizowana Europa jest w stanie wykonywać swą nową misję.
EnglishIn fulfilling its mandate, the Committee shall establish appropriate contacts with management and labour.
W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje odpowiednie kontakty z partnerami społecznymi.
EnglishWhile fulfilling the Maastricht criteria for the euro area, Estonia has been able to stabilise its own budget.
Spełniając kryteria Maastricht dla strefy euro, Estonia zdołała ustabilizować własny budżet.
English(CS) Mr President, the European single market in services is still not fulfilling its potential.
(CS) Panie Przewodniczący! Europejski jednolity rynek usług cały czas nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości.
EnglishIt is true that some Member States, such as Sweden, are very good at fulfilling their obligations.
Prawdą jest, że niektóre państwa członkowskie, takie jak Szwecja, bardzo dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań.
EnglishBy taking this kind of action we are fulfilling our duty to both the current generation and future generations.
Podejmując tego typu działania, wywiązujemy się z obowiązku w stosunku do naszego pokolenia i przyszłych pokoleń.
EnglishWill this not condemn 20% of the EU's future adults to never fulfilling their true potential?
Czy w takiej sytuacji nie skazujemy 20% przyszłych dorosłych obywateli UE na to, że nigdy w pełni nie wykorzystają swojego potencjału?
EnglishThere were always problems that went far beyond the need for fulfilling the strict criteria for accession.
Zawsze istniały problemy o wiele trudniejsze do rozwiązania niźli tylko spełnienie rygorystycznych kryteriów akcesyjnych.
EnglishIn not fulfilling this obligation, he is breaking the law.