"will have been handling" translation into Polish


Infinitive of will have been handling: to handle
EN

"will have been handling" in Polish

EN to handle
volume_up
[handled|handled] {verb}

to handle (also: to consider, to treat)
The financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
Kryzys finansowy raz jeszcze pokazał, dlaczego musimy mądrze traktować fundusze emerytalne.
How should we handle such cases?
W jaki sposób powinniśmy traktować takie przypadki?
to handle (also: to treat, to use)
OTHER SPECIAL WARNING(S), IF NECESSARY Handle tablets with care.
Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie.
Handle the crimp with care.
Z kapslem obchodzić się ostrożnie.
to handle (also: to treat, to use, to do without, to make do)
to handle (also: to go about, to look after, to mind, to take care)
I call on the Council and Member States to come up with such recommendations for types of programme which the Commission will handle centrally.
Wzywam Radę i państwa członkowskie, aby opracowały takie zalecenia dotyczące rodzajów programów, którymi zajmować się będzie Komisja na szczeblu centralnym.
to handle (also: to deal, to deal with, to go in for, to look after)
volume_up
zająć się {r. v. pf.}
That is something that we should handle politically in our country.
Kwestią tą powinniśmy zająć się w naszym kraju w kontekście politycznym.
How are we going to handle that creatively in the future?
W jaki sposób zamierzamy zająć się tą kwestią w przyszłości?
In my opinion, we cannot ignore the immigration problem, but we must handle it cautiously and decisively.
Moim zdaniem nie możemy zignorować problemu imigracji, lecz musimy zająć się nim w sposób ostrożny, acz zdecydowany.
to handle (also: to operate, to attend on, to attend upon, to man)
to handle (also: to deal with, to settle, to sort out, to zap)
How is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
Jak Komisja zamierza załatwić sprawę weryfikacji i dopuszczalności inicjatywy i na jakim etapie?
to handle (also: to look after, to take care of, to show concern for)
volume_up
zadbać {pf. v.}

trending_flat
"sth"

to handle
volume_up
poradzić sobie {vb} (z czymś)
This is a major cause for concern, because small undertakings cannot handle the bureaucratic cost.
Jest to poważny powód do obaw, ponieważ małe przedsiębiorstwa nie mogą poradzić sobie z biurokratycznymi kosztami.
Society like never before must follow this rapid technological change and learn to handle the torrent of information.
Społeczeństwo musi bardziej niż kiedykolwiek nadążać za tymi szybkimi zmianami technologicznym i uczyć się, aby poradzić sobie z zalewem informacji.
We have conveyed the message of the responsibility of the Greek Government, which must handle an extremely difficult situation, a situation that it inherited.
Przekazaliśmy wiadomość o odpowiedzialności greckiego rządu, który musi poradzić sobie w niezwykle trudnej sytuacji, którą oddziedziczył.