English-Polish translation for "yes"

EN yes Polish translation

yes
PL
yes {part.}
Yes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
"Tak” dla solidarności, ale "tak” również dla utrzymania struktur społecznych.
It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
Oznacza to "tak” dla debaty, "tak” dla współpracy, lecz "nie” dla komitologii.
Yes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Tak, tak, zdecydowanie sprawdzimy wszystkie wersje językowe, pani poseł Pack.

Context sentences for "yes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishI voted 'yes' to the Treaty of Lisbon because there is - unfortunately - no alternative.
Głosowałem za traktatem lizbońskim, ponieważ niestety nie ma żadnej alternatywy.
EnglishFree movement, yes, but without discriminating against workers from other countries.
Jestem za swobodnym przepływem, ale bez dyskryminowania pracowników z innych krajów.
EnglishThe economic crisis was used as a lever to force people to vote 'yes'.
Kryzys gospodarczy posłużył za dźwignię naciskającą na ludzi, by głosowali "za”.
EnglishThat is why we are all seeking a 'yes' vote for the referendum in Ireland.
Dlatego też wszyscy mamy nadzieję na pozytywny wynik referendum w Irlandii.
EnglishIt was two persons saying, "Let's do this," and the company said, "Yes."
Bardziej w stylu porozumienia dwóch osób: "Zróbmy to!" popartego przez resztę firmy.
EnglishOn this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.
W tej kwestii niezależnego organu, Pani Poseł Trautmann, na papierze jak najbardziej.
EnglishYes, we did not dismount from the barricades, the governments simply said Njet.
Nie, nie zeszliśmy z barykad, to rządy po prostu powiedziały "niet”.
EnglishYes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
W niektórych sektorach gospodarki europejskiej pojawiają się oznaki pewnego ożywienia.
English. ~~~ Yes we know that.
Wiadomo - to coś małego i aktywnego biologicznie, co wiedzą ofiary alergii.
EnglishYes to protecting our citizens, but no to protectionism that can only impoverish them.
Należy chronić naszych obywateli, ale nie w sposób, który doprowadziłby do ich zubożenia.
EnglishYes, right.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zgadza się. ~~~ A, walet pik.
English~~~ And, yes, there are things like Grameen Bank and micro-lending.
Oczywiście, że istnieją inne możliwości jak chociażby Grameen Bank czy mikro-pożyczki.
EnglishFor these reasons, it is essential to vote yes on this legislation.
Z tych względów głosowanie za przyjęciem tych przepisów ma kluczowe znaczenie.
EnglishI cannot just give you a list of Member States who said yes or no.
Nie mogę dać Panu listy krajów, które poparły ten pomysł lub były mu przeciwne.
EnglishI enjoyed eating food like [unclear] would come and ask me, "Yes ma'am, what you want?"
Kelner podchodził i pytał: "Co mógłbym panience podać?". Uwielbiałam to!
EnglishThey want the right to say 'yes' or 'no' to the Lisbon Treaty, thank you very much!
Oni chcą prawa do głosowania za traktatem lizbońskim lub przeciw niemu, a za resztę dziękują.
EnglishAnd yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Istotnie, w Europie panuje tendencja do przedkładania procesu nad wynik.
EnglishThe Treaty was ratified with an overwhelming majority: 385 'yes' votes and only five 'no' votes.
Został on ratyfikowany znaczącą większością głosów: 385 za i tylko pięć przeciw.
EnglishTaken as a whole, this was the deciding factor for my 'yes' vote.
W ogólnym rozrachunku to właśnie był czynnik decydujący, że oddałem głos "za”.