How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "yes"

 

"yes" Polish translation

Results: 1-25 of 397

yes {particle}

yes {part.} (also: yea, yep, yeah, ya)

tak {part.}

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.

TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.

Oznacza to "tak” dla debaty, "tak” dla współpracy, lecz "nie” dla komitologii.

Yes, we need better supervision and better regulation of the financial markets.

Tak, potrzebujemy lepszego nadzoru i lepszego uregulowania rynków finansowych.

We say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.

Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.

Yes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.

Tak, tak, zdecydowanie sprawdzimy wszystkie wersje językowe, pani poseł Pack.

yes {part.} (also: why yes)

owszem {part.}

And yes, it is possible for Europe to protect its citizens without being protectionist.

Owszem, możliwe jest, żeby Europa chroniła swoich obywateli bez protekcjonizmu.

And yes, we cannot ignore the reality that exchange rates are an important factor here.

I owszem, nie wolno nam ignorować faktu, że ważnym czynnikiem są kursy wymiany walut.

Yes, the enlargement of the European Union is currently under negotiation.

Owszem, trwają negocjacje poświęcone rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Yes, we have noticed that too, and we will take this into consideration in the negotiations.

Owszem, my też to zauważaliśmy i uwzględnimy te kwestie w negocjacjach.

Yes, we agree, but I will come back to the issue of security shortly.

Owszem, zgoda, do kwestii bezpieczeństwa powrócę jednak za moment.

yes {part.}

tak jest {part.}

My answer is yes, we are in dialogue, and that can only be a good thing.

Moja odpowiedź brzmi: tak, jest między nami dialog, a to może być tylko dobry znak.

Yes, it's a little boring, but some people kind of get into the Zen of it.

Tak, jest to nieco nużące, ale niektórzy znajdują w tym swój Zen.

Yes, because European Union countries are proving that they do.

Tak, ponieważ państwa członkowskie Unii Europejskiej udowadniają, że tak jest.

Yes, because there are also specific European industrial sectors that are proving that they do.

Tak, ponieważ istnieją w Unii Europejskiej takie sektory przemysłu, które udowadniają, że tak jest.

Yes, it is close by; yes, it is nearby a comparable situation.

Tak, jest to podobna, niemal porównywalna sytuacja.

yes {part.} (also: well then, well, but, yep)

no {interj.} [coll.]

Transitionally, on the way - yes, that is right - to a full withdrawal of involvement.

Przejściowo, na drodze, no właśnie, do całkowitego wycofania udziałów.

Well, yes, that is precisely what this entire debate is about!

No cóż, tak, dokładnie do tego sprowadza się ta cała debata!

Their slogan was diversity yes, intolerance no.

Propagowali hasło: diversity yes, intolerance no.

And I said, "Yes."

No i odpowiadam "Tak."

I just -- you know, because, yes, I'll focus passion on something, but then there will be something else, and then there's something else again.

Ja po prostu -- wiecie, no dobrze skupie się na czymś, ale wówczas coś innego się pojawi, i potem coś jeszcze innego.

yes

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "yes" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "yes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

They are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.

Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.

Free movement, yes, but without discriminating against workers from other countries.

Jestem za swobodnym przepływem, ale bez dyskryminowania pracowników z innych krajów.

That is why we are all seeking a 'yes' vote for the referendum in Ireland.

Dlatego też wszyscy mamy nadzieję na pozytywny wynik referendum w Irlandii.

On this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.

W tej kwestii niezależnego organu, Pani Poseł Trautmann, na papierze jak najbardziej.

Yes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.

W niektórych sektorach gospodarki europejskiej pojawiają się oznaki pewnego ożywienia.

And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.

Istotnie, w Europie panuje tendencja do przedkładania procesu nad wynik.

I voted 'yes' to the Treaty of Lisbon because there is - unfortunately - no alternative.

Głosowałem za traktatem lizbońskim, ponieważ niestety nie ma żadnej alternatywy.

It was two persons saying, "Let's do this," and the company said, "Yes."

Bardziej w stylu porozumienia dwóch osób: "Zróbmy to!" popartego przez resztę firmy.

I enjoyed eating food like [unclear] would come and ask me, "Yes ma'am, what you want?"

Kelner podchodził i pytał: "Co mógłbym panience podać?". Uwielbiałam to!

Yes to protecting our citizens, but no to protectionism that can only impoverish them.

Należy chronić naszych obywateli, ale nie w sposób, który doprowadziłby do ich zubożenia.

OK? ~~~ And, yes, there are things like Grameen Bank and micro-lending.

Oczywiście, że istnieją inne możliwości jak chociażby Grameen Bank czy mikro-pożyczki.

I hear you ask. ~~~ First of all, pollen is tiny. ~~~ Yes we know that.

Wiadomo - to coś małego i aktywnego biologicznie, co wiedzą ofiary alergii.

The economic crisis was used as a lever to force people to vote 'yes'.

Kryzys gospodarczy posłużył za dźwignię naciskającą na ludzi, by głosowali "za”.

And yes, it's really fun, and yes, you should all go out and try it.

Pewne ekscytujące wydarzenie podpowiedziało nam, że to się przyjmie.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Yes, right.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zgadza się. ~~~ A, walet pik.

Yes, we need international controls, but with a sense of proportion.

Potrzebujemy środków kontroli na szczeblu międzynarodowym, ale z zachowaniem proporcji.

Yes, we did not dismount from the barricades, the governments simply said Njet.

Nie, nie zeszliśmy z barykad, to rządy po prostu powiedziały "niet”.

For these reasons, it is essential to vote yes on this legislation.

Z tych względów głosowanie za przyjęciem tych przepisów ma kluczowe znaczenie.

Member of the Commission. - Madam President, yes, I have seen the film Minority Report.

komisarz. - Pani przewodnicząca! Widziałam film Raport mniejszości.

They want the right to say 'yes' or 'no' to the Lisbon Treaty, thank you very much!

Oni chcą prawa do głosowania za traktatem lizbońskim lub przeciw niemu, a za resztę dziękują.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

yellow-hammer · yellowed · yellowish · yelp · Yemen · yen · yeoman · yeomanry · yep · Yerevan · yes · yes-man · yessir · yester-year · yesterday · yesterday's · yesternight · yesteryear · yet · yew · yew-tree

In the English-Italian dictionary you will find more translations.