Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "you're welcome"

 

"you're welcome" Polish translation

Results: 1-18 of 18

you're welcome

you're welcome (also: here you are, after you, here you go, there you go)

you're welcome (also: you are welcome, don't mention it)

Oh, you're welcome.

Ależ nie ma za co.

Oh, you're welcome.

Nie ma za co.

You`re welcome.

Nie ma za co.

you {pronoun}

you {pron.} (also: thou, ye, thy)

pan {pron.}

Commissioner, you have rightly said that Brazil is an important country for us.

Panie komisarzu! Słusznie powiedział pan, że Brazylia jest dla nas ważnym krajem.

You have spoken with great conviction once again, Mr Alvaro, about data privacy.

Raz jeszcze, panie Alvaro, mówił pan z wielkim przekonaniem o prywatności danych.

We have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.

Panie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.

You will be combating unemployment and poverty in the coming months and years.

Pan będzie walczył z bezrobociem i ubóstwem w nadchodzących miesiącach i latach.

Do you really think that in the current situation it is a contribution to peace.

Czy naprawdę sądzi pan, że w obecnej sytuacji jest to wkład w proces pokojowy?

you {pron.} (also: your, thou, ye, thy)

pani {pron.}

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.

Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.

Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.

Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

you {pron.} (also: thou, ye, thee)

ty {pron.}

And of course, I'll have to tell her you're the one who ruined the surprise.

I oczywiście, będę musiał jej powiedzieć że to ty zniszczyłaś jej niespodziankę.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

It's not just that you wanted to win...... it's that you absolutely refused to fail.

Ty nie tylko chciałaś wygrać, ale w ogóle nie dopuszczałaś myśli o porażce.

A lot of people say, "I'm living." ~~~ No, you're not living -- that's just existing.

Mnóstwo ludzi mawia: "Ja żyję!" Nie, ty nie żyjesz - ty tylko egzystujesz.

(Laughter) You asked me. ~~~ You know I always give the unconventional answer. ~~~ No.

(Śmiech) To ty zacząłeś, choć wiesz, że zawsze odpowiadam niekonwencjonalnie.

you {pron.} (also: ya)

cię {pron.}

Why do you always talk about mum, her reactions, as if nothing can hurt you?

Dlaczego zawsze mówisz o mamie, jej reakcjach, jakby nic nie mogło cię zranić?

You become a monomaniac -- all you care about is not stepping out on that platform.

Stajesz się monomaniakiem, obchodzi cię tylko, by nie wypaść z tego pociągu.

We look forward, subject to the approval of this House, to seeing you on that side.

Mamy nadzieję, że za zgodą tej Izby, będziemy cię mogli zobaczyć po stronie Komisji.

Now, if they'd asked me, Do you feel that God loves you with all his heart?

Ale, jeśli by mnie zapytali: Czy czujesz, że Bóg kocha Cię całym swoim sercem?

My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.

Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.

you {pron.} (also: thou, ye)

wy {pron.}

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.

Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.

In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.

W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.

And you have politicians who have -- you're elected. ~~~ In a way, you can't say that.

Wy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.

Look, I'm not really sure I know exactly what you guys do here, all right?

Nie jestem do końca pewien czym wy się tutaj tak wogóle zajmujecie, jasne?

you {pron.} (also: thou, ye)

panna {pron.}

(Video): Bride #1: You said you had a large selection of invitations.

(Video):Panna młoda # 1: Mówiliście, że macie duży wybór zaproszeń.

For I am jealous over you with a godly jealousy: for I espoused you to one husband, that I might present you [as] a pure virgin to Christ.

Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi.

you {pron.}

państwo {pron.}

As you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.

Jak państwo wiecie, deficyty budżetowe państw członkowskich obecnie szybko rosną.

As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.

Jak zapewne państwo wiedzą, motto naszej prezydencji brzmi: "Europa bez barier”.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.

Jest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.

The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.

Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.

you {noun}

you {noun} (also: one)

człek (o sobie) {m} [coll.]
 

Similar translations

Similar translations for "you're welcome" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "you're welcome" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So, think of your own, send them on if you want to -- they're always welcome.

Więc, wymyślajcie sami, wysyłajcie, to jest zawsze mile widziane.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

yokes · Yolanda · yolk · YOLO · yon · yonder · yore · York · you · You-Know-Who · you-re-welcome · young · younger · youngest · youngling · youngster · youngsters · your · yours · yourself · yourselves

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.