Internship offers in many countries

English-Polish translation for "yourself"

 

"yourself" Polish translation

Results: 1-26 of 300

yourself {pronoun}

yourself {pron.} (also: yourselves, myself, ourselves)

się {pron.}

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Novelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.

Nowość jest przystosowawcza kiedy wszystko się zmienia i sam musisz się przystosować.

Follow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.

Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.

You immerse yourself in the water, and a physical action backs up a philosophical idea.

Zanurzają się w wodzie, a fizyczne działanie wspiera ideę filozoficzną.

yourself {pron.} (also: yourselves)

sobie {pron.}

You have therefore surpassed yourself in your consideration of the time that you had.

Tak więc być może przekroczył pan czas, który sam pan sobie podświadomie wyznaczył.

When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.

Now if you ascribe to the God complex, what you do is you find yourself a little God.

Teraz jeśli przypisać to do kompleksu Boga, znajdujecie sobie małego Boga.

Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.

Proszę przestać sobie wmawiać, że traktat lizboński jest złem koniecznym.

Right, the key of being true to yourself is knowing who you are as a business.

Kluczem do wierności samym sobie jest zrozumieć czym jest nasz biznes.

yourself {pron.} (also: herself, himself, itself, thyself)

sam {pron.}

Novelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.

Nowość jest przystosowawcza kiedy wszystko się zmienia i sam musisz się przystosować.

You have therefore surpassed yourself in your consideration of the time that you had.

Tak więc być może przekroczył pan czas, który sam pan sobie podświadomie wyznaczył.

So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.

Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.

(DE) Commissioner, you said yourself that 60% of undertakings intend to do nothing.

(DE) Panie komisarzu! Sam pan powiedział, że 60% przedsiębiorstw nie zamierza nic robić.

As you said yourself, Europe is about compromises but also ensuring dynamics.

Jak sam pan powiedział, w Europie chodzi o kompromisy, lecz także o zapewnienie dynamiki.

yourself {pron.} (also: yourselves, oneself, ourselves)

siebie {pron.}

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Now, when Mr. McElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.

Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.

Somebody who's working for you, you know, or a partner, or even yourself.

Kogoś kto dla Ciebie pracuje, twojego partnera, czy nawet siebie samego.

I can't believe that I did it." ~~~ And that's the point when you start loving yourself.

Nie wierzę, że to zrobiłem." I to jest moment, kiedy zaczynasz kochać samego siebie.

You can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.

Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.

yourself {pron.} (also: yourselves, herself, himself, itself)

osobiście {pron.}

The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.

Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.

You may always address yourself directly to the relevant authorities, too.

Można także osobiście zgłosić się bezpośrednio do odpowiednich władz.

You yourself appeared before us in committee and we asked you quite specifically about it.

Osobiście pojawił się pan przed nami w Komisji i całkiem dokładnie pytaliśmy się pana o to.

You yourself were often present during the trialogue negotiations.

Była pani często osobiście obecna podczas negocjacji trójstronnych.

Are you personally committing yourself to putting this issue on the agenda as soon as possible?

Czy zobowiązujecie się osobiście włączyć tę sprawę do agendy najszybciej jak to możliwe?

yourself {pron.}

And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.

Założenie jest takie, że sami robimy okulary, własnoręcznie je regulujemy i to właśnie rozwiązuje problem.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "yourself" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "yourself" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The best places to inject yourself are the top of your thighs and the abdomen.

Najlepsze miejsca do samodzielnego wstrzyknięcia to górne części ud oraz brzuch.

Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:

Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 5 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 5 mg/ ml.

Discard any solution that is left in the vial after you give yourself the injection.

Po wykonaniu wstrzyknięcia, należy wyrzucić fiolkę z niewykorzystaną resztką leku.

Introduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.

Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.

What should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?

The best places to inject yourself are the top of your thighs and the abdomen.

Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.

pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 6.7 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 6, 7 mg/ ml.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 3.3 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 3, 3 mg/ ml.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 1.3 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 1, 3 mg/ ml.

In fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.

Faktycznie zdiagnozował pan braki, powiedział pan tak w swoim wystąpieniu.

The following instructions explain how to inject ViraferonPeg yourself.

Poniższa instrukcja wyjaśnia, jak samodzielnie wstrzykiwać ViraferonPeg.

The attempt to harm yourself has also been reported in adults, children, and adolescents.

Donoszono także o próbach samouszkodzeń występujących u dorosłych, dzieci oraz młodzieży.

You are not representing the Council of the European Union, you are representing yourself.

Nie reprezentował pan opinii Rady Unii Europejskiej, ale swoją własną.

If you have previously had thoughts about killing or harming yourself.

u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu.

If you administer Ovitrelle to yourself, please carefully read the following instructions:

W przypadku samodzielnego wstrzykiwania należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję:

If you do and have already injected, do not inject yourself a second time on the same day.

Jeśli nie widać żółtego wałka, wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo.

I believe that you are laying yourself open to a real risk, and not just to public health.

Uważam, że dużo pani ryzykuje i nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie publiczne.
 

Forum results

"yourself" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: cosy, spoonful, spoonful, repayment, guard plate

Similar words

you · You-Know-Who · young · younger · youngest · youngling · youngster · youngsters · your · yours · yourself · yourselves · youth · youthful · youths · yowl · yowsa · yr · yrast · YTD · ytterbium

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.