Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "yourself"

 

"yourself" Polish translation

Results: 1-26 of 290

yourself {pronoun}

yourself {pron.} (also: yourselves, myself, ourselves)

się {pron.}

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Follow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.

Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.

You immerse yourself in the water, and a physical action backs up a philosophical idea.

Zanurzają się w wodzie, a fizyczne działanie wspiera ideę filozoficzną.

If you find yourself in such a situation, you should exert your rights.

Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji, powinieneś dochodzić swoich praw.

yourself {pron.} (also: yourselves)

sobie {pron.}

When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.

Now if you ascribe to the God complex, what you do is you find yourself a little God.

Teraz jeśli przypisać to do kompleksu Boga, znajdujecie sobie małego Boga.

Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.

Proszę przestać sobie wmawiać, że traktat lizboński jest złem koniecznym.

You can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.

Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.

Tell yourself that you are not poet enough to call forth its riches."

Powiedz sobie, iż za mało w tobie poety, by obudzić wszystkie jego bogactwa".

yourself {pron.} (also: herself, himself, itself, thyself)

sam {pron.}

So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.

Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.

(DE) Commissioner, you said yourself that 60% of undertakings intend to do nothing.

(DE) Panie komisarzu! Sam pan powiedział, że 60% przedsiębiorstw nie zamierza nic robić.

As you said yourself, Europe is about compromises but also ensuring dynamics.

Jak sam pan powiedział, w Europie chodzi o kompromisy, lecz także o zapewnienie dynamiki.

That is why I want to repeat what you yourself said: let us do it together.

Dlatego też chcę powtórzyć to, co pan sam powiedział: zróbmy to razem.

As you said yourself, bringing Europe closer to people is about ensuring jobs for people.

Jak pan sam stwierdził, zbliżenie Europy do obywateli polega na zapewnieniu ludziom pracy.

yourself {pron.} (also: yourselves, oneself, ourselves)

siebie {pron.}

Like, looking back and thinking, what a fool you made of yourself, you know.

Jak, wiecie, patrzenie wstecz i myślenie, jakiego się z siebie zrobiło głupka.

Now, when Mr. McElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.

Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.

I can't believe that I did it." ~~~ And that's the point when you start loving yourself.

Nie wierzę, że to zrobiłem." I to jest moment, kiedy zaczynasz kochać samego siebie.

You can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.

Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.

Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?" ~~~ So we went into it.

I masz zamiar zrobić z siebie kogoś, kto sam siebie mentalnie atakuje?" Więc wszedłem w to.

yourself {pron.} (also: yourselves, herself, himself, itself)

osobiście {pron.}

The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.

Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.

You may always address yourself directly to the relevant authorities, too.

Można także osobiście zgłosić się bezpośrednio do odpowiednich władz.

You yourself appeared before us in committee and we asked you quite specifically about it.

Osobiście pojawił się pan przed nami w Komisji i całkiem dokładnie pytaliśmy się pana o to.

You yourself were often present during the trialogue negotiations.

Była pani często osobiście obecna podczas negocjacji trójstronnych.

Are you personally committing yourself to putting this issue on the agenda as soon as possible?

Czy zobowiązujecie się osobiście włączyć tę sprawę do agendy najszybciej jak to możliwe?

yourself {pron.}

And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.

Założenie jest takie, że sami robimy okulary, własnoręcznie je regulujemy i to właśnie rozwiązuje problem.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "yourself" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "yourself" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:

Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 5 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 5 mg/ ml.

Discard any solution that is left in the vial after you give yourself the injection.

Po wykonaniu wstrzyknięcia, należy wyrzucić fiolkę z niewykorzystaną resztką leku.

Introduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.

Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.

What should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?

The best places to inject yourself are the top of your thighs and the abdomen.

Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.

pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 3.3 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 3, 3 mg/ ml.

The following instructions explain how to inject Omnitrope 1.3 mg/ ml yourself.

Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 1, 3 mg/ ml.

In fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.

Faktycznie zdiagnozował pan braki, powiedział pan tak w swoim wystąpieniu.

The following instructions explain how to inject ViraferonPeg yourself.

Poniższa instrukcja wyjaśnia, jak samodzielnie wstrzykiwać ViraferonPeg.

The attempt to harm yourself has also been reported in adults, children, and adolescents.

Donoszono także o próbach samouszkodzeń występujących u dorosłych, dzieci oraz młodzieży.

You are not representing the Council of the European Union, you are representing yourself.

Nie reprezentował pan opinii Rady Unii Europejskiej, ale swoją własną.

If you have previously had thoughts about killing or harming yourself.

u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu.

If you do and have already injected, do not inject yourself a second time on the same day.

Jeśli nie widać żółtego wałka, wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo.

I believe that you are laying yourself open to a real risk, and not just to public health.

Uważam, że dużo pani ryzykuje i nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie publiczne.

The following in structions explain how to inject Viraferon yourself.

u rot Poniższa instrukcja wyjaśnia jak samodzielnie wstrzykiwać Viraferon.

Do not change the prescribed dose yourself unless your doctor tells you to.

Nie należy zmieniać zaleconego dawkowania, chyba że zaleci to lekarz.

The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.

Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

you · You-Know-Who · young · younger · youngest · youngling · youngster · youngsters · your · yours · yourself · yourselves · youth · youthful · youths · yowl · yowsa · yr · yrast · YTD · ytterbium

Even more translations in the English-Portuguese dictionary by bab.la.