Daily language articles on LexioPhiles

English-Romanian translation for "consistency"

 

"consistency" Romanian translation

Results: 1-25 of 118

consistency {noun}

consistency {noun} (also: consistence)

For the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.

Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.

There, too, we need consistency between cosmetics and foodstuffs.

Şi aici avem nevoie de consecvenţă în ceea ce priveşte produsele cosmetice şi cele alimentare.

There must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.

Trebuie să existe o consecvenţă între politica noastră comercială şi relaţia cu acest tip de regim.

In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.

În ceea ce priveşte voinţa politică, trebuie să lucrăm asiduu pentru a obţine o mai mare consecvenţă.

Of course, we have problems in Europe, consistency problems.

Desigur, avem probleme în Europa, probleme de consecvenţă.

consistency {noun} (also: consistence)

(That's because network administrators want to ensure consistency among computers and maintain configuration control as much as possible.)

(Aceasta deoarece administratorii de rețea doresc să asigure o consistență între computere și să mențină pe cât mai mult posibil controlul asupra configurației.)

to consist {verb}

A codec can consist of two components: an encoder and a decoder.

Un codec poate consta din două componente: un codor și un decodor.

What will the new control and penalty measures consist of?

În ce vor consta noile măsuri de control şi sancţionare?

to consist in

a consta în

A codec can consist of two parts: an encoder that compresses the media file (encoding) and a decoder that decompresses the file (decoding).

Un codec poate consta în două părți: un codificator care comprimă fișierul media (codare) și un decodor care decomprimă fișierul (decodare).

A codec can consist of two parts: an encoder that compresses the media file (encoding), and a decoder that decompresses the file (decoding).

Un codec poate consta în două părți: un codificator care comprimă fișierul media (codare) și un decodor care decomprimă fișierul (decodare).

to consist [consisted|consisted] {vb} (also: to compose, to be composed, to set)

a compune {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "consistency":

Synonyms (English) for "consist":

 

Context sentences

Context sentences for "consistency" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I believe that consistency is the European Union's true problem these days.

Cred că, în aceste zile, consecvenţa este adevărata problemă a Uniunii Europene.

I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.

Doresc să subliniez simplificarea și consecvența sporită a noii legislații.

This body will allow us to ensure the consistency that is lacking in current practice.

Acest organism ne va permite să asigurăm consecvența care lipsește în practica actuală.

Stopping this haemorrhage is a question of consistency and credibility.

Stoparea acestei hemoragii este o chestiune de coerenţă şi credibilitate.

As I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.

În opinia mea, coerenţa înseamnă, de asemenea, adaptarea regulilor existente la realitate.

There is a lack of consistency, and it is to reverse this that I support Mr Cadec's report.

Există o lipsă de consecvență și, pentru a o contracara, susțin raportul dlui Cadec.

Only the Commission can ensure that there is consistency between these initiatives.

Doar Comisia poate asigura o coerență între toate aceste inițiative.

A higher degree of consistency requires transparency in relation to data and payments.

Creşterea nivelului de coerenţă necesită transparenţă în ceea ce priveşte datele şi plăţile.

Consistency with the stability-oriented governance framework of the EMU needs to be ensured.

Trebuie asigurată consecvenţa cu cadrul de guvernanţă direcţionat către stabilitate al UEM.

The existence of a number of parallel legislative initiatives shows the need for consistency.

Existenţa unui număr de iniţiative legislative paralele arată că este nevoie de coerenţă.

We need a President of the Council who is capable of guaranteeing consistency and continuity.

Avem nevoie de un preşedinte al Consiliului care să poată garanta coerenţa şi continuitatea.

Above all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.

Mai presus de toate, trebuie să realizăm o mai mare coerență între instrumentele privind azilul.

This is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.

Aceasta este o problemă legată de protecţia consumatorului, ca şi de consecvenţa pieţei interne.

This makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.

Avem astfel o anumită coerenţă, iar acest lucru este important şi pentru întrebuinţările viitoare.

There is no consistency between agriculture and trade policy.

Nu există o coerenţă între politica agricolă și politica comercială.

Also, may I add a few words about climate change consistency.

De asemenea, permiteți-mi să adaug câteva cuvinte despre consecvența schimbările climatice.

It is therefore becoming more and more difficult to ensure consistency.

Prin urmare, asigurarea consecvenței devine tot mai dificilă.

Everyone will make their own mind up about the political consistency of such a reversal.

Toată lumea își va face o opinie proprie în legătură cu coerența politică a unui astfel de abandon.

We can examine the contents, the consistency and the impact of the plans from a policy point of view.

Putem analiza conținutul, consecvența și impactul acestora, din punctul de vedere al politicii.

I understand the Commission's motives, as well as the desire to maintain consistency, very well indeed.

Într-adevăr, înţeleg foarte bine motivele Comisiei, precum şi dorinţa de a păstra consecvenţa.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More in the English-Finnish dictionary.