How to write a letter in Romanian

English-Romanian translation for "driver"

 

"driver" Romanian translation

Results: 1-46 of 675

driver {noun}

driver {noun} (also: chauffeur, taxi man/driver, (motor-car) driver)

şofer {m}

Driving time represents only half - on average - of the working time of a driver.

Timpul de conducere reprezintă în medie numai jumătate din timpul de lucru al unui şofer.

The brochure should contain a list of estimates of penalties which can be imposed on a driver for infringement of a particular rule.

Broşura ar putea conţine o listă a sancţiunilor estimate care pot fi impuse unui şofer pentru încălcarea unei anumite norme.

A driver is 23 times more likely to be in an accident if texting.

Posibilitatea ca un şofer să aibă un accident este de 23 de ori mai mare dacă acesta transmite mesaje telefonice scrise în timp ce conduce.

For example, a driver who exceeds the maximum daily driving time risks a fine, which can be 10 times higher in Spain than in Greece.

De exemplu, un şofer care depăşeşte durata maximă de conducere zilnică riscă o amendă care poate fi de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.

If a driver has been working for several hours before he climbs behind the steering wheel of a 40-tonne truck, he is already tired and will find it difficult to concentrate.

Dacă un şofer a muncit deja timp de mai multe ore înainte să se urce la volanul unui camion de 40 de tone, acesta este deja obosit şi îi va fi greu să se concentreze.

driver {noun} [autom.]

conducător {m} [autom.]

A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.

Un conducător auto care traversa Franţa a fost amendat cu 750 EUR a scurtat cu 15 minute întreaga sa perioadă de odihnă.

This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.

Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii.

Thus, the fine imposed on a driver who exceeds the maximum daily driving limit by more than two hours is ten times higher in Spain than in Greece.

Astfel, amenda aplicată unui conducător auto care depăşeşte cu mai mult de două ore limita maximă de condus pe zi este de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.

driver {noun} (also: conductor)

driver {noun} (also: operator)

driver {noun} (also: coachman)

vizitiu {m}

to drive {verb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} [autom.]

a conduce {v.t.} [autom.]

How long can you drive in another country with your home registration plates?

Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?

You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.

Nu puteţi conduce în altă ţară dacă aveţi doar un permis sau un certificat provizoriu.

With this new licence, Angeles can drive around the EU.

Cu noul permis Angeles poate conduce peste tot în UE.

to drive through

a conduce prin

If you move to another country, you can drive there with your current licence as long as it remains valid.

Dacă vă mutaţi în altă ţară, puteţi conduce utilizând permisul actual, atâta timp cât acesta rămâne valabil.

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to guide, to conduct, to direct, to lead)

a conduce {v.t.}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to be conducted)

a conduce {vb}
a duce (a mâna) {vb}

Disappointment could drive Turkey into the hands of Islamic extremists.

Dezamăgirea poate duce Turcia în mâinile extremiştilor islamici.

Furthermore, applying capital requirements to pensions could potentially drive up costs without adding security for employer-funded occupational pensions.

Mai mult, aplicarea cerințelor de capital în cazul pensiilor poate duce la creșterea costurilor fără a adăuga securitate pensiilor ocupaționale finanțate de angajator.

Since the adoption of the recommendation on this topic in October 2009, the Commission has undertaken a number of actions with stakeholders to drive the agenda forward.

De la adoptarea recomandării referitoare la acest subiect în octombrie 2009, Comisia a întreprins un număr de acţiuni împreună cu părţile interesate pentru a duce agenda mai departe.

This now will be put under severe pressure because of the provisions of this proposal and also, particularly, increased insurance costs which may drive them out of business.

Acum, această societate va fi supusă unei presiuni mari, din cauza prevederilor acestei propuneri şi în special din cauza costurilor ridicate privind asigurarea, care ar putea duce la faliment.

It is also a sad fact that there is a shortage of donors, and that this drives some vile criminal activities.

De asemenea, este trist că există o lipsă de donatori şi că aceasta duce la activităţi criminale.

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to actuate)

a influenţa {v.i.}

Drug driving is an increasing problem.

13 - Conducerea sub influenţa drogurilor este o problemă în creştere.

Driving while under the influence of alcohol or drugs is a major cause of almost 25% of road accidents in the European Union every year.

13 - Conducerea sub influenţa alcoolului şi a drogurilor este cauza principală a aproape 25 % dintre accidentele rutiere din Uniunea Europeană care au loc în fiecare an.

It will stress the importance of proper enforcement and sanctions for dangerous behaviour, in particular, drink driving and excessive speed.

13 - Aceasta va sublinia importanţa unei aplicări adecvate şi a unor sancţiuni pentru conduită periculoasă, în special conducerea sub influenţa alcoolului şi excesele de viteză.

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to ride)

a merge (cu un vehicul) {vb}

to drive home

a merge acasă

If someone goes to SkyDrive.com

Dacă cineva merge la SkyDrive.com

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to manage, to steer, to direct, to guide)

a ghida {v.t.}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to shoot, to fish, to hunt after, to pursue)

a vâna {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to tramp it, to walk, to ride, to pass)

a umbla {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to wear, to bear, to carry along, to be carried)

a purta {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to heave/lift each other, to move, to lift, to heave)

a opinti {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to urge on, to push, to carry, to goad)

a mâna {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to goad, to jostle/push one another, to shove, to push)

The fact is that our obsession with renewables is already driving up the cost of electricity and forcing European citizens into fuel poverty.

Ideea este că obsesia noastră cu resursele regenerabile ridică deja costul electricităţii şi împinge cetăţenii Europei la sărăcie cauzată de preţul combustibililor.

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to beat up, to hunt)

a hăitui {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to pair, to mate, to couple, to hound out)

a goni {vb}

to drive [drove; drave|driven] {vb} (also: to actuate)

acţiona {v.i.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "driver":

Synonyms (English) for "drive":

 

Similar translations

Similar translations for "driver" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "driver" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Don’t download drivers that are listed as compatible with a different version.

Nu descărcați drivere care sunt listate ca fiind compatibile cu altă versiune.

If it’s still not working, there might be a problem with the camera’s drivers.

Dacă tot nu funcționează, este posibil să fie o problemă cu driverele camerei.

Click the Driver tab, click Update Driver, and then follow the instructions.

Faceți clic pe fila Driver, pe Actualizare driver, apoi urmați instrucțiunile.

Use the following procedures in order until you're able to update the driver.

Utilizați următoarele proceduri în ordine până când reușiți să actualizați driverul.

If you download a driver that isn't self-installing, follow the steps below.

Dacă descărcați un driver care nu se instalează singur, urmați pașii de mai jos.

Windows checks for the latest drivers by using automatic updating in Windows Update.

Windows caută ultimele drivere utilizând actualizarea automată din Windows Update.

Contact your hardware manufacturer for information about updating the driver.

Contactați producătorul de hardware pentru informații despre actualizarea driverului.

To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.

Pentru a remedia problema, trebuie să reinstalați driverul corect pentru placa video.

You may need to install a driver for each TV tuner that you connect to your computer.

Poate fi necesar să instalaţi un driver pentru fiecare tuner TV conectat la computer.

It is also and primarily the responsibility of the drivers behind the wheel.

Este, de asemenea şi în primul rând, responsabilitatea conducătorilor auto.

If the device is not compatible, you will need to find the correct driver.

Dacă dispozitivul nu este compatibil, va trebui să găsiți driverul corect.

Download and install the latest version of the driver from the manufacturer's website.

Descărcați și instalați ultima versiune de driver de pe site-ul Web al producătorului.

If this is the case, you can try to find a driver for the device yourself.

Dacă aceasta este situația, încercați să găsiți singur un driver pentru dispozitiv.

Every device needs a driver that allows it to communicate with your computer.

Fiecare dispozitiv are nevoie de un driver, care îi permite să comunice cu computerul.

If an older driver is causing problems, you'll need to update it manually.

Dacă un driver mai vechi cauzează probleme, este necesar să-l actualizați manual.

Drivers with operating licences have fallen by 8% in the last three years.

Numărul șoferilor cu licențe de operare a scăzut cu 8 % în ultimii trei ani.

Download drivers, configuration utilities and documentation for your devices.

Descărcaţi drivere, utilitare de configurare şi documentaţie pentru dispozitivele dvs.

Download drivers, configuration utilities, and documentation for your devices.

Descărcaţi drivere, utilitare de configurare şi documentaţie pentru dispozitivele dvs.

Make sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.

Asiguraţi-vă că placa de sunet este instalată corect şi că driverele sunt actualizate.

What is the situation with regard to the European train driver's licence?

Care este situaţia în ceea ce priveşte permisul european al mecanicilor de locomotivă?
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

drilling · drily · drink · drinkable · drinker · dripping · drive · drivel · driveler · driveller · driver · driveway · driving · drizzle · droll · drollery · dromedary · drone · droning · drool · drooped

More translations in the bab.la Hungarian-English dictionary.