How to write a CV in Romanian

English-Romanian translation for "full(of)"

 

"full(of)" Romanian translation

Results: 1-21 of 485

full(of) {adjective}

full(of) {adj.} (also: filled(with))

plin (de) {adj. m}

It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.

Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.

Windows 7 is full of "I didn't know you could do that" surprises.

Windows 7 este plin de surprize de tipul „Nu credeam că se poate face asta”.

Adopting a child means ensuring they have a future which is better, protected and full of hope.

A adopta un copil înseamnă a îi asigura un viitor mai bun și mai plin de speranță.

That is so typical of this place: full of hypocrisy and humbug.

Această situație este atât de tipică pentru acest loc: plin de ipocrizie și de prostii.

Preservation of this system, which is full of inequalities, is a mistake we cannot accept.

Păstrarea acestui sistem, care este plin de inegalităţi, este o greşeală pe care nu o putem accepta.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "full(of)" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "full(of)" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The result is a Europe full of mosques and the Middle East purged of Christians.

Rezultatul este o Europă plină de moschei și Orientul Mijlociu, epurat de creștini.

His old posse plugged him full of lead and left him under three feet of desert clay.

Potera l-a umplut de plumb și l-a îngropat la doi metri sub argila deșertului.

But several aspects fall short of full compliance with the Treaty of Lisbon.

Dar mai multe aspecte nu sunt pe deplin conforme cu Tratatul de la Lisabona.

I can assure the House of the Commission's full support for this resolution.

Pot asigura Parlamentul de susţinerea totală a Comisiei faţă de această rezoluţie.

The idea of its full membership, however, is becoming increasingly illusory.

Totuși, ideea aderării la UE ca membru cu drepturi depline devine tot mai iluzorie.

Those who did not see the crisis coming are now full of brilliant solutions.

Cei care nu au prevăzut apropierea crizei au acum o mulțime de soluții nemaipomenite.

Only a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.

Doar câteva state membre au putut identifica costul total al procedurilor de azil.

We agree that measures must be taken to ensure full compensation of those victims.

Suntem de acord că trebuie luate măsuri pentru despăgubirea totală a acestor victime.

The advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.

Avansurile, în special, ar putea fi plătite în întregime la începutul lui mai.

I hope that I have the full support of the European Commission on this, in particular.

Sper să obțin sprijinul deplin al Comisiei Europene în acest sens, în special.

Both States have met the criteria for the full application of the Schengen acquis.

Ambele state au îndeplinit criteriile pentru aplicarea deplină a acquis-ului Schengen.

Both cases concern a dispute over the full implementation of the Treaty of Lisbon.

Ambele cazuri vizează o dispută privind aplicarea completă a Tratatului de la Lisabona.

I think we worked in full awareness of the importance of the task we were carrying out.

Consider că am lucrat perfect conștienți de importanța sarcinii pe care o îndeplineam.

It clearly lays down the right to full freedom of thought, conscience and religion.

El formulează clar dreptul la libertate totală de gândire, de conştiinţă şi de religie.

I want the European Parliament to have full access to all of the information.

Doresc ca Parlamentul European să aibă acces total la toate informaţiile.

We are talking about the full machinery of single EU economic governance.

Vorbim despre întregul mecanism al unei guvernanțe economice unice a UE.

It is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.

Cu siguranţă este fără precedent, deşi este conceput cu respectarea totală a Tratatelor.

Citizens must be able to acquire a full understanding of our activities.

Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a înţelege pe deplin activităţile noastre.

I will, of course, make sure that Mr Potočnik gets a full account of it.

Mă voi asigura, fireşte, ca dl Potočnik să primească un raport complet al acesteia.

Commissioner, the mountains are full of energy, clean energy: we just need to take it.

Dle comisar, munţii sunt plini de energie, de energie curată; nu trebuie decât să o luăm.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.